Budapesti Közlöny, 1923. május (57. évfolyam, 98-122. szám)

1923-05-01 / 98. szám

Budapest, 1923. 981. szám. Kedd, május 1. BUDAPESTI KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: VII. kerület, Rákóc­i­-út 54. s­ '■‹•Н. Telefon : József 20-21. Kiadóhivatal: VII., Rákóczi-út 54. sz. Ath­enaeum-épület. Telefon : József 13—91. Hivatalos hirdetések: Az első tőszóért 37*50 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 12*50 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: Egy hatodhasábos ran­k­m­éter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 15 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10 K/, engedmény. A nagy mi­lo­­nyú magyar királyi belügyminiszter ur jóváhagyásának finnlálásával. 231 Előfizetési árak a nagyméltóságu magyar királyi beü­­gy­­miniszter ur jóváhagyásának fenntartásával. Hivatalos Értesítő nélkül: Magánosoknak: Hatóságoknak: Félévre ...... 1200 K Félévre ........1080 E Negyedévre 600 » Negyedévre 540 » Egyes szám ára 8 oldal terjedelemig ... 9 » » » » további 8 oldalanként... 9 » A Hivatalos Értesítő ára ........................ 12 » HIVATALOS RÉSZ. H­amarics József mezőkövesdi születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, mezőgazdasági munkás családi nevének »Horváth névre kért átváltoztatása az 1922. évi 87.035/IX. szám­i belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Szubotinovics György budapesti szüle­tésű és illetőségű, ugyanottani lakos, rom. kath. vallásu­, iparművészeti rajzoló saját, valamint Béla és István nevű kiskorú gyermekei családi nevének *Szabóki« névre kért átváltoztatása az­ 1922. évi 112.686/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Kiskorú Celler Rudolf wieni születésű, rajkai illetőségű, ág. evang. vallásu, magánzó, nőtlen, wieni lakos családi nevének »Demski« névre kért átváltoztatása az 1923. évi 27.071/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megenged­tetett. Kiskorú Berger Károly Ottó budapesti születésű és illetőségű, ugyanottani lakos, róm. kath. vallásu, asztalossegéd családi nevének *Bánk névre kért átváltoztatása az 1923. évi 29.198/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. Imre Salamonná szül. Weiszberger Berta körösbökényi születésű, budapesti illetőségű, róm. kath. vallásu, elvált, budapesti lakos családi nevének testvérbátyja által már korábban felvett »Vadász« névre kért átváltoztatása az 1923. évi 46.127/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. A m. kir. belügyminiszter Szatmár vármegyébe kebelezett Panyóla kisközségnek nagyközséggé való átalakulását megengedte. (225.307/1922. B. M. sz.) A m­. kir. belügyminiszter 1923. évi április hó 23-án 61.497/1923. B. M. szám alatt kiadott engedélyével a Budapesten megjelenő »Világ« című politikai napilap országos utcai­­terjeszté­sére adott engedély hatályát 1923. évi junius hó 30-áig meghosszabbította. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Ma­gyar Olajkereskedők Országos Egyesületének alapszabályait 1923. évi 99.094/1922. XIV. sz. a. kelt rendeltével az 1884. évi XVII. t.-c. 150. §-a alapján jóváhagyta. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 65.741/1923. K. M. 14. szám alatt kiadott rendeletével az 1922. évi XVII. t.-c. 21. §-ának második bekezdésében nyert felhatalmazás alapj­­­n megengedte, hogy a Ferenc csatorna r.-t. budapesti bej. cég az 1922. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1923. évi június hó 30-ig elhalaszthassa. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó év, 65.864/1923. K. M. 14. szám alatt kiadott rendeletével az 1922. évi XVII­­.-c. 21. §-ának második bekezdésében nyert felhatalmazás alap­ján megengedte, hogy az Egyesült Fa és Ipar Részvénytársaság budapesti bej. cég az 1921/1922. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1923. évi július hó 30-ig elhalaszthassa. A m kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 66.006/1923. K. M. 14. szám alatt kiadott rendeletével az 1922. évi XVII. t.-c. 21. §-ának második bekezdésében nyert felhatalmazás alap­ján megengedte, hogy a Gottschlig Ágoston részvénytársaság budapesti bej. cég az 1922. évi január 1-től 1922. évi augusztus 31-ig ter­jedő 1922. üzletévre vonatkozó évi rendes köz­gyűlését 1923. évi junius hó 30-ig elhalaszthassa. H. kir. kereskedelemügyi miniszter 55.243. I. 1923. szám­ú engedélyokirat. A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. törvénycikk 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen engedélyokirat szerint Hatvan község közön­sége részére az idefűzött helyszínrajzban fel­tüntetett műszaki leírásban és vámtárgykimuta­­tásban részletesen körülírt közutak, utcák, vala­mint a helyszínrajzon és műtárgykimutatásban szereplő és 1—24. számokkal jelölt műtárgyak, továbbá a helyszínrajzon feltüntetett vámsorom­pók és vámházak építése, fentartása, kezelése és esetleges újból való építése fejében a m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg az ottani vasúti állomáson fel- és leadott és a vámtárgyak igénybe­vételével szállított áruk (szállítmányok­ után, vala­mint a sorompóknál kövezetvámszedési jogot enge­délyezek és azt, valamint annak gyakorolhatását a következő feltételekhez kötöm: A) Feljogosítom Hatvan község közönségét, hogy az 1890. évi I. t.-c. 93. §-a értelmében a legközelebb egymásután következő 10 éven át, illetőleg az­­1933. évi december hó 31-éig bezá­rólag kövezetvámszedési jogot gyakorolhasson s annak érvényesítésénél az életbeléptetés napjától kezdődően 1924. évi június hó 30-ig bezárólag a következő vámdíjakat szedhesse: V­á­­m d­í­j­a­k. a) A vámsorompóknál: 1. Szarvasmarha, ló, szamár, öszvér és ezekhez hasonló nagy állatok darabonként, akár be vannak fogva, akár szabadon hajtatnak, 15 K. 2. Kisebb állatok, t. 1. borjú, csikó, sertés, juh, kecske és ezekhez hasonló állatok darabon­ként 1 K. 3. Könnyű járművek targonca, járgány, taliga, kerékpár üresen 1 K. 4. Ugyanilyen járművek teherrel 1­5 K. 5. Rendes járművek hintó, kocsi, szekér, mo­toros kerékpár stb. üresen 3 K. 6. Ugyanilyen járművek teherrel 5 K. 7. Személyszállító automobilok és a rendesnél nagyobb önsúllyal bíró járművek 20 K. 8. Teherautomobilok s a rendesnél nagyobb önsulylyal bíró megterhelt járművek 50 K. 9. Nagy önsulylyal biró és magánjáró gépek, cséplőgépek, gőzekék, gőzhengerek, gőzgépek stb. 100 K. M e g j­e g­y z é s e k: 1. Kövezetvám a sorompóknál csak a városba bejövő járművek, állatok és gépek után szedetik. 2. Vasútnál leadott és a leadáskor a vasút­nál már megvámolt szállítmányok, állatok, gépek a sorompónál történt behozataluk alkalmával újból meg nem vámolhatók. b) A vaspályán fel- vagy leadott alább felsorolt cikkek után: 1. Tömegáruk nyers állapotban métermázsán­ként 3 K. 2. Félgyártmányok, állati nyers ter­mények, emberi és állati élelemre szolgáló cikkek feldol­gozatlan állapotban métermázsánként 6 K. 3. Kész gyártmányok, ipari, kereskedelmi, fogyasztási, illetőleg élelmezési cikkek teljesen feldolgozott állapotban gyarmatáruk méter­mázsánként 9 K. 4. Darabáruk métermnázsánként 12 K. 5. Fényűzési cikkek métermázsánként 15. K. B) A vámszedési jog érvényesítésénél a vám­mentességet az 1890. évi I. t.-c. 99. §-a alapján a következőleg állapítom meg: a) A sorompóknál szedett vámdíjak fizetése alól mentesek: 1. Az államfőnek, a kir. uralkodóház minden tagjának, úgyszintén az utóbbiak udvartartásai­nak állatai, fogatai és járóművei; 2. az államfőhöz, a kir. udvarhoz és közvet­len kíséretükhöz tartozó állatok, fogatok és járóművek ; 3. az idegen hatalmasságok követeinek és képviselőinek állatai, fogatai és járóművei; 4. a fegyveres erőhöz tartozó vagy annak szolgálatában álló egyének állatai, fogatai és járóművei, nemkülönben mindazon fogatok (ide­értve a kirendelt községi előfogatokat is) és állatok, melyek a fegyveres erő szükségleteinek szállítására használtatnak. Ha az állatok és szállítási eszközök katonai minősége külsőleg felismerhető nem lenne, megfelelő hatósági iga­zolvánnyal kell bírniük; 5. az állami és törvényhatósági tisztviselőket, továbbá a közbiztonság fentartásával megbízott hivatalos közegeket, a pénzügyőröket és fegyen­­ceket, foglyokat, toloncokat és az azokat kisérő személyzetet szállító állatok, fogatok és járó­művek ; 6. az állami javakat szállító állatok, fogatok és járóművek; 7. a. m­. kir. postát és a távírdai küldöncöket szállító állatok, fogatok és járóművek; 8. mindazoknak állatai, fogatai és járóművei, akik állami, törvényhatósági, vasúti állomások­hoz vezető községi közlekedési és községi köz­utak s azokon levő műtárgyak építésével és jó­karban tartásával vagy ezen teendők ellenőrzé­sével vannak megbízva, amennyiben hivatalos tevékenységüknél ezen vámtárgy használatára vannak utalva; 9. mindazon állatok, fogatok és járóművek, amelyek az állami vasutak, állami törvényható­sági, vasúti állomáshoz vezető községi közleke­dési vagy községi közutak, azokon levő műtár­gyak építésére vagy fentartására, továbbá az árvédelem biztosítására, nemkülönben az állami vagy középületek építésére, helyreállítására szük­séges anyagot szállítanak, még ha a szállítás vállalat útján történik is; 10. a 4., 5., 6., 8. és 9. pontokban említett vámmentes állatok, fogatok és járóművek men­tességüket üresen visszatértükben is élvezik; 11. a törvényhatósági útadó természetben való lerovását vagy községi közmunkát teljesítő állatok, fogatok és járóművek. Egyes szám­ára 9 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék