Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1924. július (58. évfolyam, 135-161. szám)

1924-07-01 / 135. szám értesítője

Budapest, 1924. . szám. Hivatalos hirdetmények á­rve­rése utca 18. sz. alatt elárverezem azon 10260000 koronára becsült ingóságokat, amelyek a fenti, illetve 8818. és 20443/1923. Pk. II. sz. alapfoglalási jegyzőkönyvben lefoglaltattak, u. m. : munkagépek és haszonfák. Debreczen, 1924. évi junius hó 24-én. Lőrincz Endre kir. végrehajtó. 7776 Árverés. Pk. V. 212779/1924. szám. Dr. Holló Géza 'Üeyvéd javára 3600000 korona követelés és járulékai* ■ejéíg a budapesti központi kir. járásbíróság 1924. ■vr PV08. számai végzéséval elrendelt kielégítési vég­en­yijtés folytán alperestől 1924. évi április hó 3-án foglalt és 300000 koronára becsült, ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság lenti számú e­gyesével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1900. vi KH. t.-c. 20. §-­a alapján (a fenti számú jegyző­­■­­önyivben zálogjogot szerzett összes foglalta­tóik ja­­k­ásai is elrendeltetik, alperes lakásán Budapesten, VII., Alsóerdősor 6. szám és folytatva VII., Rákóczi­­y 58. szám alatt leendő megtartására határidősül­t ,124. évit július hó .12. napjának délutáni három­­ne­gyedegy órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefog­­lalt ruhák és egyéb ingósságok a legtöb­bet ígérőnek a­özpénzilastás ellenében, esetleg becsértéken alul is elu­gtatnak. Budapest, 1924. évi junius hó 14. napján. Ujjíri Dobrev Ede kir. bírósági végrehajtó. 7747 )Árverés. Pk. XIII. 213095/1924. szám. Dr. Réti Illés Elemér ügyvéd által képviselt Czerő Mirasa javára 17468 koron­a kamat­elé­s és járulékai erejéig a buda­­pest­i központi kir. járásbíróság 1924. évi fenti számra ■gzésével­ elrendelt kielégítési végrehajtás folytán­­ .A perestől 1924. évi április hó 16-án lefoglalt és­­1,20OOO koronára becsült ingóságokra a budapesti k­özponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az .u-verés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. §-a alapján fenti savám­ jegyzőkönyben zálog­­­got szerzett összes foglal­tatók javára is el­rendel­etik, alperes lakásán Budapesten, Dob­ utca 37. sz.­­­latt leendő megt­artásár­a határidőül 1924. évi július 31­4. napjának délelőtti 11 órája tűzetik ki, amikor­­ bíróikig lefoglalt berendezés, villanyfelszerelé­si cikkek és egyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek kész­­ül m­afizetés ellenéb­en, esetleg a becsértéken alul is­­adatnak. Budapest, 1924. évi junius hó 8. napján. volbrecht Árpád kir. bírósági végrehajtó. 7750 hírverés. Pk. IX. 232231/1924. szám. Dr. Kádái Jenő ügyvéd által képviselt Zweig Zsigmondi és neje ja­­■, ra 95500 korona követelés és járulékai erejéig a tptepesti központi Mr. járásbíróság 1924. évi fenti szám­ú végzésére­ elrendelt kielégítési végrehajtás •Ta'tán alperestől 1924. évi március hó 17-én lefog*­­.•it és JOSOOIW koronára­­becsült ingóságokra a buda­­.fti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésé­ 1) az árverés el­rendeltetvé«, annak az 1908. évi LIk. f--c. 20. §-a alapján fenti számú jegyzőkönyv­­n. zálogjogot szerzett összes foglaltatok javára is endeltetik, alpleres lakásán Budapesten, Rákóczi­ 66. szám alatt leendő megtartására határidőül 1­934. évi julius hó 1. napijának délutáni 2 órája tü­­setált ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és gyéb ingóságok a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg­­becsértéken­­ alul is eladatnak. M­udiapest, 1824. évi junius hó 2. napján,. Albrecht­­árpád kir. bírósági végrehajtó. 7751 Árverés. 260/1924. sz. A debreczeni kir. járásbíró­­gnak 1924. Pk. II. 8014. sz. végzése folytán Hajnal Samu debreczeni lakos javára 163000 korona tőke, ernek 1924 március hó 18-tól járó heti 2%-os kamatai 78250 korona (eddigi s a lenti és a még felmerülendő öltségekből álló követelésének behajtása végett eddig fizetett összeg betudásával — alperes debre­ceni lakos ellen 1924 julius hó 10. napján délután 4­rakor Debreczenben, Kossuth-utca 42. sz. alatt, foly­atva Simonffy­ utca 7. sz. alatt elárverezem azon 180000 koronára becsült ingóságokat, amelyek a ■nti számú alapfoglalási jegyzőkönyvben 1—27. sz.­latt lefoglaltattak, u. m. : szoba és irodai bútorok D­ebreczen, 1924 junius h­ó 22-én. Lőrincz Endre kir. égrehajtó. 7763 Árverés. 208/1924. szám. A debreczeni kir. járásbiró­­v.gnak 1924. Pk. II. 6277. számú végzése folytán Deb­reczen és vidéke mezőgazdasági szövetkezet javára 10000 korona tőke, ennek 1924 február bó 10-től járó 616-os kamatai 319810 korona eddigi s a lenti és a még felmerülendő költségekből álló követelésének behaj­tása végett — eddig fizetett, összeg betudásával — alperesek debreczeni lakos ellen 1924 julius hó 3-án délután 4 órakor Debreczenben, Márton Kálmán­ utca 13. sz. alatt elárverezem azon 5000000 koronára becsült ingóságokat, amelyek a fenti számú alapfoglalási jegyzőkönyvben 1. sz. alatt lefoglaltattak, u. m. : ? uj szekér. Debreczen, 1924 junius h­ó 15-én. Lőrincz Endre kir. végrehajtó. • 7765 Árverés. 263/1924. szám. A debreczeni kir. járásbíró­ságnak 1924. Pk. II. 4443/3. számú végzése folytán Fekete László debreczeni lakos javára 2274000 korona­­, ennek 1923 december hó 16-tól járó heti 2%-os matai 520000 lak. korona és 379905 korona eddigi a lenti és a még felmerülendő költségekből álló k vetélésének behajtása végett — eddig fizetett ősz­ig betudásával — alperes debreczeni lakos ellen évi július hó 11 napján délután 2 órakor Dofrre­­■nben, Hatvan­ utca 58. sz. alatt, folytatva Hadház­Árverés: 8/1934. vh. szám. Alulírott bírósági ki­küldött az 1881. évi­ LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré tesz­i, hogy a székesfehérvári kir. járásbíróságnak 1924. évi 514/3. számú végzése kö­vetkeztében dr. Erdélyi Gyula ügyvéd által képvi­selt Kapeika József és társai cég javára 1028347 K 0.302 és 14-ed zürichi pari­tásu magyar korona tőke és járulékai erejéig 1924. évi április hó 3-án foga­natosított kielégítési végrehajtás útján, le- és a budapesti központi kir. járásbíróságnak 10048/3. 1923. számú végzése alap­ján az adonyi kir. járás­bíróság Pk. 1054/1924. számú végzése következtében a Record vegyi ipari Vogel József bef. cég javára 276134 korona és járulékai erejéig felülfogl­al­t és 5816144 koronára becsült következő ingóságok, úgy­mint különféle üzleti árucikkek és üzleti berendezés nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek az adonyi kir. járásbíróság 1924. évi. Pk. 711/3. számú végzése folytán 414­4038 korona tőkekövetelés, ennek 1923. évi d­ecember hó 16. napjá­tól járó heti 2% kamatai és eddig összesen 456990 , azaz nég­yszázötVcinthatezerkilencszáz eleincvsn koro­nában íróil­ag már megállapított költségek erejéig Ráczalmás községben, Ko­ut, Pirae-i téri üzletben le­endő megtartására 1924. évi julius hó 5. napjának délelőtti 10 órája határidőül ki­tűztetek és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés méreit a legtöbbet ígérőinek, szükség esetén becs­­áron alul is el fognak adtatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyerte­k volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Adony, 1924. évi junius hó 18-án. mint kir. járás­bíróság­i kiküldött. 7777 Felhívások. Felhívás. P. 323/1824. szám. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék dr. Iirodi Kálmán sátoraljaújhelyi ügyvéd által képviselt Bálla Mihályné sz. Szoták Julianna alsó­­bereczki lakos folyamodó kérelme folytán az 1894. évi XXXI. t.-c. 77. §-ának b) pontja alapján felhívja az ismeretlen helyen tartózkodó Bállá Mihály volt alsó­­bereczki lakost, hogy feleségével Alsóbereczkin az 1899 július 8-án az alsóbereczki állami anyakönyvvezető előtt kötött házasságon alapuló életközösséget a jelen hirdet­ménynek a hivatalos hírlapban történt beiktatását követő naptól, számított egy év alatt állítsa vissza, mert ellen­kező esetben a folyamodó keresete következtében a bíró­ság a házasság felbontása felől fog határozni. Felhívja továbbá, hogy tartózkodó helyéről a bíróságot értesítse, mert ellenkező esetben a megindítandó bontó­perben új hirdetményi idézés mellőzésével dr. Füzesséry Zoltán sátoraljaújhelyi lakos, most kinevezett ügygond­nak fogja őt képviselni. Sátoraljaújhely, 1924 május hó 27-én. A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék. 7734 Felhívás: 415/1924. szám. A budapesti ügyvédi kamara választmánya dr. Deutsch Jenő újpesti bejegyzett, jelenleg ismeretlen tartózkodásu ügyvédet felhívja, hogy ezen felhívás közzétételétől számítandó 30 nap alatt a kamaránál jelenlegi lakását jelentse be, mert ennek el­mulasztása esetén az 1874: XXXIV. t.-c, 2. és 7. §-ai alapján ellene a fegyelmi eljárás folyamatba fog tétetni. Budapest, 1924 junius hó 12-én. A budapesti ügyvédi kamara. *1266 Gondnokságok. Gondnokság. P. 2485/3. 1924. szám. A debreczeni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Illés József debre­­czeni lakost az 1924. évi április hó 24. napján jog­erőre emelkedett P. 2485/2. 1924. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának c) pontja alapján gond­nokság alá helyezte. Debreczen, 1924. évi junius hó 2. napján. A debreczeni kir. törvényszék. 7764 Gondnokság. 7010/6. 1923. szám. A debreczeni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy ifj. Nagy Imre hajdúböszörményi lakost az 1924. évi május hó 7-én jogerőre emelkedett P. 701015. 1923. számú ítélettel az 1877. évi XX. t.-c. 28. §-ának b) pontja alapján gond­nokság alá helyezte. Debreczen, 1924. évi május 15-én. A debreczeni kir. törvényszék. 7769 Kiskorúság meghosszabbítás. P. 661/4. 1924. sz. A sop­roni kir. törvényszék közhírré teszi, hogy: Beöthy Sándor volt váczi, jelenleg budapesti­­(Budafoki­ út 13. szám) lakos kiskorúságának meghosszabbítását az 1924. évi május hó 23. napján jogerőre emelkedett P. 661/3. 1924. számú ítélettel megszüntette. Sopron, 1924. évi junius hó 3-án. A soproni kir. törvényszék. , 7737 Holtnakny­i­lván irások. Holtnaknyilvánitás. Pk. XVII. 181842/1924. szánt. A budapesti központi kir. járásbíróság közhírré teszi, hogy Klein Simonna részéről előterjesztett holtnak­­nyilvánitási kérelem folytán a 28000/1919. I. M. számú rendelet 7. alapján az eljárást megindította. Az eltűnt neve Klein Simon, vallása izr., születési helye Budapest, születési ideje 1887. évi április hó 23. napja, szüleinek neve és lakhelye Klein Jakab és Zeiger Rozália (Budapest, VI., Hungária­ ut 91. sz.), az eltűnt utolsó lakhelye Budapest, VII., Király-utca­ 17. sz., házastársának neve Deutsch Berta, ennek lak­helye Király-utca 15. sz., a házasságból nem született gyermek, az eltűnt foglalkozása aranyműves, az el­tűntnek ingó és ingatlan vagyona nem volt. Az eltűnt egyén eltűnése előtt katonai szolgálatot­ teljesített, bevonult 1914. évi augusztus hó 1. napján. Budapestre az 1. honvéd gyalogezredhez, katonai rendfokozata honvéd, utolsó ismert tábori postaszáma: 14 volt, a hadiesemény megjelölése, mely közben nyoma veszett: az uzsoki szorosnál 1915 februárban, eltűnt, utoljára 1915 február hó 15-én irt. A honvé­delmi minisztérium értesítése szerint a nyilvántar­tásban adat nincs.­­­ A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményei­ről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülményekről. Így különösen arról lenne­ tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, ezt a budapesti központi kir. járásbíró­ságnál 1934. évi július hó 30. napjáig jelentse be. Bár az előbb megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Buda­pest, 1924. évi május hó 19. napján. A budapesti köz­ponti kir. járásbiróság. *1271 Holtnaknyilvánitás. Pk. 4875/1. 1924. szám. A kecs­keméti kir. járásbíróság a M. Kovács Lászlóim szül. Ádi Lídia kecskeméti lakos részéről a 28000/1919/1. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folyté­rt az állítólag eltűnt M. Kovács László volt kecskeméti lakos holtnak­­nyilvánitása iránt az eljárást megindította. Az eltűnt neve M. Kovács László, született Kecskemé­ten 1883 julius 19-én, szüleinek neve néhai M. Kovácsz Sándor és Bódog Anna utóbbi lakik Kecskeméten, Yacsi-ut Bán István tanyáján, házastársának neve Ács Lidia lakik Körösi hegy 22. szám,­ gyermekének neve Ilona, lakik az anyjánál, az eltűnt foglalkozása napszámos, utolsó lakhelye Kecskemét, vagyontalan; bevonulásának idő­pontja 1914 augusztus 3, az a csapattest­, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották és amelynél utoljára teljesített szolgálatot a 11. honvéd huszárezred Szombathelyen, katonai rendfokozata őrvezető, utolsó tábori postaszáma 75. az a hadiesemény, amely közben nyomaveszett ismeretlen, eltűnésére vonatkozó egyéb adatok szerint az orosz harctéren fejlövést kapva 1915 szeptember hó 6-án éjjel 3 órakor meghalt. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a halt­­naknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körülmé­nyekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt e hirdeti ménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most meg­jelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a bíróság az egyéb­ként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni. Kecskeméten, 1924.junius 13-án. A kecskeméti kir. járásbíróság. *1252 Holtnaknyilvánitás. Pk. 2801/1924. szám. A makói kir. járásbíróság K. Nagy János makói lakos részéről a 28000/1919. I. M. sz. rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állítólag eltűnt K. Nagy Mihály volt makói lakos holtnak nyilvánítása iránt az eljárást meg­indította és az eltűnt részére ügygondnokul dr. Urbán György ügyvéd, makói lakost rendelte ki. Az eltűnt neve K. Nagy Mihály, születési helye és ideje Makó, 1886 szeptember 8., szüleinek neve K. Nagy Pál és Mészáros Julianna, nőtlen, az eltűnt foglalkozása föld­műves, utolsó lakhelye Makó, ingó vagyona nem maradt, ingatlan vagyona 3/* tanyarész és 698 négyszögöl föld Makón, bevonulásának időpontja 1914 julius 29., az a csapattest, amelyhez az ismert adatok szerint eredetileg beosztották, a 46. gyalogezred, az a csapattest, amely­nél utoljára teljesített szolgálatot, ugyanaz, katonai rendfokozata közlegény, utolsó tábori postaszáma isme­retlen, az a hadiesemény, amely közben nyoma viszott: 1914. év október havában Galicziában eltűnt, eltűnésére vonatkozó egyéb adatok hiányzanak. A kir. járásbíróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyé­ről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánítás szempontjából fontos egyéb körül­ményekről, így különösen arról lenne tudomása, hogy az eltűnt a fent jelzett időn túl még életben volt, azt e hir­detménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számí­tott 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkezik, a biróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvá­nitás kért.lE^kn határozni. Makó, 1924. évi junius hó. 10. napján^^^Kirói kir. járásbíróság. 7625 Egyes szám ára 2400 korona. rfattzjitf /

Next