Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1928. szeptember (62. évfolyam, 199-223. szám)

1928-09-01 / 199. szám értesítője

1928 szeptember 1. A Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője Árverés, 1750/1928. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a győri királyi járásbíróságnak 1927. évi 16444/4. számú végzése következtében dr. Kiss Aurél ügyvéd által képviselt Koós Gyula javára 3276 pengő és járulékai erejéig 1927. évi január hó 25. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján b­­es­zélnl foglalt és 20.560 pengőre becsült következő ingó­ságok, u. m., gépek stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a győri királyi járásbíróság 1928. évi Pk. 11. 10768. szám­i végzése folytán 3276 pengő tőkekövetelés, ennek 1928. évi január hó 3. napjától járó 10 százalék kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 160 pengő 43 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Győrött, Erzsébet-tér 2. szám alatt leendő megtartására 1928. évi szeptember hó 6. napjának délutáni 3 órája határidőül kifüizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az­ 1881 . LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Győr, 1928. évi augusztus hó 6. napján Somhegyi Géza, kir. kir. végrehajtó. 11940 Árverés. Pk. VI 320402/1927. szám. A budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 315386/1927. szám­i és lenti Pk. szá­m alatt lajstromozott végrehajtást rendelő vég­zése alapján dr. Szabados Nándor budapesti ügyvéd által képviselt Sándor Sándor javára 240 pengő tőke és járulékai iránti követelésének behajtására 1927. évi má­jus hó 3. napján le- és felülfoglalt és 1380 pengő és 1925. évi szeptember hó 23. napján lefoglalt 1120 pengő, 1927. évi június hó 8. napján lefoglalt 1860 pengő és 1928. évi május hó 25. napján lefoglalt és 900 pengőre becsült bútorokat, zakkó-öltönyt, írógépet, képeket és egyéb ingóságokat Budapesten. IV. kerület, Ferenciek­­terc 2. szám, I. emelet 2. és folytatva VII. kerület, Rá­­kóczi­ út 8/b. szám alatt 1928. évi szeptember hó 4. napján déli 12 órakor a legtöbbet ígérőnek, készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, bírói árve­résen el fogom adni. Ezt az árverés­ minden foglaltató és felülfoglaltató követelésének kielégítésére is elrendelem, akinek a ja­vára a foglalás a mai napig megtörtént. Budapest, 1928. évi augusztus hó 5. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. F 8781 Árverés. 433/1928. vht. szám. Alulirott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1928. évi 16. B. 47313/8. számú végzése következtében dr. Bullák Imre ügyvéd által képviselt Ganz és Társa Danubius Gép-, Vaggon- és Hajógyár Részvénytársaság javára, 10.000 pengő­s járulékai erejéig 1928. évi július hó 11. napján foganatosított kielégítési végrehajtás ut­ján le- és felülfoglalt és 5840 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint 1 cseplőgarnitura teljes felszerelés­sel, 2 lószerszám, kocsi, malacok, búza, rozs nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a marcali kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 719/2. számú végzése folytán 10.000 pengő tőke­követelés, ennek 6 százalékos kamatai és eddig össze­sen 1162 pengő 66 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Nemesvidon, végrehajtást szenvedett lakásán leendő megtartására 1928. évi szeptember hó 5. napjának délelőtti 9 órája határidőül kifűizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben ezen ingóságokat mások is le- és felül­foglaltatták, s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Marcali, 1928. évi augusz­tus hó 15. napján. Pozsonyi, kir. kir. végrehajtó. F 8810 Árverés. 934/1928. vht. szám. Alulirott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járás­bíróságnak 1928. évi 65.838/2 számú végzése következ­tében dr. Kertész Adolf budapesti ügyvéd által képvi­selt Ungár Fü­löp budapesti lakos javára, 298 pengő 46 fillér s járulékai erejéig 1928. évi június hó 23. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felül­foglalt és 5164 pengőre becsült következő ingóságok, úgy­mint üzleti berendezés, kötél és zsákáruk nyilvános ár­verésen cindálnak. Mely árverésnek a kapuvári kir járásbíróság 1928. évi Pk. 2362. számú végzése folytán 298 pengő 40 fillér tőkekövetelés, ennek 1927. évi december hó 21. napjától járó 5 százalékos kamatai és eddig összesen 79 pengő 30 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig Kapuváron leendő megtartására 1928. évi szeptember 1ió 11. napjának délelőtti 10 órája határidőül kifüizetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben ezen ingóságokat mások is le- és felül­foglaltatták, s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102 §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kapuvár, 1928. évi augusz­tus hó 13. napján. Kiss Benő, kir. kir. végrehajtó. 1 8809 erejéig a békéscsabai kir. járásbíróság 1925. évi 6879/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 5938 pengő 41 fillér becsértékü ingóságokra a békéscsabai kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Békéscsabán, Werbőczy­ utca 2. házszám alatt, 37,82 hátralékos követelés erejéig leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, üzleti berendezés, papíráruk, író­szerek, irodai felszerelési tárgyak s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­­áron alul is, el fogom adni. Békéscsaba, 1928. évi augusz­tus hó 12. napján. Dancz Ferenc, kir. kir. végrehajtó. F 8789 Árverés. Pk. 1. 35763/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—111. ker. kir. járásbíróság 14966/2. 1927. számú végzésével dr. Zellei Géza ügyvéd által kép­viselt L. Hoffmann Margit végrehajtató részére, végre­hajtást szenvedő ellen 28 pengő 54 fillér követelés és járuléka erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás fogana­tosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 620 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés foly­ta, az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogo­sult alap- és felü­lfoglaltatók követelése erejéig végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, II. ker., Margit-körut 50. h­ázszám, II. udvar, IV. emelet 5. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 18. napjának délelőtti fél 9 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt ebédlőszekrényt, rézcsillárt s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellet, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az­ árve­rés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1928. évi augusztus hó 18. napján. Szabó Ist­ván, kir. bírósági végrehajtó. F 8813 Árverés. 19603/1928. tkvr. szám. Keleti és Herbst cég végrehaj­ta­lónak, Sebőn Ármin végrehajtást szenvedő ellen indítod végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a végrehajtató kérelme következtében az 1881. évi LX. t.-c. 144., 146. és 147. §-ai értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 2880 pengő és 160 pengő tőkekö­vetelések és jár. és az árverési kérvényért ezáltal meg­állapított 70 pengő költség, valamint a csatlakozódnak kimondod Rosenfeld Ernőnek 2204 pengő és jár., Hu­bert Józsefnek 308 pengő 60 fillér és jár., Keszler és Polgár cégnek 96 pengő 60 fillér és jár., Bauer és Klein cégnek 436 pengő 48 fillér és jár., Schwanz Dánielnek 104 pengő 80 fillér és jár. tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végez a budapesti központi kir. járásbíróság területén levő, Budapesten fekvő s a Budapest székes­­főváros pesti dunabalparti részének 3220. számú telek­könyvi betétében 27498. régi, 1683/20. helyrajzi szám alatt felvett VI. ker., Ulég-u. 6. sz. alad elfekvő ház, kert és udvarból álló 313­80/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedő tulajdonában levő egytizedrész illetőségre 3103 pengő 57 f kikiáltási árban, továbbá a dunabalparti 3252. számú betétben A+27533. régi, 1681., 1682/10. helyrajzi szám alatt felvett, VT. ker., LTeg-u. 6. szám alat elfekvő kerdből álló 436 10/100 négyszögöl terjedelmű ingatlanból végrehajtást szenvedő egyötödrész jutalékára 32 pengő 0 fillér kikiáltási árban. Az árverést 1928 évi október hó 5. napján délután 3 órakor a budapesti központi kir. járásbíróság, mint te­lekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ u. 25., földszint 26. ajtó) fogják megtartani. Az árverés alá eső illetőséget a 27.498. szám­i ingatlan­ból a kikiáltási ár felénél, a 27.533. számú ingatl­anból kétharmadánál alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908. évi XLI. l.-e. 26. §.) Az árverelni szándékozók kötetesek bánatpénzül a ki­kiáltási ár 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. l.-e. 42. §-ában meghatározod árfolyammal számított óvadék­­képes értékpapirosban a kiküldődnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói levétbe helyezéséről kiállítod levéli elismervényt a kiküldődnek átadni és az árverési feltételekrt aláírni (1881 : LX. t.-c. 147., 150., 170. g-al . 1908 : XLI. l.-c. 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet sed, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapítod bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegésziteni. (1900. évi XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1928. évi julius hó 5. napján. A budapesti központi kir. járás­bíróság, mint telekkönyvi hatóság. 11947 Árverés. Pk. XII. 357134. és XII. 357135. szám. Dr. Friedmann József budapesti ügyvéd által képviselt Mangold Jenő javára 1600 pengő és járulékai erejéig, valamint a lobbi foglaltatok és felü­lfoglaltatók javára is a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1927. évi december hó 3. napján lefoglalt és 1307 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak tíz 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján sent­il, valamint zálogjogot szerzed más foglalhatók javára is, a végrehajtást szenvedő laká­sán, Budapesten, VII. kerület, Dohány­ utca 22. szám, IV. emeleten leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 5 órája fűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt hutorok, törülközők, gram­modul, rádió, képek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi augusztus hó 11. napján.. Talán Árpád, kir. kir. végrehajtó. 11944 Árverés. Pk. XI. 345125/1927.,Pk. XI. 323106/1928. sz. Dr. Kálmán Imre ügyvéd által képviselt Hellmich Ká­roly javára 528 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság senli számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1928. évi május hó 14. napján le­foglalt és 3100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltától, javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Bu­dapesten, IX. kerület, Ferenc­ körút 27. szám alatt leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt motorkerékpárok, motorok, kerékpárok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi augusztus hó 2. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó, 11945 Árverés. Pk. VI. 335313/1928. szám. Dr. Kompanek Gyula ügyvéd által képviselt Galambos Imre javára 60 és 30 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1928. évi június hó 23. napján lefoglalt és 1080 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság lenti számni végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtási szenvedőnél, Budapesten, VIII. kerület, Aggteleky-utca 2. szám alatt, utcai pincehelyi­ségben leendő megtartására határidőül 1928. évi szep­tember hó 4. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi július hó 25. napján. Dr. Makai László, kir. kir. végre­hajtó. F 8802 Árverés. Pk. 1895/1928. szám. Dr. Dusekovszky Ká­roly ügyvéd által képviselt Krausz-Moskovits Egyesült Ipartelepek Részvénytársaság kérelmére és javára 388 pengő 88 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1928. évi Pk. 15544. 1928. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt 10.166 pengő 68 fillér becsértékű ingóságokra a vámosmikolai kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Nagybörzsönyben leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 3. napjának délelőtti 11 órája tüzelik ki, amikor a bi­róilag lefoglalt bútorok, sörapparát és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Vámosmikola, 1928. évi augusztus hó 6. napján. Berky István, kir. kir. végre­hajtó. F 8798 Árverés. Pk. VIII. 336212/1928. szám. Dr. Vándor Mihály ügyvéd által képviselt Alban Aurich javára 299 P 36 f követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi junius hó 28. napján lefoglalt és 29.180 pen­gőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. já­rásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél. Budapesten, V. kerület, József-tér 9. szám alatt megkezdve és folytatva V. kerület, Pozsonyi-út 4/d. szám alatt leendő meg­tartására határidőül 1928. évi szeptember hó 4. napjá­nak délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilatt le­foglalt bútorok, üzleti berendezés, írógép, textiláruk, any­agok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1928. évi július hó 3. napján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. F 8785 Árverés. Pk. XI. 336606/1928. szám. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Ilydroxygen Gázelválasztó Oxygen, Nitrogén, Hidrogén és Egyéb Gázokat Gyártó Rt. javára 48 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir járásbíróság 1928. évi fenti számni végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szen­vedőtől 1928. évi junius hó 30. napján lefoglalt és 1100 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent-t irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, IX. kerület. Gyáli-ut 24. szám alatti műhelyben leendő megtartására határidőül 1928. évi szeptember hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat s egyes­ ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1928. évi augusztus hó 5. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. Dir. végrehajtó. E 8794 Árverés, Pk. XII. 332931/1928. szám. Dr. Faludi Ferenc ügyvéd által képviselt Hydrogen, Gázelválasztó Oxygén, Nytrogén, Hlydrogén és Egyéb Gázokat Gyártó Rt. javára 363 pengő 50 fillér követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1928. évi P. X. 101103/3. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi június hó 12. nap­ján lefoglalt és 9150 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével Árverés. Pk. 4135/5. 1926. szám. Molnár Gyula kérel­mére és javára 34 pengő 50 fillér követelés és járulékai 3

Next