Budapesti Közlöny, 1924. szeptember (58. évfolyam, 187-210. szám)

1924-09-02 / 187. szám

/ E kir. kereskedelemügyi miniszter 67.099. 1.1924. szám. Engedély okira­t. A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. t.-c. 81. és 86. §-ai alapján kiállított ezen engedélyokirat szerint Sopron vármegye közön­sége részére ezen engedélyokirat kiegészítő mel­lékletét képező térképen és helyszínrajzokban feltüntetett, a műtárgykimutatásban és műszaki leírásokban részletesen felsorolt, a vármegye által tényleg kezelt 402.558 km. hosszú kiépített törvényhatósági, a törvényhatóság által kezelt és fentartott 2477 km. hosszú kiépített vasúti Dr. Vanyek János Mihály Márton nagy­károlyi születésű, egri illetőségű, ugyanottani lakos, r. kath. vallásu, főispáni titkár családi nevé­nek »Szelényi« névre kért átváltoztatása az 1924. évi 112.814. IX. számú belügyminiszteri rendelettel megengedtetett. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a folyó évi julius hó 12-én 56.869/VII. szám alatt kelt rendelettel kiadott és a gyógypeda­gógiai tanárképző intézet ösztöndíjas hallgatói részére hirdetett pályázati felhívásra­­megjelent Budapesti Közlöny 1924. évi julius hó 26., 27. és a Keir. Hivatalos Közlöny 1924. évi augusztus hó 1-ei számában) benyújtandó folya­modványok határidejét 1924. évi szeptember hó 15-ig meghosszabbította.­ ­ CASINO TULAJDON' Budapest, 1924. 187. szám. Kedd, szeptember 2. BUDAPESTI Szerkesztőség, Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21. Kiadóhivatal: Budapest, VII. kerület, Rákóczi­ út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 4000 K., minden további 10 vagy kevesebb szóért 1500 K. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg megküldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 hatodhasábos sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 K. KÖZLÖNY. Ideiglenes előfizetési árak az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával* Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi........................ 16000 K I Egyes szám ára további 8 oldalán-Magánosoknak . ........................40000 F­I ként...................................­.............. Egyes szám ára 8 old. terjedelemig 2000 «­­ A Hivatalos Értesítő ára .................2400 t Az »Országos Törvénytár«-ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminisz­térium által megállapított ára alapján történik, utólagos elszámolás mellett. — Az elszámo­­landó előfizetési összeg 165000 korona. HIVATALOS LAP. iff' * *.. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi honvédelmi miniszter előterjesztésére dr. nagybégányi Farkas Imre miniszteri osztálytanácsosnak nyuga­lomba helyezése alkalmából a miniszteri tanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1924. évi augusztus hó 18. napján. Horthy s. k. Gsdky s. k. A magyar királyi népjóléti és munka­ügyi miniszter előterjesztésére dr. Albecker Károly vármegyei tiszteletbeli főorvos, kalocsai járási tiszti orvosnak a közegész­­ségügyi szolgálat terén kifejtett buzgó és eredményes tevékenysége elismeréséül a magyar királyi egészségügyi tanácsosi címet adományozom. Kelt Gödöllőn, 1924. évi augusztus hó 18. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Osztrovszk­y Antal okleveles regészmérnök, kir. fővegyész, kir. törvényszéki hites vegyésznek a »Szesz-, élesztő-, pálinka- és ecetgyártás« című tárgykörből műegyetemi magántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezetten ezen minőségben megerősítette. hozzájáró, a m. kir. államvasutak által kezelt és fentartott 1010 km. hosszú kiépített vasúti hozzájáró, a Győr—Sopron—ebenfurti vasúttár­saság által kezelt és fentartott 0‘146 km. hosszú kiépített vasúti hozzájáró, a Duna—Száva—Adria vasúttársaság által eddig fentartott 0'850 km. hosszú vasúti hozzájáró, az érdekeltség által fen­tartott 3­394 km. hosszú kiépített vasúti hozzájáró, 8390 km. hosszú kiépített községi közlekedési (vicinális) és 1000 km. hosszú kiépítetlen köz­ségi közdűlő közút, tehát összesen 418.825 km. kiépített és 1000 km. kiépítetlen mindössze 419.825 km. hosszú közút, valamint az azok tartozékát képező és a műszaki leírásokban rész­letezett műtárgyak és úttesttartozékok építési, fentartási, kezelési és esetleges újból való épí­tési költségeinek biztosítása fejében a vármegye területén levő alább felsorolt 32 vasúti állo­máson, valamint rakodón érvényesíthető a fel- és leadott és a vámtárgyak igénybevételével szál­lított áruk ústán útvámszedési jogot engedélyezek. Az állomások és rakodók, amelyeken az út­vámszedési jog gyakorolható, a következők: a) a m. kir. államvasutak vonalain levő: Csepreg, Káptalan viz, Bő, Damonya, Mester­-Ó­háza-Perladány, Szilsárkány, Szil-Sopronnémeti, Magyarkeresztur, Beled, Dénesfa, Rábapordány, Egyed-Rábacsanak, Szany, Rábaszentandrás, Bősárkány és Csatári major, összesen 15 állo­máson ; b) a győr—sopron—ebenfurti vasuk vonalain levő: • Pinnye, Eszterháza, Petőháza - cukorgyár, Kapuvár-Garta, Szárföld, Rábatamási, Barád, Dőr-Bágyog, Csapod, Pusztacsalád, Iván és­ Répczeszemere, összesen 12 állomáson; c) a Duna—Száva—Adria vasúttársaság vona­lain, le­vő: Ágfalva, Nagyczenk, Sopronkövesd, Lövő és Bük, összesen 5 állomáson, együttvéve tehát 32 állomáson és rakodón. Ezen vámszedési jogot, valamint annak gya­korlását a következő feltételekhez kötöm: A) Feljogosítom Sopron vármegye közönségét, hogy a fent felsorolt vasúti állomásokon, vala­mint a rakodókon fel- és leadott áruk (szállít­mányok) után az 1890. évi I. t.-c. 93. §-a értelmében az életbeléptetés napjától kezdődő­­leg 1927. évi december hó 31-éig bezárólag utvámszedési jogot gyakorolhasson. Ezen utvámszedési jog érvényesítésére nézve a következő díjtételeket állapítom meg: „ Tömegáruk nyers állapotban: agyag, barna­szén, homok, kavics, kő, falitégla, kőszén, mész­­iszap, nád, répaszelet, szalma, széna (sajtolt szalma és széna), szénapernye, tőzeg, tűzifa, trágya, borseprű métermázsánként 2 fillér. II. Félgyártmányok: állati nyerstermények, emberi és állati élelemre szolgáló cikkek fel­dolgozatlan állapotban, így: állati nyerstermé­nyek, árpa, bükkönymag, burgonya, búza, cement, cukorrépa, dohány, egyéb javak, épületfa, faszén, göngyök, gyapjú, háncs, hüvelyesek, ken­der, koksz, magvak, mész, nádfonat, nyers­gyümölcs, nyershús, olajmagvak, repce, rozs, só, tengeri, tetőcserép, vas, zab métermázsánként 4 fillér. III. Ipari-kereskedelmi, valamint fogyasztási, illetőleg élelmezési cikkek teljesen feldolgozott állapotban: ablaküveg, ásványvíz, bor, bőrök, cementgyártmányok, cserzőanyagok, cukor, csont­szén, faggyú, fűszer, gyarmatáru, gyékény, jutta, juttaszövetek, keményítő, kőolaj, liszt, maláta, olajok, olajpogácsa, őrlemények, papír, pálinka, rongy, ruhaneműek, savak, sör, szappan, szesz, szóda, szörp, szörplé, törköly, üres tejeskanna* üveg, üvegáru, vasáru, zsiradék métermázsán­­ként 6 fillér. IV. Darabáruk: bútorok, gépek, géprészek, gyorsáru, hintók és egyéb járművek, személy­­podgyász, ingóságok, bárány, bika, borjú, csikó* gida, juh, kecske, ló, ökör, öszvér, sertés, süldő­malac, szamár, tehén métermázánként 10 fillér. V. Fényűzési cikkek : arany- és ezüsttárgyak, műszerek, illat- és piperecikkek métermázsán­ként 20 fillér. Jegyzet: 100 kg.-on aluli súly egy méter-1 mázsának vétetik. Ezek a díjtételek az 1924. évi junius hó 21-én 73.014/1924. szám alatt kelt és a Budapesti Közlöny 1924. évi 131. számában közzétett kör­rendeletben megjelölt módon esetről-esetre meg­állapítandó szorzószámmal megszorozva alkal­mazandók. B) A szóbanforgó vámszedési jog érvényesí­tésénél a vámmentességeket az 1890. évi L­­.-o. 99. §-a alapján következőleg állapítom meg: A vámdíjak fizetése alól mentesek: 1. Az államfőnek, a kir. uralkodóház min­den tagjának és az utóbbiak udvartartásainak szállítmányai; 2. az államfőhöz, a királyi udvarhoz, annak közvetlen kíséretéhez tartozó szállítmányok; 3. az idegen hatalmasságok követőinek, kép­viselőinek szállítmányai; 4. a fegyveres erő szükségleteire, valamint a hadi és honvédelmi célokra szolgáló összes szállítmányok. Ha a szállítmányok katonai minősége, illetőleg vámmentes jellege külsőleg felismerhető nem lenne, megfelelő hatósági iga­zolványnyal kell bírniok; ha azonban a szállít­mányok a fegyveres erő tagjainak házi szük­ségleteire szolgáló cikkeket tartalmaznak, ezen cikkek után a díjjegyzékben foglalt vámdíj meg­fizetendő ; 5. az állami javak általában; 6. a m. kir. posta-távirda (távbeszélő) összes szállítmányai; 7. az állami vasutak, állami, törvényhatósági, vasúti állomáshoz vezető, községi közlekedési vagy községi (közdűlő) közutak és azokon levő műtárgyak építésére és fentartására, továbbá az árvédelem biztosítására, nemkülönben az állami vagy középületek építésére, helyreállítá­sára szükséges anyagok, szállítmányok, még ha a szállítás vállalat útján történik is; 8. a templom, iskola és paplak építésére helyreállítására szükséges anyagok, szállítmányok; 9. közveszély (hófúvás, árvíz, tűz stb.) eseté­ben az elöljáróság által az 1886. évi XKI­ t.-c. 136. §-a alapján kirendelt közerő szállít­mányai, tűzvész, árvíz vagy háború idején a mentők, menekülők szállítmányai; 10. a tűzoltók, mentők szállítmányai, amikor a vész, illetve szerencsétlenség helyére sietnek vagy onnan visszatérnek; 11. a vaspályának saját szükségleteire szol­gáló szállítmányai; 12. emberi hullák és azokat magukban fog­laló koporsók és borítóládák; 13. átviteli szállítmányok, vagyis azok, ame­lyek a címzettek által a vaspályán anélkül, hogy az állomást elhagynák, a vámtárgy igény­­bevétele nélkül továbbittatnak; 14. azok a lovak és teherhordó állatok, melyek katonai célra kirendeltetvén, az átvételi helyre vagy onnan visszaszállittatnak; továbbá a fegy­veres erő élelmezése céljából beszerzett marhák, melyekre nézve a hajtóknak katonai hatóság által kiállított igazolványt kell felmutatniok. Egyes szám ára 2000 korona

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék