Budapesti Közlöny, 1930. július (64. évfolyam, 147-173. szám)

1930-07-01 / 147. szám

1930 julius 1. A felvétel iránti folyamodványok 1930. évi augusztus hó 1. és 31.-ike között nyújtandók be és a következő eredeti okmányokkal szerelen­­dők fel: a) születési bizonyitvány ; b) középiskolai érettségi bizonyitvány ; más hazai főiskoláról beiratkozni kivánók részéről távozási bizonyítvány ; c) erkölcsi bizonyítvány a folyamodó nemzet­­hűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról; d) ha a folyamodó hadiárva, ennek köz­hatósági igazolása ; e) ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly-csapatkereszt elnyerésének igazolása ; f) közhatósági bizonyítvány folyamodó szü­leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról, hogy a szülők mióta laknak jelenlegi lakóhelyükön és hol laktak azelőtt ; amennyi­ben több helyen laktak volna, mi volt a foglal­kozásuk régebbi lakóhelyükön ? Eredeti okmányok nélkül kérvények figye­lembe nem vétetnek. Mindazok részére, akik valamely hazai kö­zépiskolából közvetlenül óhajtanak beiratkozni, a c) pont alatti erkölcsi bizonyítványt annak a középiskolának igazgatója állítja ki, amely iskolának a folyamodó előzetesen kötelékébe tartozott. Ha azonban az egyetemre való beirat­kozás nem közvetlenül az érettségi letétele után történik, — hacsak egy félévi megszakítás volt is, — ezen folyamodók állandó lakóhelyük ille­tékes politikai hatósága (községi elöljáróság, városokban rendőrkapitányság) által kiállított legújabb keletű erkölcsi bizonyítványt tartoznak csatolni. Egyik hazai főiskoláról a másikra át­lépőknek a c) pont alatti erkölcsi bizonyítványt az illetékes főiskola által kiadott távozási bizo­nyítvány helyettesíti. Az esetben, ha az egyetemi tanulmányok csupán egy félévre szakíttattak meg, vagy egy féléven keresztül más hazai egyetemen folytat­talak, újbóli folyamodás nem szükséges, csu­pán a beiratkozáskor felmutatandó, — első esetben illetékes politikai hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány, — míg utóbbi esetben az illető egyetemen kapott távozási bizonyítvány. A m. kir. honvédség tényleges állományú tisztjei a m. kir. honvédelmi miniszter írásbeli engedélyével kérhetnek felvételi engedélyt és csak az a) és b) pontok alatt említett okmányo­kat tartoznak bemutatni. Szegénysorsú és jó előmenetelű­ egyének, gyantalan árvák és menekültek kérvényeik vagyontalan köztisztviselők gyermekei s­zg­­alapján tandíjmentességben részesülhetnek. Az eziránt intézett kérvények az illetékes tudo­mánykarhoz címzendők. Tandíjmentesség, illetve tandíjkedvezmény iránti folyamodványok szeptember hó 7-ig nyújtandók be az illetékes kar dékáni hivata­lába. A tandíjmentességért folyamodottak a dékáni hivatalban kapott igazolvány alapján a rendes beiratkozási időben kötelesek a quaes­­tori hivatalban magukat előjegyeztetni, míg véglegesen a mentesség tárgyában hozott kari határozatnak a hirdetőtáblán való közzétételé­től számított 8 nap alatt tartoznak beiratkozni. Az utólagos beiratkozás kellően igazolt írás­beli kérelem alapján eszközölhető. Az utólagos beiratkozás engedélyezése iránti kérvények a­z ides beiratkozási időben nyújtandók be az iletékes dékáni, illetőleg a rectori hivatalban. A tanfélév elején eddig szokásban volt tanári aláírások a hittudományi, jog- és államtudo­mányi, valamint a bölcsészettudományi karon megszűntek. Az orvosi karon azonban továbbra is érvényben maradtak. Utólagos beiratkozásnak szeptember hó 30-án túl rectori engedéllyel sincs helye. Az előadások az I. félévben szeptember hó 16-án, kedden kezdődnek. Az egyetemi Diákjóléti Iroda a szegénysorsú és jó előmenetelű hallgatók erkölcsi és anyagi támogatásával intézményesen foglalkozik s őket bármi tekintetben tájékoztatja és felvilágosítja. (Cím : Kálvin-tér 16.) Az egyetemi hallgatók részére Debrecenben a következő diákjóléti intézmények állnak ren­delkezésre : a) a református kollégiumi internátus (Kál­­vin-tér 16.) ; b) a Szent László-kollégium (Simonyi-út 36/b.) ; c) a Tisza István-internátus (Magoss György, tér 18.) ; d) az Orsz. Bírói és ügyészi Egyesület inter­­nátusa (Ferenc József-út 22—24.) ; e) a Mansz. Leányotthon (Széchenyi-utca 1. szám) ; f) a Mensa Academica (Magosi György-tér 18. szám). Az elősorolt diákjóléti intézmények részéről engedélyezni szokott kedvezményekért az illető intézmények igazgatóságához kell folyamodni. A tandíj egy félévre 102 pengő. A beiratko­zásnál fizetendő díjak felől az egyetemi hirdető­­táblákon kifüggesztendő hirdetmény szolgál irányadóul. Debrecen, 1930. évi junius hó 1-én Csánki Benjamin s. k. e. i. Rector. 906,1929—30. szám. Beiratási értesités. A Kecskeméten működő Egyetemes Reformá­tus Jogakadémián az 1930/31. tanév első fele 1930. évi szeptember hó 1-én kezdődik. A be­­­látások szeptember 1—15-ig eszközöltetnek. Ezentúl a joghallgatók felvétele a megállapí­tott létszám keretén belül csak a késedelem komoly okának kellő indokolása alapján törté­nik és pedig október 5-ig. Az akadémiai előadások szeptember hó 23-án kezdődnek. Alapvizsgálatok határideje szeptember hó 10—15-ike. Beiratkozni azoknak, akik még nem voltak hallgatói a Jogakadémiának, csak engedéllyel lehet, ezeknek felvételükért folyamodni kell. A felvételi engedélyt kérő folyamodványokat 1930. évi augusztus hó 31-ig kell a jogakadémia dékáni hivatalához benyújtani. A kérvényhez mellékelendők : 1. születési anyakönyvi kivonat ; 2. középiskolai érettségi, vagy más főiskoláról jövők részéről index és távozási bizonyítvány ; 3. erkölcsi magatartásról szóló rendőrkapitá­nyi, illetve elöljárósági bizonyítvány, különösen a nemzethűség szempontjából ; 4. közhatósági bizonyítvány a szülők foglal­kozásáról, vagyoni helyzetéről és tartózkodási helyéről. A nemzeti hadsereg tényleges állományú tiszt­jei a m. kir. honvédelmi miniszter írásbeli en­gedélyével, a legénység állományába tartozók az illetékes katonai parancsnokság igazolványa alapján kérhetik felvételüket s ezek csak az 1., 2. pont alatt említett okmányokat tartoznak bemutatni. A tandíj az összes mellékdíjakkal együtt 97.50 P, vagyontalan köztisztviselők gyermekei összesen 49.50­0 tan- és mellékdíjat fizetnek. Akik még nem voltak hallgatói a jogakadémiá­nak, beiktatási és indexdíj címén egyszers min­­denkorra 10 pengőt fizetnek. Alapvizsgálati díj 36 pengő. Tandíjkedvezményért való folyamodványo­kat, valamint tápintézeti ösztöndíj iránti kérvé­nyeket, a beiratási idő alatt a dékánnál kell be­nyújtani. Mindennemű megkeresésre a dékáni hivatal ad felvilágosítást. Kecskemét, 1930. évi junius hó. Dr. Joó Gyula s. k. jogakadémiai dékán. Az iskola célja, hogy a telkes vitézeket, ezek várományosait, továbbá bármely keresztény felekezethez tartozó gazdaifjakat hazafias szel­lemben, tanult gazdákká kiképezze, hogy birto­kaik okszerű kezelésére képesek legyenek. Felvételi feltételek : 1. Betöltött 17 éves életkor, mely születési anyakönyvi kivonattal igazolandó. 2. Erős, egészséges testalkat, himlő elleni si­keres újraoltás, mely orvosi bizonyítvánnyal igazolandó. Fertőző betegségekben és testi hi­bákban szenvedők az intézetbe fel nem vehetők. 3. Iskolai bizonyítvány annak igazolására, hogy a folyamodó jól tud írni, olvasni és a négy alapművelettel számolni. 4. írásbeli nyilatkozat a folyamodó szüleitől (gyámtól), hogy a tanfolyam tartama alatt az ellátási és egyéb dijakat az iskola pénztárába pontosan befizeti. 5. Hatósági erkölcsi bizonyitvány. 6. Községi bizonyitvány, mely feltünteti a fo­lyamodónak vagy atyjának vagyoni állapotát, foglalkozását, kiskorúság esetén testvéreinek számát és életkorát. 7. Vitéz folyamodóknál az 1., 3., 5., 6. pont alattiakat az Országos Vitézi Szék igazolja. A bennlakó tanulók után fizetendő beiratásért és teljes ellátásért egy évre 550 pengő, melynek első fele a tanév kezdetén, másik fele pedig március hó 1-ig fizetendő be az iskola pénz­tárába. Az iskolában több alapítványt ingyenes hely létesíttetett, melyre szegénysorsú vitézek és vá­rományosok pályázhatnak. Felvételi kérvényeiket a vitézek és váromá­nyosaik augusztus hó 31-ig személyesen adják be a vármegyei Székkapitányságokhoz, kisgazda ifjak pedig ugyanakkorra az iskola igazgatósá­gához küldjék. Az összes kérvények az Országos Vitézi Székhez (Budapest, Várpalota) intézen­­dők. Bővebb felvilágosítással szívesen szolgál az iskola igazgatósága. Örkény, 1930. évi junius hó 22-én. .4 Vitézi Berni Gazdaképző Iskolájának Igazgatósága. A m. kir. állami rendőrség debreceni kerületé­nek főkapitánya közhírré teszi, hogy a meg­szüntetett miskolci ker. főkapitányság által 1924. évi junius hó 8. napján 172. szám alatt dr. Russay Géza rendőrtanácsos, diósgyőri lakos részére kiállított, ismeretlen helyen és körül­mények között elveszett rendőrigazolványt érvénytelenítette. A m. kir. állami rendőrség debreceni kerületé­nek főkapitánya közhírré teszi, hogy dr. Tár­­kányi Zoltán II. p. altiszt, nyíregyházai lakos részére a m. kir. állami rendőrség debreceni kerületének főkapitánya által 21/1925. sz. alatt kiállított, ismeretlen helyen és körülmények között elveszett rendőrigazolványt érvénytele­nítette. A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia igazgatósága Böröcz Miklós részére, aki a gaz­dasági akadémia hároméves tanfolyamát az 1919/20., 1920/21., 1921/22. tanévekben végezte és erről oklevelet nyert, elveszett oklevele helyett a szabályszerű eljárás után oklevélmásodlatot állított ki. BUDAPESTI KÖZLÖNY 465/1930. szám. Hirdetlen?. A Vitézi Rend Gazdaképző Iskolája (Örkény, Pestmegye) 50 tanuló felvételére pályázatot hirdet. A tanfolyam 1930. évi október hó 1-én kezdő­dik, tartama egy év. 3 .■­­Felelős szerkesztő:dr. SZÁSZ KÁROLY NEMHIV­AT­ALOS RÉSZ. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Ledermann Mór budapesti nagykereskedőnek, az Országos Kereskedő és Iparos Szövetség elnökének, aki e szövetség rendezésében folyó év május havában felső kereskedelmi iskolai tanulók részére megtartott országos tehetség­verseny vidéki résztvevőinek összes kiadásait magára vállalta, elismerő köszönetét nyilvání­totta.

Next