Budapesti Közlöny, 1930. október (64. évfolyam, 223-250. szám)

1930-10-01 / 223. szám

Budapest, 1930. 223. szám Szerda, október 1. BUDAPESTI •• G© KOZLO HIVATALOS LAP. Szerkesztőség­: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Au­t. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.305. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 23 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magán­hirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak .....................3 „ 20 ,, Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 20 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 13 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-TM az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: 1 negyedévre. Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak......................... 1­ ., 60 - HIVATALOS KÉSZ: A m. kir. igazság­ügy miniszter dr. Rácz Andor a II. fizetési csoport jellegével felruházott sze­gedi kir. törvényszéki birót a szegedi kir. ítélőtáblához elnöki titkárrá nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Bakó Árpád csat­­­kai róm. kath. elemi népiskolai tanítót a puszta­­szentlászlói róm. kath. elemi iskola I. számú állására rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Borsos László oki. tanítót a nagyrábéi újtelepi ref. elemi iskola 1. számú állására elemi iskolai rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Harcsa Dénes körösszegapáti ref. tanítót a komádi-dobai­­pusztai érdekeltségi elemi népiskola I. számú állására elemi iskolai rendes tanítóvá ki­nevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Martinekné We­­kerle Gabriella jánoshalmi hergyevicatanyai községi tanítónőt a jánoshalmi-kisvátai köz­ségi elemi iskola I. számú állására rendes taní­tónővé kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Metz Ilona oki. tanítónőt a nyiracsűdi­ asszonyrészi érdekeltségi elemi népiskola I. számú állására rendes taní­tónővé kinevezte. A m. k­ir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Oriskó Károly oki. tanítót a tiszabüdi-ilonatanyai községi elemi iskola I. számú állására rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján ifj. Walner Ferenc oki. tanítót a monostorpályi ligeti községi elemi iskola I. számú állására rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Ritoók Sándor és Ritoókné Balogh Ilona elemi népiskolai taní­tókat a dévaványai pusztaecsegi ref. elemi is­kola I. és II. számú állására elemi iskolai ren­­des tanítókká kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Literéul Endre volt állami elemi népiskolai igazgatótanítót a szat­­márcsekei ref. elemi iskola III. szám­i állására rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Nagy János oki. tanítót a tótszerdahelyi róm. kath. elemi iskola IV. számú állására rendes tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Kotrba Margit oki. tanítónőt a pétervásári róm. kath. elemi iskola V. számú állására rendes tanítónővé kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Berta Gyula oki. tanítót az uri-i róm­. kath. elemi iskola VII. számú állására elemi iskolai rendes tanítóvá kinevezte. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Bacza Illés értar­­csai ref. elemi iskolai tanitót, Tarcsi Sándorné sz. Takács Lenke ujhutai oki. tanítónő, ujhutai lakost és Janó Margit oki. tanítónő debreceni (Barsi­ u. 2. sz. alatti) lakost a tiszacsegei ref. elemi iskola IX., X. és XI. számú állásaira ren­des tanítóvá kinevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1926. évi VII. t.-c. 6. §-ának b) pontjában nyert felhatalmazás alapján Vájna Irma oki. tanítónőt a nyirbélteki-nagyaszaszanyai érde­keltségi elemi iskolai rendes tanítónővé ki­nevezte. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter May­er Margit oki. óvónőt a pécsváradi községi óvodához óvónővé nevezte ki. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Makóné Tóth Ilona helyettes óvónőt az erdő­­bényei állami óvodához állami óvónővé ki­nevezte. A m. Mr. földmivelésü­gyi miniszter 30.GGG. 1930. VI. 1. számi­ rendelete. (Valamennyi vármegye és thir. város főispánjának.) Abból a célból, hogy a gazdasági cselédek­nek, gazdasági munkásoknak és föld- (kubi­kos) munkásoknak serkentő példát nyújtsak és hogy a becsületes munka és hűséges szolgá­lat a gazdasági munkavállalók körében erkölcsi elismerést is nyerjen, az olyan gazdasági cselé­dek és munkások, illetőleg föld- (kubikos) munkások részére, akik az egy helyben töl­tött hosszú szolgálat, illetve munkásságuk magatartásuk és jóravalóságuk által társaik közül kitűntek, hűséges szolgálatuk elismerése­képpen az elmúlt évekhez hasonlóan, az 1931 évben is, pénzbeli jutalmat és elismerő okleve­let kívánok adományozni. E célból : 1. a jutalmazásra javaslatba hozandó egyé­nek nevét, lakhelyét, személyi adatait, szolgá­lati viszonyuk körülírása mellett Méltóságod­dal vagy a gazdasági egyesület elnökével kell az érdekelteknek legkésőbb 1931. évi február hó 1.-ig közölni; 2. a jutalmazás iránti előterjesztést pedig az előzetesen meghallgatott gazdasági egyesület véleményes jelentésének, valamint a kitünte­tésre és jutalmazásra javaslatba hozottak élet­korát, családi állapotát és viszonyait, valamint különösen a múltban lezajlott rendkívüli idők­ben munkaadóival szemben tanúsított maga­tartását , hogy ilyen kitüntetésben még nem ré­szesült, gazdasági cselédeknél azonkívül az egy helyben eltöltött szolgálati idő tartamát is ma­gába foglaló és igazoló helyhatósági bizonyít­ványnak csatolása mellett legkésőbb 1931. évi március hó 15.-ig Méltóságod terjeszti elém. Felkérem ehhez képest Méltóságodat, hogy a kormányzatára bizott törvényhatóság terüle­téről oly gazdasági cselédet, aki példás és hűsé­ges viselkedése mellett legalább 25 esztendőt töltött egy munkaadónál, illetve gazdaságában, továbbá oly gazdasági munkást, valamint oly földmunkást (amennyiben van, olyanokat, akik a földmunkavállaló szövetkezetek kereté­ben végeznek munkát), aki megbízhatósága, szorgalma és józansága által munkatársai kö­zül különösen kivált, pénzbeli jutalomra és el­ismerő oklevélre, legkésőbb az említett időpon­tig hozzon javaslatba. Megjegyzem, hogy a gazdasági munkásokra és földmunkásokra vonatkozó helyhatósági bizonyítványban bizonyos szolgálati idő kimu­tatása, úgymint az a gazdasági cselédekre nézve fentebb kötelező, nem szükséges, továbbá hogy a gazdasági cselédek szolgálati idejének kiszámításánál tekintetbe kell venni az időköz­ben teljesített katonai szolgálat idejét is. A jutalmazások iránti előterjesztéseknél kü­lönös figyelmet szíveskedjék Méltóságod arra fordítani, hogy elsősorban olyan gazdasági cse­léd, illetőleg munkás hozassák javaslatba, aki a múltban lezajlott szomorú állapotok alatt is munkaadóival szemben hűséges és odaadó magatartást tanúsított. Tájékozásul még megemlítem, hogy háztar­tási munkát végző házi (belső) cselédek (pl. parádéskocsis, liberiás inas stb.), továbbá olya­nok, akik a múltban már ilyen kitüntetésben részesültek, újabb jutalmazásra javaslatba nem hozhatók. 3. Felkérem továbbá Méltóságodat, hogy a szóbanforgó kitüntetési akciónak a helybeli lapok útján kellő időben minél szélesebb kör­ben való közhírré tételéről szintén gondoskodni szíveskedjék, hogy arról a gazdaközönség, ille­tőleg az érdekeltek kellő időben értesülhesse­nek s így a kitüntetésre pályázók közül a leg­hosszabb szolgálati idővel rendelkező és a leg- Egyes szám­ára 10 fillér.

Next