Budapesti Közlöny, 1910. július (44. évfolyam, 148-174. szám)

1910-07-01 / 148. szám

Budapest, 1910 148. szám. Péntek, Julius 1. HIVATALOS l­AP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre.................................40 korona Félévre....................................... 20 » . Negyedévre............................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., At­henaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100-200szóig 4 K, 200-300szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Magyar miniszerelnökömnek, az állami számvevőszék alelnökének javaslatára tett előterjesztése folytán megengedem, hogy Farkas Antal állami számvevőszéki taná­csos, saját kérelmére állandó nyugalomba helyeztessék, s neki ez alkalomból elis­merésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1910. évi junius 24-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. Földmivelésügyi magyar miniszerem elő­terjesztésére dr. Fáy Gyula ministeri osz­tálytanácsosi címmel és jelleggel felruhá­zott ministeri titkár, ügyvezető igazgatót az országos gazdasági munkás- és cseléd­segélypénztár személyzetének létszámában ministeri osztálytanácsossá kinevezem. Kelt Bécsben, 1910. évi junius 17-én. Ferencz József s. k. Gróf Serényi Béla s. k. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére Réthy Menotti kir. ipar­felügyelőnek az ipari főfelügyelői címet és jelleget adományozom. Kelt Bécsben, 1910. évi junius 18-án. Ferencz József s. k. Eseronymi Károly s. k. (Helyesbítés.) A Budapesti Közlöny 1910. évi junius 28-án megjelent 146. számában közzétett azoknak a főrendiházi tagoknak a névsorában, akik az 1910—1915-iki országgyűlés főrendi­házában ülés- és szavazati joggal bírnak — a IV. C., pont alatt Ihász Lajosnak, a dunántúli ágost. evang. egyházkerület felügyelőjének neve tévedésből közöltetett. A m. kir. pénzügyminiszer Okolicsányi Lajos egri pénzügyi számvizsgálót végleges minőségű pénzügyi számtanácsossá, jelenlegi állomáshelyén való meghagyással, kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszer Fridel József nagybecskereki segélydíjas pénzügyi számgyakor­nokot ideiglenes minő­ségű m. kir. pénzügyi szám­tisztté a tordai pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez a marosludasi járásba, a járási számvevői teendők ellátására adott megbízatás­sal, Nagy László nagybereznai kir. adótisztet pedig a nagybecskereki pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez a zsombolyai járásba, a járási számvevői teendők ellátására adott meg­bízatással, ideiglenes minőségű m. kir. pénzügyi számtisztté nevezte ki. Bosznia és Hercegovina országos kormánya fő­nöke kinevezte lovag Leon Nándort és Stjepanovic Ljubomirt gazdasági gondnokká a IX. díj­osztályba. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer a siketnémák váczi kir. orsz. intézetében meg­üresedett 4 orsz. alapítványi helyet Bálint Lidia, Rochitz Gyula, Nagy Mária és Ferenczi Imre, a Mer­eray Antal-féle magánalapítványi helyet Kovács János, a Csuzy Gáspárné-féle alapítvány elsejét Kovács István, a Weisz Francziska-féle alapítványi helyet Engel József, a Tallián Pálné­­féle alapítványi helyet Gódler Katalin, a Schordán Zsigmodné-féle alapítványi helyet Oláh Ferencz, a Talfibér Boldizsár-féle alapítványi helyet Gellér István, a Csuzy Gáspárné-féle alapítvány másodikat Knopf Ferencz, a Popol Ágoston-féle alapítványi helyet Makó István, s végül a Boros Márton féle alapítványi helyet Kompéthy József siketnéma növendékeknek adományozta. Meg­engedte továbbá, hogy Papp Aladár, Onoka Anna, Bognár Magdolna, Steczky Anna, Kálmán Sándor, Maszlag Ferencz, Maschek János, Chrien Zsuzsanna, Simon Kálmán, Kukorelli Antal, Török Imre, Jaki Imre, Nagy Lukács és Vincze Erzsébet évi segélylyel, Ernyey Margit, Csizmazia Kálmán és­ Gobi György pedig önköltséges bejáró növendékekké felvétessenek. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Salgi Mihály m. kir. III számú csendőrkerület­­beli címzetes csendőrőrsvezetőt a vezetése alatt álló ministerium számvevőségéhez rendes hivatal­­szolgává nevezte ki. Az 1910. évben Kolozsváron megtartott törvény­­széki orvosi vizsgálatok alapján törvényszéki orvosi képesítést nyert dr. Barabás József fehér­­templomi közkórházi igazgató-főorvos, dr. Rimély Dezső szentesi közkórházi igazgató-főorvos és dr. Zacher Pál kolozsvári tudomány­egyetemi kórboncztani intézeti első tanársegéd. A budapesti kir. törvényszék dr. Baránski Gyula budapesti lakos, ügyvédet a törvényszék területére állandó hites lengyel tolmácsosá ne­vezte ki. A székelyudvarhelyi kir. törvényszék elnöke Hegyi József székelyudvarhelyi kir. törvényszéki ideiglenes napidíjas szolgát a székelyudvarhelyi kir. törvényszékhez III-ad osztályú hivatalszol­gává nevezte ki. A székelyudvarhelyi kir. törvényszék elnöke Kovács Ferencz volt m. kir. csendőr, igazolványos altisztet, kézdiszentléleki lakost az oklándi kir. járásbírósághoz III-ad osztályú hivatalszolgává nevezte ki. Lefkovits Pinkus 67. gyalogezredbeli szám­vivő őrmester, eperjesi lakos saját, valamint Elza nevű kiskorú gyermeke családi nevének » Lévai«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 27.248. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Beszédes József máv. irodakezelő, buda­pesti születésű váczi lakos saját, valamint Elemér nevű kiskorú fia családi nevének »Berkes«-re kért átváltoztatása az 1910. évi 39.929."*­számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Rosenbach Ferencz m. kir. posta- és távirdafőtiszt, budapesti lakos családi nevének »Pataki«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 85.138. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. Kiskorú Schwarcz Zoltán és Imre buda­pesti illetőségű ugyanottani lakosok családi nevé­nek »Halmos«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 89.K0z számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Büchler Jenő alsólendvai illetőségű ugyan­ottani lakos családi nevének »Bér«-re kért átvál­toztatása az 1910. évi 90.749. számú belügy­­ministeri rendelettel megengedtetett Markbreiter Dezső nagyszalontai illető­ségű budapesti lakos családi nevének »Major«-ra kért átváltoztatása az 1910. évi 91.394. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. K­o­h­n Ábrahám Sámuel balassagyarmati illetőségű wieni lakos, valamint Béla, Richárd, Ernő, Rudolf és Margit nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Kende« névre kért átváltoz­tatása az 1910. évi 93.067. számú belügyminis­teri rendelettel megengedtetett. 65.505/1910. szám. Hirdetmény. Az 1888. évi XXXV. t.-cz., illetve az 1889. évi deczember 27-én kelt horvát-szlavon törvény alapján kibocsátott 40%-os horvát-szlavon regale kártalanítási kötvényekhez tartozó uj szelvény­nek kiadása tárgyában. Az 1888. évi XXXV. t.-cz., illetve az 1889. évi deczember 27-én kelt horvát-szlavón törvény alapján kibocsátott 40%-os horvát-szlavon regale kártalanítási kötvényekhez kiadott II. sor szel­vényivek utolsó szelvénye 1910. évi julius 1-én lejárván, ugyanazon naptól kezdve az uj szel­vényivek Zágrábban a kir. állampénztárnál az ott jelentkező feleknek a kötvényekhez tartozó szelvényutalványok benyújtása ellenében ki fog­nak szolgáltatni. A szelvényutalványok ezenkívül folyó évi jú­lius 1-től deczember 31-ig még a m. kir. köz- A­lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« kétes egynegyed ív melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1910. évi junius 30-diki 4-dik üléséről.

Next