Budapesti Közlöny, 1930. január (64. évfolyam, 1-25. szám)

1930-01-01 / 1. szám

BudaPV’ *930. I. szám. Szerda, j­anuár* I. HIVATALOS LAP. 1 szerkesztőig Kiadóhivatl. ^ Hivatalos k­­. ■MaganW­rdet. térfogata) viták« telje* Ezenfelül fig/­Budapest, I. kér., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Budapest, I. kér., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. rések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér, enek egyszeri beiktatási dija 1 uj hatodhasábos m/m sor (azaz annak fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő így hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is, a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi....................1 „ 28 f. Magánosoknak „....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 ,, „ „ „ további 8 old.­kint — 16 ,, A Hiv. Értesítő ára számonkint — 20 ,, Ti e­gye­dévre. Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 ,, Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. »FI­ ­­ATALOS RÉSZ.­ ­ mag királyi miniszterelnök előterjesz- t lésére dr.ojl dános soproni Szent Domonkos­rendi punk az egyházi és a közélet terén­­szerzett mei elismeréséül a III. osztályú Magyar mikeresztet adományozom. Kelt pesten, 1929. évi december hó 24. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A makirályi külügyminiszter előterjesz­tésére Jenő miniszteri osztálytanácsosi [ cimmel hozott miniszteri titkárnak a mi­­niszterilytanácsosi jelleget adományozom. Kelt pesten, 1929. évi december hó 18.­­ napján Horthy s. k. Walko Lajos s. k. A m királyi külügyminiszter előterjesz­­ésére a­ Bobrik Arno I. osztályú követ- ségi titk a II. osztályú követség! tanácsosi leimet Heget és adamóczi Ambró Ferenc I. osztkövetségi titkárnak a II. osztályú I követsmácsosi címet adományozom. Keletpesten, 1929. évi december hó 18.­­napjái Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A­rj királyi miniszterelnök előterjesz­­­­ésére Béla Budapest székesfővárosi segéd­­iratal igazga­tónak nyugdíjazása alkal­mából évi érdemes munkássága elismeré­sül ayar királyi kormánytanácsosi cimet idomom. Kel­apesten, 1929. évi december hó 18. ipjai Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A mj királyi miniszterelnök előterjesz­­ére ír Jenő szombathelyi lakosnak, a­­zomlyi ipartestület elnökének közgazdá­­i­t szerzett érdemei elismeréséül a ma­­r­yi kormánytanácsosi címet adomá­­yozó bellapesten, 1929. évi december hó 18. lapja Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A mj királyi miniszterelnök előterjesz­­ésérezoltás terén teljesített buzgó és ered­­nyolgálatukért megengedem, hogy Teás­aié tüzoltófőtisztnek és Sturm István Hírek elismerésem tudtul adassék, akiudai László törzsőrmesternek az I­ V. osztályú Magyar Érdemkeresztet, Tímár Antal szakaszvezetőnek a Magyar Ezüst Érdem­érmet és hivatásuk teljesítése közben tanúsított bátor és önfeláldozó magatartásukért Kaszári Ferenc és Sebestyén József csővezetőknek, vala­mint Kóbor József segédcsővezetőnek a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1929. évi december hó 24. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­­tésére Lakatos Pál dunaremetei községi elöl­járónak 35 évi buzgó közszolgálata elismeréseig az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet adomá­nyozom. Kelt Budapesten, 1929. évi december hó 24. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1930. évi január hó 1-től számított öt évi időtartamra megalakított Országos Testnevelési Tanács társelnökévé vitéz pávai Mátyás Sándor vezérfőtanácsnokot, alelnökeivé: Demény Ká­roly ny. államtitkárt, a Magyar Országos Torna Szövetség elnökét, Múzsa Gyula udvari taná­csos, felsőházi tagot, a Nemzetközi Olympiai Bizottság tagját, Zuber Ferenc miniszteri osztálytanácsost és vitéz rumwerthi Rapaich Richárd vezértanácsnokot, a Magyar Sí Szövet­ség elnökét, főtitkárává: dr. Prém Loránd miniszteri titkárt, titkárává: Ivánkovits Kálmán miniszteri segédtitkárt, az iskolai és főiskolai ügyek szakelőadójává: Neidenbach Emil gim­náziumi tanárt, a társadalmi és nemzetközi sportügyek szakelőadójává, dr. Mártonffy Miklós ny. községi felsőkereskedelmi iskolai igazgató, ügyvédet, az iskolán kívüli testnevelési ügyek szakelőadójává: Mokcsay Dezső főtanács­­nokot, rendes tagjaivá: gróf Andrássy Géza belső titkos tanácsost, mint a Nemzetközi Olympiai Bizottság tagját, dr. Dollinger Béla egyetemi c. rk. tanárt, Fischer Mór MÁV. fő­felügyelőt, mint a Magyar Labdarúgók Szövet­sége Nemzetközi Bizottságának elnökét, dr. Homonnay Tivadar országgyűlési képviselőt, mint a Magyar Úszó Szövetség elnökét, vitéz Karándy Imre tábornokot, mint a Magyar Ököl­vívó Szövetség társelnökét, dr. Kirchknopf Ferenc ügyvédet, mint a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökét, Kiss Ferenc altábornagyot, mint a Magyar Lovassport Egyesületek Orszá­gos Szövetsége n­gyv. alelnökét, Kmetykó János főiskolai tanárt, dr. Kuncz Ödön ny. r. egyetemi tanárt, Lauber Dezső építészt, a Magyar Golf Club igazgatóját, dr. Liber Béla középiskolai tanárt, a Középfokú Iskolák Sportköreinek Országos Központja miniszteri biztosát, dr. Mező Béla egyetemi magántanárt, kórházi fő­orvost, dr. Moldoványi István a Budapesti Központi Járásbíróság alelnökét, dr. Perger Ferenc ügyvédet, mint a Magyar Evezős Szö­vetség elnökét, Reidig József alezredest, a Kato­nai Sportoktató Tanfolyam vezetőjét, dr. Ra­kovszky István kormányfőtanácsost, mint a Magyar Országos Lawn-Tennis Szövetség elnö­két, Rakovszky Iván ny. belügyminiszter, or­szággyűlési képviselőt, mint a Magyar Vivő­ Szövetség elnökét, Stankovits Szilárd ny. székes­­fővárosi tanácsnok, a Beszkárt igazgatóját, mint a Magyar Athletikai Szövetség elnökét, dr. Szabó Gusztáv műegyetemi tanárt, dr. Szent­­györgyi Imre ny. curiai bírót, mint a Magyar Korcsolyázó Szövetség elnökét, Szieberth Imre MÁV. felügyelőt, mint a Magyar Birkózók Szövetsége alelnökét, dr. Szukováthy Imre egészségügyi tanácsost, a M. Kir. Testnevelési Főiskola igazgatóját, gróf Teleki Pál ny. m. kir. miniszterelnök, közgazdasági egyetemi r. tanár, tiszteletbeli főcserkészt, dr. Ugron Gábor belső titkos tanácsos, ny. belügyminisz­ter, országgyűlési képviselőt, mint a Magyar Vitorlás Yacht Szövetség alelnökét, Vasadi Balogh György országgyűlési képviselő, gimná­ziumi igazgatót, a Testnevelési Tanárok Orszá­gos Egyesületének elnökét, vitéz dr. Végh Kálmán államtitkárt, mint a Magyar Országos Céllövő Szövetség társelnökét, Witz Béla pápai kamarás, középiskolai hittanárt, mint a Cserkész Szövetség elnökét, Zsarnóczay János gazdasági tanácsost, mint a Magyar Labdarúgók Szövet­sége ügyvezető alelnökét és dr. Zsembery Gyula a Budapest Székesfővárosi Községi Takarék­­pénztár ügyészét, mint a Magyar Turista Szö­vetség ügyvezető másodelnökét kinevezte. A m. kir. igazságügy miniszter dr. Belcsák Sándor nagyigmándi kir. közjegyzőt Komá­romba helyezte át. A m. kir. minisztériumnak 5.700/1929. M. E. számú rendelete a 8352/1920. M. E. számú rendelettel szabályo­zott beköltözés ideiglenes megtiltásáról szóló 6135/1921. és 8358/1921. M. E. számú rendeletek hatályának meghosszabitása tárgyában. A 8­ 352/1920. M. E. számú rendelettel (Ma­­gyarorsz. Rend. Tára 1920. évf. 544. o.) szabá­lyozott beköltözés ideiglenes megtiltása tárgyá­ban kiadott 6.135/1921. és 8.358/1921. M. E. számú kormányrendeletek hatálya már több ízben, legutóbb az 5.500/1928. M. E. számú rendelettel (Magyarorsz. Rend. Tára 1928. évf. 1583. o.) meghosszabbittatott. Az első helyen említett kormányrendeletek hatálya az utolsó helyen említett kormány­­rendelettel megállapított határidőn túl és be­zárólag 1930. évi december hó 31. napjáig meg­­hosszabbittatik azzal, hogy a 7.196/1925. M. E. számú rendeletben (Magyarorsz. Rend. Tára 1925. évf. 937. o.) foglaltak a folytatólagos tilalmi időre is érvényben maradnak. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép életbe. Végrehajtásáról a m. kir. népjóléti és munka­ügyi miniszter a m. kir. kereskedelemügyi mi­niszterrel, a m. kir. pénzügyminiszterrel és a m. kir. belügyminiszterrel egyetértően gondos­kodik. Budapest, 1929. évi december hó 20-án. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. Egyes szám­ára 16 fillér­.

Next