Budapesti Közlöny, 1930. december (64. évfolyam, 276-298. szám)

1930-12-02 / 276. szám

Budapest, 8930. 276 e­ledd, december 2. BUDAPESTI •• ®® KÖZLÖM. HIVATALOS LAP. .izserkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53. '.'.iakóravatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések dija, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magá­nhírdetéseks­ek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos /m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi...................1 „ 28 Magánosoknak „...................3 „ 20 Hivatalos Értesitő havi .... 4 „ 80 Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 18 „ „ „ további 8 old.­kint — 16 A Hív. Értesitő ára számonkint — 20 Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak........................... Magánosoknak........................... P 34 f. . 60 „ Az „Országos Törvénytárára az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ,­ ­4 m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter vitéz Ruhmwerti Rapaich Richárd vezértanács­nokot az Országos Testnevelési Tanácsban viselt alelnöki tisztsége alól e minőségében ki­fejtett eredményes munkásságának elismerése mellett, felmentette és helyébe az 1930. évi január hó 1-től számított öt évi időtartamra, vagyis 1934. évi december hó 31-ig megalakí­tott Országos Testnevelési Tanács alelnökévé vitéz Horváth László vezértanácsnokot kine­vezte. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Kor­­délyosok Országos Ipartársulata alapszabályait a 152.462/1930—XIX. szám alatt kelt rendele­tével — az 1884 : XVII. t.-c. 150 §-a alapján — jóváhagyta. A pályázati feltételeknek meg nem felelő, hiányosan felszerelt vagy elkésve érkező folya­modványok nem vétetnek figyelembe. A kinevezés az eskütétel napjától számitott két évig ideiglenes jellegű. Pécs, 1930. évi november hó 27-én. 3—2 Dr. Bozóky Géza s. k. e. i. Rector. 590/1930—31. R. szám. Pályázati lairdelmény. A Pécsett* elhelyezett m. kir. Erzsébet tudo­mányegyetemen üresedésben levő négy II. osz­tályú és öt I. osztályú altiszti állásra, valamint a fokozatos előléptetés után még megüresedő II. osztályú altiszti állásokra pályázatot hir­detek. A betöltendő állásokkal az 1927. évi 9000. M. E. számú kormányrendelethez fűzött 12., illetőleg 13. számú kimutatásban feltüntetett illetmények élvezete van egybekapcsolva. Az igazolványos altiszteket — amennyiben a pályázati feltételeknek megfelelnek — az altiszti állások betöltésénél elsőbbség illeti. Ez a körülmény azonban a kebelbeli II. osztályú altiszteknek fokozatos előléptetési lehetőségét nem érinti. Egyébként úgy a kebelbeli, mint a külső pályázók az 1927. évi 3000 M. E. számú kormányrendelet szerint II. osztályú, illetőleg I. osztályú altisztté csak 3 évi kifogástalan kisegítő szolgai, illetőleg 6 évi kifogástalan kisegítő szolgai és II. osztályú altiszti szolgálat igazolása után nevezhetők ki. Ezért felhívom mindazokat, akik a betöl­tendő altiszti állásokra pályázni óhajtanak, hogy magyar állampolgárságukat, életkorukat, erkölcsi előéletüket, nyelvismeretüket, iskolai végzettségüket, családi és egészségi állapotukat, előző szolgálatukat, had­kötelezettségi és egyéb személyi viszonyaikat igazoló hiteles okmá­nyokkal felszerelt, s a m. kir. Erzsébet tudo­mányegyetem Rector Magnificusához címzett és 1 pengő 60 filléres okmánybélyeggel ellátott folyamodványukat jelen hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt harmadszori közzétételétől számított 4 heti határidőn belül az egyetem rektori hivatalába (Pécs, Rákóczi­út 80.) felettes hatóságok útján nyújtsák be. A pályázók általában a betegek ápolásában való jártasságot s igy részben az elmebetegek­kel való bánásmódot, röntgen kezelésben való szakszerű segédkezést kötelesek igazolni. A kinevezendő altiszteknek szolgálati ideje reggel 7 órától este 8 óráig terjed s ezenkívül soros éjjeli szolgálatot is kötelesek teljesíteni. 1166/1.—1930/31. ez. szám. Hirdetmény. A szegedi m. kir. Ferenc József Tudomány­egyetem közli, hogy akik erre az egyetemre felvételni óhajtanak, felvételért december hó folyamán folyamodhatnak. A felvétel iránti kérést ahhoz a karhoz kell intézni, melyre a folyamodó beiratkozni óhajt s a kérvényhez a következő eredeti okmányok csatolandók : a) születési bizonyitvány, b) középiskolai érettségi bizonyitvány, c) erkölcsi bizonyitvány folyamodó nemzet­­hűségéről és erkölcsi megbízhatóságáról, d) közhatósági bizonyítvány arról, hogy a folyamodó hadiárva, c) ha a folyamodó atyja harctéri szolgálatot teljesített, a Károly csapatkereszt elnyerésének igazolása. f) közhatósági bizonyítvány folyamodó szü­leinek foglalkozásáról, vagyoni helyzetéről és arról, hogy a szülők mióta laknak jelenlegi lakhelyükön, hol laktak azelőtt s amennyiben több helyen is laktak volna, mi volt a fog­lalkozásuk régebbi lakóhelyükön. Szegénysorsú és jó előmenetelü egyének, vagyontalan köztisztviselők gyermekei és va­gyontalan árvák és menekültek január hó 15-ig benyújtandó kérésükre tandíjmentesség­ben részesülhetnek. Az egyetemi hallgatóknak Szegeden a követ­kező diákjóléti intézmények állanak rendelke­zésükre : 1 Az Egyetemi Menza, melyben havi 40 pengőért teljes élelmezés (reggelivel) kapható. 2. A Horthy Kollégium, melyben 150 férfi- és 75 nőhallgató kaphat havi 65 pengőért élel­mezést, lakást, fűtést, világítást. 3. Az egyetemi Szent Imre Kollégium, mely 50—60 egyetemi hallgatót vesz fel méltányos feltételek mellett, teljes ellátásra. 4. Az egyetemi Szent Erzsébet Leányotthon, mely 50 egyetemi hallgatónőt részesít mérsé­kelt áron ellátásban és nevelésben. 5. Az egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda, mely a szegénysorsú és jó előmenetelű hallga­tók erkölcsi és anyagi támogatásával intézmé­nyesen foglalkozik és őket a szükséghez ké­pest (tandíj-, tankönyv-, élelmezési-, ruházati-, gyógykezeltetési- stb.) segélyekben részesíti. Az elősorolt diákjóléti intézmények részéről engedélyezni szokott kedvezményekért az illető intézmények igazgatóságához kell folyamodni. Egyébként úgy az egyes diákjóléti intézmé­nyekre, mint minden, az egyetemi tanulmá­nyokra s a helyi viszonyokra vonatkozó kér­désben mindenkinek készséggel nyújt írásban is felvilágosítást az egyetemi Diákjóléti és Diák­­védő Iroda. (Szeged, Központi Egyetem.) Kívánatos annak bejelentése is, hogy a fel­vételt kérő Szegeden hol szándékozik magának lakást biztosítani. A beiratkozások 1931. évi január hó 7.-től 18.-ig bezárólag tartaznak. A külön beiratkozási engedéllyel felvettek az engedély keltétől számitott 8 napon belül irat­kozhatnak be. Akiknek felvétele megtagadtatott, a határo­zat keltétől számított 3 nap alatt más főisko­lához folyamodhatnak. Akik valamely elháríthatatlan akadály miatt a jelzett határidőkben a beiratkozásra szemé­lyesen nem jelentkezhettek, ugyanazon idő alatt akadályoztatásukat hitelesen igazoló ok­mány alapján beiratkozási haladékot kérhet­nek az illető kar dékánjához intézett kérvény­ben, melyben meg kell jelölni azt az időpon­tot, amelyben beiratkozás végett személyesen megjelenhetnek. Február hó 6.-án túlra beiratkozási haladék nem kérhető és nem adható. Az előadások mind a négy karon január hó 23.-án (péntek) kezdődnek. Szeged, 1930. évi november hó 15.-én. Dr. Kováts Ferenc s. k. e. L Rector. A budapesti ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy a kamara választmánya I. az ügyvédek lajstromába bejegyezte : dr. Papházy Nándor VIII., József-körút 2. szám, ügyvédet és dr. Szam­ek Emil VII., Damjanich­ utca 39. szám, volt aradi ügyvédet; II. az ügyvédek lajstromából törölte : dr. Aczél Géza ügyvédet elhalálozás, dr. König Vilmos ügyvédet elhalálozás, dr. Müller Rezső ügyvédet munkaképtelen­ség, dr. Nánássy Ödön ügyvédet munkaképtelen­ség és dr. Schnitzer Jakab ügyvédet elhalálozás következtében. III. gondnokul kirendelte : a néhai dr. Aczél Géza ügyvédi irodája részére dr. Hubai Miksa ügyvédet, a néhai dr. König Vilmos ügyvédi irodája részére dr. König Endre ügyvédet, a néhai dr. Schnitzer Jakab ügyvédi irodája részére dr. Balla Pál ügyvédet. IV. elrendelte : dr. Nágel Dénes ügyvédjelölt elveszett arc­képes igazolványának megsemmisítését. NEM HIVATALOS RÉSZ. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 186.637/1930. VII/b. számú rendeletével Farkas József és neje volt csornai lakosok szegényház­­alapítványáról kiállított alapítólevelét jóvá­hagyta. Egyes szám­­ára 10 fillér

Next