Budapesti Közlöny, 1914. január (48. évfolyam, 1-25. szám)

1914-01-01 / 1. szám

HIVATALOS KÉSZ. 1913. évi LVII. TÖRVÉNYCIKK Szolnok-Doboka vármegyének 5°J0-ot meg­haladó vármegyei pótadó kivetésére adandó felhatalmazásról (Szentesítést nyert 1913. évi december hó 29-én. — Kihírdettetett az »Országos Törvénytár«-ban 1913. évi december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társország­gal hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §• Szolnok-Doboka vármegye közönsége felhatal­­maztatik, hogy az 1883. évi XV. t.-c. értelmében 5% erejéig kivethető vármegyei pótadón felül a nagybánya—láposvölgyi helyi érdekű vasút segé­lyezése céljára megszavazott 1%-os vármegyei pótadót legfeljebb 50 éven át kivesse. 2. §. E törvény kihirdetése napján lép életbe és végre­hajtásával a belügyminiszer bizatik meg. Mi e törvénycikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizenharma­­dik évi december hó huszonkilencedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Tisza István s. k. I.H.3. évi LVIII. TÖRVÉNYCIKK Trencsén vármegyének 5°l0-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó fel­hatalmazásról. (Szentesítést nyert 1913. évi december hó 29-én. — Kihírdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1913. évi december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §■ Trencsén vármegye közönsége felhatalmaztatik, hogy az 1883 évi XV. t.-c. értelmében kivethető 5%-os vármegyei pótadón felül a népnevelési alap növelése, illetőleg a létesítendő állami elemi népiskolák költségeihez leendő hozzájárulás cél­jára megszavazott további 3%-os vármegyei pót­adót legfeljebb 30 éven át kivesse. 2­ §­ E törvény kihirdetése napján lép életbe és végre­hajtásával a belügyminiszer bizatik meg. Mi e törvénycikket s mindazt, ami abban foglaltatik, összesen és egyenként helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizenharma­­dik évi december hó huszonkilencedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Tisza István s. k. heti 5%-os és az 1913. évi L. t.-c. értelmében kivethető 1'25%-os vármegyei pótadón felül köz­­művelődési és jótékonysági célokra az 1914. évtől kezdődőleg további intézkedésig megszavazott 1­5%-os további vármegyei pótadót kivesse. 2­ §• E törvény kihirdetése napján lép életbe és végre­hajtásával a belügyminister bizatik meg. Mi e törvénycikket s mindazt, a mi abban foglaltatik, összesen és egyenkint helyesnek, kedvesnek és elfogadottnak vallván, ezennel királyi hatalmunknál fogva helybenhagyjuk, megerősítjük és szentesítjük, s mind Magunk megtartjuk, mind más Híveink által megtartatjuk. Kelt Bécsben, ezerkilencszáztizenharma­d­ik évi december hó huszonkilencedik napján. Ferencz József s. k. (P. H.) Gróf Tisza István s. k. , Budapest, 1914. 1. szám. Csütörtök, január 1. UMPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület. Előfizetéseket elfogad és lappéldányokat árusít az EGGENBERGER-féle könyv­­kereskedés IV., Kecskeméti-utca 3. sz. Előfizetési árak: a »Hivatalos Értesítő« és az Országgyűlési Értesítő« című mellékletekkel együtt, naponkint postai szétküldéssel, vagy helyben házhoz hordva: Egész évre.......................... 40 korona Félévre ............................... 20 » Negyedévre...........................­ 10 * Egy teljes lap ára 60 fillér.’ Hivatalos hirdetések: A »Hivatalos Ért­esítő «-be iktatandó hir­detések dija előleges»­n küldendőbe, még pedig 100 szóig egyszeri hirdetésért 2K, 100—200 szóig 3 K,200—300 szóig 6 K és így tovább. — Ezenfelü­l beküldendő az esedékes nyugtatványbélyeg és az esetleg kért lappéldányok ára, egyenkint 60 fillérjével. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos nonpareille-sor laza( annak térfogata) egyszer beiktatva 40 till., kétszer beiktatva egyenkint 36 till.,­­ háromszor vagy többször beiktatva 30 ML számonkint kü­lön-külön. Nyilvános ható­ságok és közintézetek számára 50 K engedmény. 1913. évi LIX. TÖRVÉNYCIKK Máramaros vármegyének 5010-ot meghaladó vármegyei pótadó kivetésére adandó fel­hatalmazásról. (Szentesítést nyert 1913. évi december hó 29-én. — Kihírdettetett az »Országos Törvény­tár «-ban 1913. évi december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és Képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé. 1­ §• Máramaros vármegye közönsége felhatalmazta­tik, hogy az 1883. évi XV. t.-c. értelmében kivet­ 1913. évi LX. TÖRVÉNYCIKK a községi és körjegyzők, valamint a segéd­jegyzők illetményeinek szabályozásáról. (Szentesítést nyert 1913. évi december hó 29-én. — Kihírdettetett az »Országos Törvénytár «-ban 1913. évi december hó 31-én.) MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF ISTEN KEGYELMÉBŐL AUSZTRIAI CSÁSZÁR, CSEHORSZÁG KIRÁLYA STB. ÉS MAGYARORSZÁG APOSTOLI KIRÁLYA. Kedvelt Magyarországunk és társorszá­gai hű Főrendei és képviselői közös egyet­értéssel a következő törvénycikket ter­jesztették szentesítés végett Felségünk elé: 1­ §•­­ A jegyzők (nagyközségi jegyző, nagyközségi fő­jegyző, körjegyző) alapilletménye — a község (községek) által természetben adott lakáson, eset­leg lakáspénzen felül — évi 2.000 koronánál, a segédjegyzők (jegyzősegéd, aljegyző) alapillet­ménye pedig évi 1.400 koronánál kevesebb nem lehet. 2­ §• Az e törvény életbeléptéig rendszeresített jegyzői és segédjegyzői állások alapilletménye ott, ahol a jegyzői alapilletmény az évi 2.000, a segédjegyzői alapilletmény pedig az évi 1.400 koronát el nem éri, ezen összeg erejéig kiegészíttetik. Új jegyzői állást csak évi 2.000, új segédjegyzői állást pedig csak évi 1.400 korona fizetéssel lehet rendszeresíteni. A lap mai számának 13-dik oldalán kezdődik a »Hivatalos Értesítő« két év melléklettel. f

Next