Budapesti Közlöny, 1929. július (63. évfolyam, 147-172. szám)

1929-07-02 / 147. szám

Budapest, 1929. 147. szám. Kedd, Julius 2. BUDAPESTI • • •• KÖZLÖM. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával. Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 ., Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53, Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. A magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 _ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. : A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Debreceni Barna debreceni ügyvéd­nek a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1929. évi junius hó 8. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi belügyminiszter előterjesz­tésére dr. Szlatkofszky Kálmán miniszteri segédtitkárnak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1929. évi junius hó 27. napján. Horthy s. k. Scitovszky Béla s. k. A Kormányzó Ur ő Főméltósága Budapes­ten, 1929. évi junius hó 27. napján kelt magas elhatározásával a magyar királyi pénzügy­­miniszter előterjesztésére dr. Kiss István ország­gyűlési képviselőnek pénzügyi téren szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kincs­tári főtanácsosi címet adományozni méltóz­­tatott. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1929/30. tanévre gróf Teleki Pál dr. egyetemi nyilvános rendes tanárnak az egyetemi köz­gazdaságtudományi kar dékánjává történt meg­választását jóváhagyólag tudomásul vette és nevezett tanárt ebben a minőségében a mondott idő tartamára megerősítette. ______­ A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 1927. évi XXI. törvénycikkben nyert felhatal­mazás alapján az Országos Társadalombiztosító Intézet orvostisztviselőinek személyzeti létszá­mába I. az állami rendszerű VII. fizetési osztályba : dr. Németh Jenőt, az Intézet pestújhelyi ,­dr. Vass József­ munkáskórházának adjunk­tusát, továbbá dr. Szabó Géza központi kórházi osztály­vezető orvost, a kórház röntgenlaboratóriumá­­nak­ vezetőjét, a jelenlegi szolgálati beosztá­saikban való meghagyás mellett osztály­­vezető főorvosokká, valamint dr. Kranczler Jánost, az Intézet zalaegerszegi szanatóriumának főorvosát jelenlegi szolgálati beosztásában való meghagyása mellett, II. az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba : dr. Reök Iván budapesti lakost, m­űtőorvost, kórházi osztályvezető orvos­­zá, dr. Lévai György kórházi alorvost, az Intézet pestújhelyi „dr. Vass József“ munkáskórházához — utóbbit bentlakási kötelezettség mellett 1 2 (kettő) év tartamára kórházi adjunk­tussá, továbbá dr. Papp Karola volt egyetemi tanársegéd, gyakorló orvost az Intézet zalaegerszegi kerületi pénztárához való szolgálati beosztás mellett ideiglenes minőségű ellenőrző orvossá, III. az állami rendszerű IX. fizetési osztályba : dr. Fleischer Elemér intézeti szerződéses orvost az Intézet központjához való szolgálati beosztás mellett ideiglenes minőségű alor­vossá, dr. Káldy Gyula intézeti díjnokot az Intézet központjához való szolgálati beosztás mellett ideiglenes minőségű felülvizsgáló or­vossá, dr. Kuszing Miklós budapesti belklinikai orvost az Intézet szombathelyi, dr. Scheffer László egyetemi tanársegédet a pécsi, dr. Szalay László székesfővárosi közkórházi segédorvost a miskolci, dr. Nagy Árpád községi orvost a sátoralja­újhelyi, dr. Beretvás Béla gyakorló orvost a szegedi kerületi pénztárához és dr. Diettrich László gyakorló orvost az Inté­zet gyulai kerületi pénztárának békéscsabai ki­­rendeltségéhez való szolgálati beosztás mellett ideiglenes minőségű ellenőrző orvo­sok­k­á, a dr. Littauer Laura egyetemi belklinikai fize­tésében tanársegédet az Intézet Visegrád-Gizella­­telepi Szanatóriumához való szolgálati beosztás mellett 2 (kettő) év tartamára kórházi alorvossá, IV. az állami rendszerű X. fizetési osztályba : dr. Veress­ Sándor intézeti orvosgyakornokot az Intézet Visegrád-Gizellatelepi Szanatóriumá­hoz való szolgálati beosztás mellett 2 (kettő) év­­tartamára kórházi segédorvossá kine­vezte. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter az Országos Társadalombiztosító Intézet orvos­­tisztviselőinek személyzeti létszámába dr. Lesz­­ler Alajos Országos Társadalombiztosító Inté­zeti pénztári körzeti kezelőorvost az állami rendszerű VIII. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénztári főorvossá kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Buda­pesti Áru- és Értéktőzsde 1929. évi junius hó 15-én tartott évi rendes közgyűlése által a tőzsdetanács tagjaivá megválasztott eörsi Balogh Brúnó, Bozók István, Blantz Jenő, Büchler Bertalan, Elek Ferenc, Eszenyi Jenő, Forintos Károly, dr. Hirsch Albert, dr. báró Korányi Frigyes, dr. Papp-Szász Tamás, Steiner Marcell, Szávozd Richárd, Székács Elemér és báró Vay László tőzsdetagokat, tőzsdetanácsosi minőségükben a tőzsdei alapszabályok 23. §-a alapján a folyó évi 119.530/1929. XIV. sz. a. kelt rendeletével megerősítette. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Sas Lenke oki. óvónőt a bánki állami óvodához állami óvónővé kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1913. évi XL. t.-c. 17. §-ában nyert felhatal­mazás alapján Pámer Irma oki. óvónőt a kaj­­dacsi községi állandó menedékházhoz községi menházvezetőnővé kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Gyimóthy József, Pásztor Lajos és Lichtler Miklós dijnokokat a műszaki altisztek csoportjába ideiglenes minő­ségű gépkezelőkké a m. kir. központi illetmény­hivatalhoz kinevezte. A m. kir. dohányjövedéki központi igazgató Herceg István kápolnai, Ruzsinszky Gyula nyír­egyházai, Tamás Mihály jászkiséri m. kir. do­hánybeváltó hivatali munkaü­gyelőhelyettese­­ket jelenlegi állomáshelyükre ideiglenes minő­ségben szakaltisztekké, Balogh György pécsi m. kir. dohánygyári szakaltiszt-ügyelet jelenlegi állomáshelyére műszaki altiszt lakatosműhely­­vezetővé, Démi János budapest-lágymányosi m­. kir. dohánygyári szakaltiszt-ügyelet a buda­­pest-erzsébetvárosi m. kir. dohánygyárhoz, Farkas Bertalan egri m. kir. dohánygyári szak­altiszt-ügyelet jelenlegi állomáshelyére szak­­altiszt-kapusokká, Bartha János budapest-kőbá­­nyai-uti m. kir. dohánygyári gyártási ügyelő­helyettest a szentgotthárdi m. kir. dohánygyár­hoz ideiglenes minőségben szakaltiszt-kapussá, Huszár József szentgotthárdi, Zaleschák József budapest-óbudai m. kir. dohánygyári I. osztályú altiszteket. Karmazsin János debreceni m. kir. dohánygyári II. osztályú altisztet jelenlegi állo­máshelyükre szakaltiszt-ügyelőkké, Bárk János debreceni, Barca Dániel pápai, Suhaji István budapest-lágymányosi, Füstös István pápai, Fruhmen György budapest-lágymányosi, Ra­­dá­csi Sándor egri, Bodnár Mihály budapest­­lágymányosi, Komáromi Márton budapest­­óbudai, Varga János, ifj. Appel Géza budapest­­lágymányosi m. kir. dohánygyári gyártási ügyelőhelyetteseket jelenlegi állomáshelyükre ideiglenes minőségben szakaltiszt-ügyelőkké, Speiler Ferenc budapest-óbudai m. kir. dohány­gyári II. osztályú altisztet jelenlegi állomás­helyére I. osztályú altisztté, Meráth Márton budapest-lágymányosi m. kir. dohánygyári hetibérest jelenlegi állomáshelyére ideiglenes minőségben I. osztályú altisztté kinevezte. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a vízügyi műszaki szolgálatnál rendszeresített altisztek létszámában Antalfi Antal, Varga István és vitéz Hegyes András II. osztályú altiszteket I. osztályú altisztekké, Brajnovits István kise­é­gítő szolgát, Zsoldos Péter, Szőke István és Harangozó József kikötő őrökként alkalmazott kisegítő szolgákat ideiglenes minőségben II. osz­tályú altisztekké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter Kramerhofer Antal Nemeskér községben született, róm­. kath. vallásu, nős, kőszegi lakos, rendőrőrmester kérelmére saját, valamint Mária Anna nevű kiskorú gyermeke családi nevét az 1928. évi 326.529/VIII. számú határozatával „Kasznár“ névre változtatta át. A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytár“-nak az 1929. évi XXXI. törvénycikket tartalmazó 15. száma csatolva van. Egyes szám ára 16 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék