Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1930. szeptember (64. évfolyam, 199-222. szám)

1930-09-02 / 199. szám értesítője

Budapest, IS30, Kedd, szeptember 2. 199. szám. A BUDAPESTI MY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy keve­sebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben meg­jelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. G. 78165/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 2650 m2 kettős vitorlavászon és 2000 fm. vörös jelzőzászló szövet szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. évi szeptember hó 18. nap­ján déli 12 óráig benyújtandók, a bánatpénz pedig a f. évi szeptember hó 17. napján déli 12 óráig leteendő. A versenytárgyalásra vonatkozó általános feltételek és ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak igaz­gatóságának G. II. osztályánál (VI. kerület, Andrássy­ ut 75. szám, III. emelet 388.) megtekinthetők, illetve átve­hetők. Budapest, 1930. évi augusztus havában. Az igazgatóság. *7305 (Utánnyomást nem dijazunk.) G. 78138/1930. G. II. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. A magyar királyi államvasutak igazgatósága 17605 drb. különféle ecset és 1165 drb acél és sárgaréz kefe szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok legkésőbb f. évi szeptember hó 18. nap­ján déli 12 óráig benyújtandók, a bánatpénz pedig a f. évi szeptember hó 17. napján déli 12 óráig leteendő. A versenytárgyalásra vonatkozó általános feltételek és ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak igaz­gatóságának G. II. osztályánál (VI. kerület, Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 388.) megtekinthetők, illetve átve­hetők. Budapest, 1930. évi augusztus havában. Az igazgatóság. *7304 (Utánnyomást nem dijazunk.) G. 78759/1930. II. 6. szám. Pályázati Hirdetmény. A magyar kir. államvasutak igazgatósága 78759/1930. szám alatt nyilvános pályázatott hirdet, földjjén elhelye­zendő villanykábel megvédésére szolgáló 4300 fm, 10 cm. belső átmérejű betoncső vagy hozá hasonló védő­csőnek szállítására. A részletes pályázati feltételeket tartalmazó „Ajánlati felhívás“ nyomtatványa díjtalanul átvehető : Budapest, VI. kerület, Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 370. ajtó­szám alatt G. II. osztályban. Pályázat benyújtásának határideje szeptember hó 16. napján déli 12 óra. A bánatpénzt és mintát szeptember hó 15. napjáig kell ugyanott letétbe helyezni. Budapest, 1930. évi augusztus havában. A magyar királyi államvasutak igazgatósága. *7306 (Utánnyomást nem díjazunk.) G. 78758/1930. G. II. szám. Hirdetmény. A magyar kir. államvasutak igazgatósága G. 78758/1930. szám alatt 114.000 drb. normálm­éretű első­rendű minőségű égetett tégla szállítására pályázatot hirdet. Ajánlati felhívás díjtalanul a magyar királyi állam­vasutak igazgatóságánál Budapest, VI ker., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 385. ajtószám alatt szerezhető meg. A pályázati határidő 1930. évi szeptember hó 26. napján déli 12 óráig. A minták és bánatpénz letételének határ­ideje szeptember hó 25. napjának déli 12 óra. Budapest, 1930. évi augusztus havában. A magyar királyi államvasutak igazgatósága. *7307 (Utánnyomást nem díjazunk.) 77309/1930. A. G. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak 142.000 drb. csavar­biztosító lemez vagy azt pótló más fajta biztosítógyárak szállítására nyilvános pályázatot hirdetnek. A részletes szállítási feltételeket feltüntető ajánlati fel­­felhívás az igazgatóság .Anyag- és leltárbeszerzési fő­osztályában­ (Budapest, VI. ker., Andrássy­ út 75. szám, III. emelet 386. ajtó) megszerezhető. Az ajánlat benyújtásának határideje 1930. évi szep­tember hó 17. napján déli 12 óra. Bánatpént és mintákat szeptember hó 16. napján déli 12 óráig kell letétbe helyezni. Budapest, 1930. évi augusztus hóban. Az igazgatóság. *7308 (Utánnyomást nem dijazunk.) Ingó árverések. Árverés. Pk. V. 657718/1930. szám. Dr. Erdős Béla ügyvéd által képviselt Lőwy Malvin javára 490 pengő, dr. Markó Imre ügyvéd által képviselt Feldstein és D. javára 325 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi julius hó 17-én lefoglalt és 3150 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igények eset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, IV. kerület, Kaas­­ver­ u. 9. szám, I. emeletien leendő megtartására határ­időül 1930. évi szeptember hó 5. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetileg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi augusztus hó 5. napján. Joó Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 15498 Árverés. Pk. VII. 649778/1930. sz. Dr. Weisz Endre ügy­véd által képviselt Strassmann Testvérek, dr. Bodori Gyula ügyv. ált. képv. Kelemen Jenő jav., dr. Kronfeld Miklós ügyv. ált. képv. Gál és Neumayer jav., dr. László M. Mihály ügyv. ált. képv. M. Hollandi Biztosító jav., dr. Weisz Endre ügyv. ált. képv. Strassmann Testv. jav., dr. Grotta Vilmos ügyv. ált. képv. Battéria Vili. javára 7 pengő költség és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 649778. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 25-én lefoglalt és 1300 pengőre be­csült ingóságokra a­ budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számla végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján rechirt, vala­mint zálogjogot szerzett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, VII. kerület, Dohány­ u. 63/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptem­ber hó 3. napjának délutáni 2 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt lámpásos rádiók és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi ju­lius hó 29. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. D­F 15524 Árverés. Pk.VII. 467848/1929. szám. Dr. Kal­már Ármin ügyvéd által képviselt Fabanik Rt. javára 589,26 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 467848. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtási szenvedőtől 1929. évi március hó 20-án l­efoglalt és 2600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­­irt, valamint zálogjogot szerzett s a foglalási jegyző­könyviből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, a vég­rehajtást szenvedőnél Budapesten, IX. kerület, Lónyai­ u. 24. szám és folytatva V. kerület, Alkotmány-utca 16. sz. alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptem­ber hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok a végrehajtási jegyzőkönyv 5—23. t. a. felvett egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi julius hó 29. napján. Lengyel Aurél, kir. kir. végrehajtó. OF 15532 Árverés. Pk. VII. 643878/1930. szám. Dr. Sámuel Ká­roly ügyvéd általi képviselt Dunkel Ferenc javára 100­0 és járulékai, özv. Griesz Benjáminná javára 695,25 pengő és járulékai, Uprining és Miklós javára 219.45 pengő és járulékai, Közp. Sajtóvállalat Rt. javára 131.20 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíró­ság 1930. évi 23159/2. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi junius hó 2-án lefoglalt és 18.000 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VI. kerület, Teréz­­körút 41. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, mozgókép szintházi berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi Julius hó 25. napján. Hipsziky Endre, kir. kir. végrehajtó. O­F 15537 Árverés. Pk. IX. 650882/1930. szám. Dr. Vajda Jenő ügyvéd által képviselt Weiszfeld Vilmos javára 180 P és járulékai. Ehhez csatlakozhat: Duna Általános Biztosító Rt. 68,97 dollár és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti királyi járásbíróság 1930. évi 320127. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tási szenvedőtőll 1930. évi junius hó 26-án lefoglalt és 2510 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20 §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó ha­tályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, IV. kerület, Apponyi-tér 4. szám, félemelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1930. évi szeptember hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefog­lalt bútorok, varrrógép, írógép, fehérnemű, fehérnemű-anyag, áru­szekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi julius hó 10. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 15534 Árverés. Pk. 13988/1930. szám. Dr. Acél Géza ügyvéd által képviselt Földiák Lajos javára 352.72 pengő, Automobil Ipari Rt. javára 1000 pengő, Vass Testvérek javára 278.80 pengő, Nagy József javára 8.40 pengő és járulékai erejéig a királyi járásbíróság 1930. évi Pk. 16725. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 1330 P-re becsült ingóságokra a ceglédi királyi járásbíróság fenti sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak fent irt, valamint zálogjogot szerzett más csatlakozó felülfoglal­­tatók javára is, az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a végrehajtást szenvedőnél Jászkarajenőn, Jenő puszta­ u. 167. szám alatt leendő megtartására határidőül 1930. évi szeptember hó 4. napjának délelőtti fél 11 órája­­tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, borjú, sertés, malac, ifiba és egyéb ing­óságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsi áron alul is, el fo­gom adni. Cegléd, 1930. évi augusztus hó 4. napiján. Wüsztner Szilárd, kir. kir. végrehajtó. O­F 15567 Árverés. 2284/1930. vht. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi királyi járás­bíróságnak 1929. évi 336677/2. számú végzése követ­kez­­tében dr. Morvai Béla ügyvéd által képviselt Hofherr- Schrantz—Clay­ton-Shuttle­worth Magyar Gépgyári Mű­vek javára 1309.68 pengő és járulékai erejéig 1930. évi június hó 13-án foganatosított kielégítési végrehajtás út­ján le- és felülfoglalt és 5980 pengőre becsült következő inglóságok, u. m. : velőgép, tehenek, vasstengelyes kocssi, Hofher gyártmányú selektor 1.321. számú nyilvános ár­verésen eladók­nak. Mely árverésnek az ócsai királyi járásbíróság 1930. évi Pk. 4105. számú végzése folytán 1309,62 pengő tőkeköve­telés, ennek 1929. évi október hó 1. napjától járó maga­sabb kártérítés, kamatai, 1/3 százalék váltódij és eddig összesen 200,13 pengőben biróilag már megállapított költségek erejéig Ujhartyám községben, a végrehajtást szenvedettek lakásán leendő megtartására határidősül 1930. évi szeptember hó 9. napjának délelőtti fél 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107 és 108. §-ai értelmében, készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérő­nek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyer­tek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Ócsa, 1930. évi augusztus hó 18. napján. Józsa Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. O­F 15518 Árverés. 1036/1930. vht. szám. Aláirott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a tahi királyi járásbiróságinak 1929. évi 4997/8. számú végzése következté­ben dr. Bott Lajos ü­gyv. által képviselt Bálványos­ Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet javára 2136.28 pengő és járulé­kai erejéig 1930. jun. 24-én foganatosított kielégítési vég­rehajtás utján le- és felülfoglalt és 4590 pengőre becsült következő ingóságok u. m. : P. R. Mir jelzésű tejfölöző­gép, 1 vasköpü­lő-gép, 1 álló mérleg és 1 teherautó nyil­vános árverésen eladatinak. Mely árverésnek a tahi királyi járásbíróság 1930. évi Pk. 156/2. számú végzése fo­lytán 2136.28 pengő tőkekö­vetelés, ennek 1929. évi augusztus hó 31-től járó 8% ka­matai és eddig összesen 631.90 pengőben biróilag már megállapított költségek erejéig Pusztaszemesen, alperesek lakásán leendő megtartására 1930. évi szeptember hó 4 Egyes szám­ára SO fillér.

Next