Budapesti Közlöny, 1930. augusztus (64. évfolyam, 174-198. szám)

1930-08-01 / 174. szám

Budapest) 1930. SZOSZK­ HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-ttér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 84.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. A magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélküli Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak „.....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesitő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 t Magánosoknak.......................... 9 „ GO „ Péntek, augusztus is ....................... — " HIVATALOS RÉSE. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Szily Kálmán mű­egyetemi nyilvános rendes tanárnak az állam­­titkári címet adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Ádám Lajost, a budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudo­mányegyetem III. számú sebészeti tanszékének nyilvános rendkívüli tanárát, egyetemi nyilvá­nos rendes tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1930. évi julius bő 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m.­­ kir. pénzügyminiszter Zeitler Endre vámszaki felügyelőt a VII. fizetési osztályba vámszaki tanácsossá kinevezte. A m. kir. pénzügyminiszter Bencsik Ferenc és Wermescher Norbert vámszaki főtiszteket a VIII. fizetési osztályba vámszaki felügyelőkké, Kurta Árpád, Migály Zoltán, Horváth István és Bodó Lázár vámszaki tiszteket a IX. fizetési osztályba vámszaki főtisztekké, S Kovácsovics György és Polecz Nándor a XI. fizetési osz­tályba tartozó vámszaki tiszteket a X. fizetési osztályba vámszaki tisztekké, Turzó Sándor és Kása Ferenc a XI. fizetési osztályba tartozó vámellenőröket a X. fizetési osztályba vám­ellenőrökké és végül Barta János, Szita Dezső és Czinger József vámgyakornokokat a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű vámszaki tisztekké kinevezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter vitéz Szabó János m. kir. honvédtörzsőrmester és Juhász György I. oszt. irodafőmester, urmesteri tanfolyamot végzett igazolványos altiszteket ideiglenes minőségű királyi úrmesterekké ne­vezte ki. A m. kir. belügyminiszter a 127.436/1930. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy a Szent József és Szent Terézia Otthon vezető­sége (Újpest, Erzsébet-tér 9.) részére 256.139. 1929. B. M. szám alatt kiadott adománygyűj­tési engedélyt — az idézett számú engedélyben megállapított feltételek mellett — 1931. évi augusztus hó 1-ig meghosszabbította. hely) címmel létesített hatósági vegyvizsgáló állomás részére a működéshez szükséges jogo­sítványt a m. kir. belügyminiszter úrral egyet­­értőleg 1930. évi augusztus hó 1-től kezdődő hatállyal megadta s az állomást a mezőgazda­­sági termények, termékek és cikkek hamisítá­sának tilalmazásáról szóló 1895 : XLVI. t.-c. végrehajtása céljából vett hivatalos minták vizsgálatára és szakvéleményadásra Vas és Zala vármegyék területére kiterjedőleg illetékesnek kijelölte. Ezzel egyidejűleg a magyaróvári m. kir. mezőgazdasági vegykisérleti állomás illetékes­ségi körzetét Moson vármegyén felül — a szé­kesfehérvári th. vegyvizsgáló állomáshoz tar­tozó enyingi közigazgatási járást kivéve — Veszprém vármegye területére, a győri th. vegyvizsgáló állomás illetékességi körzetét pedig Győr vármegyére Győr törvényhatósági joggal felruházott városra, továbbá Komárom és Esz­tergom közigazgatásilag egyelőre egyesített vár­megyék gesztesi és tatai közigazgatási járásaira és Komárom megyei város területére kiterjedő­leg állapította meg. Budapest, 1930. évi julius hó 24-én. M. kir. földmivelésügyi miniszter. 74.043/1930. II. 4. szám. Hirdetmény. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szombat­hely székhellyel „Vas vármegye és Szombathely megyei város nyilvános vegyvizsgáló állomása“ (röviden: Th. vegyvizsgáló állomás, Szombat­ 3­ 729/1930. szám. Budapest székesfőváros VI., Szent László­ út 76. szám alatt folyó évi augusztus hó 1. napján Budapest 65. elnevezéssel távbeszélővel egyesí­tett IV. osztályú postahivatal nyílik meg. Az új postahivatal bárhova szóló közönséges és ajánlott küldemények, posta- és csekkutal­ványok, értéklevelek és csomagküldemények, utánvételes postai küldemények, postai meg­bízások felvételével és továbbításával, nem­különben postatakarékpénztári közvetítő szol­gálattal, távirati közvetítéssel, a távbeszélő szol­gálat ellátásával, valamint a postai és pénzügyi értékcikkek árusításával van megbízva. A hivatal részére előírt zárlatok közvetítését a budapesti helyi járatok látják el. A hivatal utalványjelző száma : 149. Budapest, 1930. évi julius hó 30-án. M. kir. postaigazgatóság. A segély elnyerését kérő folyamodványok, melyek mellékleteikkel együtt szabályszerűen bélyegezendők, az illetékes járási tisztviselő (főszolgabíró, polgármester, kerületi elöljáró­ság) útján terjesztendők elém. A járási tisztviselők a hozzájuk beérkező folyamodványokat megfelelően záradékolják s akként továbbítják, hogy azok legkésőbb az 1930. évi augusztus hó 15-ig hozzám beérkez­zenek. E határidő pontos betartására a járási tisztviselő figyelmét külön is felhívom. A pályázati kérvények e határidőn belül a felterjesztésre kijelölt hatóságok által el nem utasíthatók. Elkésve érkező pályázati kérvények figye­lembe nem vétetnek. A pályázati kérvényekhez melléklendő : 1. Özvegyeknél: a) a házasságkötést igazoló anyakönyvi ki­vonat ; b) hatósági bizonyítvány arról, hogy az özvegy férjének életében attól törvényesen el­válva nem volt és hogy férjének elhalálozása óta újból házasságra nem lépett. 2. Árváknál : a) az árvák születési anyakönyvi kivonata ; b) úgy a fiú­, mint a leányárváknál a folyta­tott, vagy netalán már bevégzett tanulmányok­ról szóló iskolai bizonyítvány, esetleg alkal­maztatásukat igazoló bizonyítvány, vagy okmány ; c) nyomorék, vagy keresetképtelen árváknál hatósági orvosi bizonyítvány a fogyatkozás, illetve keresetképtelenség mibenlétéről, annak fokáról és igazolásául és végül v­­agy az özvegyeknél, mint az árváknál: az özvegyek és árvák vagyoni viszonyait részletesen feltüntető hatósági bizonyítvány, melyben az is feltüntetendő, hogy az özvegy, illetőleg az árvák élveznek-e valamely alapít­ványt, ösztöndíjat, díjmentes ellátást, vagy sem. Budapest, 1930. évi julius hó 23-án. 3—3 M. kir. honvédelmi miniszter. 6758/eln. 18—1930. szám. Pályázati hirdetmény A Wolfner Gyula és Társa budapesti cég alapítványának kamatait pótló pénzadományá­ból az 1930. évi augusztus havában néhány volt hivatásos (tényleges vagy nyugállományú) honvéd tisztnek és honvéd tisztviselőnek szűk anyagi helyzetben levő özvegye és árvája fog segélyben részesittetni. A segélyezésnél csak azok az özvegyek és árvák fognak figyelembe vétetni, akiknek férje, illetőleg atyja a világháborúban esett el, vagy a hadi fáradalmak következtében halt el. A segélyeket a m. kir. honvédelmi miniszter adományozza. A segélyek egyszeri pénzsegély és nem élet­járadék gyanánt adományoztatók. Hirdetmény: A Magyar Királyi Állami Nőipariskolában (VIll., Rákóczi-tér 4. és II­, Margit-körút 54.) a jövő 1930/31. tanévre szóló beírások szeptem­ber hó 1-én, 2-án és 3-án délelőtt fognak történni. Felvételre jelentkezhetnek olyan leánykák, akik 14. életévüket betöltötték s valamely közép- vagy polgári iskola negyedik osztályát sikerrel elvégezték. Az iskolának 1. fehérneművarró (füző­­készítő, fehérneműtisztító), 2. hímző (mű- és aranyhímző), 3. női szabó és leányruhakészítő, végül 4. női divatkalapkészítő szakosztálya van.* Szeptember 1-én az iskola szabósági szak­osztályát elvégzett növendékek számára, vala­mint női szabósegédnők számára mesterképző tanfolyam fog nyílni. E tanfolyam 10 hónapig fog tartani. A tandíj az egész időre 120 pengő. * Egyes szám ára 10 fillér.

Next