Budapesti Közlöny, 1919. október (53. évfolyam, 124-150. szám)

1919-10-01 / 124. szám

Budapest, 1919. 124. szám. Censurat: R. Celan. Szerda, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a volt közoktatásügyi népbiztosságnak május hó 3-án 87.743. sz. a. és junius 11-én 92 854. sz. a. kelt intézkedéseinek részben való megerősítésé­vel 1919. évi május hó 1-től kezdődő hatálylyal a X. fizetési osztályba állami polgári iskolai rendes tanárokká ideiglenesen kinevezte, s a következő hadviselt okleveles polgári iskolai tanárokat: Lux Bélát, Csánky Adorjánt, Machay Jenőt, Matusidesz Bélát, Walthier Györgyöt, Megyery Károlyt, Szerdahelyi Ferencet, Sink­ovics Dánielt és Prohászka Ferencet, Eisenberger Lajost, Szerdahelyi Lászlót, Tóth Ferencet, Dalibor Edét, Matzkó Gyulát, Angyal Jánost a buda­pesti gyakorló, Ujházy Sándort, Szabó Feren­cet, Sípos Andrást utóbbi rangsorbeli helyét a folyó évi január hó 8-án kinevezett Gyurtács András és Bogárosy Zoltán rendes tanárok között állapítva meg; II. a XI. fiz. osztályból a következő áll. polg. segéd tanárokat: Moldován Gusztáv, Pákh Károly, Klavinka György, Kállai Ernő, Bertalan Vilma, György Józsa, Kádár Margit, Láng Margit, Mezey Haj­nalka, Molnár Vilma, Révész Borbála, Theodo­­rovich Elza, Thököly Blanka, özv. Villányiné Hédi Katalin, Szakáll Antónia, özv. Baróthyné Mártonffy Klára, Chikán Olga, Esty Magda, Okolissányi Erzsébet, Körmendy Hana, Finta Ilona, Gróf­fits Mária, Orbán Emma, Lengy­elné Szabó Mária, Urhegyiné Polgár Márta, Békássy Lajos segédtanárokat; III. a következő hadviselt tanárokat: Boda Vilmost, Wolszky Istvánt; IV. a következő áll. polgári iskolai megbízott tanárokat: Kapusztyák Laura, Neusinger Zelma, Stolczné Bella Margit, Örömösi Olga, Blázy Mariska, Baranyai Erzsébet, Bede Sára, Töke Rozália, Balázs Katalin, Madarasné Jancsó Olga, Sten­­czel Mária, Boros Izabella, Kiss Aranka, Takács Julia, Albert Vilma, Speidl Dalár, Apatóczky Emilia, Bárány Erzsébet állami polgári iskolai megbízott tanárokat, továbbá a XI. fiz. osztályba Simányi Lőrinc okl. ének­tanárt segédtanárrá. Magyar hadügyminiszter 390/Bk. 1919. szám. A magyar hadügyminiszter a haláleset be­jelentésének gyorsítása céljából egy haláleset­bejelentőlapot rendszeresített, amely úgy az elesett vagy elhalt egyén személyazonosságára, valamint a haláleset körülményeire vonatkozó összes adatokat tartalmazza. Felhivatnak mindazon egyének, akik a világ­háborúban és azután lefolyt harcok alkalmával elesett vagy ezen idő alatt tényleges katonai szolgálat teljesítése közben elhalt baj­társaik halálesetét mint szemtanuk hitelesen, eskü alatt igazolni tudják, hogy tanuságtétel, illetve a haláleset-bejelentőlap megszerkesztése céljából az illetékes polgári hatóságnál (Budapesten A halálesetbejelentőlapot megszerkesztendő parancs­nokság, illetve polgári hatóság megnevezése. Ben­­nevezett E tanuk erdélyi szeme igrő. Igazol Halál esetbe jelen­tőlap­­ osságát és a 16 továtbi­alt aláírásul hitelességé­nel­ ........ igazolom. A tanuk olvasható aláírása. Alulírottak szemtanúi voltunk a halálesetnek s a 12—15. rova­tokba beirt adatokat esküvel is készek vagyunk megerősíteni. A h­ő­s­­ halált halt egyén a 16 rovatban feltüntetett szemtanuk állítása szerint­­ neve és katonai rend­fokozata­­ volt állomány illetékes pótteste az elhalálozáskor, mely csapattesthez tartozott születési .--------------------------------­illetőségi helye (község, megye, ország) vallása , családi állapota (nős, nőt­len) polgári foglalkozása házastársának családi és utóneve szüleinek valódi utóneve és lakhelye elesett (meghalt) eltemet­tetett ›D›‹ ›D o‹‹• mikor hol (a hely pon­tos megjelölése) mikor hol (a hely pon­tos megjelölése) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 X E3 h­ H o CfQ __________________________________ kerületi elöljáróság, vidéken polgármesteri hiva­tal, illetve községi elöljáróság) mielőbb jelent­kezzenek. Budapest, 1919. szeptember 29. Hadü­gyminiszte­r. A magyar vallás- és közoktatásügyi mi­niszter 5.142/1919. évi. sz. rendelete az egyházi járulékok kiszolgáltatásáról. Valamennyi törvényhatósági, közigazgatási bi­zottságnak. Az egyházi alkalmazottak javadalmazásául szolgáló párbér és egyéb szolgáltatások, valamint a kegyúri jogviszonyból folyó vagy egyéb jog­alapon teljesítendő egyházi járulékok kiszolgál­tatása körül a tanácskormány ideje óta sok helyütt bizonytalanság észlelhető. Annak hangsúlyozása mellett, hogy a tanács­kormány ideje előtti jogrend általában helyre­­állván, a kegyúri jogviszonyból folyó jogok és kötelességek is fennállóknak tekintendők. Úgy az egyházak, mint azok alkalmazottai érdekében szükségesnek tartom kimondani, hogy — miként a felekezeti iskolai járulékokra nézve a 4.508., 1919. évi. sz. rendeletben már kijelentetett — az említett egyházi természetű, akár készpénz­beli, akár természetbeni járulékok fizetésének kötelezettsége változatlanul fennáll. Budapest, 1919. évi szeptember hó 23-án. Huszár s. k. Minta a 183.848/35. 1919. számhoz.

Next