Budapesti Közlöny, 1913. december (47. évfolyam, 277-299. szám)

1913-12-02 / 277. szám

Budapest, 1913 277. szám Kedd, december 2. BUDAPESTI KÖZLÖNY, HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti­ utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva : Egész évre.............................. 40 korona Félévre ...................... 20 * Negyedévre..............................­10 » Egy teljes lap ára 60 fillér A Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Értesítő «-be iktatandó hir­detések dija előlegesen küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2 K, 100—200 szóig 4 K,200—300 szóig 6 K és így tovább.­­ Ezenfelül beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 40 fill., kétszer beiktatva egyenkint 36 fill.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 milm számonkint külön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50% engedmény. HIVATALOS KIÉSZ. Kereskedelemügyi magyar miniszerem előterjesztésére Rados Lipót iparfelügyelő­nek az ipari főfelügyelői címet, Markhot Jenő iparfelügyelőnek az ipari főfelügyelői címet és jelleget, Szikszay Gerő főmérnök­nek a műszaki tanácsosi címet és jelleget díjmentesen, végül Hammer Géza, Fischer Elemér és Péterffy Oktáv I. osztályú ipari segédfelügyelőknek az iparfelügyelői címet adományozom. Kelt Bécsben, 1913. évi november 23-án. Ferencz József s. k. Báró Harkányi János s. k. Ó császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi november 13-án kelt legfelső elhatározásával, a közös pénzügyminister legalázatosabb előter­jesztésére ns. dr. Curinaldi Brúnó kormány­­tanácsost a sarajevói tartományi kormánynál, ud­vari tanácsossá legkegyelmesebben kinevezni és a bosny.-herc. egészségügyi szolgálat alább fel­sorolt tisztviselőinek a következő legfelső ki­tüntetéseket legkegyelmesebben adományozni mél­­tóztatott: dr. Preindlsberger József kormány­­tanácsos, bosny.­herc. tartományi kórházi főorvos­nak, valamint dr. Fronius Frigyes sarajevói városi tiszti orvosnak és városi egészségügyi fő­tanácsosnak díjmentesen a vaskorona-rend III. osztályát; továbbá dr. Biberauer Gyida bosny.­­herc. tartományi vasúti főorvosnak díjmentesen a kormány tanácsosi címet, dr. Grünfeld József sarajevói rendőrorvosnak díjmentesen az egészség­­ügyi tanácsosi címet, dr. lovag Gaffenko János járási orvosnak a koronás arany érdemkeresztet, végül dr. Horak Erwin, dr. Horn Mór, dr. Steidler Károly, dr. Lederer Arnold, dr. Zahradka Egon és dr. Sattler Mór járási orvosoknak a járási főorvosi címet és jelleget. A kereskedelemügyi m. kir. minister az 1914— 1916. évek tartamára a m. kir. államvasutaknál szervezett másodfokú fegyelmi bíróság elnökévé Medanicki Romuald m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőt, ugyanezen bíróság elnökhelyettesévé pedig Hilvert Manó m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőt nevezte ki. A kereskedelemügyi m. kir. minister Raisz Ernő műszaki főtanácsos, közúti kerületi fel­ügyelőt saját kérelmére Kassára helyezte át és a VI., továbbá Dobiás Ede műszaki tanácsost a szolgálat érdekében Eperjesről Miskolczra he­lyezte át és az V. közúti kerület felügyelői teendőinek ellátásával bízta meg. A kereskedelemügyi m. kir. minister Gáli József tanárt a székelyudvarhelyi m. kir. állami kő- és agyagipari szakiskola igazgatójává ne­vezte ki. A császári és királyi Ház és a külügyek cs. és kir. ministere Hinterleitner Józsefet, a cs. kir. Theresianum gimnáziumának, tanárát, a cs. és kir. konzuli akadémián a gazdasági földrajz előadójává nevezte ki. A m. kir. igazságügy minister dr. Vizi Ferenc budapesti kir. törvényszéki joggyakornokot dr. Vaisz-féle alapítványi joggyakornokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminister Nagy Dániel felsővisói kir. járásbirósági irodatisztet a felső­­visói kir. járásbírósághoz telekkönyvvezetővé ne­vezte ki. A m. kir. igazságügyi minister Magyar János pusi kir. járásbirósági irodatisztet a petrozsényi kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Zákány Károly gyulafehérvári kir. törvényszéki és Vincze György zernesti kir. járásbirósági írnokokat köl­csönösen áthelyezte. A m. kir. igazságügyminister Taki Gyula nagyigmándi kir. járásbirósági írnokot a zala­egerszegi kir. törvényszékhez helyezte át. A m. kir. igazságügyminister Károlyi István kassai kir. törvényszéki díjnokot az eperjesi, Sipos Zoltán Ipolysági kir. törvényszéki díj­nokot az Ipolysági kir. törvényszékhez és Lukács Károly pancsovai cs. és kir. 23. számú tábori vadászzászlóaljbeli fő­vadász, igazolványos altisz­tet a nyíregyházi kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszer dr. Bott Lajos veszprémi kir. törvényszéki, dr. Zonda Gergely szászrégeni és Wlád György nagybecskereki kir. járásbirósági jegyzőket önálló működési körrel ruházta fel. A m. kir. igazságügyminister Nagy János máramarosszigeti kir. törvényszéki hivatalszolgát a m. kir. igazságügyministeriumhoz helyezte át. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Popits Milán tamáslakai (volt határőrvidéki) községi elemi iskolai igazgató-tanítót jelen állá­sában végleg megerősítette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minister Tóth Gizella felsőtisztási állami óvónőt a füleki állami óvodához jelen minőségében áthelyezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszer az állami kezelésbe vett községi erdőknél a kopárjavítási mun­kálatok érdekében rendszeresített altiszti személyzet létszámába Búzás József székesfő­városi erdőőrt Toroczkóra, Páskui Dániel járási erdőőrt pedig Ilosvára ideiglenes minőségű m. kir. erdőőrré nevezte ki. A pozsonyi ítélőtábla elnöke a trencséni kir. törvényszék mellé szervezett esküdtbiróságnak elnökévé az 1914. évre Hajdú Géza curiai bírói címmel és jelleggel felruházott kir. törvényszéki elnököt, elnök-helyettesévé pedig Fekete Imre kir. törvényszéki birót jelölte ki. Kiskorú Hoffenreich Mariska veszprémi illetőségű budapesti lakos családi nevének » Ham­vas t­ra­ kért átváltoztatása az 1913. évi 124.883. számú belügyministeri rendelettel megengedtetett. Dr. Kutka Miklós nagyruszkai születésű budapesti lakos családi nevének a Kutkafalvy*-tól kért átváltoztatása az 1913. évi 190.491. számú bel­ügy­minis­teri rendelettel megengedtetett. Zehngebot Lieber Salamon bolechowi születésű alsónémedi illetőségű lakos, valamint József nevű kiskorú gyermeke családi nevének a Vermest-re kért átváltoztatása az 1913. évi 195.585. számú belügyministeri rendelettel meg­engedtetett. A m. kir. igazságügyministernek 54.000/1913. I. M. számú rendelete, a magyar és a bosnyák hercegovi­­nai igazságügyi hatóságok között az érintkezés egyszerűsítéséről.*) Addig is, amíg a magyar szent korona országai s Bosznia és Hercegovina között az igazságügyi hatóságok részéről nyújtandó kölcsönös jogsegély­nek kimerítő és végleges újabb szabályozása bekö­vetkezik, a polgári és a büntető ügyiratok továbbí­tásának egyszerűsítése végett, a Bosznia és Hercego­vina közigazgatásának vezetésével megbízott cs. és kir. közös pénzügyminiszerrel létrejött megálla­podáshoz képest a következőket rendelem : I. FEJEZET. A Magyarországból Bosznia és Hercegovinába irá­nyuló jogsegélyre vonatkozó rendelkezések. 1­ §• A magyar igazságügyi hatóságok polgári vagy büntető ügyekben Bosznia és Hercegovina területén kézbesítendő ügyirataikat a kézbesítési revények­­kel, úgyszintén a bosnyák-hercegovinai igazságügyi hatóságokhoz intézett megkereséseiket a mellékle­tekkel, továbbá a bosnyák-hercegovinai igazság­ügyi hatóságok által kért kézbesítés akadályáról szóló értesítést, végül a bosnyák-hercegovinai igaz­ságügyi hatóságok megkeresésére adott válaszira­taikat a mellékletekkel ezentúl nem terjesztik fel a magyar kir. igazságügyministériumhoz, hanem kisérőirat nélkül portamentesen rendszerint (3. §.) új szarajevói országos kormányhatósághoz küldik, amely az illetékes bosnyák-hercegovinai hatósághoz továbbítja azokat. A magyar igazságügyi hatóságok azokon a vevé­­nyeken, amelyeket Bosznia és Hercegovina terü­letén kézbesítendő ügyirataikhoz csatolnak, olvas­hatóan jelöljék meg a címzett teljes nevét és lakó­i) A bosnyák-hercegovinai igazságügyi hatóságokat a magyar kir. bíróságok részére évenkint készülő naptár valamint Magyarország Tiszti Cím- és Névtára is közli.­­ A lap mai számának 9-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő» két és fél év melléklettel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék