Budapesti Közlöny, 1931. június (65. évfolyam, 123-145. szám)

1931-06-02 / 123. szám

HIVATALOS RÉSZ, 188/1931. szám. Hirdetmény. Az Országgyűlés Felsőházáról szóló 1926. évi CXXII. t.-c. 37. §-ának utolsó bekezdése értel­mében a Felsőháznak 1931. évi május hó 27-én tartott ülésében hozott határozatához képest, az igazolt felsőházi tagok jegyzékében újabban beállott változásokat az alábbiakban közzé­teszem : a) Az igazolt tagok névjegyzékébe felvétettek: Budoly Barna, Horváth Győző (az 1926 : XXII. t.-c. 4. §-a B. 1. pontja alapján) és Mutschenbacher Emil. b) Az igazolt tagok névjegyzékéből töröltet­tek : gróf Festetits Vilmos, Horváth Győző (miután választáson alapuló tagsága az 1926 : XXII. t.-c. 29. §-a értelmében megszűnt), gróf Hoyos Miksa (miután eddigi vármegyei választáson alapuló tagsága az 1926 : XXII. t.-c. 29. §-a értelmében megszűnt) és Szeless László. Budapest, 1931. évi május hó 29-én. Báró Wlassics Gyula s. k. a felsőház elnöke. 20/1931. szám. Pályázati hirdetmény. A szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán üresedésben lévő állattani tanszék betöltésére nyilvános pályázat hirdettetik. I. A kinevezendő tanár kötelessége lesz az általános, rendszeres és mezőgazdasági állat­tant, valamint az ezekkel szorosan kapcsolatos tárgyakat a főiskolai tanterv szerint előadni. II. A betöltendő tanszékkel a kinevezéskor­­az állami rendszerű tisztviselők VII. fizetési osztályának megfelelő illetmények és a szabály­­szerű pótlékok élvezete van egybekötve. III. A pályázni óhajtók felhivatnak, hogy ta­nári és tudományos képesítésüket (tudori fo­kozatukat, esetleges egyetemi magántanárságu­kat), eddigi alkalmaztatásukat, továbbá iro­dalmi működésüket s egyéb érdemeiket igazoló, valamint személyi adataikat bizonyító okmá­nyokkal ( magyar állampolgárság igazolása, születési anyakönyvi kivonat, önéletrajz, mű­ködési bizonyítvány, fizetési osztály és fokozat­i szolgálati idő igazolása, stb.) felszerelt kér­vényeiket, amennyiben jelenleg is állami al­kalmazásban vannak, elöljáró hatóságuk út­ján, ellenkező esetben közvetlenül a szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgató-tanácsának elnökségéhez 1931. évi junius hó 15-ig nyújtsák be. .4 szegedi Állami Polgári Iskolai Tanár- ‘3—1 képző Főiskola igazgató-tanácsa. CIEMLETI CASI i ŐIULAJDON A Budapest) 1931. SSiSBHK­ i&ecM, junius 2. HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesitő nélkül: Hatóságoknak havi...................1 P 28 f. Magánosoknak „...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 ,, Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — IS „ „ „ „ további 8 old.­kint — IS „ A Hív. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévi­*: Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak............................9 „ 60 „­ ­ Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon: Aut. 604—53.­­ Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64.­­ A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. / Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden­k­i további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér.­­ Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Pályázati hirdetmény a kecskeméti m.kir. áll. gazdasági szaktanitónő­­képző intézetnek az 1931/193 tanév folyamán újból megnyitandó I. évfolyamára való felvétel tárgyában. (Közzétételi]: a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszternek 742—5/2—1931. számú rendelete alapján.) A kecskeméti m. kir. állami gazdasági szak­­tanitónőképző intézetnek az 1931/32. tanév fo­lyamán újból megnyitandó I. évfolyamára való felvételre pályázatot hirdetek. A gazdasági szaktanítónőképző intézet folyó évi október hó 1-én kezdődik és két évre terjed. Az I. évfo­lyamra összesen 15 fizetéses hallgató vetetik fel, akik a megállapított beiratási és tandíjon felül lakás és ellátás címén havi 50 %-t tartoz­nak negyedévi előleges részletekben az intézet pénztárába befizetni. Pályázhatnak 22-ik életévüket még be nem töltött oly hajadon elemi népiskolai tanítónők, akiknek jeles elemi népiskolai tanítónői okleve­lük van. A pályázóktól ép, teljesen egészséges szerve­zet annál is inkább megkívántatik, mivel a tan­folyamra felvett hallgatók részére a gyakorlati munkákban való részvétel alól felmentés nem adható. A szabályszerű, ez időszerint 1.60­0 okmány­­bélyeggel ellátott kérvényhez a következő ok­mányok csatolandók : a) születési anyakönyvi kivonat ; b) elemi iskolai tanítónői oklevél ; c) magyar állampolgárságot tanúsító ható­sági bizonyítvány ; d) erős és teljesen egészséges szervezetről, valamint testi és szellemi épségről szóló ható­sági tiszti orvosi bizonyívány ; e) a szülők foglalkozását és vagyoni állapo­tát, a kiskorú gyermekek számát feltüntető újabb keletű hiteles községi bizonyítvány ; f) erkölcsi bizonyítvány ; g) esetleges szolgálati bizonyítvány. A felvételeknél vidéken nevelkedett, a falusi gazdasági életet ismerő s így a gyakorlati mező­­gazdaság iránt több érzékkel bíró pályázók előnyben részesülnek. A pályázati kérvényeket a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez címezve, azon tanítónőképző intézet igazgatóságához kell be­nyújtani, amely intézetnél a pályázók elemi népiskolai tanítónői oklevelüket szerezték. Már működésben levő elemi népiskolai tanítónők kérvényeiket a működésük helyére illetékes kir. tanfelügyelőhöz tartoznak benyúj­tani. A beérkezett pályázati kérvényeket a tanító­­nőképző intézet igazgatója és az intézethez beosztott gazdasági szaktanár, illetve a kir. tan­­felügyelő átvizsgálják és a felvételre csak azokat hozzák javaslatba, akik a tanítónőképző intézet öt évfolyama alatt a háztartási teendők és a kézimunka iránt a legnagyobb hajlamot és kedvet mutatták, illetőleg a gazdasági szak­tanítónői pályára való rátermettségüknek taní­tónői szolgálatuk alatt is tanujelét adták. Az egyes igazgatóságok, illetve kir. tanfel­ügyelőségek a kérvényeket jelentésük kíséreté­ben a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­terhez terjesztik fel. A gazdasági szaktanítónőképző intézetbe a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter javaslatára a m. kir. földmivelésügyi miniszter veszi fel a hallgatókat. A felvett hallgatók a jelentkezéskor gazda­sági irányú felvételi vizsgálatot tesznek s ezen­felül orvosilag is megvizsgáltatnak, mivel az intézet kötelékébe történt felvétel véglegessé csak akkor válik, ha a pályázó a vizsgálaton is minden tekintetben alkalmasnak találtatik. Pályázati határidő: 1931. évi julius hó 15. Budapest, 1931. évi május hó 12-én. A miniszter helyett : 15—2 Dr. Petri Pál s. k. államtitkár. Pályázati hirdetmény. (Közzététetik a m. kir. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter 622—05/98—1931. számú ren­­► deletével.) Budapest székesfőváros polgármestere 72.815/ 1931. VII. u­.­o. szám alatt a Budapesti Kereskedelmi Akadémia fiú- és női felső keres­kedelmi iskolájánál betöltendő 12 (tizenkettő) fővárosi alapítványi, 1 (egy) a „Ferenc József és Erzsébet“, és 1 (egy) a „Deák Ferenc“ nevét viselő alapítványi, — összesen tehát 14 (tizen­négy) tandíjmentes helyre nyilvános pályázatot hirdet. Ezekre a tandíjmentes helyekre csak olyan budapesti illetőségű, vagy születésű, szegény­­sorsú tanulók pályázhatnak, akik a Budapesti Kereskedelmi Akadémia felső kereskedelmi is­kolájának első évfolyamába való felvételre az iskola szabályai értelmében képesítve vannak, vagyis, akik valamelyik középiskola, vagy pol­gári iskola négy alsó osztályát legalább jó elő­menetellel és jó magaviselet tanúsítása mellett végezték, vagy már a folyó iskolaévben is a Budapesti Kereskedelmi Akadémia felső keres­kedelmi iskolájába jártak és ott legalább is át­lagos jó előmenetelt tanúsítottak. A nem budapesti illetőségűek, vagy születé­sűek kérvényeit a polgármester csak akkor fogja figyelembe venni, ha megfelelő számú ér­demes budapesti illetőségű, vagy születésű ta­nuló nem jelentkezik. Az új pályázók születési, illetőségi és szegény­ségi (vagyontalansági) bizonyítványukat, to­vábbá a középiskola, vagy polgári iskola IV. osztályáról szóló év végi bizonyítványukat tar­tartoznak a kérvényükhöz csatolni. A Budapesti Kereskedelmi Akadémia felső­kereskedelmi iskolájának azok a növendékei, akik a székesfőváros tanácsa által adományo­zott tandíjmentességet élvezik, annak folytató­lagos megtartásáért szintén folyamodni tartoz­­ ó lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytár“-nak az 1931. évi XII. törvénycikket (a Rigában 1930. évi augusztus hó 13. napján kelt magyar-lett békéltető eljárási és választott bírósági szerződés becikkelyezéséről) tartalmazó 8. száma csatolva van Egyes szám­ára 16 fillér.

Next