Budapesti Közlöny, 1930. november (64. évfolyam, 251-275. szám)

1930-11-01 / 251. szám

Budapest, IB30. 251. szám.Szombat^B^s^emhes’ L BUDAPESTI 60­0* KÖZLÖM HIVATALOS LAP. Szerkesztőség : Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. E magánhírdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 28 f. Magánosoknak ...........................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 P 84 f. Magánosoknak.............................9 „ 60 „ Az „Országos Törvénytárá­ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. Ivarozsnai és felsőrásztokai Matuska Péter rendkívüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jelleggel felruházott I. osztályú követségi tanácsost a varsói magyar királyi követség vezetésével megbízom. Kelt Gödöllőn, 1930. évi október hó 3. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A Kormányzó Ur ö Főméltósága a magyar királyi külügyminiszter előterjesztésére, Gödöl­lőn, folyó évi szeptember hó 30-án kelt magas elhatározásával megengedni méltóztatott, hogy dr. hevesi Hevesy Pál I. osztályú követségi ta­nácsos, miniszter residens, a Nemzetek Szövet­sége melletti genfi magyar királyi képviselet vezetése alól felmentessék és Perényi János I. osztályú követségi tanácsos e képviselet veze­tésével megbizassék, továbbá, hogy utóbb­nevezett e megbízatásának tartama alatt a mi­niszter residensi címet használhassa. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. hevesi Hevesy Pál I. osztályú követ­ségi tanácsosnak a rendkivüli követi és meg­hatalmazott miniszteri címet és jelleget ado­mányozom. Kelt Budapesten, 1930. évi október hó 18. napján. Horthy s. k. Walkó Lajos s. k. A magyar királyi külügyminiszter előterjesz­tésére dr. hevesi Hevesy Pál rendkivüli követi és meghatalmazott miniszteri címmel és jelleg­gel felruházott I. osztályú követségi tanácsost a Portugáliában való képviseletet is ellátó madridi magyar királyi követség vezetésével megbízom. Kelt Budapesten, 1930. évi október hó 21. napján. Horthy s. k. Walko Lajos s. k. A magyar királyi igazságügyminiszter elő­terjesztésére dr. Miskolczy Ágost budapesti királyi ítélőtáblás bírót a budapesti királyi fő­ügyészséghez főügyészi helyettessé kinevezem. Kelt Budapesten, 1930. évi október hó 28. napján. Horthy s. k. Dr. Zsitvay Tibor s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Kárpáti (Kellner) Károlynak és Tasnádi Jó­zsefnek az Európa-birkózó bajnokságokon el­ért nemzetközi sikereikért elismerésem tudtul adassák. Kelt Budapesten, 1930. évi október hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A m. kir. belügyminiszter a 130.213/1930. VIII. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy Schlepp Anna Budapest székes­­fővárosban 1904. évben szüleit, róm. kath. val­­lásu, soproni lakos, m. kir. rendőrségi kezelőnő kérelmére családi nevét „Lóránd“ névre vál­toztassa át. A m. kir. igazságügyminiszternek 40.500 1930. I.­I. számú rendelete a budapesti gabonajelzálogjegyzék vezetésére hivatott hatóság uj kijelölése tárgyában. Az egyes gabonaneműek értékesítése érdeké­ben szükséges intézkedésekről szóló 1930. évi­­ XXII. t.-c. 21. §-ának 3. bekezdésében és az e törvénycikk életbeléptetése és végrehajtása tár­gyában kiadott 3.300/1930. M. E. számú rende­let 130. §-ának 2. bekezdésében foglalt felhatal­mazás alapján a 3.300/1930. M. E. számú ren­delet 86., 87. és 89. §-ának módosításával, a m. kir. pénzügyminiszterrel egyetértve a követ­kezőket rendelem: 1. §• Az egyes gabonaneműek értékesítése érdeké­ben szükséges intézkedésekről szóló 1930. évi XXII. törvénycikk értelmében alapított ga­bonajelzálogjogok nyilvántartására Budapest székesfővárosnak a Duna­ jobbparti részén a II., a Duna­ balparti részén az V. kerületi elöl­járóságnál vezetett gabonajelzálogjegyzék szol­gál. A gabonajelzálogjegyzéket Budapesten az 1. bekezdésben megjelölt két kerület elöljáróitól kirendelt tisztviselő vezeti; a gabonajelzálog­jegyzék pontos vezetését az illetékes elöljáró ellenőrzi. A gabonajelzálogjog bejegyzésére irányuló kérvényt a Duna-jobbparti területen raktáro­zott gabonának jelzálogul lekötése esetében a II. kerületi, a balparti területen raktározott ga­bonának jelzálogul lekötése esetében pedig az V. kerületi elöljárónál kell beadni. 2. §• Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, 1930. évi október hó 30. napján. Dr. Zsitvay Tibor s. k. m. kir. igazságügyminiszter. A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 149.701/1930. számú rendelete a folyó évi november hó 2.-ára eső vasárnapon a virágkereskedések zárórájának meghosszab­bítása és a temetők előtt szokásos alkalmi árusításnak szabályozása tárgyában. Budapest székesfőváros polgármesterének. Folyó évi október hó 16-án 159.268/VIII. szám alatt kelt felterjesztésére és arra való te­kintettel, hogy a folyó évben november hó 2-ika vasárnapra esik s ezért a halottak napját november hó 3-án tartják, az 1891 : XIII. l.-c. 3. §-ában biztosított jogomnál fogva, a belügyi és földmivelésü­gyi miniszterekkel egyetértőleg kivételesen engedélyt adok arra, hogy Buda­pest székesfőváros területén a folyó évi novem­ber hó 2-ára eső vasárnapon a) a keresztény temetők előtt a sírok díszíté­séhez használni szokott kegyeleti tárgyak (élő- és művirágok, koszorúk, gyertyák és mécse­sek), továbbá gyümölcs, cukorka és péksüte­mény a temetők zárórájáig árusíthatók legye­nek, b) a virágkereskedések reggel nyolc órától délután három óráig legyenek nyitvatarthatók és az utcákon és tereken élővirág ugyancsak reggel nyolc órától délután három óráig legyen árusítható. Budapest, 1930. évi október hó. A miniszter helyett: Kállay s. k. államtitkár. szám­ára 16 fillér A m. kir. pénzügyminiszternek 137.053/1939. számú rendelete a vagyonváltság fizetése szempontjából a búza 1930. évi november havi árának megállapítá­sáról. A vagyonváltságról szóló II. törvény, az 1921 : XLV. t.-c. I. fejezete értelmében a mező­­gazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő búza árát — a törvényben adott fel­hatalmazás alapján — a földmivelésügyi mi­niszter úrral egyetértőleg — az 1930. évi no­vember hónapra szóló érvénnyel métermázsán­ként Tizenöt (15) pengőben állapítom meg. Budapest, 1930. évi október hó 31-én. A miniszter helyett: Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. A m. kir. belügyminiszter a Jász-Nagykun- Szolnok vármegyébe kebelezett Kenderes köz­séghez tartozó és a Kormányzó Ur ő Főméltó­sága és családja Kákát nevű pusztán fekvő birtokának nevét az 1898. évi IV. t.-c. 2. §-a alapján „Szabolcsszállás“ névben állapította meg. (56.671/1930. V. B. M. szám.) A m. kir. belügyminiszter a 130.598/1930. B. M. számú rendeletével megengedte, hogy a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (Buda­pest, VII., Rózsa­ utca 23. sz.) a penészleki sze­gények segélyezéséhez szükséges eszközök részbeni megszerzése céljából 1930. évi novem­

Next