Budapesti Közlöny, 1910. augusztus (44. évfolyam, 175-199. szám)

1910-08-02 / 175. szám

Budapest, 1910. Kedd, augusztus 2. 175. szám. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS le­l W. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre................................40 korona Félévre..................................... 20 » Negyedévre............................. 10 » Eg­y teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig e­gy­s­zeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. Honvédelmi magyar miniszerem előter­jesztésére dr. Hernádszurdoki Melichdi Kálmán ministeri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ministeri osztálytaná­csost ministeri tanácsossá és Szereli Vas- Jony Rezső ministeri osztálytanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott ministeri tit­kárt ministeri osztálytanácsossá kinevezem. Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi julius 28-án. Ferencz József s. k. Hazai Samu s. k. A Személyem körüli magyar minis­­terium ideiglenes vezetésével megbízott magyar ministerelnököm előterjesztésére, a diósgyőri vas- és aczélgyár szolgálatá­ban s különösen a lövedékek gyártásánál kifej­tett sikeres munkásságuk elismeréséül: Fleischmann Győző igazgatóhelyettesnek, ezen gyár főnökének a királyi tanácsosi címet díjmentesen, Joós István főfelügyelő­nek, a gyár szénbányás üzemvezetőnek, Braunfeld Gyula főfelügyelőnek, gépészeti osztályvezetőnek, Friedmann Áron fel­ügyelőnek, a vegyműhely és tégelykohó vezetőjének Ferencz József-renderi lovag­­keresztjét, Obholczer Béla főmérnöknek, a Martinkohó és Bessemer aczélkohó vezető­jének, valamint Oka Simon mérnöknek, a lövegműhely vezetőjének a koronás érdem­keresztet, továbbá Obholczer Adolf, Forster Kálmán, Topiczer János és Göhler József főművezetőknek a koronás ezüst érdem­­keresztet, Böhmer Péter, Lustig Ignácz, Mikulik Dániel, Venczel Ede, Holup István, Matterni Lajos, Schwerla József, Potpalka András, Fest Flórián, Marussy István, Polity Ferencz, Baldovszky Károly, Staudin­­ger László, Jamrich Márk és Brünnich Já­nos munkásoknak az ezüst érdemkeresztet, s végül Fabisch József főfelügyelőnek, a magyar állami vasgyárak központi igaz­gatósága kereskedelmi osztálya főnökének, ezen osztály szervezése és vezetésénél ki­fejtett fáradhatatlan közreműködése el­ismeréséül, Ferencz József-rendem lovag­­keresztjét adományozom. Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi július 10-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli magyar minis­­zterium ideiglenes vezetésével megbizott magyar ministerelnököm előterjesztésére dr. Németh Aladár budapesti gyakorló ügyvédnek, a közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül. Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bad-Ischlben, 1910. évi julius 15-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. , császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministerének legaláza­tosabb előterjesztésére, 1910. évi julius 7-én kelt legfelső elhatározásával di Rosa Rektor konzul­nak, saját kérelmére történt végleges nyugalomba helyeztetése alkalmából, a II. osztályú főkonzuli címet és jelleget legkegyelmesebben adostlányozni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. ás kir. Ház és a külügyek cs. és kir. minis­terének legalázatosabb előterjesztésére, 1910. évi junius 29-én kelt legfelső elhatározásával Don Eusebio Guéll-López spanyol állampolgárt madridi tiszteletbeli főkonzullá ad personam és Cowdell Barret Vilmos Ede ügyvédet weymouth­­portlandi fizetésnélküli alkonzullá, mindkettőt a tarifaszerű konzuli illetékek szedésének jogá­val, legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Ő császári és apostoli királyi Felsége a cs. és kir. Ház és a külügyek cs. és kir. ministerének legalázatosabb előterjesztésére, 1910. évi junius 29-én kelt legfelső elhatározásával dr. Nicolaidis Alkibiades ügyvédet valói fizetés­­telen alkonzullá, Alsó- és Felsőruttkai Ruttkay Udó magyar állampolgárt szevillai fizetéstelen konzullá és Pitér Alfréd kereskedőt leresti fizetés­­telen alkonzullá, mindnyájukat a tarifaszerű konzuli illetékek szedésének jogával, legkegyel­mesebben kinevezni méltóztatott. * A császári és apostoli királyi Felsége egy­idejűleg Marangós Márk osztrák állampolgár­nak, a valói tiszteletbeli konzulátus vezetése alóli felmentése alkalmából, a koronás arany érdemkeresztet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. Ó császári és apostoli királyi Felsége 1910. évi július 29-én kelt legfelső elhatározásával Sándor Károly betétszerkesztő bírónak a sátor­aljaújhelyi törvényszékhez, Ónodi Szabó Károly betétszerkesztő bírónak pedig az újpesti járás­bírósághoz, a birák rendes létszámába való be­osztása mellett leendő áthelyezését legkegyelme­sebben megengedni méltóztatott. A m. kir honvédelmi minister dr. Szuper Zoltán ministeri titkári címmel és jelleggel fel­ruházott ministeri segédtitkárt valóságos minis­zeri titkárrá, dr. Végh Kálmán ministeri segéd­titkári címmel és jelleggel felruházott ministeri fogalmazót valóságos ministeri segédtitkárrá, dr. Farkas Imre ministeri segédfogalmazót ministeri fogalmazóvá, Ferzsák Ödön fizetés nélküli minis­teri segédfogalmazót valóságos ministeri segéd­fogalmazóvá, továbbá Raity Szvetiszlav és dr. Altorjay Sándor díjtalan fogalmazó-gyakorno­kokat fizetés nélkül ministeri segédfogalmazókká nevezte ki. A m. kir. pénzügyminiszer a számvevőségi tisztviselők összesített létszámában, állomáshe­lyükön való meghagyással, Varjú József komá­romi, Lángh Lajos ungvári, Konkoly Ágost pécsi, Czintula Elek budapesti, Szécsey István lőcsei, Markonesz Kornél pozsonyi, Kiss István nagy­­becskereki és Ötvös Ödön nyitrai pénzügyi szám­­tanácsosokat, pénzügyi tanácsosokká, számvevő­ségi főnökökké, valamint Miskolczi János és Debreczeny István pénzügyi számtanácsosokat pénzügyi tanácsosokká, Arizi Károly sátoralja­újhelyi, Haupt Gyula budapesti, Keresztes Aladár nagybecskereki, Halász Antal miskolczi, Laki Károly soproni, Vértes Antal veszprémi, Asztalos Lajos miskolczi, Lorberer Lajos budapesti, Szőke Ignácz veszprémi pénzügyi számvizsgálókat, to­vábbá Dávid András a máramarosszigeti, báró Wardener Arthur a soóvári és Rinterhuber Károly az ogulini pénzügy igazgatóság mellé rendelt számvevőség főnöki teendőinek ellátásával megbízott pénzügyi számvizsgálókat pénzügyi számtanácsosokká, végül Friedsam Vilmos, Cser­halmi Samu és Melczner Jenő pénzügyi szám­­vizsgálókat ministeri számtanácsosokká, Spudil János kassai, Uzorinac Milutin belovári, Kozma Péter nagyváradi, Margetics Lajos lugosi, Szabó Antal kassai, Kovács Lajos budapesti, Kállay Ferencz nagyváradi, Gárdonyi Sándor soproni, Szilágyi Lajos mátészalkai, Tulogdy Zoltán dicsőszen­tmártoni, Káldor Arnold nagytapolcsányi, Holló János alsódabasi, Budaházy Zsigmondi nagykárolyi, Litassy Béla szobbi, Saly Imre balassagyarmati, Varga Kornél nagykárolyi, Sas­­vári Sándor temesvári, Sink­ó István makói, Földes Adolf aradi, Pajk­ossy József szerencsi, Kammer Ádám borosjenői, Buócz Károly turócz­­szentmártoni, Gáli Dénes szelistyei, Farkas Imre Csíkszeredai és Deimel Lajos gyulai pénzügyi számellenőröket pénzügyi számvizsgálókká, Krent­­ler János körmöczbányai, Kis Géza szolnoki, továbbá A lap mai számának 6-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és fél ív melléklettel; csatolva van az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1910. évi augusztus 1-jei 28-dik üléséről

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék