Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. május (65. évfolyam, 98-122. szám)

1931-05-01 / 98. szám értesítője

Budapest­ 1931■ szám* Péntek, május 1­9 ff jj^j 1^1,11 ZEÍÍ1^^^ H­ERÍTE^^S^TÍÍ^1 E! A „BUDAPESTI KÖZLÖNY"-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTE­SÍT­Ő“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán­ tér I. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első x6 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos mím sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Ingó árverések. Árverés. 55/1931. fvd. szám. Alulírott fővámhivatal ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti m. kir. fővám­hivatal csempészeti raktárában őrzött különféle le­foglalt, továbbá a budapesti m. kir. fővámhivatal posta­osztályán három hónapnál hosszabb idő óta tároló, ki nem­ váltott, illetve a m. kir. fővámhivatal főosztályá­nak raktárában már egy évnél hosszabb idő óta tároló és raktárdíjat nem fizető különféle áruk (pamut, gyapjú, selyemáru, műselyemharisnya, zsebkendő, fejkendő, cu­kor, pálinka stb.) 1931. évi május hó 11-én, 18-án és 26-án, délelőtt fél 9 órakor, IX. ker., Fővám tér 8. szám, földszint 1. ajtószám alatt tartandó nyilvános árverésen azonnali készpénzfizetés ellenében, el fognak adatni. Az árverés alá kerülő áruk részletes jegyzéke nyolc nappal az árverés előtt, a fővámpalota előcsarnokában megtekinthető. Ezúton is felhívja az érdekelt ügyfeleket a budapesti m. kir. fővámhivatal, hogy a postaosztályon három hó­napnál hosszabb ideje tároló áruk vámkezelésére, a fő­osztály raktárában egy évnél tovább tároló áruik után esedékes raktárdíj lefizetésére, illetve vámkezelésére az indítványt folyó évi május hó 1. napjáig terjesszék elő, annál is inkább, mert ellenkező esetben azok minden kártérítési igény megállapítása nélkül elárvereztetnek. Budapest, 1931. évi április hó 21. napján. M. kir. fő­vámhivatal. 3—2 D *3873 Árverés. Pk. X. 767112/1931. szám. Dr. Graul Ernő ügyvéd által képviselt Sutra Ingatlan Rt. javára 2375 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 158512. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 27. napján lefoglalt és 3190 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeletezvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett és a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs végrehajtást szenvedő lakásán és üzletében, Buda­pesten, VIII. kerület, Vig­ utca 18. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 4. napjá­nak délutáni fél 1 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, berendezés, lisztáru, könyvek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít . Dr. Szőllősi Leó ügyvéd által képviselt Mohácsi Ma­lomipar Rt. javára 336 pengő 27 fillér és járulékai, dr. Földesi B. Zoltán ügyvéd által képviselt I. Budapesti Gőzmason Rt. javára 306 pengő 79 fillér és járulékai. Budapest, 1931. évi április hó 15. napján. Vénuss Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 8331 Árverés. Pk. V. 655292/1930. szám. Dr. Faragó Dezső ügyvéd által képviselt Kerekes és Vajna javára 75 - 60 fillér költség és járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 1929. évi 209981. számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1930. évi julius hó 14. napján lefoglalt és 8440 pengőre becsült ingóságokra az árverést a végre­hajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. kerület, Damjanich­ utca 7. szám I. emelet 11. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931 évi május hó 8. napjának délutáni fél 3 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöb­­ig érőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi április hó 2. nap­ján. Dr. Ladányi Lajos, kir. kir. végrehajtó. O­F 8336 Árverés. Pk. V. 770465/1931. sz. Dr. Kurzweil István ügyvéd javára lak. kirkr. és járulékai töke és több kö­vetelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 528367. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931 április hó 17. napján lefoglalt és 1396­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, V. kerület, Zlollán-utca 14. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 1. napjának délelőtti fél 9 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a beje­lentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellen­kező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi április hó 22. napján. K. Szemző Lajos, kir. kir. végrehajtó. 0 F 8265 Árverés. Pk. IX. 766747/1931. szám. Dr. Boczán Ele­mér ügyvéd által képviselt Philanthia Virágcsarnok ja­vára 350 , és több követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi P. XXVI. 506.698. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi már­cius hó 24. napján lefoglalt és 2300 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fenti követelés és járu­lékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalta­tók javára is, ha kielégí­tési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset fo­lyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Budapesten, VII. kerület, Stefánia­ út 26. szám, I. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 19. napjá­nak délutáni fél 2 óráját tűzöm ki, amikor a biróilag lefoglalt quart-lámpa, bunda, ruha s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi április hó 17. napján. Baráth Ferenc, kir. kir. végre­hajtó. O­F 8318 Árverés. 3111/1930. vh. szám. Alulírott bírósági végre­hajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti központi kir. járás­­bíróságnak 1929. évi P. 59718. szám­i végzése következ­tében dr. Sebők Lajos budapesti lakos ügyvéd által képviselt Budapesti Székesfővárosi Vásárpénztár Rt. budapesti cég javára 3781 pengő 90 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a bajai kir. járásbíróság 1930. évi Pk. 16931. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőnél 1930. évi február hó 4. napján lefoglalt és 12.460 P-re becsült ingóságokra a bajai kir. járásbíróság fenti számú végzése folytán az árverés elrendeltetvén a fenti végrehajtató, továbbá a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglalhatók javára is, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, Hercegszántón, kültelek,­­Egyházi földeken leendő megtartására 1931. évi május hó 4-ik napjának délelőtti 11 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, gazdasági eszközök, álla­tok, termény és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el fogom adni. T. E. 74. §. Az árverést megelőző 10-ik napon költ­ségek előlegezése mellett érdekeltek bírósági szakértőt kérhetnek az érték megállapítására. Baja, 1931. évi március hó 31. napján. Szegő József, kir. kir. végre­hajtó. O­F 8353 Árverés. Pk. V. 764155/1931. szám. Dr. Kain Albert ügyvéd által képviselt Fleisch Károly javára 100 + 100 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 420037. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 11. napján lefoglalt és 6938 pengőre becsült ingóságokra a bpesti központi királyi járásbíróság fenti számni vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, VIII. kerület, Rákóczi-út 69. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 4. napjának délutáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszí­nen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írás­ban nem nyilvánít. Dr. Pajor Rezső ügyvéd által képviselt Hungária gummigyár javára 306,74 pengő + 100 pengő és járu­lékai, dr. Kovács Sándor ügyvéd által képviselt Vajna és Társa javára 309 pengő és járulékai, dr. Kovács Sándor ügyvéd által képviselt Transitó szállító váll. javára 300 pengő és járulékai, dr. Ladányi Ernő ügyvéd által kép­viselt Salgó Imre javára 68.24 pengő és járulékai, dr. Krausz Jenő ügyvéd által képviselt Zeltsche és Stephan javára 50.35 pengő és járulékai, dr. Lukács Kornél ügy­véd által képviselt Szőgyén Tibor javára 7 pengő és já­rulékai, dr. Magyar Ernő ügyvéd által képviselt Neu­mann Hugó javára 103,50 pengő és járulékai erejéig. Budapest 1931. évi március hó 31. napján. Dr. Schweit­zer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 8387 . Árverés: 16200/1931. vh. szám. Alulírott kir. végre­hajtó közhírré teszi, hogy a debreceni kir. járásbíróság 18495/930. szám­i végzésével 500 pengő és járulékai iránt dr. Hegedűs Jenő debreceni ügyvéd által képviselt Debreceni Faipar és I­­aforgalmi Rt. javára végrehaj­tást szenvedő ellen elrendelt végrehajtás során bíróilag lefoglalt és ki nem igényelt 8400 pengő becsértékű­ ingókra az árverés, a törlesztett összegek levonása után, a még­ fennálló tartozás behajtása végett a helyszínére, Debrecen, Máv. Belsőfalérre 1931. évi május hó 9. napjának délelőtti Vill órájára kitüzetik, amikor a legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is eladatnak a lefoglalt teherautó, villanymotor, favágógép, írógép, hídmérleg és egyéb ingók. Ezen árverés a fenti ingókra jogerős kielégítési zálogjoggal bíró többi végrehajtatok, mint csatlakozók javára is, még fennálló követeléseik erejéig, az 1908. évi XLI. t.-c. 29. §-a alapján, ezennel kitüzetett. Deb­recen, 1931. évi április hó 14. napján. Rápolthy János, kir. kir. végrehajtó. O 6752 Árverés. Pk. 26395/1929., 20533/1931., 32637/1930. sz. Dr. Lehel Antal, dr. Vajda Ákos, dr. Varga Samu ügyvé­dek által képviselt Eco Filmkölcsönző és Kereskedelmi Rt. 300 pengő, Philips Rádió és Villamossági Rt. 2680 pengő, Deutsch Zoltán 28­20 pengő tőke és több köve­telés és járulékai erejéig a pesterzsébeti kir. járásbíró­ság végrehajtást szenvedőtől lefoglalt és 3.600 pengőre becsült ingóságokra a pesterzsébeti királyi járás­bíróság fenti számni végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üz­letében Csepel, Fő­ utca 77. szám alatt leendő megtartá­sára határidőül 1931. évi május hó 28. napjának dél­utáni 4 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt mozi felszerelés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés mellett, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Pesterzsébet, 1931. évi április hó 20. napján. Biró Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 8361 Árverés. Pk. VII. 750912/1931. szám. Ifj. dr. Molnár Dezső ügyvéd által képviselt dr. Frankl Samu 76 pengő, Buta József 283,50 pengő, dr. Gerber Pál 366 pengő, dr. Biró András 134 pengő, ifj. Walla József 155 pengő + 115 pengő, Szenes Ignác 2.500 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 324102. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi január hó 7. napján lefoglalt és 220 -ra becsült ingóságokra a budapesti közp. kir. j biróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megneve­zett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrende­lem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 111a is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, V. kerület, Csanády­ utca 8. szám, V. emelet 4. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi május hó 8. napjának délutáni fél 5 órája tű­zetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi március hó 26. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 8363 Árverés. 15566/1931. vh. szám. Alulírott bírósági vég­rehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezen­nel közhírré teszem, hogy a szegedi kir. járásbíróság 1930. évi 28582/4. számú végzése következtében dr. Bar­ta Dezső ügyvéd által képviselt Papírművek Rt. ja­­­vára 142,68 pengő és járulékai erejéig 1931. évi március hó 10. napján foganatosított kielégítési végrehajtás út­­­án felülfoglalt és 10.100 pengőre becsült következő ins Egyes szám ára 20 fillér V V­­V

Next