Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. június (65. évfolyam, 123-145. szám)

1931-06-02 / 123. szám

Budapest) 1331 szatar SCeddy Junius 2. Elft HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A „BUDAPESTI KÖZLÖNY"-ben és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTES­IT­Ő"-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű­sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesitő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdető­ vállalatnak megbízást nem adott. Ingó árverések. Árverés. Pk. I. 71289/1930. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I—III. ker. kir. járásbíróság 16058. 1930. számú végzésével dr. Iványi László ügyvéd által képviselt Chinoin Gyógyszer és Vegyi Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen hátralékos 81,96 pengő követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 1088 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú végzés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a többi megnevezett, valamint a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése erejéig végrehajtást szenvedő üz­letében Budapesten, II. ker., Budai László­ ut 2. szám alatt földszinten leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 3. napjának délelőtti 10 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat, lakás-, üzlet­­berendezést s egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvá­nít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból ■ végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jo­got tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az ár­verés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi május hó 3. napján. Dr. Dob­­rovits Aladár, kir. kir. végrehajtó. O­F 10794 » Árverés. Pk. X. 628823. és 628818/1930. szám. Dr. Sasvári József ügyvéd által képviselt Vaterländische Kredit Versicherungs A. G. javára 102 + 93,80 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 423004. és 422008. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás foly­tán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi április hó 11-én lefoglalt és 15.640 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú vég­zésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, V. kerület, Akadémia­ utca 14. szám, III. emelet 24. ajtó­szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi ju­nius hó 8. napjának d. u. fél­­ órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok, perzsaszőnyegek, festmé­nyek, antikóra, zongora, dísztárgyak és egyéb ingóságo­kat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, eset­leg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi április hó 29. napján. Kirchner Béla, kir. kir. végre­hajtó. O­F 10731 Árverés. Pk. VII. 698178/1930. szám. Dr. Ernst Oszkár ügyvéd által képviselt Röszler Tivadar javára 153 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 51479. sz. vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1930. évi december hó 13-án lefog­lalt és 5585 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII., Király­ utca 102. szám alatti üzletben leendő megtartá­sára határidőül 1931. évi június hó 5. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt kávé­házi berendezés és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérő­nek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi április hó 30. napján. Dr. Konkoly Iván, kir. kir. végrehajtó. O­F 10733 Árverés. Pk. IX. 751818/1931. szám. Dr. Simonovits Pál ügyvéd ált. képv. Automobilja Kemény és Krausz cég javára 285,71 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1930. évi 149983. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi január hó 23-án lefoglalt és 1000 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.­cikk 20. §-a alapján a fent meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását el­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VIIi. kerület, Horánszky­ u. 5. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 2. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt­­ Bp. 24—844. 1. számú automo­bil 2 pótkerékkel és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánsá­got írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi május hó 5. napján. Hável Ede, kir. kir. végrehajtó. O­F 10772 Árverés. Pk. X. 685981/1930. szám. A budapesti köz­ponti kir. járásbíróság 25264/1930. számú, Pk. X. 686981/1930. szám alatt lajstromozott végrehajtást rendelő végzése alapján dr. Donáth Lipót budapesti (V., Erzsébet­ körút 11. sz.) ügyvéd által képviselt Móra Kunó javára 164 pengő 40 fillér és járulékai behajtá­sára 1930. évi október hó 29. napján bírói zár alá vett és 1430 pengőre becsült bútorokat, csillárt és festmé­nyeket Budapesten, VII. ker., Wesselényi­ utca 63. szám alatt, 1931. évi junius hó 3. napján délelőtt 9 órakor a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, becsáron alul is bírói árverésen el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 6. napján. Adorján Béla, kir. kir. végre­hajtó. O­F 10769 Árverés. Pk. V. 772302/1931. szám. Dr. Báder Márk ügyvéd által képviselt Nagy Garage Rt. javára 300 P tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1931. évi 2590. sz. végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi április hó 30-án lefoglalt és 3000 P-re becsült ingóságokra a bpesti közp. kir. járás­­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elren­delem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzle­tében Budapesten, VIII. kerület, Rökk Szilárd­ utca 9. szám alatt, Nagy Rt. garageban leendő megtartására ha­táridőül 1931. évi június hó 3. napjának délutáni 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt személyautó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem je­lenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi május hó 8. napján. Dr. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 10763 Árverés. Pk. V. 702752/1930. szám. Dr. Lénárt László ügyvéd által képviselt Urbach László javára 1617 . tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1930. évi 460953. számú vég­zésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 21. napján le­foglalt és 1600 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. § a alapján a fent megnevezett ■ s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtató üzletében Budapesten, VI. ker., Hunyadi­ tér 12. szám alatti üzletben leendő megtartására határidőül 1931. évi junius hó 5. napjának délelőtti fél 9 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt­­ „B. S. A.“ gyártmányú motorkerékpárt s ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 12. napján. Dr. Darányi Ferenc, kir. kir. végrehajtó. O­F 10796 Árverés. Pk. IX. 771079/1931. szám. Dr. Vekerdy Géza ügyvéd által képviselt Zülchner Gusztáv Adolf javára 3680 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi 30739. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehaj­tás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi április hó 15. napján lefoglalt és 5040 pengőre becsült ingósá­gokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény kereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, IX. ker., Tompa­ u. 12. szám, IV. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 24. napjának délutáni 1 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt személyautomobilt, ruhát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Pk. IX. 685428/1930. sz. Dr. ifj. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Földmivelő­ Traktor és Gépkereskedelmi Rt. javára 500 pengő és járulékai. Budapest, 1931. évi május hó 12. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 10735 Árverés. 15745/2. 1931. szám. Dr. Róth Sándor ügy­­véd által képviselt ifj. Franch Miksa végrehajtató ja­vára 2635.65 pengő tőkekövetelés és járulékai kielégí­tésére a budapesti központi királyi járásbíróság 300556. 1931. számú végrehajtást rendelő végzése (határozata) folytán foganatosított végrehajtás alkalmával le- és fe­lülfoglalt és 7762 pengőre becsült ingóságokra végre­hajtató kérelmére az árverést végrehajtató javára, vala­mint az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s csatlakozottnak kimondott végrehajta­tok több követelése kielégítésére és végül a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is elrendelem, de csak azon esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincsen. Az árverés foganatosítására és végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Újpesten, Váci­ út 86. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi június hó 10. napjának délutáni 5 óráját tű­zöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt és felülfoglalt búto­rokat, kocsmai berendezést, borokat, zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­let, szükség esetén becsáron alul is, el fogom adni. Az 1930. évi XXXIV. t.-c. 72. §-a értelmében az ár­verést csak az esetben fogom foganatosítani, ha az árverést kérő végrehajtató vagy az alább megnevezett valmelyik csatlakozó végrehajtó, vagy végrehajtást szen­vedő az árverés megtartását a holnapi naptól kezdődő­­leg, de legkésőbben az árverést megelőző Utolsó előtti köznapon nálam bejelenti. A bejelentés esetében az ár­verést az esetben is meg fogom tartani, ha a bejelen­tést előterjesztő az árverés helyszínén nem is jelenne­ meg. Az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a értelmében az árverést még a következő végrehajtasok javára rendelem el : özvegy dr. Tóth Kálmánná javára 2000 P, dr. Pár­kány Marcell javára 230 pengő és járuékai erejéig. Új­pest, 1931. évi május hó 13. napján. Lamoss Rezső, kir. kir. végrehajtó. O­F 1074. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. 3732/1931. I. szám. Pályázati hirdetmény. A magyar királyi államvasutak szegedi üzletvezető­sége a leltárilag kezelt mintegy 154 (egyszázötvennégy) darab irhasubának, 31 (harmincegy) darab tisztviselői bundának, 14 (tizennégy) darab bundabéléses köpeny­nek és 50 (ötven) darab bundabéléses kabátnak nyári gondozása és javítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. A fentebb felsorolt leltári szőrmeruhák gondozására és javítására vonatkozó részletes feltételeket magában foglaló ajánlati felhívás, valamint űrlap a magyar ki­rályi államvasutak szegedi üzletvezetőségének (I.) osz­tályánál, úgyszintén valamennyi más. üzlet­vezetőségnél megszerezhető. Az ivenkint 1­ 60 pengő magyar ok­­mánybélyeggel ellátott és lepecsételt borítékban el­helyezett ajánlatoknak ezen felirattal : „Ajánlat leltári irhasubák és szőrmebundák gondozására és javítására 3732/1931. számhoz“ 1931. évi junius hó 15-én, déli 12 óráig a magyar királyi államvasutak szegedi üzletveze­tőségének I. általános osztályánál kell benyújtani, vagy oda a magyar királyi posta útján beküldeni. Az ajánlatokat úgy az irhasubákra, mint a tisztvi­selői és egyéb bundákra együttesen kell beadni, de ajánlat tehető csak az irhasubák vagy csak a tisztvise­lői bundák és bundabéléses köpenyek javítására is. Bánatpénzül az irhasubák javítására benyújtott ajánlatnál 20 pengőt s a tisztviselői bunda és bunda­béléses köpenyek javítására benyújtott ajánlatnál 10 pengőt a magyar királyi államvasutak szegedi üzlet­vezetőségének gyűjtőpénztáránál 1931. évi junius hó 14-én, déli 12 óráig készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírban kell letenni. Szeged, 1931. évi május hó 28-án. *4981 Az üzletvezetőség. E­gyes...szám­ára. SQ fillér*

Next