Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. július (64. évfolyam, 147-173. szám)

1930-07-01 / 147. szám értesítője

ILKOZGAB.tGmQL "•.ini -1Tnm­UAA ^udsgress, SS30. 147. szám* Kedd, július 1. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A&lffi1Ifft­­ Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. Pk. X. 634002/30. 1930. szám Dr. Dala Ká­roly ügyvéd által képviselt Vaterländische Kredit Ver­sicherung« A. G. javára 1260 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi Mr. járási bíróság 1930. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítésű­ végrehajtás folytán végrehajtást szemvédőktől 1930. évi április hó 30. napján le- és fel­ülifogl­alt és 1600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi Mr. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatók javára is a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Fi­gyelő­ utca 14. szám alatt, Fiat automobil Rt. biztalatába teendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 10. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, személyautó és egyéb ingóságokat a­­legtöbbet ígérőinek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron aul is el fogom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 20. napján. Dr. Papp Istiván, Mr. bír. végre­hajtó. O­F 11593 Árverés. Pk. XI. 330288/1928. szám. Dr. Kálmán Már­ton ügyvéd által képviselt Ben­de Nándor és neje javára 100 pengő és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi Mr. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől le­ 211. évi augusztus hó 30. napján le- és felülfoglalt és 5000 pengőre­­becs­ült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 190­8. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján felü­irt, valomvul zálogjogot ..szerzett m­ás foglaltató­k javára is a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. ker., Béke-utca 32. szám és folytatva VI. ker., Dem­esházy­ utca 14. szám alatt leendő megtartására ha­táridőül 1030. é­vi julius hó 3. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt felülépit­­m­ény, bódék és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi május hó 26. napján. Dr. Dolbrov Ede, kir. kir. végrehajtó. 0 F 11502 Árverés. Pk. V. 611077/1930. szám. Dr. Kolimár Aladár ügyvéd álta­l képviselt Libi­k és Társa javára 350.58 P Vincze Erzsébet eliten fenti és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 131892. számú végzésével étrendért kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1030. évi február hó 8. napján lefoglalt és 3270 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglalta­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk m­a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykéné­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. ker., Király­ utca 90. szám alatt leendő megtartására határ­időm­ 1930. évi július hó 4. napjának délutáni 3 órája fize­ti­k ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés elle­nében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi junius hó 12. napján. Bis­i­t­z Mihály, kir. kir. végrehajtó. O­F 11587 Árverés. Pk. I. 57016/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 149472/5. 1928. szám­u végzésével dr. Hamvai Sándor ügyvéd által képviselt „Vitamin“ Spiegel Márton tejipari vállalat végrehajt­asa részére végrehajtást szenvedő ellen 460 , 68 fillér­­követelés és járulékai ere­jéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedő­két lefoglalt és 1699 pengő 2,2 fillérre becsült ingósá­gokra a fenti számú végzés folytán az árverést elren­deltem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felül fog­laltaitok követelése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Alkotás-utca 39 száza,­földszint 1. ajtószám alatt teendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 4. napjának délelőtti 11 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag felfoglalt üzleti berendezést, árucikket, jégszekrényt, rádiót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek­­készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi május hó 23. napján. Engler Kál­mán, kir. kir. végrehajtó. O­F 11586 Árverés. Pk. V. 490964/1929. szám. Magyar Királyi Kincstári Jogügyi Igazgatósága által képviselt M. kir. Állami kincstár javára 99 pengő 08 fillér­­követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1927. évi 60496. számú végzésével elind­elt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedő től 1929. évi október hó 3. napján lefoglalt és 1200 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapes­ten, VI. ke­r., Vörössmarty­ utca 43. szám atel­l leendő megtartására határidőül 1930. évi június hó 11. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt pian­inó-t és egyéb ingó­sá­gok­at a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi junius hó 12. napján. Horváth János, kir. kir. végrehajtó. O *5653 Árverés. Pk. X. 63-4417/1930. szám. Dr. Lendvai Andor ügyvéd javára 120 pengő és­­több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 312104. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 2. napján le- és felül­ foglalt és 1720 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglal­tatók javára is a végrehaj­tást szenvedőnél Budapesten, IX. ker., Mester­ utca 9. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi julius hó 2. napjának dél­utáni fél 6 órája tűsztik ki, a­mikor a biróilag lefoglalt­­bútorokat és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek -készpénzfizetés ellenében, eseteg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi juniu­s hó 7. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 11594 Árverés. Pk. 6614/4920. szám. A­ Kiírást kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré­­teszi, hogy a monori kir. járásbíróságnak fenti számú végzésével dr. Szilasi Ferenc ügyvéd által képviselt Schweizer Henrik végre­hajtató javára óhajtást szenvedő ellen 639.46 + 114.93 P tőke, ennek kamatai és járulékai e­rőjég — ameny­nyiben a követelésre időközben részfizetés történt, annak beszámításával — a kielégítési végrehajtás folytán al­perestől lefoglalt és 2610 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglaltalók köve­telése erejéig i s, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedőnél Vecsés község­ben, Telepi­ utca 30. szám alatt teendő megtartására ha­táridőtg! 1930. évi július hó 3. napjának délutáni 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, 2 varrógépet, kerékpárokat, 1 szecskavágót, 1 répavágót és 1 tengeri darálót és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Monor, 1930. évi junios hó 7. napján. Fedler Géza, kir. kir. végrehajtó. O­F 11645 Árverés. 690/1930. vh. szám. A tiszafüredi kir. járás­bíróságnak 1006/3. 1930. szám­i végrehajtást rendelő és a tiszafüredi kir. járásbíróságnak Pk. 1707/1930. számú kiküldő végzése folytán a fizetett összeg betudásával 1533 pengő 52 fillér tőke és járulékai behajtása végett dr. Epste­n Jenő ügyvéd által képviselt Epstein Géza ja­vára végrehajtást szenvedő ellen 1930. évi július hó 10. napján délután 4 órakor Tiszaszőlős határában az Osz­kár majorban 37.120 pengőre becsült ingók, u. m. : gaz­dasági gépek, állatok, termények, stb. biró­i árverésen a legtöbbet ígérőnek, esetleg becsáron atoll is f eladatna­k. Egyben az ezennel csatlakozott dr. Székely Zsigmond ügyvéd által képviselt Rusz Lipót javára 3000 pengő tőke és járulékai behajtása végett is elrendeltetik az árverés. Tiszafüred, 1930. évi junius hó 16. napján. Rákóczy János, kir. kir. végrehajtó. O 10917 Árverés. Pk. V. 620116/1930. szám. Dr. Gombos Aladár ügyvéd által képviselt Krausz József és Fia javára 66.40 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti központi kir. járásbíróság 1920. évi 303455. számú végzés­ével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedett­ 1930. évi március hó 20. napján lefog­lalt és 1040 pengőre becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járásbíróság fent. számú végzésével az árverés el­rendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél, Budapesten, VII. kerület, Barcsay-utca 14. szám, föld­szinten leendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 2. napjának délelőtti fél 11 órája tüzelik ki, amikor a­ bíróilag lefoglalt bútorok, írógép, prés és egyéb ingósá­gokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. ővi junius hó 2 napján. Joó Károly, kir.­­kir. végrehajtó. O­F 11628 Árverés. Pk. IX. 519318/1929. szám. Dr. Forró Ferenc ügyvéd által képviselt dr. Barna Sándor javára 300 pengő tőlke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1929. évi 198766. számú végzéséve­ elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi december h­ó 3. napján le­foglalt és 2-250 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén annak az 1900. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett és a foglalási jegyző­könyvből ki nem tű­nő más foglaltatok javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégi­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Potnaházy­­u­tca 68. szám alatt leendő megtartására határidőül 1960. évi július hó 2. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt lovak,­­lószerszám és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becs­ áron a­lul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi junior hó 3. napján. Hável Ede, kir. kir. végre­hajtó. O­F 11595 Árverés. Pk. X. 633653/1930. szám. Dr. Láng Béla ügy­véd által képviselt Wei­sz Sándor javára 400 pengő tőke é­s több követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság fenti szám­i végzésével elrendelt, kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi május hó 1. napján lefoglalt és 2750­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1008 évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, ha csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset f folyamatb­an nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, Vill. ker., tömlőül 1930. évi jun­iusáti 29 bé/V oá M.idá­­h utca 21. számú üzletben, az 1950. évi július hó 16. napján délután fél 5 órára kitűzött árverés hatályon kívül helyezése mellett leendő megtartására m­utáridőn­­ 1950. évi július hó 2. napjának délelőtti 10 órája­­tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, festékáruk, drogéria­­é,A háztartási cikkek és egyéb ingóságokat­ a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg­­bevsáron alul és, el fogom adni. Budapest, 1930. évi junios hó 5. napján. Dr. Ma­kai László, ki­r. hír. végrehajtó. O­F 116­18 Árverés. Pk. VII. 637232/1930. szám. Dr. Balassa La­jos ügyvéd álltal képviselt Fritz Müller javára 13­5 pengő kö­vet­elés és járulékai erejéig a bud­apes­ti központi királyi járásbíróság, 1930. évi 424748/3. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1930 évi május hó 10. napján lefoglalt és 1­85 -re becsült ingóságokra a bpesli központi kir. járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Nagymező­ utca 46. szám alatt leendő megtartására határ­­idősü­l 1930. évi július hó 2. napjának délutáni fél 2 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, becsáron alul is, el fogom adni. Almás­sy Imre javára 725 pengő és járulékai, Magyar Svejci Textil Rt. javára 1000 pengő és járulékai. betv­. k. é­s Iip. H­itelit. javára 7143 pengő és járulékai. Budape­st­ 1930 évi junios hó 1. napján. Dr. Zongor Endre, kir. ki­r. végrehajtó. M­O­F 1HMG Árverés. Pk. VII. 6-330-29/1930.­­szám. Dr. Ernst Oszkár ügyvéd által képviselt Kramer Bernit javára 252 pengő 46 fillér követelés -és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti k­ir. járásbíróság 192­9. évii 42194. szám­u végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi április hó 29. napján lefoglalt és 1410 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti szám­u végzésével az árverés el­rendeltetvén, ezt az árverést az 1908. évi XLV. l.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, valamint a foglalási jegyző­könyvből­­ki nem tű­nő más foglaltatok javára is elren­delem, de csak arra az esetre,­­ha kielégítési joguk ma is fennáll é­s ha ellenük halasztó hatályú igénykerese­t fo­lyamatban nincs, annak végrehajtást szenved ön­él Buda­pesten, V. ker., Pantónia­ utca 10/b. szám alatt teendő megtartására határidőül 1930. évi július hó 2. napjának délutáni 3 órája­­tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt Eg­yes szám­ára já0 fillér. V I

Next