Budapesti Közlöny, 1927. augusztus (61. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-02 / 173. szám

Budapest, 1927 173. szám Kedd, augusztus 2. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63. Kiadóhivatal: Budapest, I ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegese­n küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi IP 28f. Magánosoknak . . . . Hivatalos Értesítő havi . Negyedévre: Hatóságoknak ....... 3 P 84 f. Magánosoknak ....... 9 , 60 . Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1027. január 1-től 24 pengő. IP23 f. 3»30 n 4»80 , 16 . — 16 , —20» Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Balassa Sándor, Fejér vármegye nyugal­mazott főjegyzőjének több mint négy évtizeden át teljesített értékes szolgálata elismeréséül a III. osztályú Magyar Érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Kenderesen, 1927. évi julius hó 21. nap­ján Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Biber Lajos érsekcsanádi községi főjegy­zőnek a közszolgálat és a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a IV. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Kenderesen, 1927. évi julius hó 21. nap­ján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Hertelendi Adolfnak, a magyar királyi mezőgazdasági muzeum titkárának nyugdíjaztatása alkalmából a muzeum érdeké­ben kifejtett hasznos szolgálatai elismeréséül a magyar királyi gazdasági tanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Kenderesen, 1927. évi julius hó 21. napján. Horthy s. k. Mayer János s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Chalupa József aknász és Imriczi József vájár sajókazai lakosoknak egy bányamunkás életének önfeláldozó és bátor magatartással végbevitt megmentéséért a Magyar Bronz Ér­demérmet adományozom. Kelt Kenderesen, 1927. évi julius hó 21. nap­ján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a külügy­minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi miniszterelnök előterjesztésére dr. iklód­ szentiványi és gálfalvi Szent-Iványi Domokos miniszteri fogalmazónak a konzuli attachéi címet adományozni méltóztatott. A Kormányzó Ur ő Főméltósága a m. kir. külügyminiszter előterjesztésére Kenderesen, folyó évi julus hó 21-én kelt magas elhatáro­zásával megengedni méltóztatott, hogy Heltai Jenő író és dr. Auer Pál budapesti ügyvéd a francia Becsületrend lovagi jelvényét elfogadja és viselhesse. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató Halmi József debreceni, Hodányi Lajos és Führer Ferenc budapest-óbudai, Herczeg István egri, Lesczinszky Ferenc sátoraljaújhelyi, Sánger József budapest-erzsébetvárosi ,Tn. kir. dohánygyári szakasliszt-dohánygyár műhely­­vezetőket jelenlegi állomáshelyükre m. kir. műszakialtiszt-dohánygyári műhelyvezetőkké, Belkó József budapest-lágymányosi, Ikker János budapest-erzsébetvárosi, Saffó József pécsi, Gruna Pál budapest-kőbányai, Mutschler János budapest-óbudai m. kir. I. osztályú al­tiszt-dohánygyári kapusokat, Zsilavecz József szentgotthárdi m. kir. II. osztályú altiszt­dohánygyári kapust jelenlegi állom­áshelyükre, Deák Ferenc sátoraljaújhelyi m. kir. dohány­gyári II. osztályú altisztet az egri m. kir. dohánygyárhoz, Csucska János szegedi, Bátai Sándor sátoraljaújhelyi m. kir. dohánygyári II. osztályú altiszt-kapusokat, jelenlegi állomás­helyükre m. kir. szakaltiszt-dohánygyári kapu­sokká, Bujdosó József debreceni és Nemes Gyula pápai m. kir. dohánygyári napibéreseket ugyanoda ideiglenes minőségű m. kir. szak­­altiszt-dohánygyári kapusokká, Strébl József m. kir. dohányjövedéki központi igazgatósági­­ osztályú altisztet a budapest-lágymányosi m. kir. dohánygyárhoz m­. kir. szakaitiszt-doh­ány­­gyári ügyelővé, Sági Mihály pápai, Borsos Béla budapest-lágymányosi, Kneip Lipót pécsi, Farkas Bertalan egri, Andrási Ferenc pécsi, Heller János sátoraljaújhelyi, Kovács János budapest-lágymányosi, Gugya Ferenc szent­gotthárdi­, Molnár Sándor debreceni, Pravenszky Pál sátoraljaújhelyi, Böhm Lajos debreceni, Piros Ferenc budapest-erzsébetvárosi, Strucz Lajos budapest-kőbányai, Fodor László buda­pest-lágymányosi m. kir. dohánygyári ügyelő­helyetteseket, Pál­ff­y Gyula budapest-erzsébet­városi dohánygyári napibérest jelenlegi állo­máshelyükre ideiglenes minőségben m. kir. szakaltiszt-dohánygyártási ügyelőkké, Miklár Lajos budapesti, Szabó András kiskunfélegy­­házai, Páté János nagyatádi m. kir. dohány­beváltó hivatali II. osztályú altiszteket jelenlegi­­állomáshelyükre m. kir. dohánybeváltó szak­altisztekké, Heil Károly jászkiséri, Heil János békéscsabai, Tápay János budapesti m­. kir. dohánybeváltó hivatali ügyelőhelyetteseket je­lenlegi állomáshelyükre, ideiglenes minőségben, Kuklis Imre budapest-lágymányosi m. kir. dohánygyári ügyelőhelyettest a budapesti m. kir. dohánybeváltó hivatalhoz ideiglenes minő­ségben, vitéz Adorján Károly nagykállói m. kir. dohánybeváltó hivatali ügyelőhelyettest a nyír­bátori m. kir. dohánybeváltó hivatalhoz ideig­lenes minőségben m. kir. dohánybeváltó­ szak­altisztekké, Huszár József szentgotthárdi, Jurák Istvá­n és Záleschák József budapest­­óbudai m. kir. dohánygyári II. osztályú altiszte­ket jelenlegi állomáshelyükre m. kir. dohány­gyári I. osztályú altisztekké, Dudás Lajos buda­pest-óbudai, Karmazsin János debreceni, Balin­ger Antal és Krizsán Fü­löp budapest-lágymá­nyosi m. kir. dohánygyári ügyelőhelyetteseket jelenlegi állomáshelyükre ideiglenes minőségben m. kir. dohánygyári II. osztályú altisztekké, Venczel József budapesti m. kir. központi dohányáruraktári II. osztályú altisztet jelelv­­ állomáshelyére m. kir. dohányáruraktári I. osztályú altisztté, Maul József budapest-lágy­mányosi m. kir. dohánygyári napibérest a m. kir. dohányjövedéki központi igazgatósághoz ideiglenes minőségben II. osztályú altisztekké kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi minister 1927. évi 27.081. számú rendelete az utánvételes értéklevelek és értékdobozok for­galmának Franciaországgal való megnyitása tár­gyában. A nemzetközi forgalomban előirt feltételek és dijak mellett Franciaországgal a kölcsönös utánvételes értéklevél és értékdoboz forgalom is megnyílt. Budapest, 1927. évi julius hó 25-én. A miniszter helyetti Demény s. k., államtitkár. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1927. évi 27.346. számú rendelete az utánvételes ajánlott levélpostai küldemények, utánvételes értéklevelek és érték­dobozok, vala­mint postai megbízások kölcsönös forgalmának Németalfölddel való felvétele tárgyában. A nemzetközi forgalomban előírt feltételek és díjak mellett, a folyó évi augusztus hó 1-étől kezdve, Németalfölddel az utánvételes ajánlott levélpostai küldemények, utánvételes érték­levelek és értékdobozok, valamint a postai meg­bízások forgalma kölcsönösen megnyílik. Budapest, 1927. év julius hó 25-én. A miniszter helyett: Demény s. k., államtitkár. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 76.759/1927. XIV. szám alatt kelt rendeleté­vel megengedte, hogy a Tolna vármegye köz­­igazgatási területéhez tartozó Kurd községben minden hét csütörtöki napján, illetőleg ameny­­nyiben csütörtök keresztény ünnepnapra esik, szerdán h­elypénzszedéssel egybekötött állatfel­­hajtás nélküli heti kirakóvásár tartassák. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 90.686/1927. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Szatmár, Ugocsa és Bereg közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék területéhez tartozó Mátészalka községben min­den pénteken tartani szokott állatfelhajtással kapcsolatos heti kirakóvásár ezentúl állandóan hetenként szerdán, ha pedig szerda keresztény ünnepnapra, vagy nemzeti ünnepre esne, úgy a reákövetkező legközelebbi köznapon tartassák meg. ______ A m. kir. kereskedelemügyi miniszter folyó évi 92.662/1927. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy a Csanád, Arad, Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék Egyes szám­ára 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék