Budapesti Közlöny, 1923. szeptember (57. évfolyam, 197-221. szám)

1923-09-01 / 197. szám

Budapest, 1923, 197. szám. Szombat, szeptember 1. BUDAPEST] Szerkesztőség: VII. kerület, Prákóczi-út 54. szám. Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal , VII., Rákóczi-út 54. sz. Athenaeum-épület. Telefon : József 13—91. KÖZLÖNY. HIVATALOS L­­A­P. Hivatalos hirdetések: Az első 10 szóért 200 K, minden további 10 vagy kevesebb szóért 70 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magán­h­irdetések: Egy hatodhasábos milliméter sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 100 K. Kétszer vagy többször beiktatva 10% engedmény. Előfizetési árak Hivatalos Értesítő nélkül­i 1000 K ._ 3000 » 150­0 Hatóságoknak havi., Magánosoknak , Egyes szám ára S oldal terjedelemig, » * » további 8 oldalanként 350 A Hivatalos Értesitő éra........................ ISO A m. Mr. pánsügyminisztériu­mak 1923. évi 3.969/P. I. Számú körrendelete a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkal­mazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülőben ár­vák) részére a kedvezményes áru természetbeni élelmiszerellátás helyett az 1922. évi 4.560/IVS. E. számú és az 1922. évi 6.300/M. E. számú ren­deletek, valamint az 1923. évi 2.666.IP. M. számú és az 1923. évi 3.435.P. M. számú pénzügy­minisztériumi körrendeltek értelmében adandó készpénzváltság összegének az 1923. évi szep­tember hónapra szóló megállapítása tárgyában. Körrendelet valamennyi utalványozási joggal felruházott hatósághoz és hivatalhoz, a melléjük rendelt számvevőségekhez és az állandó illetmé­nyek, illetőleg ellátási dijak számfejtését teljesítő hivatalokhoz és pénztáraikhoz. Az 1922. évi 6.300/M. E. számú rendelet 4. pontja alapján a készpénzváltságra igényjogo­sultak részére a kedvezményes áru természet­beni élelmiszerellátás helyett, járó készpénz­­váltságnak az összegét az 1923. évi szeptember hónapra — a közélelmezési miniszter úrral egyetértőig — minden egyes kedvezményes ellátásra jogosult személy után 32.000 (har­minckettőezer) koronában állapítom meg. Megjegyzem, hogy a készpénzváltságnak ebben az összegében a kedvezményes áru burgonya után járó készpénzváltság nem foglaltatik benn, minthogy erre nézve az 1923. évi július hó 1-jétől 1924. évi június hó végéig terjedő időre járó kedvezményes áru burgonya tekintetében kiadandó külön rendelet fog intézkedni. Utasítom a számfejtő hivatalokat, hogy az 1922. évi 4.560/M. E. számú, illetőleg az 1922. évi 6.300/M. E. számú rendeletek értelmében ellátottaknak tekintendő, továbbá mindazon tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szülőtlen árvák) részére, akik az 1923. évi 2.666/P. M­ számú pénzügyminisz­tériumi körrendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1923. évi 131. számában, illetőleg a Pénzügyi Közlöny 1923. évi 17. számában) alap­ján a kedvezményes áru élelmiszereknek termé­szetben való igénybevétele helyett készpénzváltsá­­got kívántak, valamint azon tisztviselők és egyéb alkalmazottak (nyugdíjasok, özvegyek és szü­letlen árvák) részére is, akik az 1923. évi 3.435/P. M. számú pénzügyminisztériumi kör­rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1923. évi 181. számában, illetőleg a Pénzügyi Közlöny 1923. évi 24. számában) felsorolt helysé­gekben laknak, az 1923. évi szeptember hónapra járó készpénzváltságnak az utalványozásáról, előírásáról, számfejtéséről és kifizetéséről, az 1923. évi 2.600/M. E. számú rendelet (meg­jelent a Budapesti Közlöny 1923. évi 85. számá­ban, illetőleg a Pénzügyi Közlöny 1923. évi 13. Szám­ában) 1. pontjában, illetőleg az 1923. évi 2.666/P. M. számú pénzügyminisztériumi körrendelet 8. és 9. pontjaiban és az 1923. évi 3.435/P. M. számú pénzügyminisztériumi kör­rendelet 3. és 4. pontjaiban foglaltak értelmé­ben haladéktalanul gondoskodjanak. Figyelmeztetem a számfejtő hivatalokat, hogy a készpénzváltságra való igényjogosultságban időközben bekövetkezett változásokról az 1923. évi 2.600/M. E. számú rendeletben foglaltak értelmében soronkívül kötelesek az utalványo­zási joggal felruházott illetékes hatósághoz (hivatalhoz) előterjesztést tenni. A készpénzváltság összegének az Utalványo­zási Jegyzékben való kimutatására nézve az 1923. évi 2.600/M. E. számú rendeletnek 9. pontja, míg azoknak kifizetésére és elszámolására nézve az 1922. évi 4.560/M­ E. számú rende­letnek 12.—20. pontjai irányadók azzal az el­téréssel, hogy ez utóbbi rendeletnek 19. pont­jában említett pénzkezelési kimutatások leg­később 1923. évi október hó 15-ig küldendők meg a m. kir. pénzügyminisztériumi számvevő­ség központi csoportjához. Budapest, 1923. évi augusztus hó 30-án. Dr. Kolllay Tibor s. k., m. kir. pénzügyminiszter­ számát) rendeletem 1. §-ának 1. pontja a követ-­­kezőkkel egészíttetik ki: »e) Mezőgazdasági célokra használt motorok hajtására 735°-on felül külön engedély mel­lett ................................................................ 100 K Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. A fenti rendelkezésem végrehajtása tárgyá­ban a következőket rendelem: (1) Annak, aki 735°-nál sűrűbb benzint mezőgazdasági célokra használt motorok hajtá­sára kedvezményes tételű kincstári árrészesedés mellett beszere­zni óhajt, ehhez külön enge­délyre van szüksége. (2) Az engedély az illetékes pénzügyigaz­gatóságnál kérelmezendő. Ha az ilyen enge­délyért folyamodó félnek benzin adómentes beszerzésére és felhasználására jogosító enge­délye még nincs, az engedély megadása esetén részére egyben az utóbb említett enge­dély is­ megadandó. (3) Az engedélyezésre, annak kérelmezé­sére, a biztosíték nyújtására, a kedvezmé­nyes tételű kincstári részesedés melletti be­szerzésre, felhasználásra, a leszámolásra és az okmányok (számlák, feljegyzések) veze­tésére az ásványolaj adóra vonatkozó törvényes rendelkezések végrehajtása tárgyában kiadott 1903. évi 57.991. számú (lásd Pénzügyi Közlöny 1903. évi 16. számát). Utasítás, illetőleg az ezt módosító 1906. évi 23.304. (lásd Pénzügyi Köz­löny 1906. évi 10. számát) és 1906. évi 89.445. (lásd Pénzügyi Közlöny 1906. évi 24. szá­mát) számú pénzügyminiszteri rendeleteknek a 770°-nál csekélyebb sűrűségű adóköteles ásvány­olaj (benzin) adómentes beszerzésére vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az alábbi kiegészítésekkel: a) Az, hogy az engedélyért folyamodó fél birtokában levő motor mezőgazdasági célokat szolgál, az engedély kérelmezése alkalmával a motor működési helye szerint illetékes községi elöljáróság által igazolandó. b) Beszerzési forrás gyanánt ásványolajfino­­mítókon kívül benzinszabadraktárak is meg­jelölhetők. (4) A nehéz benzinnek mezőgazdasági célokra kedvezményes tételű kincstári részesedés mellett való beszerzésére jogosított feleket a hitele­sített mérleg, súlyok és sármérő beszerzési kötelezettsége alól, tekintettel az 1906. évi 23.304. számú pénzügyminiszteri rendelet 18. bekezdésében foglaltakra, továbbá e tárgyak jelenlegi beszerzési nehézségeire, felmenteni. Köteles azonban az engedélyes fél — esetleg kikölcsönzés révén — gondoskodni arról, hogy a mérleg a hozzávaló súlyokkal a pénzügyi közegeknek kívánságukra (pl. a leszámoláskor) rendelkezésére álljon. (5) Szigorú miheztartás végett megjegyzem, hogy a mezőgazdasági motorok hajtására szánt kedvezményes tételű kincstári részesedés lefi­zetése mellett elszállítandó nehéz benzin az ásványolajfinomítóból (benzinszabadraktár) való elszállítás előtt önérthetőleg szabályszerű módon megfestendő. (6) Azoknak, akiknek mezőgazdasági motor hajtására felhasználandó benzin adómentes beszerzésére jogosító engedélyük már van és az e motor hajtására felhasználandó nehéz benzint kedvezményes tételű kincstári részesedés mellett óhajtják beszerezni, nem szükséges erre vonatkozólag új engedélyt kérni. A HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi pénzügyminiszter elő­terjesztésére Beiger István miniszteri tanácsosi címmel és az V. fizetési osztály jellegével felruházott miniszteri osztály­­tanácsost — miniszteri tanácsosi címének és V. fizetési osztályú jellegének épség­­e­en tartása s a VI. fizetési osztályban való meghagyása mellett — pénzügyi főtanácsossá kinevezem,­­ Kelt Budapesten, 1920. évi augusztus 1lő 3. napján. Horthy s. k. Kolllay s. k. A.m. kir. külügyminiszter a minisztertanács­nak folyó évi augusztus hó 17-én tartott ülésé­ben történt hozzájárulása alapján dr. Garzidy Béla m. kir. főhadnagyot a m. kir. külügy­minisztérium létszámába ideiglenes minőségű miniszteri fogalmazóvá nevezte ki. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter Jóba Lászlóné kir. magyar Pázmány Péter tudományegyetemi irodasegédtisztet, eddigi ■szolgálati beosztásának érintetlenül hagyása mellett, a X. fizetési osztályba irodatisztté a törvényszerű illetményekkel kinevezte. Mocskos Mihály tibolddaróczi születésű­ illetőségű és lakos, református vallású, föld­­míves és kőszénbányamunkás, továbbá kiskorú Lidia, Bálint, Mihály és Erzsébet nevű gyer­mekei családi nevének »Mester« névre kért átváltoztatása az 1923. évi 122.860/IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. " A m. kir. pénzügyminiszter 120.976/1923. számú rendelets 735°-nál nagyobb sűrűségű benzinnek mezőgazda­sági célokra használt motorok hajtására ked­vezményes tételű kincstári részesedés melletti beszerzése és használata tárgyában. Az ásványolajtermékek után fizetendő kincstári részesedés felemelése tárgyában 115.524/1923. szám alatt kiadott (lásd Budapesti Közlöny 1923 évi augusztus hó 19-én megjelent 187. Egyes szám­ára 150 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék