Budapesti Közlöny, 1919. március (53. évfolyam, 51-70., 1-5. szám)

1919-03-01 / 51. szám

Wam­ o a méneskari számvivők csoportjában: alezredes-számvivő tisztekké: 1919. évi március hó 1-vel: 1919 március 1 ei ranggal: a következő őrnagy-számvevő tiszteket: Frankfurter Lajost és Nagy Sándort, őrnagy-számvivő tisztekké: 1919. év március hó 1-vel: 1919 március 1-ei ranggal: a következő százados-számvevő tiszteket: Barabás Lajost és Rappoport Józsefet, százados-számvivő tisztekké: 1919. évi március hó 1-vel: 1919. március 1-ei ranggal: a következő főhadnagy-számvivőtiszteket: Bodnár Rezsőt és Skrovma Jánost, az orvosi tisztikarban: őrnagy orvosokká. 1919. évi március hó 1-vel, 1919. március 1-ei ranggal: a következő százados­ orvosokat: dr. Csukás Bélát, dr. Kugler Antalt, dr. Wartco­veil Károlyt, dr. Philipp Ernőt, dr. Török Imrét, dr. Veres Lajost, dr. Fleischer Gyulát, dr. Jenny Gézát, dr. Gyulay Pált, dr. Mészáros­ Jánost, dr. Szilárd Áront, dr. Hausz Edét, dr. Kovács Kálmánt, dr. Feszler Györgyöt, dr. Slavu Jánost, dr. Szörfy Károlyt, dr. Vecsei Ferdinándot, dr. Simon Lászlót, dr. Gundhard Tibort és dr. Moga Ivánt; az igazságügyi tisztikarban: őrnagy-igazságügyi tisztekké. 1919. évi március hó 1-vel: 1919. március 1-ei ranggal: a következő százados­ igazságügyi tiszteket: Strausz Károlyt, dr. Carposio Antalt, Vértes Gézát, Kardos Sándort, Brechcelhuber Károlyt, Medgyesi Józsefet, dr. Ribiczey Józsefet, dr. Fischer Andort, dr. Apáthy Jenőt, Ruszek Károlyt, dr. Piger Gyulát, dr. Fischer Aurélt, dr. Capdebo Istvánt, dr. Burghart Károlyt, dr. Damjanovich Miklóst, dr. Sebők Kolozst, dr. Nagy Gyulát, Hefner Károlyt, Ambrózy Árpádot, dr. Csepreghy Jánost, dr. Fehér Kálmánt, dr. Brechtel Frigyest, dr. Karay Lajost és dr. Kőhegyi Andort; a hadbiztossági tisztikarban: őrnagy-hadbiztosokká: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1-ei ranggal: a következő százados­ hadbiztosokat: Bodnár Ferencet és Valenta Józsefet a pozsonyi, Várady Gábort a kassai, Szauer Pált a szegedi, Vattay Sándort a budapesti, Réti Győzőt a pozsonyi, Köntzei Károlyt a kolozsvári, Horváth Gézát és Kraemling Jánost a szegedi és Papp Elemért a budapesti katonai kerület hadbiztosságánál; a számvevő tisztek állományában: őrnagy-számvevő tisztekké: 1919. évi március hó 1-vel: 1919. március 1-ei ranggal: a következő százados­ számvevő tiszteket: Jankovics Sándort, Blahunka Sándort, Szőke Aladárt, Wünsch Lajost, Faba Rezsőt és Kovács Gyulát; az élelmezésügyi tisztviselők állományában: élelmezésügyi gondnokokká: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1-ei ranggal: a következő élelmezésügyi főtiszteket: Erős Flóriánt, Duklaue­r Gyulát, Kutschreiter Győzőt és Kardos Miksát; a gyógyszerügyi tisztviselők állományában: őrnagy-gyógyszerészekké: 1919. évi március hó 1-vel: 1919 március 1-ei ranggal: a következő százados­ gyógyszerészeket: Lázár Ernőt, a 16. sz. volt közös helyőrségi kórháznál; Fabntius Henriket a 17. sz. volt közös hely­őrségi kórháznál és Deák Lajost a hadügyminisztériumban, az állatorvosi tisztikar állományában, őrnagy állatorvosokká. 1919. évi március hó 1-vel, 1919. március 1-ei ranggal: a következő százados­ állatorvosokat: Halmos Jánost, Wagner Jánost, Weinberger Ignácot, Petrás Jenőt, Bene Bertalant, Kovács Jánost, Schlesinger Sámuelt, Grundel Ferencet, Véthy Lajost, Herkner Pétert, Farkas Lászlót és Heim Antalt; a csendőrség állományában: őrnagyokká: 1919. évi március hó 1-vel: 1919. március 1-ei ranggal: a következő századosokat: Raszler Jánost, Lózsa Jenőt, Márialaky Imrét és Raschel Lambertet; a csendőr-gazdászati tisztikarban: őrnagy-gazdászati tisztekké: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1 ei ranggal: a következő százados-gazdászati tiszteket : Kocsis Györgyöt a VII. számú csendőr­kerületnél, Kuhn Ottót a IV. számú csendőrkerületnél; százados-gazdászati tisztté: 1919. évi március hó 1-ével: 1919. március 1-ei ranggal: Erdélyi Sándor Lajos főhadnagy-gazdászati tisztet a VIII. számú csendőrkerületnél; főhadnagy-gazdászati , tisztekké: 1919. évi március hó 1-ével, 1919. március 1-ei ranggal: a következő hadnagy-gazdászati tiszteket: Biczó Györgyöt a III., Lanetc Pétert a VII., Kádár András Gyulát a II. és Kovács Lászlót az I. számú csendőrkerületnél. A magyar hadügyminiszter rendeletével. A magyar hadügyminiszter a következő kitüntetések adományozását megerő­sítette : egy különleges alkalommal tanúsított körül­tekintő és vitéz magatartásuk elismeré­séül : az 1. osztályú ezüst vitézségi érem: Bozsovics József tizedesnek, Végh Imre honvédnek, Papp Vendel őrmesternek és Kerekes István tartalékos őrmesternek, a 19. honvéd pótlózászlóaljnál; a 2. osztályú ezüst vitézségi érem újólag: Holvay Ferenc törzsőrmesternek, Bányász Ferenc szakaszvezetőnek, Baranyai József honvéd, címzetes tizedesnek, Papp József honvédnek, Bódi Sándor tizedes címzetes szakaszvezetőnek, Micheller József szakaszvezetőnek, Sésits István őrmesternek, Lang Lajos őrmesternek, Fiola Péter népfölkelő tiszthelyettesnek, a 19. honvéd pótzászlóaljnál, Éles István szakaszvezetőnek, Mándi Bertalan tizedesnek, Kokán Sándor honvédnek, Hajdú Ferenc népfölkelő tizedesnek, a 9. honvéd pótzászlóaljnál, Vizi István tizedesnek, a 29. honvéd pót­zászlóaljnál, a 2. osztályú ezüst vitézségi érem: Derezsán János őrmesternek, Géczi Ferenc szakaszvezetőnek, Nagy József tizedesnek, Gerencsér Ferenc tizedesnek, Kiss Ferenc tizedesnek, Horváth Benjamin honvédnek, Nikovicz József őrvezető címzetes tizedesnek, Preller Antal őrvezető címzetes tizedesnek, Stadler György népfölkelő címzetes őrvezető­nek, Kertész Imre honvédnek, Fülöp János, Eresz Henrik, Szekeres Vince, Horváth Pál, Zsifkovits Mátyás honvédeknek, Papp János honvédnek, Takács János honvédnek, Sréger István honvédnek, Frei József honvédnek, Ősz István honvédnek, Gill János honvédnek, Urszics András honvédnek, Pasztusics József honvédnek, V Budapesti Közlöny 1919. márczius 1.

Next