Budapesti Közlöny, 1927. szeptember (61. évfolyam, 197-221. szám)

1927-09-01 / 197. szám

Budapest, 1927. nn&ta Csütörtök, szeptember I. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—63.­­Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Nándor-tér 1. sz. — Telefon: T. 153—64. A nn. kár. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések: az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Ezenfelül beküldendő az esetleges nyugtabélyeg és az esetleg meg­küldendő lappéldány és a Hivatalos Értesítő ára. Az iktatandó hirdetmények díja előlegesen küldendő be. Magánhirdetések: 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) egyszer beiktatva 17 fillér. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi ...... IP 281. Magánosoknak ..........................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4„ 80. Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 v i. .i­i) további 8 old.­kint — IS „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfi­ minisztérium által megállapított ára alapján 1927. január Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.........................3 P 84 f. Magánosoknak.........................9 „ 60 „ ,ezés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­­történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter dr. Orczy Béla és dr. Berkes János miniszteri fogalmazókat, valamint dr. Spergely Imre mú­zeumi titkárt, volt miniszteri segédfogalmazót miniszteri segédtitkárokká kinevezte. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. törvénycikk 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alap­ján Gremsperger Vidtor okleveles tanítót, az ócsanálosi községi elemi iskolához községi elemi iskolai rendes tanítóvá nevezte ki. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 29.267 1927. X. 4. számú rendelete az utánvételes értéklevelek és értékdobozok for­galmának Dánországgal való megnyitása tárgyában. A nemzetközi forgalomban előírt feltételek és díjak mellett Dánországgal az értéklevél és értékdoboz kölcsönös utánvételes forgalom is megnyílt. Budapest, 1927. évi augusztus hó 29-én. A miniszter helyett Kolossváry Endre s. k., h. államtitkár. A magyar királyi belügyminiszter 158.466. 1927. számú rendeletével a m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszterrel egyetértőleg megen­gedte, hogy az Újpesti Szegény Gyermekkór­ház Egyesület gyermekkórházának felépítésé­hez szükséges anyagi eszközök részbeni meg­szerzése céljából 1927. évi szeptember hó 15. napjától számított hat havi időtartamon át gyűjtőlapokkal Rákospalota és Újpest terüle­tén pénzbeli adományokat gyűjthessen. A magyar királyi kereskedelemügyi minisz­ter folyó évi 93.309/XIV. számú rendeletével megengedte, hogy a Csanád—Arad—Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék­hez tartozó Apátfalva község eddig minden év április hó 24., július hó 26., szeptember hó 8. és november hó 25. utáni vasárnap tartott or­szágos kirakodó vásárait ezentúl minden év ápri­lis hó 24., július hó 26., szeptember hó 8. és no­vember hó 25. utáni szombati napon, illetőleg amennyiben ezek a határnapok keresztény ünnepnapra esnének, a legközelebbi hétköz­napon, a község részére már engedélyezett or­szágos állatvásárral egy napon tartsa reg­­delkezési állományba helyezett, vagy valamely korábbi törvényes rendelkezés alapján sza­bályszerű végelbánás alá vont tisztviselőknek — amennyiben e pályázat általános és különös feltételeinek is megfelelnek — ezen állás be­töltésénél is elsőbbségi igényt biztosít. Felhivatnak tehát mindazok, akik az emlí­tett kellékek birtokában a szóbanforgó álláso­kat elnyerni óhajtják, hogy születési, állam­polgársági vagy optálási, erkölcsi, hatósági orvosi és az előírt alaki képzettséget tanúsító bizonyítványokkal (közszolgálatban állók hi­vatalból csatolandó szolgálati és minősítési táblázattal vagy törzskönyvi lappal) felszerelt kérvényüket, a közszolgálatban állók felettes hatóságuk, a rendelkezési állományban levők vagy végelbánás alá vont tisztviselők legutóbb volt hatóságuk, a közszolgálatban nem állók pedig az illetékes főispán, (főpolgármester) útján a jelen pályázati hirdetménynek a „Pénz­ügyi Közlönyben“ történt közzétételétől számí­tott két héten belül a szolnoki m. kir. pénz­ügyigazgatóságnál nyújtsák be. Az elkésetten benyújtott, vagy hiányosan fel­szerelt kérvények érdemi tárgyalás alá nem vétetnek. Szolnok, 1927. évi augusztus hó 26-án. 3—1 M. kir. pénzügy igazgatóság. A magyar királyi földmivelésügyi miniszter a központi altiszti személyzet létszámába Fü­redi András és Hollányi István I. osztályú al­tiszteket, műszaki altisztekké nevezte ki. A magyar királyi belügyminiszter B­u­­­a­­­a István kassai születési és illetőségű, kerepesi (Korona-telep) lakos, róm­. kath. vallásu, nős, gazdálkodó kérelmére családi nevét az 1927. évi 157.943/VIII. számú határozatával „Bér­ezés“ névre változtatta át. A magyar királyi belügyminiszter M­­­i­n­a­r­­c­s­i­k János békéscsabai születésű, illetőségű, ugyanottani lakos, ág. hitv. ev. vallásu, szoba­festő kérelmére családi nevét az 1927. évi 158.052/VIII. számú határozatával „Molnár“ névre változtatta át. A magyar királyi belügyminiszter Auer Ferenc Károly felsőszentiváni születésű, ugyan­ottani illetőségű, budapesti lakos, róm­. kath. vallású, magántisztviselő kérelmére családi nevét az 1927. évi 158.124/VIII. számú határo­zatával „Aczél“ névre változtatta át. A magyar királyi belügyminiszter Bres­­c­s­a­­­k­ó János munkácsi születésű, budapesti lakos, gör. kath. vallásu, nős, vasúti kalauz kérelmére saját, valamint János és Irén nevű kir. gyermekei családi nevét az 1927. évi 158.152. VIII. számú határozatával „Bacsó“ névre változtatta át. A ra. kir. kereskedelemügyi miniszter 32 032/1327. X. 4. szám­a rendelet© a postai megbízási forgalomnak Olaszországgal való megnyitása tárgyában. A nemzetközi forgalomban előírt feltételek és díjak mellett a folyó évi szeptember hó 1-től kezdve a postai megbízási forgalom Olasz­országgal is megnyílik. Egy Olaszországba szóló megbízással be­szedhető legmagasabb összeg ugyanannyi, mint Olaszországba egy utalvánnyal küldhető legmagasabb összeg, vagyis 1000 lira. Az ellen­kező irányban a legmagasabb összeg 300 pengő. Budapest, 1927. évi augusztus hó 29 én.­­ A miniszter helyett: Kolossváry Endre s. k., h. államtitkár. 56.923/1. 1927. szám. Pályázati hirdetmény A szolnoki m. kir. pénzügyigazgatóság a m. kir. pénzügyminisztérium folyó évi augusztus hó 19-én kelt 79.860. és 104.681. számú ren­deleteiben adott felhatalmazás alapján a kerü­letébe tartozó jászapátii és kunszentmártoni m. kir. adóhivataloknál megüresedett két, a X. fizetési osztály A) fizetési csoportjába soro­zott pénzügyi fogalmazói állásra ezennel pá­lyázatot hirdet. Ezen állásokra való kinevezésre, oly pályá­zók tarthatnak igényt, akik az általános pályá­zati feltételeknek (családi és utónevüknek, ho­nosságuknak, születési helyüknek, életkoruk­nak, vallásuknak, családi állapotuknak, előéle­tüknek, nyelvismeretüknek, erkölcsi magavise­letüknek és egészségi állapotuknak igazolása) megfelelnek és az 1883. évi I. t.-c. 3. §-ában, vagy az 1920. évi 237. M. E. számú kormány­­rendeletben a közigazgatási szakra előirt alaki képzettséggel (jog, vagy államtudományi tu­­dori oklevél, vagy államtudományi, vagy köz­gazdaságtudományi államvizsga) rendelkeznek. Az 1925. évi 7000. M. E. számú kormányren­delet 82. §-a a létszámcsökkentés során ren­­ d.364/1927. évi. B. M. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar királyi belügyminiszteri, állami rendőrségi és vármegyei számvevőségi tiszt­viselők egyesített létszámában és pedig az ál­lami rendőrségi számvevőségnél egy, a vár­megyei számvevőségnél három, a XI. fizetési osztály 3. fokozata szerint járó és az 1925. évi 7.000/M. E. számú kormányrendelethez csa­tolt 2. számú kimutatásban megállapított fize­téssel és az említett kormányrendelet IV. feje­zet 45. pontjának 1. bekezdése alapján járó rendőrségi pótlékkal, valamint szabályszerű lakáspénzzel egybekötött számtiszti állásra pályázatot hirdetek. A rendelkezési állományba helyezett és a­étszámcsökkentés során a tényleges szolgálat­ból már korábban elbocsátott alkalmazottakat, valamint az egyesített belügyminiszteri, állami rendőrségi és vármegyei számvevőségi státus­nál már szolgálatot teljesítő bijnokokat más pályázókkal szemben elsősorban fogom figye­lembe venni. Az 1 pengő 69 filléres okmánybélyeggel el­látott pályázati kérvényhez eredetben, vagy hiteles másolatban a következő okmányokat kell csatolni: a) születési anyakönyvi kivonatot, b) hatósági erkölcsi, valamint a családi álla­potot igazoló bizonyítványt, c) a magyar honosságot igazoló hatósági bi­zonyítványt, esetleg magyar állampolgárságra való igény szabályszerű bejelentését (opciót) igazoló bizonyítványt, d) az 1883 :1. t.-c. 17. §-ában előirt képzett­séget igazoló okmányt, e) polgári szolgálatban való alkalmazásukat igazoló okmányt, Egyes szám ára 10 fillér.

Next