Budapesti Közlöny, 1930. április (64. évfolyam, 74-97. szám)

1930-04-01 / 74. szám

Budapesti 1930. 74. sa­perftff április S. BUDAPESTI 1­9­69 KÖZLÖM. HIVATALOS L­A­P.­­ Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánfürdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 23 f. Magánosoknak „.....................3 „ 20 Hivatalos Értesitő havi . . . . 4 „ 80 ., Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS ., „ t, a további 8 old.­kint — IS „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 ., Az „Országos Törvényrtárt"-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak.............................9­­ 60 , HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi honvédelmi miniszter elő­terjesztésére megengedem, hogy a Katonai Büntetőtörvénykönyv és a Katonai Bü­ntető­­törvénykönyv életbeléptetési rendelkezéseinek törvé­nyszerkesztési munkálatai körül kifejtett kiválóan eredményes munkásságukért dr. Hor­­vá­th Dániel igazságügyminiszteri miniszteri ta­nácsosnak és dr. Balás Péter Elemér miniszteri tanácsosi cím­mel és jelleggel felruházott igaz­­ságügyminiszteriumi miniszteri osztálytaná­csosnak elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi március hó 18. napján. Horthy s. k. Vitéz Gömbös Gyula s. k. ; ... ~ A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Kiss Antal berettyószentmártoni református lelkésznek sok évű érdemes lelkészi működéséért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi március hó 22. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k.­­A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Eyssen Tibor miniszteri titkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri segédtitkárt mi­niszteri titkárrá nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter dr. B­a­r­t­y­­­k Má­tyás Békés községben 1899. évben született, róm. kath. vallásu, segédlelkész, debreceni lakos kérelmére családi nevét az 1930. évi 121.501. VIII. számú határozatával „Bencze“ névre vál­toztatta át. ’A m. kir. belügyminiszter N­e­u­f­e­­­d Dezső Liptószentmiklós községben 1891. évben szüle­tett, izr. vallásu, budapesti lakos, részvénytársa­sági igazgató kérelmére családi nevét az 1930. évi 122.923/VIII. számú határozatával „Nádor“ névre változtatta át. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1930. évi 127.121/XIV. szám alatt ki­bocsátott rendelete az uszós felmérők hitelesítési kötelezettségének életbeléptetése tárgyában. Az 1907. évi V. t.-c. 15. szakasza alapján az 1926. évi június hó 9-én Gl. 113/1926—XIV. szám alatt kibocsátott rendeletem 4. szakaszá­nak kiegészítéséül elrendelem, hogy folyó évi július hó 1. napjától kezdve az úszós telmérőket csakis hitelesítve szabad a közforgalomban használni és hogy azokat a hivatkozott törvény 16. szakaszának 1. bekezdése értelmében két évenkint időszakos hitelesítésre kell bocsátani. Budapest, 1930. évi március hó 22-én. Dr. Bud János s. k. m. kir. kereskedelemügyi miniszter.­ ­...............­­­ A m. kir. pénzügyminiszter 1930. évi 38.505. száma rendelete a szivarkahüvely és szivarkapapiradóról szóló 1921: XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 1921. évi 83.900 számú Utasítás kiegészítése tárgyában. A szivarkahüvely és szivarkapapiradóról szóló 1921 : XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 83.900/1921. szám­i pénzügyminiszteri rendelet (P. K. 23. sz.) 9. §-ának 2. bekezdését a következőkkel egészítem ki : ,,A VII. d) és VII. e) számú csomagolás sze­rinti szivarkapapír tekercsek csomagolására szolgáló papírdobozokon az adójegyet úgy kell alkalmazni, hogy az adójegy a papírdobozok­­nak egyik hosszú oldallapját, a négyzet alakú és felnyitásra szolgáló alsó és felső lapját egészen, továbbá az adójeggyel befedett hosszú oldal­lappal szemközt fekvő hosszú oldallapnak felső és alsó szélét leragassza.“ Az idézett végrehajtási utasítás 11. §-a 1. be­kezdésének 6. alatti részét a következőkkel egészítem ki : ,,d) Tekercskivitelben, amelynél a szivarka­papir 38 mm. széles és legfeljebb 60­68 mm., tehát 4080 mm. hosszú szivarkapapir szalagból van tekercselve. E szivarkapapir tekercsek 44—46 mm. hosszúságú, 15—18 mm. szélességű és magasságú kis papírdobozokba helyezendők és e papírdobozokon az adójegyek úgy alkal­mazandók, hogy az adójegy felszakítása nélkül a dobozból a papírtekercset kivenni ne lehessen. Az adótétel dobozonkint 1,36 fillér, azaz Egy­­egészharminchatszázad fillér. e) Ugyanaz, mint a VII. d) számú csomago­lás, de a szivarkapapír tekercsek az annak tar­tására és a papír vágására szolgáló hengeralakú fémtokban vannak elhelyezve. E fémtokok ugyanoly papírdobozokba csomagolandók és az adójegyek ugyanúgy alkalmazandók, mint a VII. d) csomagolásnál. Adótétel dobozonkint 1.36 fillér, azaz Egyegészharminchatszázad fillér.“ Az idézett §. 3. bekezdésének utolsó mondata elé a következőket kell beiktatni: „A VII. d) és VII. e) számú csomagolású szivarkapapírt 50 csomagonkint (tekercsenkint) egy dobozba kell csomagolni, melyen a tarta­lom mennyisége is feltüntetendő.“ A most rendszeresített csomagolások szerinti szivarkapírok bejelentésénél, nyilvántartásánál és kiszállításánál a 83.900/1921. számú Utasítás mellékleteiben foglalt mintáknak megfelelő űr­lapokat kell felhasználni. A fejfeliratokat ön­ként érthetőleg a csomagolás nemének meg­­felelőleg kell kitölteni, illetőleg helyesbíteni. A jelen rendeletem azonnal életbe lép. Budapest, 1930. évi április hó 1-én. Dr. Wekerle Sándor s. k. m. kir. pénzügyminiszter. rA m. kir. belügyminiszter a 259.650/1929. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy a Magyar Kőművesmesterek Országos Szövetsé­gének Központja (Budapest, VIII., Német­ utca 22. szám) kizárólag kulturális céljainak meg­valósításához szükséges anyagi eszközök rész­beni megszerzése céljából 1930. évi február hó 1. napjától számított hat fmi­ időtartamon öt 3.000 (háromezer)­­ (egy) pengős bélyeg­­jegyeknek kizárólag a Szövetség tagjai körében való forgalombah­ozatala utján az ország egész területén pénzbeli adományokat gyű­jthessen. A m. kir. belügyminiszter a 122.152 1930. B. M. számú rendeletével a békés-sámsoni róm. kath. iskolaszék részére 256.749,1929. B. M. számú rendelettel megadott adomány­gyűjtési engedély érvényét az ott ki­kötött feltételek betartásának kötelezettsége mellett 1930. évi május hó 31-ig napjáig meg­hosszabbította. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a múlt évi 143.195/1929. XIV. szám alatt kelt rendele­tével megengedte, hogy Nógrád és Hont közigaz­gatásilag egyelőre egyesített vármegyék mező­­gazdasági bizottsága Szécsény községben egye­lőre 3 év tartamára évenként kétszer és pedig tavaszkor és őszkor a bizottság által meghatá­rozandó és a m. kir. kereskedelemügyi minisz­terhez előzetesen bejelentendő napon, amely nap azonban Szécsény község vasárnapjaival egybe nem eshet és sem vasárnap, sem pedig más keresztény ünnepnap nem lehet, tenyész­­állatvásárt tartson. 24.751/18—1930. szám. Pályázati hirdetmény. A pesti izraelita hitközség fiárvaháza által honvéd tisztek és altisztek árváinak eltartására létesített „Milleniumi Alapítványinak az 1930/31. iskolai év kezdetén, vagyis 1930. évi szeptember hó elsején betöltésre kerülő egyik helyére ezennel pályázat hirdettetik. Ezen alapítványi helyen a felvétel időpontjá­tól kezdve a pesti izraelita hitközség fiárva­­házában valláskülönbség nélkül olyan árva ré­szesül 14. életévének betöltéséig ingyenes eltar­tásban és nevelésben, akinek atyja a m. kir. honvédségnél tiszti, vagy altiszti minőségben szolgált. Felvételre igénye van minden honvéd tiszt, vagy altiszt olyan árvájának, aki teljesen va­gyontalan, törvényes házasságból származik, életének 6. évét betöltötte, de 10. évét még túl nem haladta, amennyiben ép testű és elméjű és némaságban, süketségben, vagy vakságban nem szenved. A növendékek felvétele iránti kellőleg fel­szerelt folyamodványok a gyám, esetleg az élet­ben levő anya részéről 1930. évi junius hó 30-ig a m. kir. honvédelmi miniszterhez nyújtan­dók be. E határidőn túl beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek. A folyamodványokhoz csatolandó : 1. az apa hivatásos honvéd tiszti, vagy altiszti szolgálatát igazoló okmány ; 2. a felveendő árva születési bizonyítványa ; 3. az elhalt szülők (vagy apa) elhalálozására­ vonatkozó anyakönyvi kivonat; 4. a gyermek himlőoltási bizonyítványa ; 5. a teljes vagyontalanságot és szegénységet igazoló hatósági bizonyítvány . T------ N­... ........ ......... i,w3Eg­yes szám­ára JLO fillér.

Next