Budapesti Közlöny, 1912. szeptember (46. évfolyam, 197-221. szám)

1912-09-01 / 197. szám

Vasárnap, szeptember 1 Budapest, 1912. 197. szám BUDAPESTI HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő, és az »Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre...............................40 korona Félévre.......................................20 » Negyedévre............................. 10 » Egy teljes lap ára 60 fillér. Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesitő­-be iktatandó hir­detések díja előlegesen küldendő be, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100-200 szóig 4 K, 200-300 szóig 6­0 és igy tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill., s háromszor vagy többször beiktatva 30 fill. számonkint külön-külön. Nyilvános ható­­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS RÉSZ. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbízott magyar minis­ter­­elnököm előterjesztésére dr. Bayer Dezső vegyészeti gyáros, budapesti lakosnak s törvényes utódainak, a gyógyszeripar és a jótékonyság terén szerzett érdemei elismeréséül, a magyar nemességet a »Krucsai« előnévvel adományozom és egy­úttal megengedem, hogy nevezettek jövő­ben a »Bayer-Krucsay« kettős család­nevet használják. Kelt Bad-Ischlben, 1912. évi augusztus 6-án. Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Magyar igazságügyminiszerem előter­jesztésére Szabó József szatmárnémeti tör­vényszéki birót a debreczeni, Tőry Lajost, a temesvári Ítélőtábla elnöki titkárát pedig a kassai Ítélőtáblához birákká, dr. Horváth József hidalmási járásbirót a mocei és dr. László Mártont, a maros­vásárhelyi ítélőtáblához tanácsjegyzőül be­rendelt nyárádszeredai járásbirót a nagy­ajtai járásbírósághoz VII. fizetési osztályba sorozott járásbirákká, dr. Jellinek Ede pestvidéki és dr. Tinger Károly budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéki jegyző­ket a budapesti VII. kerületi, dr. Ehrlich Ármin budapesti törvényszéki jegyzőt, továbbá Berdin Kálmán és dr. Boleman Ernő, a budapesti ítélőtáblánál alkalma­zott bírósági jegyzőket a budapesti VI. kerületi, Mois Győző felsővisói járásbíró­­bírósági jegyzőt pedig a técsői járásbíró­sághoz albírákká, Lehoczky Márton rima­­szombati törvényszéki jegyzőt a rima­­szombati ügyészséghez alügyészszé, dr. Szilágyi Károly kolozsvári törvényszéki jegyzőt az abrudbányai járásbírósághoz albíróvá, Gazdy Béla miskolczi törvény­­széki jegyzőt a nagykikindai és dr. Kovács Péter debreczeni törvényszéki jegy­zőt a máramarosszigeti ügyészséghez al­­ügyészekké, és dr. Tomcsányi Pál buda­pesti törvényszéki jegyzőt a budapesti VIII—X. kerületi járásbírósághoz albiróvá kinevezem. Kelt Bad-Ischlben, 1912. évi augusztus 28-án.Ferencz József s. k. Dr. Székely Ferenc s. k. A Személyem körüli ministerium ideigle­nes vezetésével megbizott magyar minister­­elnököm előterjesztésére Nyárády Aladár tiszteletbeli szentszéki­ ülnöknek, döbrö­­közi plébánosnak és a Kiss-Jankovich­­féle családi alapítvány bizottsági tagjának, e minőségben kifejtett buzgó működése elismeréséül, Ferencz József-rendem lovag­­keresztjét adományozom. Kelt Bad-Ischlben, 1912. évi augusztus 8-án.Ferencz József s. k. Lukács László s. k. Ó császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi julius 17-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy a császári és királyi Ház és a külügyek cs. és kir. ministeriumának következő tisztviselői, u. m.: dr. báró Macchio Károly I. osztályfőnök a szász kir. Albrecht-rend nagykeresztjét és a bolgár kir. Sz. Sándor-rend I. osztályát, dr. gróf Wicken­­burg Márk osztályfőnök a bolgár kir. polgári érdemrend nagykeresztjét, báró Buschmann Ferenc udvari és miniszeri tanácsos a montenegrói kir. Danilo-rend II. osztályát, dr. Wschehrdi báró Schlechter Ottokár udvari és ministeri taná­csos a bolgár kir. Sz. Sándor-rend nagy tiszti keresztjét, lovag Ollenburgi Günther Sándor udvari és ministeri tanácsos a spanyol kir. III. Károly-rend középkeresztjét és a bolgár kir. Sz. Sándor-rend nagy tiszti keresztjét, dr. Szápári Muraszombati és Széchy-Szigeti gróf Szápáry Tibor osztálytanácsos a sziámi korona-rend III. osztályát és a sziámi kir. koronázási emlékérmet, Stumpfer József osztálytanácsos a bolgár kir. polgári érdemrend nagy tiszti keresztjét, dr. lovag Wiesner Frigyes udvari és ministeri titkár a bolgár kir. polgári érdemrend középkeresztjét és Szintimrei Morlin Ervin udvari és ministeri segéd titkár a bolgár kir. Sz. Sándor-rend tiszti keresztjét elfogadják és viseljék. A császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi július 17-én kelt legfelső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Barensfeldi báró Khemen Hugó cs. és kir. rend­­kivüli követ és meghatalmazott minister a bolgár kir. polgári érdemrend nagykeresztjét, dr. Ghymesi és Gácsi gróf Forgách János cs. és kir. rendkívüli követ és meghatalmazott minister a Schwarzburg hercegi I. osztályú koronás dísz­keresztet, dr. báró Styrcea János cs. és kir. rendkívüli követ­ és meghatalmazott minister a chilei »Al Merito« érdemrend I. osztályát, gróf Logothetti Hugó cs. és kir. rendkivüli követ és meghatalmazott minister a tunisi Nischan- Iftikhar-rend nagyszalagját, gróf Hoyos Lajos Sándor II. osztályú követségi tanácsosi címmel és jelleggel felruházott cs. és kir. I. osztályú követségi titkár a porosz kir. vörös sas-rend II. osztályát, a nagybritanniai kir. koronázási emlék­érmet, a szász kir. Albrecht-rend II. osztályú középkeresztjét, a bolgár kir. polgári érdemrend nagy tiszti keresztjét és a montenegrói kir Danilo-rend II. osztályát, nemes Pflügl Imre cs. és kir. I. osztályú követségi titkár a görög kir. Megváltó-rend középkeresztjét és báró Gagern János cs. és kir. II. osztályú követségi titkár a román kir. koronarend középkeresztjét elfogadják és viseljék. _______ Ő császári és apostoli királyi Felsége 1912. évi julius 17-én kelt legfelső elhatározásával leg­kegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Siegenfeldi Anthony Alfréd cs. és kir. házi-, udvari- és állami levéltári osztálytanácsos a bolgár kir. polgári érdemrend nagy tiszti keresztjét és a Lichtenstein hercegi jubileumi emlékérmet elfogadja és viselje._______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Bérczy Lajos kevevári állami polgári iskolai r. tanítót jelenlegi minőségében a nagy­szebeni állami polgári fiúiskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Folacsek András győri állami polgári fiúiskolai r. tanítót jelenlegi minőségében az erzsébetfalvi állami polgári iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Demjén Endre breznóbányai állami polgári iskolai segédtanítót jelenlegi minőségében a szatmári állami polgári fiúiskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister áthelyezte Kratochsill Dezső tordai állami pol­gári iskolai r. tanítót a hatvani és Sas Sándor abrudbányai állami polgári iskolai r. tanítót a tordai állami polgári iskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszer áthelyezte Ortelné Szilágyi Ilona szegedi állami polgári leányiskolái r. tanítónőt az erzsébetfalvi és Drevey Erzsébet szekszárdi államilag segélye­zett községi polgári leányiskolái r. tanítónőt a szegedi állami polgári leányiskolához. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Tigris István somosrévi községi elemi iskolai tanítót a csutai, Balanescu László berzászkai községi elemi iskolai tanítót pedig a somosrévi (mindkettő volt határőrvidéki) községi elemi isko­lához, jelen minőségükben, áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Prileszky Pál petrozsényi járási szolgabirót a dévai kir. ügyész­ség kerületébe ügyészségi megbízottá rendelte ki. Ő császári és apostoli királyi Felsége legfelső felhatalmazása alapján a belügyministerium veze­tésével megbizott m. kir. ministerelnök a tűz­oltás és mentés terén 25 éven át teljesített érdemes tevékenység jutalmazására alapított dísz­érmet a simontornyai önkéntes tűzoltóság kebe­léből Bereczk István parancsnok, dr. Kiss István orvos és mentőparancsnok, Fajnor Elek szivattyú- A lap mai számának 10-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két év melléklettel.

Next