Budapesti Közlöny, 1930. július (64. évfolyam, 147-173. szám)

1930-07-01 / 147. szám

Budapest, 1930. 147. szám. Kedd, Vistius I. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak .....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . ... 4­ „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 18 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 29 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak.............................9 „ 69 . Szerkesztőség: Bud­apest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Blagonhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Cziáky Endre abaújszántói református lelkész, abaúji esperes, pü­spökhelyettesnek egy­házi, társadalmi és közéleti téren szerzett érde­mei elismeréséül a magyar királyi kormány­főtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi junius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Farkas István miskolci református esperes lelkésznek egyházi és társadalmi téren szerzett érdemei elismeréséül a magyar királyi kor­mányfőtanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi május hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A Hatásköri Bíróság elnöke közhírré teszi,­ogy a Hatásköri Bíróság tagjainak sorában Jékely János kir. kúriai biró nyugalomba vonulása folytán megüresedett tagsági helyre a m. kir. kúria az 1930. évi junius hó 3-án tartott teljes ülésében az 1932. évi április hó 30. napjáig terjedő hatállyal Bocskor Antal kir. kúriai birót választotta meg. .4 m. kir. külügyminiszter Sziklay Béla II. osztályú konzuli címmel felruházott alkon­­zult II. osztályú konzullá és dr. Petrovich Gyula alkonzuli címmel felruházott konzuli attachét alkonzullá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Tolnainé Szabó Irén és Németh Gabriella okt. óvónőket a nagydorogi községi óvodához óvó­nőkké nevezte ki. A m. kir. belügyminiszter az ad 123.836/1930. VIII. B. M. szám­i rendeletével megengedte, hogy kiskorú Schützenhofer János Szombat­hely városban 1908. évben született, róm­. kath. vallásu, soproni lakos, tizedes kérelmére családi nevét „Halmos“ névre változtassa át. A m. kir. belügyminiszter a 125.053/1930. VIII. B. M. szám­i rendeletével megengedte, hogy kiskorú I­s­z­k­e­i­t­z János Zsupanya községben 1907. évben született, róm­. kath. vallásu, máv. tiszt. pécsi lakos kérelmére családi nevét „Székely“ névre változtassa át. A m kir. minisztérium 3.000/1930. M. E. számú rendelete a biztosító magánvállalatok működéséhez szük­séges engedély kiadásának ideiglenes felfüg­gesztése tárgyában 5.155/1926. M. E. szám alatt kibocsátott rendelet módosításáról. A m. kir. minisztérium az 1923 : VIII. t.-c. 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a követ­kezőket rendeli :­ ­• §■ A biztosító magánvállalatok működéséhez szükséges engedély kiadásának ideiglenes fel­függesztése tárgyában 5.155/1926. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlönynek 1926. évi junius hó 27. napján megjelent 143. számá­ban kihirdetett) rendelet 1. §-ának első bekez­dése akként módosul, hogy az ott említett enge­dély kiadását a m. kir. minisztérium az 1932. évi junius hó 30. napjáig függeszti fel. 2. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1930. évi junius hó 30-án. Gróf Bethlen István s. k. m. kir. miniszterelnök. A m. kir. pénzügyminiszter 1930. évi 82,197 VII b. számú rendelete. Az 1925. évi 7%%-os és az 1926. évi 7%-os Magyar Egyesített Városi Kölcsönök kötvényei­nek katonaházassági biztosítékul való kötménye­­zésénél, kamatfizetésénél és kötményezés alóli feloldásánál követendő eljárás szabályozása. A m. kir. központi állampénztárhoz. (1) Az 1925. évi 7­6%-os és az 1926. évi 7 % -os Magyar Egyesitett Városi Kölcsönök kötvényeinek katonaházassági biztosíték céljára való kötményezése a Pénzügyi Közlöny 1908. évi 16. számában közzétett 16.419. számú ren­­deletemben foglaltak szem előtt tartásával, de az alábbi eltérésekkel történik. A kötményezés céljából a m. kir. központi állampénztárnál benyújtandó kötvények ott a „Magyar Egyesített Városi Kölcsönök katona­házassági óvadék naplója“ elnevezéssel nyitandó naplóban bevételezendők, a benyújtó részére letéti nyugta és az ajánlati okmányban meg­nevezett kamatfelvételre jogosult részére kamat­­fizetési iv szolgáltatandó ki. A letétbevételről a m. kir. pénzügyminisztérium VII. b. főosz­tálya értesítendő. A letéti nyugtán feltüntetendő a kötvénytulaj­donos neve és címe, a kibocsátás neme, az egyes kötvények betűjelzése, száma és névértéke, az első szelvény esedékességi időpontja , továbbá az, hogy a felsorolt kötvények kik között kötendő házasság biztosítékául szolgálnak is végül a kamatfelvételre jogosult neve. A letétbe vett kötvények nem záradékolandók és szelvényeik nem értéktelenítendők. A kötvé­nyek és szelvényeik a letétből csak a m. kir. honvédelmi miniszter úrral egyetértőleg adott rendeletem alapján adhatók ki, az alábbi (2) pontban szabályozott eset kivételével. (2) Az esedékes szelvények külön rendelkezés bevárása nélkül a kamatfizetési ív felmutatása mellett az esedékességet megelőzőleg 3 köz­nappal a kamatfelvételre jogosultnak, egyszerű elismervény ellenében, kiadandók és a kiadás a kamatfizetési ivén feltüntetendő. (3) A m. kir. pénzügyminisztérium VII. b. főosztálya a sorsolások alkalmával megállapí­tani tartozik, hogy katonaházassági biztosítékul ketményezett kötvény nem sorsoltatott-e ki, s ha igen, akkor a m. kir. honvédelmi miniszter úrral egyetértőleg intézkedés teendő a biztosí­ték kiegészítése iránt s egyben utasítandó a m. kir. központi állampénztár, hogy a kiegészí­tés céljára leteendő kötvény ellenében a kisor­solt kötvényt szolgáltassa ki. Ilyen esetekben a letéti nyugta bevonandó és az új állapotnak megfelelő új letéti nyugta adandó ki. (4) A biztosítéki kötelék megszűntével a m. kir. honvédelmi miniszter úrral egyetértőleg adandó rendeletem alapján a kötvények és szel­vényeik a letéti nyugta és kamatfizetési iv be­vonása mellett a kötvénytulajdonos részére ki­adandók. Budapest, 1930. évi junius hó 28-án. A miniszter rendeletéből : Dr. Lukács s. k. miniszter,t­­anácsos. A ra. kir. kereskedelemügyi miniszter 73.694/1930. X. 4 számú rendelete „A készpénzzel való bérmentesítés korlátozása, valamint a postaküldemények feladásánál a díj­előlegezési eljárás megszüntetése“ tárgyában. A Postaüzleti Szabályzat 17. §. 1. pontjában foglalt azt a rendelkezést, mely szerint a bel­földi forgalomban legalább 100 darab külde­ménynek egyszerre történő feladása esetén úgy az ajánlott, mint a közönséges levélpostai kül­demények díját készpénzben is le lehet róni. 1930. évi július hó 14-ével hatályon kívül helye­zem és július hó 15-étől kezdve a készpénzben való bérmentesítést az egyszerre legalább 100 példányban feladásra kerülő, azonos díj alá eső közönséges nyomtatvány, áruminta, üzleti papír és egybecsomagolt küldeményekre korlátozom. Ezentúl tehát készpénzzel bérmentesítve a következő küldemények adhatók fel : a) a­ postautalványok és a h­irlapdíjszabás kedvezménye mellett feladott hírlapok s ki­adványok ; b) az egy szállitójegyzékhez tartozó csoma­gok, ha a bérmentesítés dija az 50 pengőt meg­haladja . A lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1930. évi XX. törvénycikket (az 1930/31. évi állami költségvetésről) tartalmazó 13. száma csatolva van.­ ­ Egyes,szám ára* 10 fillér*.

Next