Budapesti Közlöny, 1922. augusztus (56. évfolyam, 174-199. szám)

1922-08-01 / 174. szám

Budapest, 1922. 174. SZEUTL Kedd, augusztus BUJDAPE­ST] KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség , VII. kerület, Rákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20-21. Kiadóhivatal­ ,11., Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon: József 13-91. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 15 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 5 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magán­hirdetések: Egy hatodh­asábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 3 K* Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélküli Egész évre 960 kor. Félévre 480 km*. Negyedévre 240 kor. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig 4 K 501 » » »16» · 9» — 8 » * » további 8 oldalanként 4 ^ 60» A Hivatalos Értesítő ára 6» » HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésére megengedem, hogy a Brit­birodalom budapesti főkonzulává is kine­vezett Hohler Tamás Beaumont rend­kívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezési okmánya a megerősítési zára­dékkal elláttassék. Kelt Budapesten, 1922. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k. Bánffy s. k. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésére megengedem, hogy az 1922. évi VI. törvénycikk 3. §-ában elrendelt létszámapasztás végrehajtása alkalmából dr. földeáki Návay Aladár helyettes állam­­titkári és I. osztályú követségi tanácsosi címmel felruházott kereskedelmi igazgató és dr. Losonczy Lajos I. osztályú követ­ségi tanácsosi címmel felruházott keres­kedelmi igazgató 1922. évi junius hó 30-i hatálylyal nyugállományba helyez­tessék és nekik ez alkalomból, sok évi hü és buzgó szolgálatukért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1922. évi julius hó 13. napján. Horthy s. k. Bánffy s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Arató Gyula miniszteri tanácsosnak a helyettes állam­­titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi julius hó 14. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. mányi kar dékánjává, dr. Lenes Géza egyetemi ny. r. tanárnak a ref. hittudományi kar pro­­dékánjává és végül dr. Hucella Tivadar egye­temi ny. r. tanárnak az orvosi kar jegyzőjévé az 1922/23. tanévre történt megválasztását jóváh­agyólag tudomásul vette és nevezetteket a mondott idő tartamára megerősitette. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a m. kir. Erzsébet tud. egyetem rektorává az 1922/23. tanévre a hatósági szervezeti szabály­zat 54. §-a alapján dr. Kérésziy Zoltán nyilv. rendes tanárt nevezte ki; továbbá ugyanezen tud. egyetemen dr. Falcsik Dezső ny. rendes tanárnak jog- és államtudományi kar dékánjává, dr. Pekár Mihály ny. r. tanárnak az orvostu­dományi kar dékánjává, dr. Császár Elemér ny. r. tanárnak a bölcsészet, nyelv- és történettu­dományi kar dékánjává és dr. Reuter Camilló ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyző­jévé az 1922/23. tanévre való megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és nevezetteket ezen tisztségükben a mondott idő tartamára megerősítette. ______ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Péchy Lajos, Jassay Jenő és Cher Károly kir. közalapítványi főfelügyelői címmel és jelleggel felruházott kir. közalapítványi felügyelőket, vala­mint Szabó Jenő felügyelőt kir. közalapítványi főfelügyelőkké, Náray Lajos kir. közalapítványi főerdőmérnököt kir. közalapítványi erdőtaná­csossá, dr. Farbaky Zoltán közalapítványi kir. alügyészt közalapítványi ügyésszé és Kayser Desső kir. közalapitványi segéderdőmérnököt kir. közalapitványi erdőmérnökké kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. zálogházak számvevőségi személyzetének lét­számában Rigdl Lajos számvevőségi tanácsost, számvevőségi II. osztályú főtanácsossá, Bornem­isza Ferenc és Kratzig János számvizsgálókat pedig számvevőségi tanácsosokká kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Bodó L László miniszteri számvizsgálót számvevőségi tanácsossá, továbbá Weber Mátyás, Horváth József, Kröszl Béla és Réz Rezső miniszteri számellenőröket miniszteri számvizsgálókká ki­nevezte. Dr. Panajoth Gyula László József lippai születésű, róm. kath. vallásu, váczi lakos, rendőr­tanácsos saját, valamint László József Gyula és Gyula Aristides Béla nevű kiskorú gyermekei családi nevének apai nagyanyja családi nevének felvételével »Panajoth-Fej­ér« kettős névre kért átváltoztatása az 1922. évi 105.372/VIII.­ számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. A magyar királyi külügyminiszter elő­terjesztésére dr. Lázár­­ Gerő tiszteletbeli főszolgabírót alkonzullá kinevezem. Kelt Budapesten, 1922. évi julius hó 13. napján. Horthy s. k. Bánffy s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a debreczeni m. kir. Tisza István tud. egyete­men dr. Thegze Gyula egyetemi ny. r. tanár­nak rektorrá, dr. Erdős József egyetemi ny. r. tanárnak a ref. hittudományi kar dékánijává, dr. Bacsó Jenő egyetemi ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává, dr. Bélák Sándor egyetemi ny. r. tanárnak az orvosi kar dékánjává, dr. Huss Richárd egyetemi ny. r. tanárnak a bölcsészet-, nyelv- és történettudo­ A m. kir. minisztériumnak 6.320 1922. I. E. szánm rendelete a közszükségleti cikkek forgalombahozatalánál előforduló visszaélések meggátlása tárgyában kiadott 3678/1917. M. E. számú rendelet kiegé­szítéséről szóló 3310/1918. M. E. számú rendelet módosításáról. A m. kir. minisztérium az 1920 : VI. tör­vénycikkben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 1. §. A 3.310/1918. M. E. számú rendelet 2. §-ának az eladási ár szembetűnő feltünteté­­sére vonatkozó rendelkezése, a jelen rendelet életbeléptetésének napjától kezdve csupán azokra marad hatályban, akik az ott említett áruknak a közvetlen fogyasztás céljából való árusításával foglalkoznak. 2. §. Az 1. §-ban foglalt rendelkezés nem érinti azok büntetőjogi felelősségét, akik a jelen ren­­delet életbelépése előtt a 3.310/1918. M. E. számú rendelet 2. §-ába ütköző kihágást követtek el. 3. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. _ Budapesten, 1922. évi julius 31. Gróf Bethlen István s. k., 1 m­. kir. miniszterelnök. A m. kir. minisztériumnak §420/922. ML E. sz. rendelet© az 1922/1923. termésévben a kormány által közfogyasztás céljaira szánt termények fel­dolgozása tárgyában. 1. §. Malomüzemek az 1922/1923. termésév­­ben a kormány által közfogyasztás céljaira szánt terményekből csakis a jelen rendelet­ben meghatározott őrleményeket állíthat­ják elő. Nem malomüzemek az eddigi szabályok­nak megfelelően előállított és a jelen rende­let életbeléptekor még raktárukon levő (ha­tóságii őrleményeket továbbra is árusít­hatják. A 2%-nál nem több idegen keveréket tar­talmazó, hektoliterenkint 79 kg. súlyminő­­ségű­ búzát az egynemű korpa és hulladék elvonása után legalább 78%-ra kell kiőrölni és ebből csak a következő fajta darát és lisztet szabad és pedig legalább a »Futura« a Magyar Szövetkezeti Központok Árufor­galmi Részvénytársasága által meghatáro­zott szabványos minőségben (típus) elő­­állítani : 1. darát és finom tésztalisztet a megőrlés alá vett búzamennyiség összsúlyának leg­alább 28 (huszonnyolc) %-a erejéig. Ezen mennyiségből a dara a megőrlés alá vett búzamennyiség összsúlyának legfeljebb 2 (kettő) %-át teheti ki­ , 2. főzőlisztet a megőrlés alá vett búza­mennyiség összsúlyának 22 (huszonkettő) %-a erejéig ; 3. egyfajta kenyérlisztet a megőrlés alá vett búzamennyiség összsúlyának 28 (hu­szonnyolc) %-a erejéig, végül 4. egyfajta takarmánylisztet a megőrlés alá vett búzamennyiség összsúlyának 6 (hat) %-a erejéig. 2. §. Ha a búza hektoliterjének súlya (mi­nőségi súlya) 2%-nál nem több idegen keve­rék mellett 79 kg.-nál nagyobb, a nifliom­­üzem a­darára* főzőlisztre és kenyérlisztre vonatkozólag az 1. §-ban megállapított arány változatlan fenntartása mellett a dektoliter­­súlykülönbözetnek minden megkezdett kilo­­gitimmja után 1 kg.-nál több finom tészta­lisztet köteles előállítani, mint az az 1. §-ban ■’a finom tésztalisztre vonatkozólag meg van állapítva, viszont enn­ek megfelelően a kor­pa mennyisége 1 kg­-mal csökken. * Egyes szám ára 4 korona 50 fillér

Next