Budapesti Közlöny, 1931. március (65. évfolyam, 49-73. szám)

1931-03-01 / 49. szám

HIVATALOS RÉSZ. A magyar királyi miniszterelnök előterjesz­tésére Laskay Dénes magyar királyi kormány­­főtanácsosnak, a Svájci Magyar Kereskedelmi Kamara ügyvezető alelnökének közgazdasági téren szerzett érdemeiért a II. osztályú Magyar Érdemkeresztet adományozom. Kelt Budapesten, 1931. évi február hó 21. napján. Horthy s. k. Gróf Bethlen István s. k. Magyarország Főméltóságu Kormányzója — mint a Vitézek Főkapitánya — az Országos Vitézi Szék előterjesztésére Ágotay István buda­pesti lakosnak saját kérelmére a Vitézi Rend tagjai közül való törlését tudomásul venni méltóztatott. • A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Bakucz József egyetemi tanársegédnek „Az újszülöttek physiologiája, pathologiája, cse­csemő- és gyermekvédelem“ cím­ű tárgykörből a debreceni m. kir. Tisza István tudomány­egyetem orvostudományi karán egyetemi ma­gántanárrá történt képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezettet ezen minőségében megerősítette. A m­. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Orsós Jenő egyetemi tanársegédnek „A csontok és ízületek sebészi betegségei“ című tárgykörből a debreceni m. kir. Tisza István tudományegyetem orvostudományi karán, egye­temi magántanárrá történt képesítését jóvá­hagyólag tudomásul vette és nevezettet ezen minőségében megerősítette. A m. kir. földmivelésügyi miniszter az Alföld szikes és futóhomokos területein, valamint ár­terein az 1926. és 1927. évek folyamán sikerrel teljesített erdősítésekért, továbbá az Alföldön az 1926. és 1927. évek folyamán sikerrel telje­sített gazdasági fásításokért az ide vonatkozó pályázati hirdetményekben kitűzött jutalmakat a következő pályázó birtokosoknak ítélte oda : A. alföldi erdőtelepítésekért : 1. az elsőrendű jutalmat Kiskunfélegyháza megyei városnak ; 2. a másodrendű jutalmat a nagyváradi latin szertartású káptalannak ; 3. a harmadrendű jutalmat az érsekcsanádi osztatlan közös legelőben érdekelt birtokos­ságnak ; B. alföldi gazdasági fásításokért: 1. az elsőrendű jutalmat özv. Biró Albertné földbirtokos, kunágotai lakosnak ; 2. a másodrendű jutalmat Corbus Béla örö­kösei és társai biharugrai tógazdaságának és végül 3. a harmadrendű jutalmat dr. Papp-Szász Tamás földbirtokos, kunszentmártoni lakosnak. Elismerő oklevéllel lettek kitüntetve : a) kopár s illetőleg vadvizes területek erdő­sítéséért : 1. gróf Wenckheim Pál földbirtokos, lébényi lakos ; b) alföldi erdőtelepítésekért : 1. báró Perényi Péter földbirtokos, nagy­dobosi lakos ; 2. Kecel község közönsége ; 3. dr. gróf Wenckheim László földbirtokos, békési (vadasmegyeri) lakos ; 4. Makó megyei város közönsége ; 5. Battonya község közönsége ; 6. ifj. Kocsiszky Mátyás földbirtokos, békés­csabai lakos ; 7. Bajaszentistván község közönsége ; c) alföldi gazdasági fásításokért : 1. dr. Hirsch Albert földbirtokos, tarnamérai lakos; 2. a szatmári róna. kath­. püspökség ; 3. a debreceni m­. kir. gazdasági akadémia ; d) az erdősítéseknél és fásításoknál kifejlett érdemeik elismeréséül: 1. dr. Holló Béla ny. kiskunfélegyházai pol­gármester ; 2. Faulwetter Ignác káptalani oki. erdő­­mérnök ; 3. Halász Miklós debreceni gazdasági aka­démiai tanár; 4. a debreceni m. kir. gazdasági akadémia hallgatói; és 5. dr. Nikelszky Jenő makói polgármester. A miniszter továbbá elismerését fejezte ki : sikeres fásításért: 1. Meszlényi Lajos, 2. Korchmáros Imre és 3. Bencze János makói földbirtokosnak ; az erdősítések és fásítások terén kifejtett, sikeres közreműködésért: 1. Popor Emil uradalmi főerdésznek (Lebeny), 2. Kiss Ferenc városgazdának (Kiskunfélegyháza), 3. Biber Lajos községi főjegyzőnek (Érsek­csanád), 4. Kincses János volt községi bírónak (Érsekcsanád), 5. Végh Ferenc községi bírónak (Érsekcsanád), 6. Ádám Antal községi főjegyzőnek (Kecel), 7. H Herczeg István községi bírónak (Kecel), 8. Müller Frigyes uradalmi erdésznek (Békés, Vadasmegyer), 9. dr. Molnár Mihály gazdasági tanácsnok­nak (Makó), 10. Pápay Géza adóügyi jegyzőnek (Bajaszentistván), 11. Varró István községi bírónak (Kóka), 12. Balogh Dénes uradalmi intézőnek (Kunágota), 13. Dom­ján János tógazdasági intézőnek (Biharugra), 14. Kasai Zsigmond uradalmi intézőnek­­ (Kunszentmárton), 15. Lenkey Géza uradalmi intézőnek (Kisköre), 16. Bartók Ödön uradalmi intézőnek (Tarnaméra), 17. l­ibán János városi főkertésznek (Makó), 18. Göbics László községi kertésznek (Battonya), 19. dr. Luncz Géza, 20. Ferenczy Ferenc és 21. Olasz János m. kir. erdőmérnököknek, valamint 22. vitéz Borsay Ferenc és 23. dr. Kovács Zsigmond m. kir. s. erdő­­mérnököknek. Végül a miniszter a pályadijat, illetőleg elis­merő oklevelet nyert erdősítések és fásítások végrehajtásánál közreműködött alkalmazottakat pénzjutalomban részesítette. A m. kir. belügyminiszter a 130.649/1930. 13. M. számú határozatával Schlesinger Vilmos Budapest székesfővárosban 1894. évben született, izr. vallása, újpesti lakos, órás és ékszerész kérelmére családi nevét ..Székely“ névre változtatta át. A m­. kir. belügyminiszter a 188.297/1931. B. M. szám­i határozatával kiskorú P­o­l­­ Iván Ágoston Budapest székesfővárosban 1916. év­ben született, róm­. kath­. vallásu, soproni lakos, reáliskolai nevelőintézeti növendék családi nevét törvényes képviselője kérelmére ..Pagony“ névre változtatta át. M N­MZETI HIVATALOS LAP. \­ "ULAJUM­A Szerkesztőség": Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-té­r 1. sz.­— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. A magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogatai után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi...................1 1’ 23 f. Magánosoknak .....................3 n 20 , Hivatalos Értesítő havi . . . . 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS , „ „ további 8 old.­kint — 16 n A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 Negyedévre. Hatóságoknak...........................3 P E4 f. Magánosoknak...........................9 , 60 _ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik.­­ Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. A m. kir. pénzügyminiszter 1331. évi 28100. számú rendelete az Országos Gyümölcsszeszforgalmi R.-T. meg­bízásának visszavonása tárgyában. A termelési adó alá eső szeszfőzdékben elő­állított szesz (gyümölcspálinka) értékesítésére (forgalombah­ozatalára) az Országos Gyü­mölcsszeszforgalmi Részvénytársaságnak adott megbízást visszavonom. Ehhez képest a termelési adó alá eső szesz­főzdékben előállított és jelen rendeletem meg­jelenéséig az Országos Gyümölcsszeszforgalmi Rt. raktáraiba be nem szállított, illetve címére fel nem adott összes szesz (gyümölcspálinka) mennyiségek felett az illető szeszfőzde vállal­kozója, illetőleg az előállított szesz (gyümölcs­­pálinka) tulajdonosa szabadon rendelkezhet. Az 1929. évi 2.700. szám­i rendelet (P. K. 13. sz.) — az ahhoz csatolt 1—3. sz. minták szerinti feljegyzések és bevételi és kiadási lajstrom vezetésére vonatkozó kötelezettség további fenntartása mellett, — továbbá az 1929. évi 135.000. szám­i rendelet (P. K. 26. sz.) I. része, az 1929. évi 161.000. számú rendelet (P. K. 28. sz.) és az 1930. évi 64.400. számú rendelet (P. K. 14. sz.), valamint az első helyen idézett rendelethez mellékletként csatolt Ügy­rend — a szesztulajdonosokkal való végelszá­molásra vonatkozó 2. pontjának kivételével, — hatályukat vesztik. Jelen rendelet megjelenésének napján lép életbe. Budapest, 1931. évi február hó 26-án. Dr. Wekerle Sándor s. k. m­. kir. pénzügyminiszter. ................. ...........-- .........................■ . ......... ..............­­■ Egyes szám ára 10 fillér«

Next