Budapesti Közlöny, 1925. március (59. évfolyam, 49-73. szám)

1925-03-01 / 49. szám

Budapest, 1925. 49. szám. Vasárnap, március 1. BUDAPESTI®KÖZLÖNY. HIVATALOS LAP: fc. ■ .................. —-- 7 :n^,--------,^-n Szerkesztéség* Budapest, VII. kerület, Miksa-ucca 8. szám. — Telefon: József 20—21 Kiadóhivatal: Budapest, VI. kerület, Rákóczi-út 54. szám. — Telefon: József 13—91. Hivatalos hirdetések­: az első 10 szóért 4000 R., minden további 10 vagy keveseb szóért 1500 R. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtahályog és az esetleg megküldend lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő bi Hágán hirdetések: 1 hatodhasábos ffi/»»sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 2000 r Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi..................... 16000 R Az előfizetési dij utólagos kiegészitésének Magánosoknak « .....................40000 « fenntartásával* Egyes szám ára 8 old. terjedelemig *­.1000 « Negyedévre­ « a « további 8 old.­kint 2000« Hatóságoknak«........­«.............. 48.000 « A Hivatalos Értesitő ára számonként 2400 « Magánosoknak ........ 120.000 « Az »Országos Törvénytára­ra az előfizetés az egyes füzeteknek, a magy. kir. belügyminis­­terium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg kamna HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére az alább felsoroltaknak a magyar hadi­foglyok sorsának a fogságban történt enyhítése és hazaszállításuk előmozdítása, illetve a magyar gyermekek külföldi üdültetése, továbbá a magyar­országi közjótékonyság, valamint a nyomor enyhítése körül szerzett érdemeik elismeréséül adományozom a magyar vörös kereszt érdem­csillagát : Dr. Mer der J. Belgium bíboros hercegérseke; a magyar vörös kereszt érdemkeresztjét: Noothoven van Goor C. B. hollandi királyi őrnagy; Hat­kemeyer W. M. C. J. hollandi királyi gyalogsági kapitány; Wolf­son E. A. hollandi királyi gyalogsági főhadnagy; Polis H. hollandi királyi főhadnagy; báró van Hemer tot Dingshof H. hollandi királyi tengerészeti gya­logsági kapitány; Arnold D. C. a cairói hollandi követség irodavezetője ; van Wijk D. G. az athéni hollandi követség irodavezetője; Kok A a pekingi hollandi követség irodavezetője; van der Bergh J. tiszteletbeli alkonzul az amsterdami magyar királyi főkonzulátusnál; Ardaches Ardzrouni török állampolgár, a konstantinápolyi hollandi követség irodafőnöke; dr. Kállay Kálmán refor­mjáé theológiai tanár, a hollandi református gyermeküdültetési akció propaganda vezetője; dr. Knébel Miklós római katholikus lelkész, a hollandi római katholikus gyermeküdültetési akció propaganda vezetője; Thyssen-Bor­nemissza Margit bárónő magánzó; Tan Nopen Henry J. hollandi gyarmatügyi állami tisztviselő; van Peski F. magánzó; Dresselhuys H. H. hajózási vállalati igazgató, volt tiszteletbeli magyar királyi konzul; Kal­ff J. A. a hollandi állam­vasutak vezérigazgatója; Stroomer P. pápai prelátus, Amsterdam esperes plébánosa; Moll­mann M. P. J. pápai prelátus, haarlemi püspöki helynök; van Wijnbergen M. bárónő magánzó; Hanegraaff Catarina, a rotterdami tiszteletbeli magyar királyi konzul neje; Pierson Awardné, az amsterdami tiszteletbeli magyar királyi főkonzul neje; Apor Henriette báróné magánzó; Van Asperen C. amsterdami rendőr­főnök; Mr. van Peski Vincent ügyvéd, a hollandi vörös kereszt egyesület rotterdami fő­osztályának elnöke; dr. Dutild Joan Marie orvos, a rotterdami hadtápkerület volt orvos­­főnöke; Kernkamp J. H. B., az Internationale Handels en Credietmaatschappij ügyvezető igaz­gatója, hollandi kir. alkonzul; dr. Jonkheer Sickinghe Feo orvos; Clevelandi Egyesült Magyar Egyletek; Kováts Kálmán amerikai római katholikus lelkész; Böhm Károly amerikai római katholikus lelkész; Kalassay Sándor ame­rikai református lelkész; Boros Jenő amerikai református lelkész; Csernitzky István amerikai római katholikus plébános; Eördögh Elemér ame­rikai római katholikus plébános; Soltész István amerikai római katholikus plébános; Schafer Sándor amerikai római katholikus plébános; Varga Hugó amerikai ügyvéd, Sincere Viktor a Raily Comp. elnöke; Singer Berthold amerikai ügyvéd, spanyol tiszteletbeli konzul; dr. Horn Ferenc a Reparation Fund for Siberian War Prisoners titkára; Keszler Gyula amerikai nagykereskedő; Kiss Emil bankár, az Amerikai Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke; Németh János amerikai bankelnök; Cserna Endre, a »Szabadság« szerkesztője és tulajdonosa; Cserna Endréné a »Szabadság« társtulajdonosa; Láncz Samuné amerikai nagykereskedő neje; Sörös Endréné amerikai építész neje; Ütő Árpádné amerikai női szabó cégtulajdonos neje; Her­mann J. Nord svéd tiszteletbeli konzul ügy­véd; Haan B. M. amerikai nagyszálloda tulaj­donos; Szappanos Lajos amerikai kereskedő; Jónás Kálmán amerikai kereskedő és gyáros; Bydberg W. magánzó; Cedergren G. mérnök; Linder Anna magánzó; Reinius H. mérnök; Nis­ser Károly földbirtokos; Prytz Károly Rebeld nagykereskedő; Danielsson Ivánné volt budapesti svéd kir. követ neje; dr. Vietblad Patrik zeneszerző; Ahlsell B. kamarás; Nobel B. mérnök; Neu­­jean N. belga közlekedésügyi miniszter; Van Hoeck G. Alfonz turnhouti városi tanácsos, belga országgyűlési képviselő; dr. Dessain J. kanonok, hercegérseki titkár; nemes Stieglitz György volt szász királyi gárdakapitány, a müncheni szász segítőegylet elnöke; továbbá a magyar vörös kereszt érdemérmét. Van Lidth de Jeudené született makoshettyei Hettyey Jolán, ügyvéd neje; Zseke Johann opera­énekes és énektanár; Jansen H. C. a római katholikus középosztályszövetség propaganda­osztályának vezetője; Beretta Francois a hágai római katholikus gyermekkomité titkára; ifjú Pierot Jaques a rotterdami »Montefiore« egyesület kincstárnoka; Dijkstra Sijtze rot­terdami rendőr fő­felügyelő; Kulcsár Márton hágai kereskedő; dr. Koós Gézáné szüle­tett Bokor Judith hágai zeneművésznő; Kra­mers W. A. a hollandi magyar társaság titkára a »De Telegraaf« hágai szerkesztőségének tagja; Hardijk H. S. hollandi állami útlevél osztály vezetője; van der Heijden J. a leideni római katholikus gyermekkomité titkára; Biom Th. a leideni római katholikus gyermekkomité al­­elnöke; van Soest Mária az utrechti római katholikus komité titkárnője; W. Bijvoet van Haarenné a hollandi nemzeti leányvédelmi szövetség alelnöknője; J. van Eykevorsel úrhölgy magánzó; Boos A. G. az alkmaari római katholikus komité elnöke; dr. Heymens H. az amsterdami római katholikus komité alelnöke; Colla H. N. római katholikus plébános; Kuilman J. J. A. magánzó; Lagersveij J. Th. római katholikus plébános; van der Borgh A. a groningei római katholikus komité alelnöke; Jansse Thress a leideni római katholikus komité tagja; van Granenburgh B. C. haarlemi köz­jegyző; de. Brom W. F. H. római katholikus plébános; Weenink A. B. római katholikus plébános; Hulst L. magánzó; Derku­s Winfrida tisztelendő nővér; Göncöl Amália tisztelendő nő­vér ; Renée tisztelendő nővér; a Ledninagesticht zárda főnöknője; Jen Bos F. I. az almeloi római katholikus komité tagja; dr. Dach­­­ mans J. orvos; Kempers J. B. a bussumi római katholikus komité elnöke; Haarsma H. J. a leuwardeni római katholikus komité elnöke; Herckenrath C. M. az amsterdami római kat­holikus komité tagja; Pichot Daniela rendőr­főnöknő ; Langemeyer C. H. az amsterdami római katholikus komité tagja; dr. Finály Rudolf, heerleni orvos; Kuypers Henry a »Maasbode« napilap igazgatója; Hazelzer Leó a »Maasbode« napilap főszerkesztője; Visser B. a Centraal-Comité leewardeni albizottságának tagja; Taal D. J. a Central Comité bergeni albizottságának tagja; Collett d’Escury bárónő, a Centraal-Comité kloosterzandei albizottságá­nak tagja; Frankenberg L. a Centraal-Comité alkmaari albizottságának tagja; Uyttenhoudt W. a Centraal-Comité deventeri albizottságának tagja; van Dijk J. a Centraal-Comité rot­terdami albizottságának tagja; Backer van Ommeren U. L. a Centraal-Comité arn­­hemi albizottságának tagja; Baabe jr. J. A. a Centraal-Comité texeli albizottságának tagja; Posthumus Meyjes G. a Centraal-Comité ellecomi albizottságának tagja; Gerritsen M. G. a Centraal-Comité amersforti albizottságának tagja; Sarlemijn G. J. a hollandi államvasutak igazgatóságának osztályfőnöke; Müller F. A. utrechti állomásfőnök; Huizingné született Boels a Centraal-Comité herlingeni albizottságának tagja; Enter H. B. a Centraal-Comité win­­schoteni albizottságának tagja; van Melle A. L. a Centraal-Comité goesi albizottságának tagja; Dekker D. W. a Centraal-Comité krabbendykei albizottságának tagja; van der Linde J. F. Th. a Centraal-Comité wissekerkei albizottsá­gának tagja; Laernous G. M. a Centraal-Comité semarangi albizottságának tagja; Hoperus Bírna Viardusné született tér Haar Petronella ma­gánzó; Sanders J. F. M. esperes, huisvestings­­comité elnök; Hemsing H. J. P. huisvestings­­comité elnök; Haenan E. H. kanonok, h­uis­­vestingscomité elnök; Tidens T. H. A. H. hollandi királyi lovassági hadnagy; Everts Igminia Ignatia magánzó; Goosens A. káplán; W. van Kessel udvari virágnagykereskedő - Lundh Gusztáv a budapesti svéd királyi kon­zulátushoz beosztott titkár. Kelt Budapesten, 1925. évi február hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István g. k. A magyar királyi ministerelnök előterjesz­tésére dr. Szesztay Zoltánnak, Szabolcs vár­megye tiszti főügyészének sok évi eredményes közhivatali működésével szerzett érdemei elisme- Egyes szám­ára 2000 korona®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék