Budapesti Közlöny, 1915. szeptember (49. évfolyam, 202-226. szám)

1915-09-02 / 203. szám

Ő császári és apostoli királyi Felsége méltóz­­(*■ iatott legkegyelmesebben adományozni: a Lipót-rend 1. osztályát a hadiékitmény­­nyel, díjmentesen : hadtestének győzelmes vezetése elismeréséül: Straussenburgi Arz Arthur gyalogsági tábor­­ínoknak; a vaskorona-rend 2. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen: az ellenséggel szemben vitéz és ered­ményes magatartása elismeréséül: ns. Puchalski Szaniszló vezérőrnagynak, egy gy. dandár parancsnokának; az ellenséggel szemben kiváló szolgálata elismeréséül: Huber József vezérkari ezredesnek, egy had­test vezérkari főnökének; a Lipót-rend lovagkeresztjét a hadiékit­­ménynyel, díj mentesen: az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartása elismeréséül: Kehi Richárd vezérőrnagynak, egy cs. kir. Landw. gy. dandár par.-nak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: báró Catinetti Vilmos vezérk. alezredesnek, egy hadtest vezérk. főnökének; a vaskorona-rend 3. osztályát a hadiékit­­ménynyel, díjmentesen: az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Vidossich Rezső 3. hegyi t.-e.-beli ezredesnek, egy rayonpar. vezérk. főnökének; Winterstein Pál vezérk. alezredesnek, egy cs. kir. Landw. gy. hadoszt. vezérkari főnökének; az ellenséggel szemben vitéz és eredményes magatartásuk elismeréséül: ns. László Miklós 3. gy.-e.-beli őrnagynak; Hess Győző cs. kir. 6. Landw. gy.-e.-beli al­ezredesnek, az 54. gy.-e.-nél; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálata elismeréséül: Sevcik Ferenc vezérk. őrnagynak, egy cs. kir. Landw. gy. hadoszt. vezérkari főnökének; az ellenséggel szemben kiválóan vitéz magatartása elismeréséül: Holub Vilmosnak, az ellenség előtt elesett 21. gy.-e. -beli őrnagynak; a Ferencz József-rend lovagkeresztjét a katonai érdemkereszt szalagján: az ellenséggel szemben kitűnő és önfel­áldozó szolgálata elismeréséül: dr. Lederer Alfréd 2. oszt. fő törzsorvosnak, a 2/9. táb. kórh. par.-nak; az ellenséggel szemben kitűnő szolgálatuk elismeréséül: Felehy Hech Hugó mérnöki tisztikarbeli őr­nagynak, a b.-h. vezénylő tábornok és tart. fő­nöknél ; Zsédényi Ambrózy Árpád alhadbiztosnak a * mostari kát. par.-nál; ns. Hochmeister Arthur banjalukai kát. éleim, rakt. kát. éleim, gondnoknak; az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatuk elismeréséül: dr. Révai Árpád m. kir. 8. honv. gy.-e.-beli ezredorvosnak, az 1/6. táb. kórház par.-nak; dr. Weissmann Ferenc 33. gy. hadoszt. egészs. int. népf. ezredorvosnak. (Folytatása következik.) 1915. szeptember 2. 0 császári és apostoli hiródyi Felsége folyó évi augusztus hó 21-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatá­rozásával az alább megnevezett volt tiszteket a m. kir. honvédségnél a megjelölt viszonyban előbb viselt tiszti rendfokozatukba legkegyelme­sebben kinevezni méltöztatott: Kovács Elemér tartalékos főhadnagyot a gyalog­ságnál főhadnagygyá; Polgárdi Béla, Faragó Mátyás tartalékos hadnagyokat a gyalogságnál hadnagyokká a szolgálatonkivüli viszonyban. ______ Budapesti Közlöny Ö császári és apostoli hirályi Felsége leg­kegyelmesebben kinevezni méltóztatott: népf ölhető segédorvossá: 1915. évi augusztus hó 1-vel: 1915. augusztus 1-től számítandó ranggal: dr. Berger Mór, a 12. uépfölkelő parancsnok­ság nyilvántartásában álló, a cs. és kir. 5. gyalogezred pótzászlóaljához beosztott népfölkelő őrmestert. A m. kir. igazságügyminiszter saját kérel­mükre dr. Déhány János ilosvai kir. járásbirót a sztropkói, Sarkady Imre orosházi kir. járás­birót a hódmezővásárhelyi kir. járásbírósághoz, dr. Kemény István óradnai kir. járásbirót a gyulafehérvári, Kosztáczhy Sándor máramaros­­szigeti kir. járásbirót a máramarosszigeti kir. törvényszékhez és Gavallér Dezső ökörmezői kir. járásbirót a máramarosszigeti kir. járásbírósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Kulir Rezső tamási kir. járásbirósági jegyzőt a dombóvári kir. járásbírósághoz, dr. Stromszky Olivér po­zsonyi kir. járábirősági jegyzőt a pozsonyi és dr. Boda József nagybecskereki kir. járásbiró­sági jegyzőt a nagybecskereki kir. törvényszék­hez helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter dr. üdvardy Zoltán lugosi ügyvédjelöltet a lugosi, dr. Rosen­thal Ferenc nagyváradi kir. törvényszéki jog­gyakornokot az oraviczabányai, dr. lllgenn Aurél lőcsei kir. törvényszéki joggyakornokot a nagy­becskereki kir. járásbirósághoz, dr. ifj. Schmöltz József székesfehérvári kir. járásbirósági joggya­kornokot a székesfehérvári, dr. Hendl Béla aradi kir. törvényszéki joggyakornokot az aradi kir. törvényszékhez, Lenkei Árpád nagyváradi kir. törvényszéki joggyakornokot a belényesi kir. járásbirósághoz és dr. Zubhovics Pál budapesti kir. büntetőtörvényszéki joggyakornokot a kecske­méti kir. törvényszékhez jegyzőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszter Farkas Viktor dési és Gombár Ferenc csákigorbói kir. járás­birósági telekkönyvvezetőket kölcsönösen át­helyezte. _______ A m. kir. igazságügyminiszter Apatits János pápai kir. járásbirósági írnokot az alsólendvai és Bernauer József titeli kir. járásbirósági Írnokot a törökbecsei kir. járásbirósághoz telekkönyv­vezetőkké nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszter Schneider Jakab körmendi kir. járásbirósági írnokot a titeli kir. járásbirósághoz helyezte át. A m. kir. igazságügyminiszter Gumilár Kál­mán nagykanizsai kir. törvényszéki díjnokot a nagykanizsai kir. törvényszékhez Írnokká ne­vezte ki. A «a. kir. igazságügyminiszter Bouquet Sándor, Fritz Lipót, Vedlik Andor, Lipcsey Antal, Stefkovics Dezső, Vöiös Ákos és Duzsek János betétszerkesztő szakdíjnokokat betétszerkesztő Írnokokká nevezte ki. A m. kir. igazságügyminiszter Kőszegi Károly újvidéki kir. ügyészségi díjnokot a kiskőrösi kir. járásbirósághoz végrehajtóvá nevezte ki. ______________________5 A m. kir. igazságügyminiszter a balassa­gyarmati kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul Kletzár Lajos kir. törvényszéki bírót és a nagykikindai kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul dr. Schernhardt János kir. tör­vényszéki bírót rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Bród Ti­vadar nagykanizsai gyakorló ügyvédet a nagy­­kanizsai, dr. Klein Ignác szepesófalvi gyakorló ügyvédet a lőcsei, dr. Szabó Gyula György mar­­gittai gyakorló ügyvédet a nagyváradi és Stiegler Kálmán ügyvéd, liptóujvári lakost a rózsahegyi kir. ügyészség kerületébe ideiglenes ügyészségi megbízottakul, dr. Szabó József oraviczabányai ügyvédet az oraviczabányai, Nyáguly Béla med­­gyesi kir. járásbirósági jegyzőt a medgyesi és dr. Rosenthal Ferenc oraviczabányai kir. járás­birósági jegyzőt az oraviczabányai kir. járásbíró­ság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyetteséül rendelte ki. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Müller Jó­zsef munkácsi kir. járásbirósági jegyzőt önálló működési körrel ruházta fel. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Molnár Gyula bártfai áll. gimnáziumi r. tanárt a nagybányai áll. főgimnáziumhoz áthelyezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter dr. Vértes 0. Józsefet, az ideges gyermekek alsó- és középfokú állami intézetéhez beosztott középiskolai tanárt jelenlegi minőségében a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába, Emmer István gyógypaedagogiai tanítót jelenlegi minőségében a IX. fizetési osztály 3-ik fokozatába, Bartha Jenő gyógypaedagogiai tanítót jelenlegi minő­ségében a X. fizetési osztály 3-ik fokozatába, Némethy Kázmér gyógypaedagogiai intézethez beosztott állami tanítót ideiglenes minőségben a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezte. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a vezetése alatt álló minisztérium számvevőségé­hez Tartia György számellendrt számvizsgálóvá, dr. Damjanovich Lajos számtisztet számellenőrré, Sáska László és Kmetz Béla fizetéstelen szám­tiszteket számtisztekké és Törő Károly és Pauer Győző gyakornokjelölteket segélydíjas szám­gyakornokokká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Budainé Horváth Róza barczaujfalui állami óvónőt a szucsági állami óvodához jelen minő­ségben áthelyezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1884. évi XVI. t.-c. 31. §-a értelmében Budapesten alakított s az 1915. évtől az 1920. évi december hó 31-ig terjedő hat éves időszak tartamára újjáalakított Szerzői Jogi Szakértő Bizottságba az elhunyt Ellinger Ede helyére bizottsági tagul Hollenczer László fényképész szakértőt, a Magyar Fényképészek Országos Szövetségének elnökét nevezte ki. Magyar királyi honvédelmi ministeri rende* letek. Kineveztetnek: A) a honvéd gyógyszerügyi tisztviselők tartalékállományában: gyógyszerügyi tisztekké: 1915. évi május hó 1-ével: 1915. május 1-ei ranggal: a következő segédgyógyszerügyi tisztek: Szentgálir Dániel, Bruéic Ágost,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék