Budapesti Közlöny, 1922. október (56. évfolyam, 225-250. szám)

1922-10-01 / 225. szám

Budapest, 1922. 225. szám. Vasárnap, október 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. «*»­­Szerkesztőség: VII. kerütet, Rákóczi-út 54. szára. Telefon : József 2002. Kiadóhivatal­­ VII., Rákóczi-út 54. 87. Athericum épület. Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések . Az első 10 szóért 15 R, minden további 10 vagy kevesebb szóért 5 K. Ezenfelül beküldendő 01 esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések ! Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 9 &* Kétszer vagy többször beiktatva 10°/. engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélküli Egész évre 060 kor. Félévre 480 kor« Negyedévre 240 kor. Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig 4 * 50 f. • » »10» » 0» 1 » » » további 8 oldalanként 4 * 50 » A Hivatalos Értesítő ára ___6 » — » HIVATALOS KÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendel­kezésekről szóló 1920. évi XXXVL t.-c. 4. § a alapján megalakított Országos Földbirtokr­endező Bíróság tagjaivá dr. Witt László királyi kúriai bírót, Sorbán János magyar királyi közigazgatási bíró­sági ítélőbírót, Windisch Hermant a Pénz­intézeti Központ igazgatóját, Rusz Her­mant a Magyar Földhitelintézetek Orszá­gos Szövetségének igazgatóját és dr. Mikó Gábort az Országos Központi Hitelszö­vetkezet ügyvezető igazgatóját, póttag­jaivá pedig dr. Tóth István és dr. Bolla Árpád királyi kúriai bírákat, dr. Bodó Farkas és Csongrádi-Schöpf Endre magyar királyi közigazgatási bírósági ítélőbírákat, Schuld Pétert, a Magyar Földhitelintéze­tek Országos Szövetségének főtitkárát és dr. Both Dezsőt, az Országos Központi Hitelszövetkezet aligazgatóját kinevezem. Kelt Gödöllőn, 1922. évi szeptember hó 9. napján Horthy s. k. Szabó István s k. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére Varga Károly és Lederer Károly miniszteri irodafőtisz­teknek a miniszteri segédhivatali igaz­gatói címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1922. évi szeptember hó 20. napján Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter a 6.260/1922. M. E. számú rendelet értelmében alakított lakásügyi felebbviteli tanács tagjaivá dr. Antal­ffy­ Mihály, Bátory István, Zachár István, Klie Antal, Neuhold Ferenc budapesti kir. ítélőtáblás bírákat és Medgyessy Ferenc munkásbiztosítási felsőbírót kijelölte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a mező­gazdasági termények, termékek és cikkek hami­sításának tilalmazásáról szóló 1895. évi XLVI. t.-c. végrehajtása tárgyában kidott 38.286/1896. sz­ámu rendelet 16. §-a értelmében szervezett Állandó Felülbíráló Tanács tagjává 1922. évi december hó 31-ig terjedő időtartamra dr. Barabás József miniszteri osztálytanácsost ki­nevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Wigand Ede építő- és iparművészt az Orsz. M. Kir. Iparművészeti Iskola tanárává a VIII. fizetési osztályba a törvényszerű illetményekkel kinevezte. A minisztertanács 1922. évi szeptember hó 22-én és 29-én tartott üléseiben a 6.000/1922. M. E. számú rendelet 1. §-ában nyert felhatal­mazás alapján Abauj-Torna vármegyében: Hidasnémeti, Tor­nyosnémeti, Abaujvár, Büzér, Pusztafalu, Holló­háza, Felsődobsza, Boldogkőváralja, Hejeze, Encs, Garadna, Felsőgaly, Bakta, Felsőméra, Forró, Perecse, Szemere, Gagybátor, Hernádvécse, Bodvaszilas, Hidvégardó, Tornanádaska, Torna­­szentjakab, Komjáti, Bodvarákó, Szögliget, Szin, Perkupa és Jósvafő községekre, Baranya vármegyében, a 2000 lakosszámon aluli járási székhelyekre, továbbá Belvárd, Egerág, Garé, Keszü, Kiskozár, Mistény, Kővágószőllős, Nagykozár, Pellérd,Ráczváros, Ráczpetre, Somogy, Szalánta, Komló és Mecsekjánosi községekre, Bihar vármegyében: Kókad, Újléta, Nagy­­kereki, Bojt, Bedő, Ártánd, Körösszegapáti ás Körösszakál községekre, Heves vármegyében: Tarnazsadány községre, Hont vármegyében: Zebegény községre, Nógrád vármegyében: Hátság községre, Fest-Filis-Solt-Kiskun vármegyében: Alsógöd és Felsőgöd községekre, Szabolcs vármegyében: Nyirbakta, Papp, Nyír­­pazony, Vasmegyer, Tiszarád, Nyírtét, Székely, Kék, Beszterecz, Nyirtura, Sényő, Gégény, Ber­­kesz és Nyirszőllős községekre, Vas vármegyében: Herény, Kámon, Kámon- Újtelep, Gyöngyösszőllős, Szentkirály, Nádasd, Pinkamindszent, Lovasszad, Nagykölked, Alsó­berki és Nagycsákány községekre, Zala vármegyében: Kaszaháza, Zalaszentiván, Zalacséb, Szepetk, Bak, J­alalövő, Zalamindszent, Nova, Lenti, Zalabér, Pacsa, Zalaszentmihály. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Tolnay Pál és Békessy Jenő magyar királyi gazdasági főtanácsos, VI. fizetési osztályba sorozott magyar királyi gazdasági főfelügyelőknek az V. fizetési osztály jellegét, Mesterovits Iván, Csanddly Aurél és Kauzsay Tibor VII. fizetési osztályba sorozott magyar királyi gazdasági felügyelőknek pedig a magyar királyi gazdasági f­őfelügyelő címet adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi augusztus hó 30. napján. Horthy s. k. Szabó István s. k. A magyar királyi miniszterelnök elő­terjesztésére Kern Imre nyugállományú őrnagynak, Frigyes királyi herceg Ő Fen­sége alapigazgatójának és vezér­titkár­ának a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1922. évi szeptember hó 18. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k., a miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátásával megbízott magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter. Bucsuszentlászló, Orosztony, Zalaapáti, Nagy­kapornak, Óhid, Dabroncz, Sümegcselu, Kis­­komárom, Zánka, Akafi, Balatonarács, Alsóörs, Dobri, Tótszerdahely, Alsóbagod, Felsőrajk, Korpavár és Bonczocrfölde községekre vonatkozó­lag a háztulajdonosoknak az 5.555/1922. M. E. számú rendelet 1. §-ában biztosított szabad ren­delkezési jogát felfüggesztette és az 5.555/1922. M. E. számú rendelet hatályát kiterjesztette. A m. kir. minisztériumnak 8100/1922. 1. 2. számú rendelete a mezőgazdasági haszonbérletekkel kapcsolatos rendelkezések kiegészítéséről. A m. kir. minisztérium a mezőgazdasági haszonbérletekkel kapcsolatos rendelkezéseket az 1922 : XVI. t.-c. 6. §-ában kapott felhatalma­zás alapján következőképen egészíti ki: 1. §. Mezőgazdasági haszonbérlet után (ide­értve a kerti mívelés alatt álló, valamint a szőlőterületekre vonatkozó haszonbérleteket is) a haszonbért az 1922—23. gazdasági évre is általában a haszonbérleti szerződés rendelkezései szerint kell megfizetni. Olyan haszonbérlet ese­tében azonban, amelynek haszonbérét jogszabály, hatósági rendelkezés, bírói határozat vagy egyesség, avagy a felek más megegyezése az 1921—22. gazdasági évre nézve a haszonbérleti szerződés rendelkezéseitől eltérően állapítja meg, az 1922—23. gazdasági évre is az ekként meg­állapított haszonbér jár. 2. §. A 6.270/1921. M. E. számú rendelet­nek, valamint az ezt kiegészítő és módosító 5.776/1922. és 6.240/1922. M. E. sz. alatt kiadott (a Budapesti Közlönynek 1921. évi 184., 1922. évi 155. és 167. számaiban kihirde­tett) rendeleteknek rendelkezéseit az 1922—23. gazdasági évre is megfelelően kell alkalmazni. A 6.240/M. E. 1922. évi rendelet 2. §-ában említett határnap helyett a jelen rendelet alkal­mazásában 1922. évi december hó 31-ik napját kell érteni. 3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1922. évi szeptember 29. Gróf Bethlen István s. k., m. kir. miniszterelnök. A m. kir. igazságigymmiszternek 46.125. 1922. I. 1. számú rendelete a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésekről szóló 1920: XXXVI. t.-c. végre­hajtása során működő bírák részéről felszámít­ható földbirtokrendezői különdííj emelése tárgyában. A földbirtok helyesebb megoszlását szabá­lyozó rendelkezések végrehajtása során eljáró bírák részéről felszámítható földbirtokrendezői különdíj tárgyában a minisztertanács határozata alapján az Országos Földbirtokrendező Bíróság hozzájárulásával az 1920: XXXII. t.-c. 100. §-ában kapott felhatalmazás alapján a földmi­velésügyi miniszterrel egyetértve a következőket rendelem: 1. §. A 14.500/1922. I. M. szám alatt kiadott (a Budapesti Közlöny 1922. évi 68. számában kihirdetett) rendelet 1. §-a akként módosul, hogy az 1920. évi XXXVL törvénycikk végre­hajtása során kiküldött bírák 150 K helyett Egyes szám­ára 4 korona 50 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék