Budapesti Közlöny, 1919. november (53. évfolyam, 151-178. szám)

1919-11-01 / 151. szám

Budapest, 1919 151. szám Censurat: Banescu Szombat, november 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY Szerkesztőség: Előfizetési árak: Kiadóhivatal, VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Egész évre „ „ 120 korona Negyedévre . . 30 korona VII., Rákóczi-út 54., Athenaeum-épület Telefon: József 20—21. Félévre---------60 korona Egyes szám­ára 1 korona. Telefon: József 13—91. HIVATALOS LAP. HIVATALOS RÉSZ. înştiinţare. Pretorul Comandamentului Trupelor din Tran­silvania, in şedinţa de la 24 Octombrie 1919, a condamnat pe indivizii mai jos notati pentru diferite abateri după cum urmeaza : Liptai Ladislaus din Budapesta 12.000 co­roane amenda, cate 3000 cor. fiecare pen- Bex Imre tru ca au fost prinsi fal-Berger Wilhelm sificand pasapoartele de Bauerhuber Gyula calatorie. In sedinţa de la 25 Octombrie 1919, a con­damnat pe individul Adolf Sebestyén din Buda­pesta la sase luni închisoare pentru faptul ca sa găsit călătorind la Debrețin cu automobil la care pusese tricolorul roman spre a putea calatori mai departe fara a fi controlat. Suma de 548.700 coroane ce sa găsit asupra sa, ia fost restituita, iar automobilul sa retinut la Pretorut pana ce va aduce acte de proprietate. Pretorul Comandamentului Tr. Tr. Locot. Colonel, F. Paplica. Hirdetés. Az erdélyi csapatok parancsnokságának ügyésze az 1919 október 24-én tartott ülésen alant meg­nevezett egyéneket különféle kihágások miatt következőkép ítélte el: Liptai László Budapest 12.000 K birság. Rex Imre Berger Vilmos , egyenként 3000 korona Bauerhuber Gyula útlevélhamisítás miatt. Az 1919 október 25-én tartott ülésen Sebes­tyén Adolf budapesti lakos hat havi fogságra ítéltetett, mivel Debreczenbe utazott egy auto­mobilon, melyre a román háromszinű lobogót tűzte ki oly célból, hogy továbbutazása közben az ellenőrzés alól kivonja magát. A nála talált 548.700 K pénzösszeg vissza lett szolgáltatva, az automobil azonban vissza lett tartva az ügyészség által, amíg tulajdonjogát igazolni fogja. Az erdélyi csapatok parancsnok­ságának ügyésze F. Paplica s. k., alezredes. Á magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter Kiss Ilona állami óvónőt saját kérésére a király­­hidai állami óvodához jelen minőségében át­helyezte. A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter Haléczius Aranka okleveles kisdedóvónőt a buda­foki állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ki­nevezte, illetve a tanácskormány által eszközölt kinevezést megerősítette. Néma István debreczeni születésű budapesti illetőségű és ugyanottani lakos, cipészmester saját, valamint Margit és István nevű kiskorú gyermekei családi nevének »Nádasdi« névre kért átváltoztatása az 1919. évi 80.126/VIII. a. számú belügyminiszteri­­rendelettel megenged­tetett. _______ a magyar kormánynak 5.660/1919. 31. E. számú rendelete a lakásrendelet újabb kiegészítéséről. A minisztérium a háború esetére szóló kivé­teles intézkedésekről alkotott törvényes rendel­kezések alapján a 4.288/1919. M. E. számú lakásrendelet (1. a Budapesti Közlönynek 1919. évi szeptember hó 3-án megjelent 101. számában) kiegészítéséül ideiglenesen a következőket rendeli : 1­ §­Az egy hónapnál hosszabb időre bérelt lakás vagy egyéb helyiség után a bért más megálla­podás hiányában előzetes negyedévi részletekben a bérévnegyed ötödik napjáig bezárólag kell megfizetni. A bérlőt (albérlőt) azonban — a kormány további intézkedéséig — nem éri joghátrány, ha a bért havi egyenlő részletekben, még­pedig az egy-egy hónapra eső részt az illető hónap ötö­dik napjáig bezárólag megfizeti. A bérbeadó ebben az esetben a bér nem fizetése okából a bérletet a szerződés felbontásával vagy felmon­dással meg nem szüntetheti és a folyó bér­összeg hátralevő részére vonatkozó követelését nem érvényesítheti. Az előbbi bekezdésben meghatározott ked­vezmény nem illeti meg azt a bérlőt (albérlőt), aki szolgálati vagy alkalmazási viszonyából ki­folyóan lakpánzben részesül, vagy aki az általa bérben vagy albérletben leirt helyiség után évi 2500 koronát meghaladó tiszta bért fizet. 2. §. A házfelügyelővel szemben a rendes felmon­dás határideje három hónap. A felmondás csak a bérévnegyedek alkalmával az illető hónap 14. napjának déli 12 órájáig történhetik és a kö­vetkező bétévnegyed első napjára szól. A fel­mondást a házfelügyelővel írásban kell közölni. 3. §. A házfelügyelővel kötött szolgálati szerződést rögtöni hatállyal a következő esetekben lehet megszüntetni: 1. ha a házfelügyelőt bűntett vagy nyereség­­vágyból elkövetett vétség, vagy ha lakásrende­letekbe ütköző kihágás miatt jogerősen vád alá helyezik vagy elítélik; 2. ha a házfelügyelő vagy hozzátartozója a háztulajdonost vagy megbízottját, a bérlőket vagy ezek hozzátartozóit bántalmazza, becsüle­tükben súlyosan megsérti vagy rágalmazza; 3. ha a házfelügyelő a házfelügyeletéhez vagy rendbentartásához szükséges tennivalóknak vég­zését figyelmeztetés ellenére megtagadja, vagy a háborús rendeletek által reá rótt különleges teendőket el nem végzi ; 4. ha a házfelügyelő a reá bízott bérbeszedést elmulasztja, vagy a reá bízott pénzt és egyéb értékeket hűtlenül kezeli, avagy a háztulajdonost vagy a lakókat egyébként súlyosan megkárosítja; 5. ha a házfelügyelő iszákos, továbbá ha ő vagy hozzátartozója a házban a rendet és a csendet s a bérlők között a békét ismételten és súlyosan megzavarja, vagy ha a bérlőket zsarolja. 4­ §• A házfelügyelővel szemben rendkívüli felmon­dásnak van helye abban az esetben, ha a ház­­felügyelő a 3. §. alá ugyan nem vonható, de egyébként súlyos kifogás alá eső magavise­letet tanúsít, vagy ha a háztulajdonos a termé­szetben adott eddigi lakás helyett más lakást tud kijelölni, amelyet a házfelügyelő elfoglalhat. A rendkívüli felmondás a hónap 1. vagy 15. napjára szólhat és csak írásban történhetik. h határideje egy hónap: 5­ §. A jelen rendelet életbelépése előtt a házfel­ügyelővel szemben történt felmondást, ha felől® ii.

Next