Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. január (65. évfolyam, 1-25. szám)

1931-01-01 / 1. szám értesítője

Hääfila|p©$fäj SS3i I, SSáiítSr $ «Hit. Csik­Srtök, m­iniáír ! A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖN­Y"-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESÍTŐ“-ben ..............■'»■■■■»»« közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Plagánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű­sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * , * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető vállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 803/1930. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti királyi törvényszéknek 1929. évi 16. P. 33011. számú végzése következtében dr. Morvay Béla budapesti ügyvéd által képviselt Hofherr-Schrantz—Clayton-Shuttleworth budapesti be­jegyzett cég javára végrehajtást szenvedő győrszemerei lakosok ellen 20.100 pengő és járulékai erejéig 1929. má­­u­s hó 18. napján foganatosított kielégítési végrehajtás útján le- és felülfoglalt és 8346 pengőre becsült következő ingóságok, úgymint : rádió felszere­léssel, 8 drb előszobabú­tor, 1 barométer, könyvszek­rény 200 drb könyvvel, 1 íróasztal, 6 szék, 1 posztóval bevont asztal, 1 könyvállvány 17 könyvvel (Révay­­lexikon), 9 fiókos íróasztal, 1 vas pénzszekrény, 2 szék, 60 drb különféle könyv, 1 jégszekrény, 2 kerti szék, 1 kerti asztal, Koch Miksánál 0 ló, 3 csikó, 6 pár lószer­szám, 3 gazdasági kocsi, 2 bricska kocsi, 1 vetőgép, 24 köbméter tűzifa, 6 drb ak&crönk, 1 Remington író­gép, hatfiókos iratszekrény és 1 kétajtós iratszekrény, és 1 drb Wiszer-féle vaspénzszekrény nyilvános árve­résen eladóinak. Mely árverésnek a téli kir. járásbíróság 1929. évi 972 szám­i végzése folytán 20.400 pengő tőkekövete­lés, ennek 1929. évi szeptember hó 1. napjától járó 10% kamatai, egyharmad százalék váltódij és eddig összesen 751 pengő 52 fillérben biróilag már megálla­pított költségek erejéig Győrs­zemerén, adósok lakásán leendő megtartására 1931. évi január hó 16. napjának délutáni fél 3 órája határidőül kitüzelik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881 : LX. t.-c. 107. és 1­06. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felü­lfoglaljanák és azokra zálogjogot nyertek volna, ezen árverés az 1881 : LX. t.-c. 102. §-a értel­mében ezek javára is elrendeltetik. Tél, 1930. évi de­cember hó 16. napján. Belányi János, kir. bír. végre­hajtó. M­O­F 5 Árverés. Pk. 13199/1930. szám. Dr. Weiszberger Imre budapesti ügyvéd által képviselt Mas Zerner wieni bef. cég kérelmére és javára 261 pengő 39 fillér követelés és járulékai erejéig a nagykanizsai kir. törvényszék 967/58. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 10.278 pengő becsértékű ingóságokra a nagykanizsai királyi járásbíróság fenti számű­ végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentiét, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Nagykanizsán, Er­­zsébet-tér 20. szám alatt, a fizetett összeg levonásával leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 5. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bírói­lag lefoglalt bolti kötött, szövött áruk, különféle szövő­gépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Nagykanizsa, 1930. évi december hó 18. napján, K­lek László, kir. kir. végrehajtó. O 5 Árverés. Pk. 7310/1930. szám. Dr. Sachs Henrik buda­­pesti ügyvéd által képviselt Neumann Ida javára 328 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 1929. évi 2571/14. szám­i végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1930. évi Julius hó 3. napján lefoglalt és 15.620 pengőre becsült ingóságokra a veszprémi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is a végrehajtást szenvedőnél Tótvázsonyban, Kövesgyár-pusztán leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 2. napjának délelőtti 11 órája tü­zelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, zongora, cséplőszekrény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Veszprém, 1930. évi december hó 15. napján. Stekker László, kir. kir. végrehajtó. Ö F 62 Árverés. Pk. 7784/1930. szám. Alulírott kiküldött bíró­sági végrehajtó ezennel közhírré teszem, hogy a mo­­nori kir. járásbíróságnak fenti számú végzésével dr. Petrányi Ilezse ügyvéd által képviselt Szabó József és neje végrehajtató javára végrehajtást szenvedő ellen 1350 pengő tőke, ennek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésére időközben részfizetés tör­tént, annak beszámításával — a kielégítési végrehajtás folytán alperestől lefoglalt és 5318 pengőre becsült in­góságokra az árverés elrendeltetvén, annak a felülfog­­laltatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvé­nyes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedő­nél Üllőn, Juhálláson leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 9. napjának délutáni fél 3 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, 1 drb. Ganz Danubiu­sz gy. benzinhajtó motor szivattyúval, 100 m. hosszú vascsövekkel üzemképes állapotban, lo­vak, lószerszám, szecskavágó, borona, stráfkocsi, olda­las kocsi stb. és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Monor, 1930. évi december hó 20. napján. Hetser János, kir. kir. végrehajtó. O 22070 Árverés. Pk. 7272/1930. szám. Alulírott kiküldött bíró­sági Vi -­reha­jló £/•' mel ett-0-teszem, hogy, a 1110- nori kir. járásbíróságon fént T­.szt.u..u végzésévé: IU. Petrányi Rezső ügyvéd által képviselt Bus József vég­rehajtató javára végrehajtást­ szenvedő ellen hátralékos 270 pengő tőke, ennek kamatai és járulékai erejéig — amennyiben a követelésre időközben részfizetés történt, annak beszámításával — a kielégítési végrehajtás foly­tán alperestől lefoglalt és 1188 pengőre becsült ingó­ságokra az árverés elrendeltetvén, annak a felülfoglal­­tatók követelése erejéig is, amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek volna, végrehajtást szenvedőnél Üllő községben. Állomás­ utcában leendő megtartására határ­időül 1931. évi január hó 7. napjának délutáni három­negyed 3 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt 30 zsák rozslisztet, 6 g és 16 zsák korpát, 7 és 1/2 g konkolyt és 4 lisztőrlő hengert és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Monor, 1930. évi de­cember hó 14. napján. Etter Géza, kir. kir. végrehajtó. O 22071 Árverés. Pk. I. 70628/3. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 17830 2. 1930. számú végzésével dr. Szádecsky Kardos Boldizsár ügyvéd által képviselt Nagy László végre­hajtató részére, végrehajtást szenvedő ellen 60 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre­hajtás foganatosításakor, végrehajtást szenvedőnél le­foglalt és 1700 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követe­­lése erejéig, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, II. kerület, Donáti­ utca 7. szám, földszinten leendő meg­­tartására határidőül 1931. évi ja­nuár hó 5. napjának délutáni fél 6 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag le­foglalt bútor, kitömött madarak és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, bocsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi december hó 1. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 13 Árverés. Pk. I. 62328/3. 1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. kerületi királyi járásbíróság 11692/2. 1930. és Pk. I. 66517/1930. számú végzésével dr Mencer Aladár ügyvéd által képviselt Ivanovszky A., valamint­ Első Tokaji Konyakgyár Rt. végrehajtatok részére, Bélafy. Gyula végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 48,90 + 80 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foganatosítása­kor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 6046 pengőre becsült ingóságokra a fenti szánni végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végrehajtást szen­vedő lakásán Budapesten, I. ker. Báró Eötvös­ utca 56. sz., fszt. 4. a. sz. a. leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 7. napjának délelőtti fél 10 óráját tűzöm ki, mikor a biróilag lefoglalt bútorokat, vendéglői be­rendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az, árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi december hó 1. napján. Makk Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 14 Árverés. Pk. X. 6872­/1930.­­ szám. Dr. Jakobovits József budapesti ügrurffji által képviselt Magyar-Francia Biztosító Rt. javára 65 pengő és járulékai, Magyar Pénzügyi Compass javára 79.49 pengő, Ulrich és Sauer et Co. A. G. javára 91.58 pengő, Ernst Nüehter cég javára 21.74 pengő és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 137875/2. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehjtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi november hó 7. nap­ján lefoglalt és 1039 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igén­ykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. ker., Dob­utca 16. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 5. napjának délutáni 2 órája tűze­tik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, vatta, ágy­­tálak, üzletberendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, esetleg becsúron alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi november hó 28. napján. Báthor József, kir. bírósági végrehajtó. M­O­F 21 Árverés. Pk. 1. 55893/2. 1930. szám. Közhírré teszem­, hogy a nyíregyházai kir. járásbíróság 7410/1929. szám­i végzésével dr. Jakabházy János ügyvéd által képviselt Klein Emánuel végrehajtató részére, végrehajtást szen­vedő elten 108 pengő követelés és járulékai erejéig el­­k­ezdett kielégítési végrehajtás foganatosításakor, végre­hajtást szenvedőnél lefoglalt és 1340 pengőre becsült ingóságokra a lenti szám­i végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap- és felülfoglaltatók követelése erejéig, végrehajást szenve­dőnél Budapesten, I. kerület, Böszörményi­ út 3/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 5. napjának délutáni fél 4 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakásberendezést és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1930. évi november hó 24. napján. Szabó István, kir. kir. végrehajtó. O­F 15 Árverés, Pk. X. 619168/1930. szám. Dr. Hevesi Illés ügyvéd által képviselt Keleti I. javára 1000 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1929. évi 335275. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi március hó 8. napján lefoglalt és 2261 pengő 60 fillérre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VII. kerület, Izabella­ utca 44/a. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 3. napjá­nak délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a biróilag le­foglalt bútorok, könyvek s egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron­ alul is, el fogom adni. Budapest, 1930. évi decem­ber hó 12. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 58 Árverés. Pk. XII. 340090/1928. szám. Dr. Mayersberg Tivadar ügyvéd által képviselt Magyar Textil és Ruhá­zati Ipar Rt. javára 400 pengő és több követelés és já­rulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1928. évi július hó 17. napján lefoglalt és 1065 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fentirt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatok javára is, a végrehajtást szen­vedőnél Budapesten, A­. kerület, Katona József­ utca 9—11. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi január hó 3. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, ruha, szőnyeg s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul­i, el fogom adni. Buda­pest, 1930. évi december hó 12. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O F 39 « f ’í ■ Egyes szám ár*a 20 fillér. Ilii A BUDAPESTI KO»síTeS .'.p ' . ' * la

Next