Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1929. december (63. évfolyam, 275-298. szám)

1929-12-01 / 275. szám értesítője

is»asdapest3 £©29. Vasárnap, december I. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, a­: első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási dija 1 uj balod hasábos m­ű sor (azaz annak térfogata] után 20 fillér Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a falapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség Hivatalos hirdetmények. Árverések. Árverés. 29417/1929. tkvr. szám. Özv. Rubinstein Sala­­­monné végrehajtatnak Rothmann Aladár végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­­sgá elrendeli a végrehajtási árverést 120 [rengő 50 fillér tőkekövetelés és ennek járulékai és az árverési kérvény­ért ezúttal megállapított 10 pengő költség, valamint a csatlakozásaknak kimondott Klein Adolf és Fia buda­pesti hel.­cégnek 160 pengő, Faszénforgalmi Rt.-nak 682 pengő 80 fillér tőke és járulékai, Róth­ Ernő és Fiai cégnek 400 pengő tőke és jár., Baromfikereskedők Gaz­dasági Szövetkezetének 630 pengő tőke és járulékai, dr. Stein­be­rger Mártonnak 30 pengő tőkekövetelés és járulékai behajtása végett a budapesti központi kir. járásbíróság területén levő, Budapesten fekvő s a Buda­pest székesfőváros dunabalparti részének 12795. számú telekkönyvi kelésében 36148. új (7110. régi) litszám alatt felvett. Vill. ker., Jázmin­ u. 19. szám alatt elfekvő ház és udvarból álló 119­85/100 négyszögöl terjedelmű ingatlannak Rot­tmann Aladár végrehajtást szenvedő tulajdonában levő 1/14-ed rész illetőségére 1065 pengő 85 fillér kikiáltási áron, a C. 43. sorszám alatti özv. Rott­­mann Simonná szül. Unger Cecilia javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog sérelme nélkül. Egyben a telekkönyvi hatóság megállapítja, hogy a fenti C. 43. alatti haszonélvezeti jogot megelőző köve­telések kielégítésére, a C. alatti 4000 frt tőke és jár. erejéig a Magyar Jelzálog Hitelbank javára bekebelezett jelzálogjogból 4 pengő, továbbá a C. Z. alatti 8000 frt tőke és jár. erejéig a Magyar Jelzálog Ili­tel­bank Rt. bekebelezett jelzálogjogból 3­0, továbbá a C. 23. alatti 70 kor. 14 fill. tőke vizdij és jár. erejéig Budapest szé-­­kesfőváros javára bekebelezett jelzálogjogból 1 pengő, továbbá a C. 24. és 25. alatti 971 kor. 94 fill. állami és községi adó és jár. erejéig a m­. kir. kincstár és Buda­pest székesfőváros közönsége javára bekebelezett jel­zálogjogból 1 pengő, továbbá a C 26. és 27. alatti 735 kor. 71 fill. állami és községi, adó és jár. erejéig a m. kir. kincstár és Budapest székesfőváros közönsége ja­vára bekebelezett, jelzálogjból 1 pengő, továbbá a G. 28. alatti 275 K 36 fillér vizdíj és járulékai erejéig a Buda­pest székesfőváros közönsége javára bekebelezett zálog­jogból 1 P, továbbá a C. 31. és 32. alatti 261 K 17 fill. állami és községi adó és járulékai erejéig a m. kir. kincstár és Budapest székesfőváros javára bekebelezett zálogjogból 1 P, továbbá a C. 33. alatti 527 K 40 fill. vizdíj és járulékai erejéig bekebelezett zálogjogból 1 P, továbbá a C. 35. és 36. alatti 501 K 54 fill. állami és községi adó és járulékai­ erejéig bekebelezett zálog­jogból 1 P, végül a C. 37. és 38. alatt 1010 K 44 fillér állami és községi adó és járulékai erejéig a kir. kincs­tár és Budapest székesfőváros közönsége javára be-, kebelezett zálogjogból i­s szükséges, összesen tehát­ 15 pengő szükséges s egyben felállítja azt a feltételt, hogy amennyiben az ingatlan illetőség a szolgalmi jog fenntartásával olyan árban adatnék el, mely a fenti 15 pengő összget meg nem üti, az árverés hatálytalanná válik s az illetőség a szolgalmi jog fenntartása nélkül, a kitűzött határnapon elárvereztetik. Az árverést 1929 évi december hó 17. napján, dél­után 4 órakor, a budapesti központi királyi járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóság hivatalos helyiségében (V., Markó­ utca 25 szám, földszint 26. ajtószám) fog­ják megtartani. Az árverés alá eső illetőséget a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908. évi XLI­­-c 26. §.). Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a ki­­kiáltási ár ,10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. l.-c. 42. §-ában meghatározott árfolyammal számitól­ óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek előleges bírói letétbe helyezéséről kiállított leteli elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881 : LX. l.-c. 147., 150., 170. §-ai ; 1908: XLI­­.-c 21. §.). Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza­léka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig ki­egészíteni. (1908. évi XLI. t.-c. 25. §.) Budapest, 1929. évi szeptember hó 24. napján. A budapesti közp. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 19000 Árverés. Pk I, 20007/2. 1927. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti királyi törvényszék 16. P. 45286/2. 1926. szám­i végzésével dr Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr-Sehrantz—Clayton-Shu­l­le­worth Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 547 P követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor, végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 15.120 m tengőre becsült ingóságokra a fenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felü­lfoglaltatók követe­lése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Plósz Lajos­ utca 17. szám, I. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 31. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, mikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, könyve­ket, festményeket, perzsaszőnyeget, lovakat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mel­lett, becsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1929. évi november hó 16. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. F 19016 Árverés Pk. IX. 485997/1929. szám. Dr. Kenyeres Gyula ügyvéd által képviselt Halmos Pál javára 117 , 92 fillér és járulékai, dr. Rudas Sándor ügyvéd által kép­viselt Köles­ Tűzkárbilosító javára 142 pengő és járu­lékai, dr. Sas Ernő ügyvéd által képviselt Magyar Minimal Rt. javára 198 pengő 90 fillér és járulékai, dr. Deutsch Miksa ügyvéd által képviselt Lővay Dávid és Fiai javára 200 pengő fenti­­tőkék és járulékaik erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 98701. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1929. évi június hó 12. és március hó 23. napján lefoglalt és 3570 és 5620 pengőre becs­ül­t. 1929. évi február hó 11. napján lefoglalt és 3315 pengőre becsült, szeptember hó 5. nap­ján lefoglalt és 8690 pengőre becsült ingóságokra a­­budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha zárfel­oldás, halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtási szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Lőcse:-ul 81—83. számm aluli és folytatva .VII. kerület, Amerik.ui-ul 32. szám aluli 'leendő megtartására határ­időül 1929. évi december hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, motorok, írógép, asztalosáru és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés­ ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929 évi november hó 2. napján Szabó Gábor, kir. bíróság végrehajtó. 1.­ ,-8,18 Árverés. Pk. IX 485997/1929. szám. Dr. Lengyel Sán­dor Újpest, ügyvéd által képviselt Újpesti Fémöntöde javára 427 pengő 95 fillér tőke és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 98701. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán, végrehajtást szenvedőtől 1929. évi junius hó 12. és március hó 23. napján lefoglalt és 3570 és 5620 P-re becsült, 1929. évi február hó 11. napján lefoglalt és 3315 pengőre­ becsült, szeptember hó 5. napján lefoglalt és 8690 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­i végzésével az árverés elren­deltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő m­ás foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha­tárfeloldás, halasztó hatályú igény­­ke­reset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Lőcsei-út 81—83. szám alatt és folytatva VII. kerület, Amerikai-út 32. szám alatt leendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 4. napjának délutáni 5 órája tüzelik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bútorok, gépek, motorok, írógép, asztalos­­áru és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1929. évi november bő 2. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. F 15918 Árverés. 750/1929. vht. szám. Alulírott kiküldött biró­­sági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti királyi törvényszéknek 1929. évi Pk. 30597. sz. végzése folytán, Hofherr-Lehrantz—Clayton-Shulleworth Rt. végrehajtató részére, végrehajtást szenvedett ellen 7500 pengő tőkekövetelés és járulékai erejéig elrendelt ki­elégítési végrehajtás folytán, alperestől lefoglalt és 22.450 pengőre becsült ingóságokra a mátészalkai kir. járásbíróság 1929 évi Pk. 9539. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi vagy felülfog­­laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvé­nyes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán Csenger­­ben megkezdve és folytatva a Groszmannn-féle tanyán leendő megtartására határ időid 1929. évi december hó 31. napjának délelőtti 11 órája fűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, zongora, krumpli, répa, búza, gazdasági feszközök, cséplőszekrény, sertések, lovak, ökrök, bivaly és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek, készpénzfizeés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Felhivatnak mindazok, akik az elárverezendő ingó­ságok vételárából a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, hogy amennyiben ré­szükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket az árverés megkezdéséig alulírt kikül­döttnél írásban vagy szóval bejelenteni el ne mulasszák. A törvényes határidő a hirdetménynek a bíróság táb­láján történt kifüggesztését követő naptól szánatotatik. Mátészalka, 1929. évi november hó 26. napján. Póner Samu, kir. kir. végrehajtó. 19020 Árverés. 17117/1929. tkvi szám. A budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Bauer Ármin és fia cég végrehajtatnak Zucchi Jeane végrehajtást szenvedett elleni 15.000 , és járulékai iránti végrehajtási ügyében­­. Budapest fő- és székváros dunajobbparti részének 4271. számú telekkönyvi betétében A + 1. sorszám, 2851. érszám alatt felvett, I. ker., Péterhegyi­ út 14. szám alatt fekvő 873 50/100 négyszögöl területű ház, udvar és kert­ből Zucchi Jeane nevén álló ingatlanra 2439 P 50 f kikiáltási árban, a B. 3—4., 5. alatti korlátozás és C. 1., 2., 3. alatti tehertétel érintetlenül hagyásával ; 2. a dunajobbpark­ 4586. számú betétben 2852. srszám alatt felvett, ugyanannak nevén álló, I., Péterhegyi-út 16. szám alatt fekvő, 873 50/100 négyszögöl területű ház, udvar és kertből álló ingatlanra 41.381 P 12­1-ben ezennel megállapított kikiáltási árban, a székesfőváros közönsége javára B. 3. sorszám alatt feljegyzett tulajdon­­jogi korlátozás és a C. 1. alatt b­ekebelezett tehertétel érintetlenül hagyása mellett az árverést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1929. évi decem­ber hó 20. napján, délelőtt 9 órakor a kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság ingatlanok árverési termében (Budapest, II., Fő-utca 70—78., fsz. 1. ajtó) megtartandó nyilvános árverésen eladatni fognak, mégis azonban az, 1908 : XLI. t.-c. 26. íj ában meghatározott hányadán alul el nem fognak adatni és hogy a vevő a bánatpénzt ki­egészíteni köteles. Az árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs­­árának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított ide a vonatkozó m. kir. igazságü­gyminiszteri rendeletben kijelölt óvadék­képes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelmében a bánat­pénznek a bíróságnál történt előleges elhelyezéséről ki­ál­li­tot­t szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. — A kincstár, mint árverelő bánatpénzt letenni nem köteles. Budapest, 1929. évi szeptember hó 4. napján. A buda­pesti I—III. ker. kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. F 15913 Árverés. Pk. X. 495815/1929. szám. Dr. Nagy Imre budapesti ügyvéd által képviselt Frisch Emil javára 200 P + 150 P. dr. Ularsányi Miksa ügyvéd által kép­viselt Budapesti Szabóiparosok Hitel- és Termelő-Szövet­kezete javára 145 P 48 , és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 332123. szám­i végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi julius 26. és 31. napjain lefoglalt és 1512 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fem­ irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VII., Stefánia-út 25. és folytatva VII., Elemér­ utca 15. szám alatt leendő megtartására határ­időül 1929. évi december hó 2. napjának délutáni 13 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, pezsgő, csillár, lámpák s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is­ el fogom adni. Az 1929. évi december hó 1. napjának délutáni 1,3 órájára kitűzött árverés hatályon kivül helyeztetik. Budapest, 1929. évi november hó 2 napján. Schrank József, kir. kir. végrehajtó. F 15890 Árverés. Pk. 1599/1929. szám. Dr. Taub Ármin buda­pesti ügyvéd által képviselt Greiner M. Miksa budapesti lakos, végrehajtató kérelmére és javára végrehajtást szenvedő ellen hált. 456 P 86 f követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 175020. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán az 1929. évi július hó 16. napján le- és felülfoglalt és 5350 pengőre becsült ingóságokra a balatonfüredi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak a fentirt, valamint az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján az árverés kitűzéséig kielégítési jogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szen­vedőnél, Balatonfü­red községben leendő megtartására határidőül 1929. évi december hó 4. napjának délelőtti ütő óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt kiszol­gáló pult, üzleti állvány, öltönyök, kabátok, szövetek s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. _ Az elsőbbségi bejelentéseket a Vht. 111. §-a értelmében az árverés megkezdéséig nálam kell megtenni Balaton­fü­red, 1929. évi november hó 17. napján. Kohánszky Béla, kir. kir. végrehajtó,­­ ijfjú Erffyes szám­ára 20 fillér.

Next