Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1926. május (60. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest, 1926. t ■ ujl im'MJ TT 98. szál. S. május 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍT'' tetjét KwftXAni. Hiva­talos hirdetmények. Árverések. Árverés. 1926. Pk. V. 310463. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. +a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Lichtenstein Adolf ügyvéd által képviselt Vilcsek Vilmos vég­rehajtató javára 1,264.000 korona, továbbá a csat­lakozott dr. Nagy Dezső ügyvéd által képviselt Herkules vas- és építőanyag rt. javára 4,283.500 ko­rona, dr. Zala Dezső ügyvéd által képviselt Oblath István végrehajtató javára 859.124 korona, dr. Spa­nyol Dezső ügyvéd által képviselt László és Fe­kete 817.000 korona, dr. Hegedűs Jenő ügyvéd ál­tal képviselt Magyar Fanitó­ művek rt. javára. 1.814.433 korona és jár. erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1926. évi Pk. V. 310463. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1926. évi március hó 13. napján le- és adülfoglalt 35.100.000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Buda­pesten, VII. kerület, Hermina­ út 41. számú házban leendő megtartására határidősül 1926. évi május hó 3. napjának délutáni 5 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le- és felülfoglalt különféle műkőszobrász­­munkákat,­­ mükő­szökőkutat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőinek készpénzfizetés mellett, szük­ség eseté­n becsáron alul­­is el fogom adni. Amennyiben az árverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi április hó 10. napján. Havel Ede, kir. bír. végrehajtó. 10239 Árverés. 638/1926. vht. szám. .Alulírott bírósági végrehajtó az 1888 évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a bajai kir. járásbiró­­ságinak 1925. évi P. 2773/2. számú végzése következ­tében dr. Lichtenstein Adolf bajai lakos ügyvéd által képviselt Marosi és Somló budapesti lakosok javára 555.500 korona s jár. erejéig 1926. évi febr. hó 22-én foganatosított­, kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 15.000.000 koronára be­csült következő ingóságok, n. m.: egy autó s egyéb ingóságok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a bajai kir. járásbíróság 1925. évi Pk. 2773/2. számú végzése folytán 555.500 ko­rona tőkekövetelés, ennek 1925. évi augusztus hó 1. napjától járó 11 százalék kamatai, egyharmad százalék váltódikl és eddig összesen 197.600 koroná­ban biróilag már megállapitott költségek erejéig, Baján, Mátyás király­ tér 8. szám alatt leendő meg­tartására 1926. évi május hó 10. napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöb­bet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fog­nak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Baja, 1926. évi április hó 11. napján. Szegő József, kir. kir. végrehajtó. 10240­­Árverés. 65/1926. vht. szám. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a hajdúböször­­ményi kir. járásbiróságnak 1926. évi Pk. 2455. számú végzése következtében dr. Rácz Miksa ügyvéd ál­tal képviselt Herceg Géza vegyészeti gyár rt. ja­vára 477.000 korona s jár. erejéig 1926. évi február hó 23-án foganatosított kielégítési végrehajtás ut­ján le- és felülfogilalti és 25.000.000 koronára becsült következő ingóságok, n. m.: üzleti berendezés stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a fenti kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán fenti korona tőkekövetelés, annek 1925. évi február hó 5-től szeptember 22-ig iS, azontúl járó 9 százalék kamatai, egyharmad százalék váltódíj és eddig összesen 187.100 koroná­ban bíróilag már megállapított költségek erejéig, a már teljesített fizetések betudásával Hajdúbö­szörményben, alperes üzletében leendő megtartá­sára 1926. évi május hó 7. napjának déli 12 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi­ LXI­I.-c. 107 és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adótn­i. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Hajdúböszörmény, 1926. évi április hó 20. napján. Háti­ Bálint, kir. bír. végrehajtó. 10245 Árverés. 1925. Pk. VI. 304160. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20.­ §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Hekker György budapesti ügyvéd álltal képviselt Lip­­sebütz és Wedmréd bankház javára 4.100.000 ko­rona s jár. erejéig, továbbá Kilkán Klára javára 1.255.000 korona s jár. erejéig, Odelga Magyar Gyógytechnika és Ipar javára 2.500.000 korona s jár. erejéig, Csikós Jenő javára 22.000.000 korona 6 jár. erejéig, Schnitzer Elemér javára 2,600.000 ko­rona s jár. erejéig, dr. Bródly Ernő javára 3,000.000 korona s jár. erejéig, Schmidt Im­re bankház ja­vára 18,560.000 korona s jár. erejéig, Varga Arnold javára 597.000 korona s jár. erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1926. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1926. évi március hó 24. napján le- és felülfoglalt 54.500.000 koronára be­csült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével ez árverés elren­deltetvén, annak végrehajtást szenvedőnek Buda­pesten, IV. kerület, Petőfi Sándor­ utca 6. számú házban, I. em. 1. ajtószámú lakásában leendő meg­tartására határidőül 1926. évi május hó 10. napjá­nak déli 12 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag fe­es felü­lfoglalt bútorokat, gépet s egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az árverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot­­ szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 29. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi április bő 15. napján. Pongrácz Olivér, bir. végrehajtó. 10224 Árverés. 1925. Pk. VII. 232602. szám. Az 1881. évi LX. t.-c. 102., illetve az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében közhírré teszem, hogy dr. Morella Jó­zsef budapesti ügyvéd által képviselt Kohner Adolf fiai javára és kérelmére 80.000.000 korona tőke és jár., valamint dr. Brüll Dániel budapesti­­ügyvéd által képviselt Gréte Schmiedt javára és kérelmére 229+229 osztr. shilling és jár., d­r. Jakab András budapesti ügyvéd által képviselt Weisz és Beck javára és kérelmére 426 sv. frank tőke és jár., dr. Heller Zoltán budapesti ügyvéd által kép­viselt. Krappek Leopold javára és kérelmére 230 osztr. shilling tőke és jár., dr. Neumann József budapesti ügyvéd által képviselt Ladstätter P. és fiai javára és kérelmére 2+26.000 korona tőke és jár., dr. Molnár Márton budapesti ügyvéd javára és kérelmére 420.000 korona tőke és jár., dr. Hubay Miksa budapesti ügyvéd által képviselt Rudolf Ornstein javára és kér­elmére 489,05 sv. frank tőke és jár., dr. Schwartz Tivadar budapest ügyvéd ál­tal képviselt Eduard Schott Frankfurt a. M. cég javára 900 sv. frank tőke és jár., dr. Strasser Dezső budapesti ügyvéd álltal képviselt Willy Rosambert javára 83.869,20 fran. frank tőke és jár., dr. Bárány Gyula budapesti ügyvéd által képviselt Ladstätter testvérek javára 25.000.000+14.000.000 korona tőke és jár., dr. Rózsa Kázmér budapesti ügyvéd javára 2.900.000 korona tőke és jár., dr. Rusznyák Samu budapesti ügyvéd által képviselt Morzinger Pál javára 229 osztr. shilling tő­ke és jár., dr. Szabados Manó budapesti ügyvéd által képviselt Kompolthy, Jób javára 10,000.000 korona tőke és jár., dr. Rácz Béla budapesti ügyvéd által képviselt Gyümölcs­­szeszipari értékesítő rt. javára 4,800.000 korona tőke és jár., dr. Kornhauser Pál budapesti ügyvéd ál­tal kpviselt Levy et Hanauer javára 4934,50 sv. frank tőke és jár., dr. Gál Andor budapesti ügy­véd által képviselt Lindtner Aladár jav. 4.180.000 korona tőke és jár., d­r. Mandel Elemér budapesti ügyvéd által képivselt Adriai Kisst. társ. javára 317.75 dollár tőke és jár., dr. Kornhauser Pál buda­­ pesti ügyvéd által képviselt Rober­­t Mayer jav. 7.000.000 korona és 400 sv. írunk tőke és jár., dr. Kollár László budapesti ügyvéd által képviselt Belvárosi takarékpénztár javára 3,586.320 korona tőke és jár., dr. Wilhelm Frigyes budapesti ügyvéd javára 2,500.000 korona tőke és jár., dr. Friedmann Simon budapesti ügyvéd által képviselt A. Pollák javára 300 sv. frank tőke és jár., dr. Hubai Miksa budapesti ügyvéd által képviselt H. Walter javára 3.696.469 korona tőke és jár., dr. Daróczy Béla bu­dapesti ügyvéd által képviselt Rudolf Staffl ja­vára 200 cseh korona tőke és jár., dr. Földes Sán­dor budapesti ügyvéd által képviselt Solo keresik, bank rt. javára 6.000.000 korona tőke és jár., dr. Kornhauser Pál budapesti ügyvéd által képviselt Schwartzsild F. és A. G. Frankfurt 14.000.000 ko­rona tőke és jár., dr. Rónai Dezső budapesti ügy­véd által képviselt Lányi Cornél javára 22.200.000 korona tőke és jár., dr. Kornhauser Pál budapesti ügyvéd által képviselt L. és W. Levy wieni cég­­javára 84.000.000 korona és Philipp Simon Sohn részére 1.720.000 korona, valamint L. és W. Lévy cég részére 9.300.000 korona tőke és jár., dr. Székely Géza budapesti­­ügyvéd által képviselt Rákosi Jenő Budapesti Hirlap Újság Vállalat rt. javára 865.200 korona tőke és jár. erejéig végrehajtást szenvedett ellen a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1925. évi augusz­tus hó 17-én le- és felülfoglalt 142,500,000 koronára becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbiróság fenti szám­a végzésével árverés 42^/ rendeltetvén, annak végrehajtást szemvédőnek Bu­­­­dapestem, IV.­­ker., Váczi­ u. 23. száza­d. divatáru­üzletében leendő megtartására határidőül 1326. évi május hó 7. napjának d. u. 4 óráját tűzöm ki, ami­kor a biró­lag le- és felül foglalt bútorokat, üzleti berendezést, páncél pénzszekrényt, kalapokat s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. Amennyiben az árverezendő ingóságokra mások is kielégítési jogot szereztek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek ja­vára is elrendelem. Budapest, 1926. évi április hó 6. napján. Schweitzer Brúnó, bír. végrehajtó. 10335 Árverés. 221/1326. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a, illetve a vég­rehajtási novella 20. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy az abauj szántói kir. jbir. P. 2134. 1325. számú végzésével dr. Kardos Mór által kép­viselt Bitau vaskereskedelmi rt. javára 14,630.000 korona s jár. kielégítésére 1825. évi szeptember hó 21-én lefoglalt és 60,000.000 koronára becsült gépek, valamint a dr. Lichtenstein Izidor ügyvéd által képviselt é. miskolci kir. sibir. 1923. évi 22734., 22177. és 22116. számú végzéseivel a 1926. évi január hó 20-án Fischbein Sándor javára le- és felülfog­lalt és pedig összesen 82.000.000 koronára becsült gépek és géprészek, úgy ezek, mint az összes fe­­lü­lfoglaltatók javára nyilvános árverésen el­­a datnak. Mely árverésnek a szerencsi Mr. járbikóság Pk. 3271/2. 1925. számú végzése folytán a Blau vasike­reskedelmi rt. 14,600.000 korona tőke, valamint a Fischbein Sándor 23,000.000 korona tőke, valamint az összes csatlakozók tőkekövetelései és­ jár. és az eddigi költségek erejéig 1926. évi május hó 21-én d. e. 9 órakor, a helyszínére Szerecsen feltüzetl­kt és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Szeren«», 1926. évi április hó 22-én. Holló Arzén, Mr. Mr. végrehajtó. 10259 Árverés. 465/1926. vht. sz. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmé­ben ezennel közhírré teszi, hogy a mezőkövesdi kir. já­rásbíróságnak 1925. évi Pk. 1868/3. számú végzése következtében dr. Gerióczi Endre budapesti ügyvéd által képviselt­ özv. Herrsch. Ottóné javára 9.465.000 korona s jár. erejéig 1925. évi augusztus hó 7. nap­ján foganatosított kielégítési végrehajtás uttján le- és lel­et foglalt és 2.000.000.000 koronára becsült kö­vetkező ingóságok, u. m.: ló, ökör, tehén és házi­­butor nyilvános árverésen eladattnak. Mely árverésnek a mezőkövesdi kiír. járásbíróság 1925. évi Pk. 1868/6. számú végzése folytán 9,465.000 korona tőkekövetelés és eddig összesen 3,364.200 koronában biróili­g már megállt a pirtiotti költséglek erejéig, Kistálya községben leendő megtartására 1926. évi máj. 4. napjának d. e. 9 órája határidőül kitűizetik s ahhoz a venni szándékozók oly megjegy­zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Mezőkövesd, 1926. évi április hó 7. napján. Venczel Gyula, kir. bír. végrehajtó. 10264 Árverés. Pk. 219/3. 1926. szám. Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy Hettyey János végre­hajtató javára 15.000.000 korona, és járulékai erejéig 1926. évi március hó 29. napján foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján le- illetve felülfoglalt és 394.509.000 koronára becsült következő ingóságok, úgymint: ökrök, lovak, tehén, gazdasági eszközök és hasábja nyilvános árverésen eladatnak. Az árverés megtartására Kistárkánypusztára, 1926. 1926. évi május hó 26. napjának délutáni 3. óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándékozókat ezennel oly megjegyzéssel hivom meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881.évi LX. t.-c. 107. és 103. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérő­nek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ez az árverés az 1881. évi LX. t.c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Sümeg, 1926. évi április hó 23. napján. Tóth József, kir. kir. kiküldött. 10276 Árverés. Pk. IX. 301379/1926. szám. I­r. Österreicher Béla ügyvéd által képviselt Hirschl és társa javára 3.403.000 korona követelés és járulékai erejéig a bv- Egyes szám­ára 2400 korona.

Next