Budapesti Közlöny, 1929. január (63. évfolyam, 1-26. szám)

1929-01-01 / 1. szám

Budapest, 1929 I. szám Kedd, január I HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új h­atodhasábos/m/m sor (azaz annak térfogata) után 17 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi . . . . . . 1 „ 28 f. Magánosoknak „....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesitő havi * . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 Negyedévre. Hatóságoknak............................3 P 84 f. Magánosoknak............................9_6Q Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. ■— Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. igazságügy miniszter az 1907. évi XXIV. t.-c. 3. §-a alapján szervezett ügyvédi tanács tagjaivá Babocsay Sándor egri, dr. Ba­logh Géza budapesti, dr. Dési Géza budapesti, dr. Eisenbarth Károly székesfehérvári, dr. Elischer Vilmos budapesti, dr. Enessey Pál budapesti, dr. Feledi Jenő balassagyarmati, dr. Fromm Lajos budapesti, dr. Glücklich Emil budapesti, dr. Gyöngyösi József budapesti, dr. Herczegh Béla kisújszállási, dr. Héder Lajos budapesti, dr. Jacobi Béla budapesti, dr. Jerry Géza győri, dr. Káddlor Gyula budapesti, dr. Kis Sándor újpesti, dr. Korányi Endre nyíregy­házi, dr. Lénárd János keszthelyi, dr. Lény Béla budapesti, dr. Lovrich István budapesti, dr. Molnár Gyula miskolci, dr. Niamessny Mihály budapesti, dr. Rásó Lajos budapesti, dr. Ráth Endre budapesti, dr. Rhorer Ödön szombat­­helyi, dr. Rose Henrik úapesti, dr. Szabó Iván kecskeméti, dr. Szendey Béla budapesti, dr. Szentgyörgyi Elem budapesti, dr. Szetsey hívein nagyatádi, dr­ilágyi Arthur Károly budapesti, dr. Sztár­­ovi­ts Viktor budapesti, dr. Szűcs Géza debr­­ . Szűcs Miklós bu­dapesti, dr. Ujj Józs­e­f di, dr. Újlaki József budapesti, dr. Vár­i J.:' /) kalocsai, dr. Visy J­iszló pécsi, dr.­­■ Híősi budapesti, dr We­nczel Árpád budapesti dr. Zergényi Jenő soproni gyakorló ügyvéd, az 1929. évi január hó 1. napjától számított Három év tartamára ki­nevezte. A m. kir. vadlás- és közoktatásügyi miniszter Barabás István medgyesegyházi, Bodrogi Jolán budapesti, Bugalla Béla dombóvári, Buksáné Szupkay Irén vecsési, Csehák Ottilia vecsési, Czirfusz Vince marcaltő­ihásztelepi, Dobozi János pusztaföldvári, Farkas Lajos debrecen­­mikepércsi úti, Fojtik Gusztáv miskolci, Fritz Tivadar dunabogdányi, Gráfiné Jablonkay Mária solymári, Guttmann János kispesti, Guhr Jakab sopronbánfalvai, Mankó János medgyes­egyházi, Hantig Etelka pécsi, Hermann János hódmezővásárhelyi, Horváth Károly miskolci, Istvánffy Gyula kispesti, Jeszenkovits József pesterzsébeti, Raisz Gyula békéscsabai, Kádár Sándor pesterzsébeti, Kállai­ Rafaellel mező­­kovácsházi, Kiss Irén pesterzsébeti, Komendát János szentes-alsóréti, Kovács Lajos békés­csabai, Kovács Sándor csongrádi, Kövér Ke­l­­mán hatvani, Jászló Gyula kispest-munkás­­telepi, Maegyeri­ Károly pécsi, Mát­hé Albert a Bihar vármegyei tanfelügyelőséghez beosztott, Meskó István monon, Mezey Ká­roly miskolci, Molnár Irma pesterzsébeti, Molnár István Csat­ad vármegyei tanfelügyelőséghez beosz­tott, Monssong Gusztáv nagykovácsi, Németh hetlméri magyarlaki, Noszály Leijos mezőzom­­bori, Posihné Hordóssa Irma győri, Pratscher Vilmos pesterzsébeti, Rihmer Jolán pécsi, Szegwarth Gyula pesterzsébeti, Szű­k Gyula békéscsabai, Tódos Béla miskolci, Terebessy József nyírbátori, Totola József szolnoki, Török Mihály újpesti és Vida­­Lajos szentesi állami elemi iskolai tanítókat jelenlegi beosztásukban v­aló meghagyásuk mellett a VII. fizetési osztály 3. fokozatába állami elemi iskolai tanítóvá ne­vezte ki. A m. kir. vallási és közoktatásügyi miniszter kinevezte Iberer Gézáné szül. Popovits Olga budapesti VII. kerületi Damjanich­­ utcai állami tanítónőképző intézeti nevelőnőt állami tanító­­nőképző intézeti rendes tanárrá a 9.000/1927. M. E. számú rendelethez mellékelt kimutatás 1. fo­kozatába, Vajda Erzsébet budapesti II. ker., Csalogány­ utcai állami tanítónőképző intézeti nevelőnőt e minőségében a X. fizetési osz­tályba, Vargyas Mária győri állami tanítónő­képző intézeti és Forgó Sarolta cinkotai meg­bízott nevelőnőt állami tanítónőképző intézeti nevelőnővé a XI. fizetési osztályba. A m. kir. kincstári jogügyi igazgató dr. Ko­vács Antal ideiglenes minőségű kir. jogügyi segédfogalmazót állásában véglegesítette. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Frank Györgyöt, a nagykanizsai m. kir. áll. fémipari szakiskola tanárát, állásában véglegesítette. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. állami iparoktatási személyzet létszámában Uli Schleisz Miksa, Konok Péter, Gyen S­.Sgji­­der és Boronkay György ideiglenes minőségű tanárokat, vitéz Játszai István ideiglenes minő­ségű oktató segédmű­vezetőt és Leitgeb Lajosné ideiglenes minőségű kisegítő szolgát jelen állá­sukban véglegesítette. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Ács Károly a szolnoki m. kir. áll. fa- és fémipari szakiskolán alkalmazott kisegítő művezetőt, az állami iparoktatás létszámában, a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába, ideiglenes minőségű oktató segédmű­vezetővé kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter Mla­­doniczky Tibort, a budapesti magyar királyi állami mechanikai és elektromosipari szakisko­lán alkalmazott kisegítő művezetőt, az állami iparoktatási személyzet létszámában, a XI. fize­tési osztály 3-ik fokozatába, ideiglenes minő­ségű ok­tató segédmű­vezetővé kinevezte. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke dr. Hayde Béla kir. közjegyző-jelölt, budapesti lakost a budapesti kir. Ítélőtábla kerületébe joggyakor­nokká kinevezte. A győri kir. Ítélőtábla elnöke dr. Klicsu Jó­zsef, dr. Stringovits Jenő, dr. Weöreös Miklós és dr. Irá­nyi Géza győri lakosokat a győri kir. Ítélőtábla kerületébe joggyakornokokká nevezte ki. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke dr. Beöthy Elemér városi adóhivatali gyakornok, szegedi lakost a vezetése alatt álló kir. Ítélőtábla kerü­letébe díjas joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. Ítélőtábla elnöke dr. Cser­­vinszky Istvá­n Arthur ügyvédjelölt, békési la­kost a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerüle­tébe dijas joggyakornokká nevezte ki. A szegedi kir. ítélőtábla elnöke dr. Mátis Géza ügyvédjelölt, békéscsabai lakost a vezetése alatt álló kir. ítélőtábla kerületébe dijas joggyakor­nokká nevezte ki. A­ zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatóság a m. kir. pénzügyminisztérium folyó évi december hó 11-én kelt 166.935/VI. c. számú felhatalma­zása alapján Tőke Ká­roly, Balatinecz Imre, Horváth Lajos, Kovács Antal, Drornyik János, Molnár Imre, Németh József, Aráinger Zsig­­mond, Pölöskei József, Czampó Győző, Sajni József, Nyerki Lajos, Husz Jenő, Kulcsár István, Molnár Já­nos, Kránitz István, Vörös Ferenc, Öveges László és Kattauer Viktor II. oszt. pénz­ügyőri vigyázókat I. oszt. pénzügyőri vigyá­­zókká nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter Mákszem Jó­zsef Sándor Kürtös községben 1903. évben szü­letett, róm­. kath vallásu, nőtlen, szolnoki illető­ségű és ugyanottani lakos, pénzügyőri fővigyázó kérelmére családi nevét az 1928. évi 326.153. VIII. számú határozatával „Nemes“ névre vét­etoz­tatta át...... ............ A m. kir. belügyminiszter Krausz­­­y­.­;­ Mátyás Pilisvörösváron 1903. évben született, róm. kath. vallásu, pénzügyőri II. oszt. vigyázó, soproni lakos kérelmére családi nevét az 1928. évi 329.284/VIII. számú határozatával „Kardos“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter Bauer István Pozson­yi városban 1897. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti illetőségű és lakos, lo­vas testőrtörzsőrmester kérelmére családi nevét az 1928. évi­ 329.608/VIII. számú határozatával „Bognár“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter K o h a ut e k (Ko­­balek) János Nagyrécse községben 1884. évben született, róm. kath. vallásu, nagykanizsai la­kos, m. kir. rendőrőrmester, valamint Kálmán nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1928. évi 329.755/VIII. számú határozatával ..Ke­mény“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter H­encsik József Ferenc Budapesten, 1899. évben született, róm. kath. vallású, budapesti lakos, nyergessegéd ké­relmére családi nevét az 1928. évi 330.053/VIII. számú határozatával „Harmat“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter Klein István Tüzvölgy községben 1903. évben született, róm. kath. vallásu­, homokkomáromi illetőségű és ugyanottani lakos, erdőőr kérelmére családi ne­­vét az 1928. évi 330.091/VIII. szám­i határoza­tával .,Kardos“ névre változtatta át. A lap mai számához az „Országos Törvénytár" előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1928. évi XLV törvénycikket tartalmazó 20. száma csatolva van. ________ Egyes szám ára 62 fillér*

Next