Budapesti Közlöny, 1929. április (63. évfolyam, 74-97. szám)

1929-04-03 / 74. szám

Budapest, 1929. 74« Szálk­a Szerda, április 3. I­ I V A T A L 0 8 L A P. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak ...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS „ v „ további 8 old.­kint — IS „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 ., negyedévre: Hatóságoknak ........ 3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 . 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg 1927. január 1-től 24 pengő. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpé­nztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 24 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 16 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új h­atodhasábos m/m sor (azaz annak té­rfogata) után 17 fillé­r. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a­ főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Kiss Lajos postaszámvevőségi főigazgatónak, a magyar királyi posta központi számvevősége vezetőjé­nek nyugalomba vonulása alkalmából sok évi szolgálati ideje alatt kifejtett buzgó és eredmé­nyes munkásságáért elismerésem tudtul adas­sák. Kelt Budapesten, 1929. évi március hó 23. napján. Horthy s. k. Walko Lajos s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter­­ előterjesztésére megengedem, hogy Soós Jenő postahivatali igazgatónak nyugalomba vonu­lása alkalmából négy évtizeden át teljesített hit és buzgó szolgálatáért f elismerésem tudtul adas­sák. Kelt Budapesten, 1929. évi március hó 23. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága az 1929.­­ évi március hó 23. napján kelt magas elhatáro- s­zásával dr. Platthy György m. kir. kormányfő­tanácsos, országgyűlési képviselőnek a Kisbir­tokosok Országos Földhitelintézete alelnökévé történt megválasztását megerősíteni méltózta­­tott. .1 m. kir. vallás- és közoktatásü­gyi miniszter dr. Bohn Ferenc és Kócza Géza szakfelügyelői teendőkkel megbízott testnevelési rendes taná­rokat, eddigi fizetési osztályukban való meg­hagyásuk mellett, testnevelési szakfelügyelő­testnevelési tanárokká kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1929. évi 13.495/X. 5. számú rendelete a magyar-román távbeszélő forgalom megnyitása tárgyában. A folyó évi április bó 1.-én Magyarország és Románia közt a távbeszélő forgalom megnyílik. A forgalomban az összes magyar és az összes román távbeszélő központok részt vesznek. A beszélgetések díjai a magyar és román vég­díjak összetételéből alakulnak. Magyarország területe a díjazás szempontjá­ból 2 díjövre, Romániáé 3 díjövre oszlik. A fontosabb viszonylatokban a közönséges háromperces beszélgetés díja a következő : Budapest—Bucarest 4 P 75 f ; Budapest—Timisoara (Temesvár) 4 P 10 f; Budapest—Arad 4 P 10 f; Budapest—Oradea Mare (Nagyvárad) 4 P 10 f ; Budapest—Cluj (Kolozsvár) 4 P 10 f ; Budapest—Brasov (Brassó) 4 P 75 f; Debrecen—Cluj (Kolozsvár) 3 P 05 f; Szeged—Timisoara (Temesvár) 3 P 65 f; Győr—Oradea Maré (Nagyvárad) 4- 10 f . Budapest, 1929. évi március hó 28.-án. A miniszter helyett: Dr. báró Szalay Gábor s. k. a m. kir. posta vezérigazgatója. 24.629 1929. szám. Hirdetmény a m. kir. dohányjövedék részére termelendő és beszállítandó dohánylevelekért az 1929. évre meg­állapított beváltási árak tárgyában. Az 1887. évi XLIV. t.-c. értelmében ezennel közzétételnek azok az árak, amelyek a kincstár számára az 1929. évben engedély mellett ter­mesztett nyers dohánylevelekért az anyagnak átvételekor a termelőknek fizettetni fognak. A) Általános határozmányok. 1. Az alantabb következő osztályozási hatá­rozmányok csak okszerűen kezelt, megfelelően kifejlett, egészséges és érett olyan törzslevelekre bírnak érvénnyel, amelyek simított és csomózott állapotban, szár nélkül lesznek a beváltáshoz szállítva. Kivételt képeznek a kihányás-levelek, csomó­­zatlan levél és hulladék, melyekre nézve az osztályozási határozmányok XI. és XII. pontjai irányadók. Itt oly levelek szállíttatnak, melyek szárré­szeket tartalmaznak, a szárrészekért megfelelő súlylevonás alkalmazandó. 2. Minthogy a kacshajtások az 1887 : XLIV t.-c. 3-ik szakasza értelmében a törésig mindig pontosan eltávolitandók és kacsleveleket szedni tiltva van, ennélfogva a netán beszállítandó kacs-dohány csak mint hasznavehetetlen anyag vehető át. 3. Sarjú csak engedély mellett nevelhető és szedhető. Érett sarjú minőségének megfelelőleg vétetik át; ha az anyalevelek tulajdonságaival és nagyságával bír, az anyalevelek módjára nyer osztályozást, azonban a közönséges levelek második osztályánál magasabb osztályba so­rozni nem szabad. 4. Minden egyes csomónak, ugyanazon fajú, osztályú és nagyságú, finom, középfinom és deb­­rői kerti, nemkülönben szentandrási és fehér­­virágú muskotály-leveleknél ezenkívül még cso­mónként ugyanazon színű leveleket kell tartal­maznia. 5. a) A keverten készített csomók még abban az esetben is, ha a jobb minőségű levelek túl­súlyban lennének, egy osztállyal alacsonyabban osztályozandók, mint amelybe a csomó túl­nyomó részét képező levelek jellegüknél fogva különben tartoznának. Azon esetben pedig, ha farom, középfülöm és debrői kerti, nemkülönben szentandrási vagy fehérvirágú muskotály-levelek más, az itt fel­sorolt fajok jellegének meg nem felelő levelek­kel keverten csomóztatnának, a kevert csomók mindig mint közönséges kerti, illetve mint kö­zönséges muskotály-levelek veendők át; b) azon csomók, amelyekben kacs fordul elő, mint hasznavehetelen veendők át; c) azon csomók, amelyek kötése alatt mor­zsalék bevegyítve találtatók a hulladékra szabott ár mellett vételnek át; d) azon csomók, melyek közé csalárd szándékkal bekevert idegen tárgyak, mint föld, hamu, homok stb. találtatnak, megsemmisí­tendő. 6. Itt az átvétel bálon kint történik és egy bálban különböző osztályba tartozó csomók fordulnak elő, úgy az illető bál osztályozásánál a 3. és 5. pont alatti határozatok értelemszerűen­­al­kal­m­azandók. 7. Tökéletlenül szárított bármely fajú levelek, minőségük szerint, alsóbb osztályba soroztat­nak, mint amelybe megfelelőleg szárított álla­potban tartoznának. Ugyanez áll a nedvesített vagy bármely okból megnedvesedett vagy átnedvesedett és köd által átjárt levelekre nézve is, azon hozzáadással, hogy ezek a III. osztálynál magasabb osztályba nem vehetők át. Mindkét esetben azonkívül még a tájnedves­ségnek és az ennek folytán előrelátható meg­romlásnak megfelelő, arámilagos súlylevonás alkalmazandó. 8. Egészen hasznavehetetlen dohánylevelek és levélrészek megsemmisíttetnek. Az egészen hasznavehetetlen anyaghoz tar­toznak : az egészen éretlen zöld, feketére fa­gyott, teljesen zsinórégett (szivégett) vagy egé­szen kocsán rodhadt, gyártásra nem alkalmas levelek, tisztátlan hulladék és kacs. Zsinórégett­­nek (szinégettnek) nem tekinthető az a levél, mely csak azért törik, mert száraz állapotban simittatván, nem elég nyirkos. Ha egy bálban hasznavehetetlen anyag for­dul elő, akkor a hasznavehetetlen anyagot tar­talmazó csomók a termelő költségére kiválasz­­tatulak és az anyag súlyából levonandók. 9. A csomók spárgával, fahánccsal, vagy, kukoricaszalmával kötendők. A csomóknak dohánnyal való kötése meg van tiltva. B) Osztályozási határozmányok. A beváltandó dohánylevelek fajainak meg­ítélésére és minőségük szerinti osztályozására nézve zsinórmértékül a következő szabályok szolgálnak. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a vízügyi műszaki szolgálatnál a mérnökök létszámában Molnár Endre okleveles mérnököt ideiglenes minőségű királyi segédmérnökké nevezte ki. Jegyes szám­ára KJ fillér *

Next