Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. augusztus (64. évfolyam, 174-198. szám)

1930-08-01 / 174. szám értesítője

Budapest, 1930, 1-4. szám. Péntek, augusztus 1 A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 23 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 uj hatod hasábos m'm sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség Hivatalos hirdetmények, képviselt Magyar Fém- és Lámpaárugyár Rt. végrehaj­tató részére, végrehajtást szenvedő ellen 354 pengő kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor, végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 6140 pengőre becsült ingóságokra a fenti sz.­végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégí­tésére jogosult alap- és felü­tf­o­gl­a­l­tat­ók követelése ere­jéig, végrehajtást szenvedő lakásán, Budapesten, II., kerület, Bimbó­ utca 5. szám, VI. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 4. napjának délelőtti fél 12 óráját tűzöm ki, amikor a bi­róila­g lefoglalt bútorokat, lak­á­s­be­rendezést, írógépet, zongorát, szőnyegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is el­adom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató­­követelését megelőző­­kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés meg­kezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. óva junius hó 18. napján. Raks­sányi Zoltán, kir. bir. végrehajtó. O­F 13742 Árverés. Pk. IX. 603292/1930. szám. Dr. Doroghy Ervin ügyvéd által képviselt Ori­s Aufzugswerke G. m. b. H. javára. Klósé V. F. Felvonógyár és annak tulajdo­nosa , Klósé Vilmos ellen 5­850 pengő tőke és több­­köve­telés és járulékai erejéig a budapesti királyi­­törvényszék 1929. évi G. P. 43841/5. számú végzésével elrendelt k­i­­elégitésű­ végrehajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 14. napján lefoglalt és 25.211 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási­­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára i­s az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VI. kerület, Gömb­ utca 44. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 6. nap­jának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, gépek, írógépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Gárdosi és Grün Faárusító Rt. javára 150 pengő és járulékai, özv. dr. Weiszikopfné sz. Mayer Margit ja­vára 120 pengő és járulékai, Kő­szénbánya és Téglagyár Társulat javára 20 pengő 40 fillér és járulékai, Nágel Jenő javára 300 pengő, 500 pengő és 75 pengő és járu­lékai, Független Budapesti Lapkiadó Vállalat javára 166 pengő 66 fillér és járulékai, Magyar Fentőművek Rt. javára 104 pengő 50 fillér és járulékai, Gaz­dák Biz­tosító Szövetkezete javára Ibii pengő 37 fillér és járu­lékai, Kurz és Társa javára 500 pengő és járulékai, Weisz A. Fogaskerékgyár javára 172­­pengő 58 fillér és járulékai, Magyar Acél-sodrony stb. Deutsch A. cég ja­vára 656 pengő 20 fillér és járulékai, Vecsey Jenő ja­vára 101 pengő 28 fillér és járulékai, Dell Antal vas­öntödéje javára 1733 pengő és járulékai, Mank Mór javára 227 pengő 55 fillér és járulékai, Német-Amerikai Gépgyár javára 200 pengő és 184,20 pengő és járulékai, En­gel Károly javára 150 pengő és járulékai, Bohacse­k L. Pál javára 109 pengő 83 fillér és járulékai, Gróf Sán­dor javára 75 pengő 28 fillér és járulékai, Sadler Mihály javára 53 pengő 32 fillér és járulékai, Schv­a­rcz Sándor és Társa javára 56 pengő és járulékai, Klósé Vilmosné javára 200, 200, 50, 400, 200, 150, 150, 250, és 200 , követelés és járulékai erejéig. Budapest, 1930. évi július hó 8. napján. Dr. Zongor Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 13718 Árverés. Pk. VII. 646894/1930. szám. Dr. Toffler Artúr budapesti ügyvéd által képviselt Steaua Magyar Kőolaj Rt. javára 205 pengő 31 fillér és járulékai erejéig, továbbá : Bieln János javára 101 pengő 61 fillér, Semlwegler Ferenc javára 73 pengő 44 fillér, Seligmann és Ballada javára 30 pengő, Buda­pest Székesfőváros Gázművei javára 49 pe­r­gő, Weltner Ármin és Társai javára 24 pengő 60 fillér, Naxos Csiszológyá­r Rt. javára 69 pengő 05 fillér, Braun Ferenc javára 104 pengő, Hazai Kőolajipar Rt. javára 143 pengő 40 fillér, Pick H. és Társa javára 81 pengő 55 fillér, Marvell Illatszer­­gyár Rt. javára 13 pengő, Szedő Gáspár, pa­pírkeresk. javára 42 pengő 86 fillér, Winter Hermann javára 54 , 88 fillér. Kőbányai Kátrány- és Asphaltipar javára ja­vára 85 pengő 70 fillér és több követelés és járulékai erajot­g a budapesti­­központi királyi járásbíróság 1930. évi 209191. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán, végrehajtást szenvedőtől az 1930. évi június hó 12. napján le­fogalt és 2­602 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.­cik­k 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés m­eg­­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VI. kerület, Lehel­ u. 45/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a bírói­­lag lefoglalt festék-üzleti berendezés, festékáruk, szappa­nok, knyv, ecsetek, festő-minták, írógép, irodai beren­dezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becs-áron alul i­s, el fogom adni. Budapest, 1930. évi július hó 10. napján. Talán Árpád helyett: Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 13729 Árverés: 1104/1930. októi szám. Közhírré teszem, hogy dr. Möller József ügyvéd által képviselt Fluss József és T. javára 764 pengő és járulékai erejéig 19­30. év,­ január hó 10. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfogla­lt és 5790 pengőre becsült kályhák, ke­rékpárok, stb. nyilvános árverésen eladatnak. Ezen árverésnek a szolnoki­­kár. járásbíróság 1930. évi 14234. számú végzése folytán 764 pengő tőkeköve­telés, ennek kamatai és eddig összesen 215,0­4 pengő­ben bírói­­la­g már megállapított költségek erejéig (erre fizetve 415 P) Szolnokon, Baros­s­ utca 30. számi alatt, végre­hajtást szenvedő lakásán leendő megtartására 1930. évi augusztus hó 11. napjának délelőtti fél 12 óráját határ­időül kitűzöm és ahhoz a venni szá­nékozókat oly meg­jegyzéssel hívom meg, hogy az érintett ingóságokat az 18881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész­pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén beásáron alul is, el fogom adni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverést az 1908. évi XVI. t.-c. 20. §-a értelmé­ben ezek­­javára is elrendelem. Elsőbbségi igény az árverés megkezdéséig nálam­­bejelentendő. Szolnok, 1930. évi juli­uis hó 10. napján. E­mánu­el, kir. kir. vég­rehajtó. ’­O 130-81 Árverés. 1747/1930. októi szám. Közhírré teszem, hogy dr. Grova Zsigmond ügyvéd által képviselt U­niiversále Általános Biztositó Társaság javára 165 pengő 12 fillér és járulékai­ erejéig 1929. évi augusztus hó 14. napján foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül­­foglalt és 35-50 pengőre becsült bútorok, s­t­b. nyilvános árverésen e­ladat­nak. Ezen árverésnek a szolnoki kir. járásbíróság 1929. évi Pk. 16347. s­zámú végzése folytán 165 pengő 12 fillér tőkekövetelés, ennek 1928. évi november hó 1. napjá­tól járó 5%-os kamatai és eddig össze­sen 86 pen­gő 16 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, (erre fizetve 30 %), Szolnokon, Baross­ utca 7. szám, 1. emeleten, végrehajtást szenvedő lakásán leendő meg­tartására 19­30. évi augusztus hó 9. napjának délelőtti 11 óráját határidőül kitűzöm és ahhoz a venni szándé­kozókat oly megjegyzéssel hívom meg, hogy az érintett ingóságokat az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értel­mében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség e­setén becsáron alul is, el fogom ad­nii. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má­sok is le- és felülfoglal­tatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverést az 1908. évi XVI. t.-c. 20. §-a értelmében ezek javára is elrendelem. Elsőbbségi igény az árverés megkezdéséig nálam bejelentendő. Szolnok, 1930. évi julius hó 7. napján. Emanuel, kir. kir. végre­hajtó. O­F 13733 Árverés. 121/1930. vht. szám. Alulírott birós­ági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhirr­é teszi, hogy a budapesti kir. törvényszéknek 1929. évi 16. P. 52743. számú végzése következtében az Országos Központi Hitelszövetkezet javára 3000 pengő és járulékai erejéig 1930. évi január hó 30. napján foga­natosított kielégítési végrehajtás utján felülifoglalt és 12.930 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : lába­sjószágok, gazd.­eszközök, sertések, juhok, bútorok és zongora nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a mátészalkai járásbíróság­­1930. évi Pk. 1379. számú végzése folytán 3000 pengő tőkekö­vetelés, ennek 1929. évi szeptember hó 30. napétól járó 12%-os kamatai és eddig összesen biróilag már meg­állapíto­tt költségek erejéig Papos­­községben, adó­s la­kásán leendő m­egt­artására 1930. évi augusztus hó 26. napjának délutáni 4 órája határidőül kitüzetik és ah­hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 10­8. §-a­i értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén bevsáron alul is, el fognnak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltaták és azokra kielégitési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Mátészalka, 1930. évi juliu­s hó 2­1. napján. Péner Samu, kir. kir. végrehajtó. O 13050 Árverés. 239/16-30. vht. szám. Aluli­ol­t bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszi, hogy a budapesti központi­ kir. já­rásbíróságnak 1930. évi 16. P. 32775. számú végzése következtében dr. Zenkovátz Zsigmond ügyvéd által képviselt Érték és Árubizományi Rt. javára 20-4­5 pengő és járulékai erejéig 1930. évi március hó 17. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felül- Magyar Királyi Államvasutak. Li. 829710/1930. G. TI. szám. Pályázati hirdetmény szürke sima rongy kéreglemez szállítására. Nyomdánkban szükséges szürke sima rongykéreg­­lemez szállítását biztosítani kívánjuk s e célból nyil­vános ajánlati versenytárgyalást hirdetünk. A szállítás a 300.001/1913. számú általános és a 88.812/1908. számú különleges feltételek alapján a be­szerzési főosztályunkban (VI., Andrássy-ut 75. szám, IIj. emelet 382. ajtószám) megtekinthető, mintáik sze­rint teljesítendő. Az ajánlati felhívások és űrlapok ugyanott kaphatók. Az ajánlatokat 1930. évi augusztus hó 12-én déli 12 óráig a beszerzési főosztályunknál (VI., Andrássy-ut 75. szám III. emelet 369. ajtószám) kell benyújtani, a bánatpénzt pedig előző napon déli 12 óráig kell fő­pénztárunknál (VI., Andrássy-ut 75. szám, földszint 28.) letenni. Budapest, 1930. évi július havában. Magyar királyi államvasutak *6600 Igazgatósága. (Utánnyomást nem díjazunk.) Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 53945/2. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi kir. járásbíróság P. 32699/2. 1929. számú végzésével dr. Bartha József ügy­véd által képviselt Gyenes Lajos végrehajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 60 pengő köve­­­telés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 1210 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap és felülfoglaltatók követelése erejéig is, a végrehajtást szenvedőnél Budapesten, I. ker., Alkotás­­ukca 31. sz., földszint 6. ajtószám alatt leendő megtar­tására határidőül 1930. évi augusztus hó 8. napjának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést, csillárt, festményeket, sző­nyegeket és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is, eladom. Felhívom mindazokat, akik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyi esfen korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vag-­y szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi juntus hó 26. napján. Engler Kál­mán, kir. bár. végrehajtó. O­F 13736 Árverés. Pk. VII. 643787/1938. szám. Dr. Kertész Ist­ván ügyvéd által képviselt Koreska V. javára 107 - 10 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1930. évi 109779. számú végzésé­vel elrendelt kielégítési végrehajtás fo­lytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 2. napján lefoglalt és 3000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, ezt az árverést az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett, vala­m­int a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltat­ik javára is elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielé­gítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatá­lyú igénykereset folyamatban nincs, annak végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VIII. kerület, Bezerédy­ utca 6. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi augusztus hó 5. napjának délelőtti 9 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Dr. Borzán Elemér ,ügyvéd által képviselt Klein Vil­mos javára 113 pengő 14 fillér és járulékai. Budapest, 1930. évi június hó 26. napján. Gombos Ernő, kir. l kir. végrehajtó. O­F 13704 Árverés. Kk. I. 53497/4. 1929. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti központi kir. járásbíróság 104984/2. 1929. számú végzésével dr. Kölner Jenő ügyvéd által Egyes szám­ú i­ra. fillér

Next