Budapesti Közlöny, 1931. február (65. évfolyam, 26-48. szám)

1931-02-01 / 26. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Bulla István, dr. Traeger Ernő és Csathó Andor miniszteri tanácsosi címmel fel­ruházott miniszteri osztálytanácsosoknak a miniszteri tanácsosi jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1931. évi január hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére dr. Hlatky Endre miniszteri titkári címmel felruházott miniszteri segédtitkárnak a miniszteri titkári jelleget adományozom. Kelt Budapesten, 1931. évi január hó 27. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Weisel Károlynak a londoni osztrák­magyar segítőbizottság volt pénztárnokának a háború alatt az ottani magyar internáltak gon­dozásával szerzett érdemei elismeréseid a ma­gyar vörös kereszt érdemérmét adományozom. Kelt Budapesten, 1930. évi december hó 31. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Orvosi Továbbképzés Központi Bizottsá­gának elnökévé: dr. Grósz Emil egyetemi ny. r. tanárt, alelnökévé: dr. Scholtz Kornél egyetemi c. rk. tanárt, államtitkárt és titkárává: dr. Johan Béda egyetemi c. rk. tanárt, a m. kir. Egészségügyi Intézet igaz­gatóját, az 1931. évi január hó 1-vel kezdődő ötödik ötéves ciklus tartamára újból kinevezte. A m. kir. igazságügyminiszter dr. Glatz La­jos szentgotthárdi és dr. Gálffy Ferenc békés­csabai kir. közjegyzőket saját kérelmükre köl­csönösen áthelyezte. A ra. Mr. pénzügyminiszter 4.695 1931. számú fezezete az újabb vámtarifadöntvényeknek, a vámtarifá­­hoz készített árulái stromon eszközlend­ő módosí­tásnak, kötelező joghatályu áruosztályozási felvilágosításoknak és magyarázat-módosítások­nak közzététele tárgyában. A. Vámtarifadöntvények. A m. kir. pénzügyminiszter a m. kir. keres­­­­kedelemü­gyi miniszterrel egyetértőleg az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét képező vámtarifa alábbi tételeire vonatkozólag a következő vám­tarifadöntvényeket hozta : 544. szám. Nagy (legalább 70%) hamutartalommal bíró és festék gyártásra szolgáló grudekoksz­­nak nevezett palás barnaszén a vt. 233. száma szerint kezelendő. Ehhez képest a 233. t. sz.-hoz fűzött áru­­lajstrom-szövegbe felveendő „Nagy (legalább 70%) hamutartalommal biró palás barnaszén u. n. grudekoksz.“ Ezenkívül a Magyarázatok I. füzetében a 233. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzé­sek 2. pontjának új (5) bekezdése gyanánt fel kell venni a következő szöveget : „Nagy (legalább 70%) hamutartalommal bíró és festék gyártásra szolgáló, grudekoksz­­nak nevezett palás barnaszén e tarifaszám sze­rint kezelendő.“ Végül ugyancsak a Magyará­zatoknak I. füzetében a 315. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pontjában új (2) bekezdés gyanánt fel kell venni a következő szövegrészt : »Nagy (legalább 70%) hamutartalommal biró festékgyártási célokra szolgáló barnaszén 1. 233. t. sz.­ 545. szám. Nyers kaucsuknak kaucsukgyantával való keverékét a vt. 224. tétele szerint kell kezelni. Ehhez képest a 224. t. sz.-hoz fűzött áru­­lajstrom­ szövegébe fel kell venni : „Nyers kaucsuknak kaucsukgyantával való keveréke“ szövegrészt, hasonlóan a Magyarázatok I. fü­zetében a 224. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 5. pontjának (3) bekezdésében a szöveg végéhez hozzá kell fűzni : „Nyers kaucsuknak kaucsuk­gyantával való keverékes szavakat. 546. szám. A 349. sz. döntvény kiegészítéseként a ma­gyar-osztrák kereskedelmi szerződésben a 799. d. 1. sz. alá tartozó montafoni káposztagyalu szerződéses tételével az említett döntvényben körülírt ismérvekkel bíró káposztagyaluk akkor is kezelhetők, ha a fakeret hossza 55, szélessége pedig legalább 22 cm, feltéve, hogy a gyaluk tolószekrénnyel együtt érkeznek. Egyúttal a Magyarázatok III. füzetében a 799. 1. sz.-hoz fűzött Megjegyzések 6. pontjá­nak (1) bekezdését ki kell egészíteni, az első mondathoz hozzáfűzvén a következő pótlást : „Ugyancsak a szerződéses tétellel kell kezel­ni a fenti ismérveknek egyébként megfelelő káposztagyalukat akkor, ha a fakeret hossza 55, szélessége pedig legalább 22 cm, feltéve, hogy tolószekrénnyel együtt érkeznek. 547. szerm. Hengeralakú ólomakkumulátorlemezek sze­relés nélkül akkor is a 863. t. sz. szerint keze­lendők, ha vastagságuk 8 mm-nél nem na­gyobb. 548. szám. A 97. számú Döntvény értelmében a 862/a. t. sz. tételével kezelendő, fémszereléssel el­látott s bányalámpákhoz való akkumulátor lemezek akkor is e t. sz. alá tartoznak, ha pa­piros lem­ezből készült szigetelő henger palást­ tal nincsenek is ellátva. Egyúttal a 862/a. t. sz.-hoz fűzött árulajstrom-szövegből törölni kell „ valamint papiroslemezből való, közbe­­helyezett szigetelő henger palásttal“ szavakat. 549. szárm. Szűrőpréseknél alkalmazásra kerülő szűrő­­kendők impregnált pamutszövetekből a 624/b. t. sz. szerint kezelendők akkor is, ha a szűrő­­présre való illesztés céljából a szűrőkendőn lévő lyukak széle, továbbá a szűrőkendő két széle kötögető öltéssel, vagy más módon be van szegve. Ennek megfelelően a Magyarázatok II. fü­zetében a 624. 1.­sz.-hoz fűzött Megjegyzések 1. pont (5) bekezdése gyanánt a döntvény szö­vege felveendő. Egyátal e pont eddigi (5)—­ (7) bekezdés a (6)—(8) sorszámot nyeri. B. Módosítás a vámtarifához készített áru­­lajstromon. A m. kir. pénzügyminiszter, a m. kir. keres­kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg elren­delte, hogy az 1924. évi XXI. t.-c. mellékletét képező vámtarifához készített árulajstromon a következő módosítás eszközöltessék : 462. szám. A 624/c. 1. sz.-hoz fűzött árulajstrom a szövegbe fel kell venni : „Műbél állati selyem­ből.“ Egyúttal a Magyarázatok II. füzetében a 624. t. sz.-hoz fűzött Megjegyzések. 1. pontjá­­nak új (7) bekezdéseként fel kell venni a kö­vetkező szöveget : „A 624/c. t. sz. alá tartozik az állati selyemből készült műbél is.“ C. Kötelező joghatályú áruosztályozási felvilágosítások. A m. kir. pénzügyminiszter, a m. kir. keres­kedelemügyi miniszterrel egyetértőleg a követ­kező kötelező joghatályu áruosztályozási fel­világosításokat adta : 346. sz. kötelező joghatályu fel­világ­ositás. Fürdőcipő sarok nélkül, illetve sarokkal el­látott, melegen vulkanizált lágy kaucsukból, hozzá vulkanizált talppal, a vt. 678/b. tétele szerint a szerződéses forgalomban 200 a. K-val vámolandó el. 350. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás,­­ „Erinoid“ védjegyű galalit műszaru, vastag­falu csövekben, mely további feldolgozás cél­jából hozatik be, a vt. 407. tétele szerint 60 a. K-val vámolandó el. 352. sz. kötelező joghatályu felvilágosítás. Cipőgyártásnál használatos a vt. 493. sz. a,­ tartozó erősen sajtolt vízhatlan papiroslemez­ből készült cipőizület /lágyékbetét), amelyet különböző mechanikai megmunkálásoknak­ vetettek alá, a vt. 531. tétele szerint 200 a. K­-­ val vámolandó el. 353. sz. kötelező joghatályú felvilágosítás. Alapozási munkálatoknál használatos Lars­-­­sen, Hoesch, vagy Krup-rendszerű szád vasak,­­ HIVATALOS LAP: Magárasgjffg fsfepuá­p t. ee Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér I. sz. — Telefon : Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetésekr­ek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. ÚTTÁJOOk Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül:­ Hatóságoknak havi...................1 P 23 f. Magánosoknak „...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS „ „ „ „ további 8 old.­kint — IS „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési díj utólagos kiegészítésének fenntartásával, negyedévre. Hatóságoknak...........................3 P 84 f.­­ Magánosoknak...........................9 „ 60 Az „Országos Törvénytár“-ra az előfiz­eés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Egyes szám ára 10 fillér.

Next