Budapesti Közlöny, 1911. szeptember (45. évfolyam, 200-224. szám)

1911-09-01 / 200. szám

Budapest, 1911. 200. szám. Péntek, szeptember 1. BUDAPESTi ec­se KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő « és az »Országgyűlési Értesítő« cimü mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva. Egész évre .. „. „ „. „ „...... „ 40 korona Félévre ...................................20 » Negyedévre.................... 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szánk Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat •árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő«-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (az** annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill. kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 filfe számonkint külön-külön. Nyilvános hatór­­ágok és közintézetek számára 50 engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A császári és apostoli királyi Felsége a követ­kező legfelső kéziratot méltóztatott legkegyel­mesebben kiadni: Kedves gróf Auersperg lovassági tábornok! Ötvenedik szolgálati esztendejének be­töltése kedves alkalmul szolgál Nekem arra, hogy ezen a szép ünnepen szívből üdvözöljem, és mindig kitűnő szolgálatai újabbi elismeréséül, Lipót-rendem nagy­keresztjét adományozzam Önnek. Bad­ Ischlben, 1911. augusztus 31-én. Ferencz József s. k. A Személyem körüli minis­zterium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­zterelnököm előterjesztésére Kiss Zsig­­mond altábornagy, szegedi honvédkerületi parancsnok s törvényes utódainak régi magyar nemességét kegyelemből díjmen­tesen megerősítem, s egyúttal megenge­dem, hogy a bemutatott címert használ­hassák. Kelt Bad­ Ischlben, 1911. évi augusztus 9-én. Ferencz József s. k. Gróf Khuen-Héderváry Károly s. k. A Személyem körüli ministerium ideig­lenes vezetésével megbízott magyar minis­­terelnököm előterjesztésére Török Sándor erdőtanácsosnak, a vadászerdői erdőőri szakiskola igazgatójának, az erdészeti szakoktatás terén kifejtett sikeres szolgá­latai elismeréséül, Ferencz József-rendem lovagkeresztjét adományozom. Kelt Bad-Ischlben, 1911. évi augusztus 7-én. Ferencz József s. k. gróf Khum-Béderváry Károly s. k. A kereskedelemügyi ministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. pénzügyminister dr. Thiering Oszkár ipariskolai igazgatót a gőz­gépkezelők és gő­.kazánsütők kolozsvári vizsgáló bizottságának elnökévé nevezte ki. A kereskedelemügyi ministérium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. pénzügyminiszer az állami mértékhitelesítő hivatalok személyze­tének létszámában Kurdics Károly m. kir. csendőr­őrsvezető, igazolványos altisztet az egri állami mértékhitelesítő hivatalhoz hivatalszolgává ne­vezte ki. _______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer Barabás Endre kolozsvári állami tanitóképző­­intézeti tanárt a dévai állami tani­tóképző-inté­zethez a VII. fizetési osztályba igazgatóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Szemző Vilmos győri állami polgári iskolai r. tanítót jelenlegi minőségében a felső­­visói állami polgári iskolához, és egyelőre ideig­lenesen megbízta az igazgatói teendők végzésével. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Szabóné Eszenyi Mária tiszaföldvári ref. elemi iskolai tanítónőt a kunszentmártoni önálló gazda­sági népiskolához rendes gazdasági szaktanító­­nővé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Fekete Zoltán m. kir. erdőmérnököt, a VIII. fizetési osztályba való sorozása mellett, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola rendkívüli taná­rává­ nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Cortellini Lajos műszaki napidíjast a gazdasági műszaki hivatal segédhivatalának tiszti létszámában ideig­lenes minőségű fizetéstelen térképészszé nevezte ki. A m. kir. földmivelésügyi minister Verebélyi Marzsó Lajos budapesti lakost a földtani inté­zethez könyvtárnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister dr. Straubert Jenő makói kir. járásbirósági jegyzőt a makói, Gyarmati László szigetvári kir. járásbirósági jegy­zőt a szigetvári, és dr. Román János nagysom­­kuti kir. járásbirósági jegyzőt a nagysomkuti kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi meg­bízottnak állandó helyettesévé rendelte ki. A kassai kir. főügyész Kormos György m. kir. csendőrőrsvezető, igazolványnyal biró altisztet a beregszászi kir. ügyészséghez írnokká nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. főügyész Szabó Károly volt m. kir. címzetes csendőrő­rsvezető, maros­vásárhelyi lakost a marosvásárhelyi kir. törvény­­széki fogházhoz fogházőrré nevezte ki. A marosvásárhelyi kir. főügyész Tövissi Lajos cs. és kir. tartalékos őrvezető, hagymásbodoni lakost a brassói kir. törvényszéki fogházhoz fog­házőrré nevezte ki. A kereskedelemügyi ministerium ideiglenes vezetésével megbízott m. kir. pénzügyminister az 1907. évi III. törvénycikkben meghatározott állami kedvezményeket a Hungária hazai ernyőgyár részvénytársaság cégnek Alsólendván létesített ernyőgyári ipartelepe ré­szére az 1908. évi január 1-je napjától számí­tandó 5 (öt) évre engedélyezte. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 61.348. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy az U­g­o­c­s­a vármegye területéhez tartozó Tiszaujlak községben az 1911. évi junius 21-ére és augusztus 2 2-ára esett, de elmaradt országos állat- és kirakó vásárok helyett 1911. évi szeptember 6-án pótvásár tarttassék. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 61.856. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye területéhez tartozó Felsődabas község­ben az 1911. évi május 7. és 8-ára, valamint az 1911. évi július 30. és 31-ére esett, de el­maradt országos állat- és kirakóvásárok helyett 1911 évi szeptember 3-án pótvásár tarttassék. A kereskedelemügyi m. kir. minister 1911. évi 61.901. szám alatt kelt rendeletével meg­engedte, hogy az Arad vármegye területéhez tartozó Kisjenő községben az 1911. évi szep­tember 23-ára és 24-ére eső országos kirakó- és állatvásár, az izraelita ünnepre való tekintettel, ez évben kivételesen 1911. évi szeptember 18. és 19-én tarttassék meg. 62.895/1911. szám. Pályázat. A kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány­egyetem bölcsészet-, nyelv- és történet­­tudományi karán a francia nyelvi és irodalmi tanszék megüresedvén, arra pályázatot hirdetünk. E tanszékkel nyilvános rendes tanár kineve­zése esetében 6000 korona évi fizetés, 400 korona, illetőleg a harmadik korpótlék elérése után 1200 korona fizetési pótlék, 1800 korona lak­­pénzilletmény, minden öt évi tanárkodás után bezárólag a 25-ik évig 800 korona korpótlék és a harmadik korpótlék elérése után 2550 korona lakbérilletmény van egybekötve. Ha pedig nyilvános rendkívüli tanár nevez­tetnék ki, illetménye 4000 korona évi fizetés, 800 korona személyi pótlék, minden öt évi tanár­ság után (25 évig bezárólag) 400 korona kár­pótlék és 1400 korona lakbér. Azok a szakférfiak, akik erre a tanszékre pályázni kívánnak, felhivatnak, hogy folyamod­ványukat, felsőbbrendű képzettségük, irodalmi munkásságuk, tanári működésük és nyelvismere­tük igazolására vonatkozó okmányokkal, korukat igazoló anyakönyvi kivonattal és eddigi élet­pályájuk leírásával (curriculum vitae) felszerelve a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerhez intézve, az 1911. évi december 31 ig a fent­ .A lap mai számának 5-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« egy és egynegyed év melléklettel; csatolva van továbbá az »Országgyűlési Értesítő« a képviselőház 1911. évi augusztus 31-diki 234-dik üléséről.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék