Budapesti Közlöny, 1930. szeptember (64. évfolyam, 199-222. szám)

1930-09-02 / 199. szám

Budaspest, 1930- 19 La Keddi szeptember k. HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélküli Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesitő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak...........................3 P 84­­. Magánosoknak...........................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. m­ATALOS mm%„ A m. kir. belügyminiszter a 124.217/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy kiskorú Deutsch Zsuzsanna Újpest városban 1920. évben született, izr. vallásu, újpesti lakos, tanuló törvényes képviselőjének kérelmére családi nevét „Erdős“ névre változ­tassa át. A m. kir. belügyminiszter a 128.157/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy Eisler László Budapest székesfőváros­ban 1902. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, okleveles mérnök kérelmére családi nevét „Előd“ névre változtassa át. A m. kir. belügyminiszter a 128.720/1930. B. M. számú rendeletével a simai ref. leány­egyháznak temploma újjáépítéséhez 120.493. 1930. VIII. B. M. számú rendelettel megadott adománygyűjtési engedély érvényét az ott ki­kötött feltételek betartásának kötelezettsége mellett 1931. évi február hó 25. napjáig meg­hosszabbította. 7.785/1930. szám. Pályázat. A vezetésem alatt álló kir. orsz. fegyintézet­nél megüresedett, az 1927. évi 9.000/M. E. sz. kormányrendelethez csatolt 13. számú kimuta­tásban megállapított fizetéssel, valamint egyéb szabályszerű illetményekkel javadalmazott s az állami rendszerű II. osztályú altisztek csoport­jába tartozó fegyőri állásra a m. kir. igazság­­ügyminiszterium 33.220/1930. I. M. VI. sz. alatt kelt rendelete következtében pályázatot hir­detek. Az állás betöltésénél elsőbbséggel bírnak az igazolványt nyert altisztek, úgyszintén a rendel­kezési állományba helyezett és a létszámapasz­­tás folytán elbocsátott állami alkalmazottak. A sajátkezűleg irt, a váci kir. orsz. fegyinté­zet igazgatóságához címzett és 1­9 60 f-es okmánybélyeggel ellátott pályázati kérvényeket a pályázó születési anyakönyvi kivonatával, az illetékes közigazgatási hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal, hatósági orvosi bizo­nyítvánnyal felszerelve a jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben való harmadszori meg­jelenésétől számított négy hét alatt kell ezen igazgatóságnál benyújtani. Azoknak a pályázóknak, akiknek a trianoni békeszerződéssel Magyarországról átcsatolt te­rületen van községi illetőségük, igazolniuk kell azt is, hogy a magyar állampolgárság fenn­tartására irányuló elhatározásukat kellő időben szabályszerűen bejelentették. A kinevezés egy­előre ideiglenes és csak két évi kifogástalan szolgálat után válik véglegessé. Kellőleg fel nem szerelt vagy elkésve érkezett pályázati kérvények figyelembe nem vehetők. Vác, 1930. évi augusztus hó 29-én. 3—1 Horváth Kálmán s. k. igazgató h. 128/1930. szám. Hirácsnésy, Az Országos M. Kir. Színművészeti Aka­démia (helyisége : Rákóczi­ út 21., II. em.) egy éves rendezői tanfolyamára jelentkezhetnek : szeptember hó 4—9-ig mindennap délelőtt 9—11 között 40­0 felvételi vizsgadíj egyidejű lefizetése mellett . A) azon főiskolai végzettségű ifjak, akik egy modern nyelvet szó- és írásban tudnak és a rendezői pályára hivatottságot és tehetséget éreznek, a következő feltételek mellett : 1. Születési bizonyítvány. Iskolai bizonyítvány. Erkölcsi bizonyítvány. Szülői vagy gyámi beleegyezés és eddigi működésükről szóló bizonyítvány­­nyal felszerelt és az igazgatósághoz címzett írásbeli kérvényüknek szeptember hó 10-ig, a titkárhoz való személyes benyújtása. 2. A felvételi vizsgán, a tiszta értelmes, fone­tikai szempontból feddhetetlen beszédtechniká­val rendelkező jelöltektől teljes tájékozottságot kívánunk a) a dráma történetében és elméletében abban a mértékben, ahogy dr. Sebestyén Ká­roly „Dramaturgia“ című műve, — hivatalo­san approbált tankönyvünk —­ ezeket az isme­reteket tartalmazza. Továbbá a következő műveknek olvasáson alapuló ismeretét : Aischylos : egy tragédiája. Sophokles : Oedi­­pus trilógiája. Euripides : Medeája és Phaed­­rája. Aristophanes : Madarak. Plautus : A bögre. Terentius : Testvérek. Shakespeare-nek legalább 10, Modernek : legalább 5 műve. Cor­neille : Cid. Racine : Athalie. Goethe : Faust I. és II. Schiller : Az orleansi szűz. G. Haupt­­mann : egy drámája. V. Hugó : Hernani vagy A király mulat. Dumas fils : egy drámája. A magyar drámairodalom fő képviselői : Katóm, Vörösmarthy, Kisfaludy K. Szigligeti, Szigeti J., Csiky G., Rákosi Jenő, Dóczy Lajos, Her­czeg Ferenc. b) A színpadi rendezésre vonatkozólag : A görög, a római, a középkori és a renaissance színpad. Shakespeare színpadja. A modern drámai rendezés külföldi mesterei és azok törekvései általánosságban. A színjátszás el­mélete körvonalakban. A színészi beszéd és mozgás. A rendezés legújabb irányai, legkivált a német és orosz színpadon. A rendező szerepe és feladata a mai színpadon az újabb elmé­letek szerint. Anyag : Egressy Gábor, Legouvé, Rakodczay Pál, Hevesi Sándor idevágó munkái. c) Prózai szövegnek és versnek színes, intelli­gens előadása, függetlenül azoktól a követelé­sektől, amelyeket gyakorló színésszel szemben támasztunk. d) Szövegolvasás ex abrupto. B) Akadémiánk színészdiplomáját nyert azon növendékei, akik szintén egy modern nyelvet szóban és írásban tudnak és május hó 31-ig­­ az Akadémia igazgatóságától írásbeli folyamod­ványban kérik a felvételüket. C) Felvételi vizsga szeptember hó 16-án dél- u­b­rán 3 órakor kezdődik. Beiratkozás — az Indexhez szükséges arc­képpel — szeptember hó 17—18—19-én, dél­előtt 9—12-ig. Beiratási díj 20 P, indexkönyv 2 P, bélyeg 2 P, az évi tandíj 100 P, melynek fele, vagyis 50 P a beiratásnál lefizetendő. Az előadás délelőtti és délutáni. Hivatali állás, vagy egyéb elfoglaltság nem vállalható, Budapest, 1930. évi augusztus hó 30.-án. Az Orsz. AI. Kir. Színművészeti Akadémia­­ 3—2 Igazgatósága. 128/1930. szám. Hirdetmény. Az Országos M. Kir. Színművészeti Akadé­mia (helyisége : Rákóczi-ut 21., II. em.) 3 éves drámai és vígjátéki tanfolyamára jelentkez­hetnek . Szeptember hó 4—9-ig mindennap délelőtt 9—11 között 10­0 felvételi vizsgadíj egyidejű lefizetése mellett , legalább 4 középiskolát vég­zett, 15. évet betöltött nők és 17. évet betöltött férfiak, kiknek csinos színpadias termetük van, egészséges, kifejező hanggal és hibátlan kiej­tésű beszéddel rendelkeznek és a következő okmányok birtokában vannak : 1. Születési bizonyítvány. 2. Iskolai bizonyítvány. 3. Erkölcsi bizonyítvány. 4. Szülői vagy gyámi beleegyezés. 5. És eddigi működésükről szóló bizonyít­vány. A felvételi vizsga szeptember hó 12., 13. és 15.-én délután 3 órakor kezdődik és a felvételi vizsga tárgya . 2—3 magyar klasz­­szikus versnek az elszavalása és prózai művek­ből (Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg stb.) részletek előadása. Anyag : Próza és vers című és Akadémiánk kiadásában megjelent gya­korlókönyv. Beiratkozás — az indexhez szükséges arc­képpel — szeptember hó 17—18—19-én dél­előtt 9—12-ig. Beiratási díj 20 P, indexkönyv 2 P, bélyeg —,20 fillér, a végzős növendékeknek külön 2 P bélyeg a diplomára, évi tandíj 100 P, melynek fele, vagyis 50 P a beiratásnál lefize­tendő. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a m. kir. pénzügyminiszter hozzájárulásával az 1907. évi III. t.-c.-ben meghatározott állami kedvezmé­nyeket az Imperial selyem- és gyapjuszövött­­árugyár r.-t. budapesti cégnek Budapesten­ levő sörszövöttárugyárának lánckötszövött árukat előállító üzemága részére 1928. évi augusztus hó 1. napjától számítandó öt évre engedélyezte. (140.292/1930. K. M. XVI. szám.) A biztositó magánvállalatok m. kir. állami felügyelő hatósága 1930. évi 50.181. számú intézkedésével az 1923. évi VIII. t.-c. 5. §-a alapján engedélyt adott arra, hogy a Magyar- Francia Biztosító Részvénytársaság működését baleset-, szavatossági és géperejű jármű bizto­sítási fajokra kiterjeszthesse. 1Eg­yest szám­ára 3L€0 fillér*«

Next