Budapesti Közlöny, 1930. június (64. évfolyam, 124-146. szám)

1930-06-01 / 124. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére Belitska Sándor rendkívüli követ és meg­hatalmazott minisztert a varsói magyar királyi követség vezetése alól saját kérelmére felmen­tem. Kelt Budapesten, 1930. évi április hó 5. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére megengedem, hogy Belitska Sándor nyugalmazott rendkivül követ és meghatalma­zott miniszternek nyugalomba helyezése alkal­mából teljes elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi május hó 20. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemen üresedésben levő gyermekgyógyászati tanszékre dr. Hanniss Elemért, a szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetem nyilvános rendes tanárát egyetemi nyilvános rendes ta­nárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1930. évi május hó 27. napján. Horthy s. k Gróf Klebelsberg K­uno s. k. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére dr. Huszka János miniszteri segédtitkárnak a miniszteri titkári címet és jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi május hó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Péterffy Katalin helyettes gazdasági szaktanitó­­nőt az 1927. évi 9.­300. M. E. számú rendelet alapján járó illetményekkel állami gazdasági szaktanitónővé kinevezte. Hibakiigazítás*) „A székesfővárosban a tör­vényhatósági választásoknál követendő eljárás­ról“ szóló 2.120/1930. B. M. ev­. szám alatt ki­adott és a „Budapesti Közlöny“ 1930. évi május hó 29.-iki (122) számában megjelent rendelet 39. §-a első bekezdésének kilencedik sorában a „borítékot“ szót „borítékokat“ szóra kell ki­javítani. A „Budapesti Közlönyének ugyanebben a számában „A székesfővárosi törvényhatósági tanács megalakítása“ tárgyában 2.150/1930. B. M. evi. szám alatt megjelent rendelet I. része hatodik bekezdésének tizedik sorában az „57. §-a“ és „a Budapest“ szavak közé az „amennyi­ben“ szót közbe kell iktatni. A vallás- és közoktatásügyi minisztérium ideiglenes vezetésével megbízott magyar királyi igazságügyminiszter előterjesztésére megenge­dem, hogy Pál Lajos nyugalmazott soproni ágostai evangélikus elemi iskolai igazgató­­tanítónak az evangélikus egyház szolgálatában egy félszázadot meghaladó időn át kifejtett buzgó és eredményes munkásságáért elisme­résem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1930. évi május hó 20. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m. kir. pénzügyminiszternek 1930. évi 66125 szám­i rendelete az öt és két pengős ezüstérmék vertséről szóló 1929. évi XXV­. t.-r. alapján kibocsátott öt és két pengős ezüstérmék mennyiségének megálla­­p­­ása tárgyában. Az öt és két pengős ezüstérmék veréséről szóló 1929. évi XXVI. t.-c. 2. §-ának második bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem : 1­ §• Az 1929. évi XXVI. t.-c. 2. §-a szerint az ezüstérmékre vonatkozólag 65 millió pengő névértékben megállapított összmennyiségből az eddig már kivert egy pengős ezüstérméken felül öt pengős ezüstérmékből 2 millió darabot 10 millió pengő névértékben és két pengős ezüst­érmékből 5 millió darabot összesen 10 millió pengő névértékben kell verni. 2. §■ Azt, hogy a 65 millió pengő össznévértékből az előző szakaszban történt rendelkezés folytán még fennmaradó mennyiség terhére mily érmék veressenek, újabb rendelet fogja szabályozni. 3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1930. évi május hó 30-án. Dr. Wekerle Sándor s. k. m. kir. pénzü­gyminltisztter. A m. kir. pénzügyminiszternek 1930. évi 1176/P. M. II. b. számú rendelete az öt és két pengős ezüstérmék veréséről szóló 1929 évi XXVI. törvénycikk alapján kibocsátott öt és két pengős ezüstérmék külalakjának sza­bályozása tárgyában. Az öt és két pengős ezüstérmék veréséről szóló 1929. évi XXVI. törvénycikk 3. §-ának negyedik bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és vitéz nagybányai Horthy Miklós Ur *) Leírási hiba folytán szükségessé vált közlés. Magyarország kormányzójává választása tizedik évfordulójának megörökítéséről szóló 1930. évi XI. törvénycikk 3. §-a intézkedéseinek végre­hajtásaként a következőket rendelem : 1­ §• Az öt pengős ezüstérmék külalakja a követ­kező : Az érmék egyik lapján párkányszerű talap­zaton álló angyalok tartják a magyar címert, amelyen glóriával övezetten a Magyar Szent Korona nyugszik. A talapzatot jelző két víz­szintes vonal a címer pajzs alátámasztási helyén fölfelé, két végén pedig lefelé hajlik. E lap felső részén körív alakban : *,MAGYAR KIRÁLYSÁG“ felirat, a párkány alatt pedig vízszintes sorban az értékjelzés : „5 PENGŐ“ és ez alatt a M. kir. állami Pénzverő „BP“ jel­zése foglaltatik. Az érmék másik lapján a Kormányzó Úr mellképe van tengernagyi egyenruhában. E lap körirata : „VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓSÁGÁNAK 10. ÉVFORDULÓJÁRA“, alul pedig a körirat­tól ékítménnyel elválasztottan a vezetési év­szám : „1930“ van feltüntetve. A mellkép alsó szélén apró mélyített betűk­kel a tervező művész neve : „Berán L.“ van feltüntetve. Mindkét lap emelkedett pereme sima és azon belül egymás mellé helyezett, belső végükön ferde síkkal metszett pálcikákból álló, körbe-­ futó gyöngysor vonul végig. Az érmék széle recézett. 2­ §• A kétpengős ezüstérmék külalakja a követ­kező : Az érmék egyik lapján kötélkoszorúban olaj- és tölgyfaággal diszitett magyar címer van, angyalok tartják föléje a Magyar Szent Koro­nát. A címer pajzsát gótikus övezés disziti, ugyancsak gótikus diszités íveli a koronát tartó angyalokat. A címer alatt az olaj- és tölgyfaág találkozásánál a M. Kir. Állami Pénzverő „BP“ jelzése látható. E lap köriratának felső részén : „MAGYAR KIRÁLYSÁG“, alul pedig az érték jelzés : „2 PENGŐ“ foglaltatik. A körirat felső és alsó ré­szét ékítmény választja el. Az érmék másik lapján Magyarország Véd­asszonya glóriával és dicsfénnyel övezetten van felhőkön ülő helyzetben ábrázolva, fején a Ma­gyar Szent Koronával, jobbján tartja a kor­mánypálcát, bal karján a kisded Jézust az or­­­szág almájával, lábát pedig a hold sarlójául nyugtatja. E lap körirata a kép által megosztottan­­ „MAGYARORSZÁG“ „VÉDASSZONYA“, alul pedig a vezetési évszám. A lapok pereme emelkedett és sima, azon be­lül gyöngysor vonul végig. Az érmék sima széle bemélyitett hullámos ékítménnyel van ellátva. 3. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1930. évi május hó 30-án. Dr. Wekerle Sándor s. k.­­ m. kir. pénzügyminiszter. c­ v­ m Budapest, 19311. 124. szám. Vasárnap, június IN­ATAL Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakaré­kpé­nztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóé­rt 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. A magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak „.....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 ,, „ „ „ további 8 old.­kint — IS „ A Hiv. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak.............................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. E­g­yes szám ára 96 fillér.

Next