Budapesti Közlöny, 1929. december (63. évfolyam, 275-298. szám)

1929-12-01 / 275. szám

Budapest­ 1329, 27­. szánt. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, K­apisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Vasárnap, december 1­ *• : • 9­99 OZSONY. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi....................1 F 28 f. Magánosoknak „....................3 ,, 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hiv. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjeszté­sére dr. Goldberger Ödön csurgói ügyvédnek az ügyvédi pályán szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kormányfőtanácsosi címet ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1929. évi november hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Juhász Balázs oros­házai állami polgári fiúiskolás, Nevetős Lajosné született Halász Gizella székesfehérvári állami polgári fiúiskolái, özvegy Faragó Béláné szüle­tett Szalontay Margit kecskeméti állami polgári leányiskolái és Lomoschitz Károly szombathelyi államilag segélyezett községi polgári fiúiskolá­nál működő állami polgári iskolai rendes tanár­nak a polgári iskolai igazgatói címet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1929. évi november hó 14. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m. kir. belügyminiszter Link József Ósutak községben 1899. évben született, ág. h. ev. vallásu, tatatóvárosi lakos. (Máv. osztály­mérnökség) okleveles mérnök kérelmére családi nevét az 1929. évi 255.817/VIII. számú határo­zatával „Lenkei“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Tisch Miksa János Kassa városban 1876. évben született, róm­. kath. vallásu, budapesti lakos, nyug. ezre­des kérelmére családi nevét az 1929. évi 256.040/VIII. szám­i határozatával „Rátki“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter dr. vitéz Dombi Rezső Gusztáv Pásztó községben 1889. évben született, róm­. kath. vallásu, hivatalnok, buda­pesti lakos kérelmére saját, valamint Éva Mária nevű­ kiskorú gyermeke családi nevét az 1929. évi 258.323/VIII. számú határozatával „Domby“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter P­o­p­­­t­y József Szerbnagyszentmiklós községben 1899. évben született, róm­. kath. vallásu, budapesti lakos, m. kir. postatiszt kérelmére családi nevét az 1929. évi 259.053/VIII. szám­i határozatával „Palló“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter D­u­b­c­s­á­k János 1900. évben született, róm­. kath. vallásu, nős, gyöngyösi lakos, férfiszabó kérelmére saját, va­lamint Irén Róza nevű­ kiskorú gyermeke csa­ládi nevét az 1929. évi 259.134/VIII. számú ha­tározatával „Dénes“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter kiskorú M­o­k­h e­r Vince Drégelypalánk községben 1913. évben született, róm. kath. vallásu, drégelypalánki lakos, tanuló kérelmére családi nevét az 1929. évi 259.552/VIII. számú határozatával „Magos“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter kiskorú Snéman Flórián Nagyoroszi községben 1914. évben szü­letett, róm. kath. vallásu, nagyoroszi lakos, ta­nuló családi nevét atyja id. Snéman János nagyoroszi lakos kérelmére az 1929. évi 259.714/VIII. számú határozatával „Szilárd“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter Rothbauer Fe­renc Ágost József 1885. évben Halács községben született, róm. kath. vallásu, királdi lakos, bányagondnok kérelmére saját, valamint Ferenc Tibor Imre József nevű kiskorú gyermeke csa­ládi nevét az 1929. évi 260.361/VlIl. számú ha­tározatával „Bonkai“ névre változtatta át. M. kir. kereskedelemügyi miniszter 89.989 1929. II. szám. Az „Országos Középitési Tanács“ szervezete. Jóváhagyatott a Kormányzó Ter­v Főméltóságá­nak Budapesten, 1923. évi júdius hó 23. napján kelt magas elhatározásával. 1. §• Az „Országos Középitési Tanács“ feladata, hogy nagyobb jelentőségű és országos fontos­ságú közmunkákkal kapcsolatos és technikai vonatkozású kérdésekben, vagy ily természetű ügyek intézésében az illetékes miniszterek és hatóságok felhívására, illetve megkeresésére, vagy saját kezdeményezéséből véleményt ad­jon és javaslatot tegyen. Különösen feladatát képezi: a) A jelentékenyebb magas építkezéseket, valamint a nagyobb közúti, vasúti híd, posta-, távirda- és távbeszélő építkezéseket, továbbá a vízi utak, csatornák és kikötők, városokban vízellátási, csatornázási és világítási berendezé­sek, végre gyárak és munkatelepek létesítésére vonatkozó építkezéseket előkészítő tárgyalá­sokban részt venni ; a kiírandó tervpályázatok céljaira a szükséges tervezési programmokra és a tervpályázatok feltételeire véleményt adni és javaslatot tenni. b) Ugyanezekben az ügyekben a nagyobb és fontosabb tervezeteknek építőmű­vészeti, szerke­zeti, kiviteli stb szempontból való felülbírálása és a végrehajtásnál felmerülhető kérdésekben való véleményezés. c) A középítések terén előforduló kérdések­ben vélemény­adás, valamint e téren felmerül­hető elvi kérdések szabályozására vonatkozó­lag javaslatok előterjesztése. d) Középítési, városrendezési, városszabályo­zási, építésszabályrendeleti, lakásügyi stb. kér­désekben véleménynyilvánítás és javaslattétel. e) Középítési és azokkal kapcsolatos, vala­mint nagyobb jelentőségű építési ügyekben a közigazgatási hatóságok vagy bíróságok előtt adott szakvélemények felülbírálata. 2. §• A Tanács áll kinevezett és hivatalos tagokból: a) Kinevezett tagjai a Tanácsnak azok a szakférfiak, akiket a Tanács ügyköréhez tartozó szakmákban működő egyének sorából a keres­kedelemügyi miniszter tagokká kinevez. A kinevezés előtt a miniszter a Tanácsban képviseltetni kívánt országos jellegű intézeteket és szakegyesületeket felhívja, hogy a Tanács­ban leendő kinevezésre jelölteket nevezzenek meg. A kinevezett tagok száma 48. b) Hivatalos tagjai a Tanácsnak a kereskede­lemügyi-, belügy-, pénzügyi-, földmivelésü­gyi-, vallás és közoktatásügyi-, igazságügyi-, honvé­delmi-, valamint a munkaügyi- és népjóléti minisztériumok amaz osztályainak főnökei, amelyekben az 1. §-ban körülírt ügyek intéz­teinek, jogában állván az illető minisztereknek ezeken kívül más tisztviselőket is a Tanácsba állandó képviselőkü­l kiküldeni. 3. §. A kinevezett tagok a maguk sorából az elnöke­ségre öt tagot jelölnek ki, akik közül az elnököt a kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére az Államfő, a két alelnököt pedig — a 2. §, l) pontjában felsorolt társminiszterekkel egybee­­értőleg — a kereskedelemügyi miniszter ne­vezi ki. 4. §• A kinevezett tagok megbízatásának tartama hat év ;ha a megbízatás ezen idő lejáratával meg nem újittatnék, az minden külön intéz­kedés nélkül megszűntnek tekintendő. A hivata­los tagok megbízatása hivatalos minőségük­höz, illetőleg kiküldetésükhöz van kötve. 5. §• A kinevezett tagok megbízatásuk tartamára az országos Középítési Tanácsos címet használ­hatják. 6. §: Egyes ügyek tanácsi tárgyalására a hivatalos és kinevezett tanácstagokon kívül az illető szakminiszter más tisztviselőjét is kirendelheti, illetőleg más a tanácson kívül álló szakférfiút is meghívhat. Sürgős esetekben a Tanács elnöke ily meg­hívást közvetlenül is foganatosíthat s azt a tárgyalandó kérdéssel érdekelt miniszternek utólag bejelenti. 7. §. A Tanács írásbeli teendőinek ellátására és az ülések jegyzőkönyveinek vezetésére a keres­kedelemügyi miniszter a minisztérium műszaki személyzetének létszámából titkárt és egy, esetleg két jegyzőt rendel ki, akik ezen teendőik fejében a kereskedelemügyi miniszter által megállapít­­andó díjazásban részesülnek. 8. §. A Tanács ülésein az összes tagok és meg-­­hívottak szólási joggal bírnak, szavazati joguk azonban csak a kinevezett tagoknak van. 9. §. A tanácstagok kinevezésük elfogadásával kötelezettséget vállalnak a Tanács működésében Egyes szám­­ára: 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék