Budapesti Közlöny, 1930. március (64. évfolyam, 50-73. szám)

1930-03-01 / 50. szám

Budapesti 8980 50. szám Szombat, március 1BUDAPESTI 0000 KÖZLÖM HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-te­r 1. sz. — Telefon : Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-te­r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos mini sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi......................1 P 28 f. Magánosoknak „ ......................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak..............................3 P 84 f. Magánosoknak...............................9 ,, 60 Az „Országos Törvénytár"f-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére azr. vértesaljai Vértesy Sándornak, kabi­netirodám főnökének kiváló odaadással teljesí­tett értékes szolgálatai elismeréséül az I. osz­tályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt. Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Wekerle Sándor magyar királyi pénzügyminiszternek kiváló odaadással és fáradhatatlan ügybuzgalommal a hazának tett értékes szolgálatai elismeréseid az I. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. zsitvateői Zsitvay Tibor magyar királyi igazságügyminiszternek kiváló odaadás­sal és fáradhatatlan ügybuzgalommal a hazá­nak tett értékes szolgálatai elismeréséül az 1. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományo­zom. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére buzgó és kiváló szolgálatuk elismeréseid dr. arai Uray István államtitkárnak, kabinet­irodám főnökhelyettesének a 11. osztályú Ma­gyar Érdemkeresztet a csillaggal és dr. sédeni Am­brózy Gyula kabinetirodai tanácsosnak a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományo­zom s egyben megengedem, hogy dr. Twangsfeld Géza kabinetirodai osztálytanácsosnak elismeré­sem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. J­r. Vass József s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Perger Károly magyar királyi kormánytanácsosnak, kabinetirodám segédhivatali főigazgatójának buzgó és odaadó szolgálatáért elismerésem tudtál adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A miniszterelnöki teendők ideiglenes ellátá­sával megbízott magyar királyi népjóléti és munkaügyi miniszter előterjesztésére megenge­dem, hogy Kayzer Imrés szobrászművésznek, dr. Lendvay Béla a budapesti állami átmeneti fiúotthon tisztviselőjének, Takács Gyula állat­orvosnak, dr. Fazekas Sándor egyetemi magán­tanárnak, dr. Regdán László bírósági joggya­korlóknak, Fajt Jenő gazdálkodónak, Bornem­issza Géza mérnöknek, a salgótarjáni kőszén­bánya részvénytársaság igazgatójának, W­örös László mérnöknek és vitéz Berencsy Béla mér­nöknek közéleti érdemes tevékenységükért elis­merésem tud túl adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. Sáighy Péter kabinetirodai irodafőtisztnek az irodaigazgatói cimet és jelleget, Stródl Lipót királyi várkapitánysági irodafőtiszti címmel felruházott irodatisztnek az irodafőtiszti jelleget, Hegedűs Béla kabinetirodai irodatisztnek az irodafőtiszti cimet és jelleget s végül Gamberszky Alice kabinetirodai irodasegédtisztnek az iroda­tiszti cimet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 26. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére megengedem, hogy Pertsik Gyula királyi kertészeti intézőnek sok évi hű és buzgó szol­gálatáért elismerésem tud túl adassék. Kell Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s, k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére sok évi hű és odaadó szolgálatukért a királyi várkapitányságnál szolgálatot teljesítő Farkas Mihály műszaki altiszt asztalosnak, Lórenz Adélnak, a fehérnemű kamara kezelő­jének és Szauier József műszaki altisztnek az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet, Muresián Gergely műszaki altiszt vízvezeték-szerelőnek,­ Barck János műszaki altiszt bádogosnak és Faksz Károly műszaki altiszt szerelőnek a Ma­gyar Ezüst Érdemérmet, végül Baumgartner István szakaltisztnek, Meri János és Meri István II. osztályú altiszteknek a Magyar Bronz Érdemérmet, továbbá a királyi kertészetnél Budai Antal kertésznek az V. osztályú Magyar Érdemkeresztet, Cznkó János kapuőrnek és Som Sándor kertmunkásnak a Magyar Bronz Érdemérmet adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi február hó 25. napján. Horthy s. k. Dr. Vass József s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előterjesz­tésére : 1. Kegyelemből elengedem azokat a pénzbün­tetéseket és bírságokat, amelyeket az 1925. évi január hó 1. napja előtt elkövetett jövedéki kihágásokért, illetőleg szabálytalanságokért már jogerősen kiszabtak. 2. Kegyelemből elengedem a büntető eljárást azoknak, akik közadó megrövidítésével, vagy veszélyeztetésével járó adócsalást, jövedéki ki­hágást, vagy mulasztást követtek el, ha cselek­ményüket vagy mulasztásukat, mielőtt az a pénzügyi hatóság, vagy bármelyik közegének tudomására jutna, legkésőbb azonban 1930. évi április hó 1. napjáig önként bejelentik s ameny­­nyiben a kihágás elkövetésével közadót meg­rövidítettek, azt egyidejűleg lefizetik, vagy elfo­gadható módon biztosítják. Kelt Budapesten, 1930. évi március hó 1. napján. Horthy s. k. Dr. Wekerle Sándor s. k. I. Magyarország kormányzójává választatásom­­nak tizedik évfordulóján, amidőn egy küzdel­mekkel teljes korszak lezáródása után a Gond­viselés kegyelme előtt hálatelt szívvel meg­hajolva a nemzet történelmi hivatásába és sú­lyos megpróbáltatásokon megedzett erkölcsi erejébe vetett rendíthetetlen bizalommal tekin­tek országunk jövője elé, — ez emelkedett érzé­sek hatása alatt lelki szükségét érzem annak is, hogy a megbocsátás szellemében kegyelem út­ján szélesebb körben könnyítsék azok erkölcsi és lelki terhein, akik az alább meghatározott A lap m­ai számához az „Országos Törvénytár” előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1930. évi XI. törvénycikket (vitéz nagybányai Horthy Miklós Úr Magyarország kormányzójává választása tizedik évfordulójának megörökítése) tartalmazó 5. száma csatolva van. Egyes szám ára 16 fillér*

Next