Budapesti Közlöny, 1931. július (65. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám

Budapest, IS 3I. SZESZt: Szerda, Júdius I. , HIVATALOS LAP. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz. — Telefon : Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma : 64.805. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 20 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Blagonhirdetéseknek egyszeri beiktatási dija 1 új hatodhasábos m/m sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a dij fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Hatóságoknak havi ...... 1 „ 23 f. Magánosoknak „...................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Hiv. Értesítő ára számonkint — 20 „ Negyedévre: * Hatóságoknak...........................3 P 84 f. Magánosoknak...........................9 „ 60 -Az „Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. HIVATALOS RÉSZ: A magyar királyi pénzügyminiszter előterjesz­tésére dr. Jakabb Oszkár helyettes államtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri taná­csost államtitkárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi junius hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. X­ekerle Sándor s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előterjesz­tésére dr. Iklódy-Szabó­­Andor helyettes állam­titkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsost miniszteri főtanácsossá kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi junius hó 20. napján. Horthy s. k. Dr. Wekerle Sándor s. k. A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter előterjesztésére az államépitészeti hivatalok mérnöki személyzetének létszámában Zerneck Ernő, Dietz Miklós és Puskás Kálmán királyi műszaki főtanácsosoknak nyugalomba vonulá­suk alkalmából a miniszteri tanácsosi címet adományozom. Kelt Budapesten, 1931. évi junius hó 21. napján. Horthy s. k. Dr. Bod János s. k. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1931/32. tanévre dr. gróf Teleki Pál egyetemi ny. r. tanárnak a m. kir. tudományegyetemi közgazdaságtudományi kar dékánjává történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és nevezett tanárt ebben a minőségében a fenti idő tartamára megerősítette. A m. kir. belügyminiszter a 132.104/1930. B. M. szám­i határozatával W­e­i­s­z Ferenc Budapest városban 1890. évben született, izr. vallásu, budapesti lakos, látszerész kérelmére saját, valamint Zsuzsanna Anna és Györgyike Marianna Julianna nevű gyermekei családi nevét ..Fehért­ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 192.997/1931. B. M. számú határozatával Gyuris József Pécs városban 1902. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, testőrőrmester kérel­mére családi nevét „Hantos“ névre változ­tatta át. A m. kir. belügyminiszter a 193.021/1931. B. M. szám­i határozatával Kolovcsik Kál­mán Szerencs községben 1902. évben született, gör. kath. vallásu, nyíregyházai lakos, honvéd szakaszvezető kérelmére családi nevét „Kard­hordó“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter a 193.030/1931. B. M. szám­i határozatával Petz Alajos Buda­pest székesfővárosban 1909. évben született, róm. kath. vallásu, budapesti lakos, honvéd­­huszár kérelmére családi nevét „Pető“ névre változtatta át. A m. kir. belügyminiszter 213.189/1931. 8. M. X­. számú körrendelete. A Canadian Pacific Railway Company montreali gőzhaj­óstársaság magyarországi helyettesének személyében beállott változás. Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének. Utalással az 1927. évi 183.581. számú kör­­rendeletemre, értesítem Alispán (Polgármester) urat, hogy a Canadian Pacific Railway Com­pany montreali gőzhajóstársaság belatini Braun Géza helyettesnek elhalálozása folytán az 1909 : II. t.-c. 7. §-a alapján jóváhagyásom mellett mint helyettest Kubinyi György ny. ezredes, budapesti lakost alkalmazta, aki a hajóstársasá­got kivándorlási ügyekben úgy a hatóságok, mint egyesek irányában teljes joggal és felelős­séggel képviseli. Budapest, 1931. évi junius hó 26-án.*) Dr. Scitovszky Béla s. k. m. kir. belügyminiszter. A m­. kir. pénzügyminiszter 1931. évi 84.558. számú rendelete az idegen államok pénznemeiben megállapított értékeknek az illetékek, továbbá a fényűzési és általános forgalmi adó megállapítása szempont­jából pengőértékre történő átszámításáról. Az 1920 : XXXIV. t.-c. 3. §-ában, valamint az 1921 : XXXIX. t.-c. 32. §-ában nyert fel­hatalmazás alapján a következőket rendelem: 1. §• Az örökösödési illeték kiszabásánál, amennyi­ben a kincstár joga erre az illetékre 1931. évi junius havában nyílt meg, továbbá az 1931. évi julius havában esedékes általános és fényűzési forgalmi adók megállapításánál az idegen államok pénznemeiben megállapított értékek a 2. és 3. §-ban meghatározott kulcsok szerint számítandók át pengőértékre. Ha a forgalmi adók alapját alkotó nyers bevétel valutában folyik be, a 2. §-ban, ha pedig devizában, a 3. )­-ban megállapított átszámítási kulcs az irányadó. Ha valamely idegen pénznemre a 2. §-ban átszámítási kulcs­ megállapítva nincsen, de a megfelelő kifizetésre (devizára) vonatkozó át­számítási kulcs a 3. §-ban közölve van, a for­galmi adók tekintetében a devizákra megállapí­tott kulcsot kell alkalmazni és megfordítva. *) Leírási hiba folytán szükségessé vált helyesbített közlés. Amennyiben a 2. vagy 3. §-ban valamely külföldi pénznemre átszámítási kulcs megálla­pítva nem lenne, esetről-esetre a pénzügy­minisztérium döntését kell kikérni. 2. 1. Pénzek (Valuták) árfolyama : angol font......................... U. S. A. dollár............... francia frank................... 22 px svájci frank..................... cseh korona ................................ 16-Sz „ dinár ............................... belga frank....................... hollandi forint................. lei ................................................. 3­38 „ zloty ............................................ 63.90 „ osztrák Rffhilliner ........................ 80.23 „ líra...................................... 3. 1. Váltók (Devizák) árfolyama : 4- 4. Az örökösödési illetéken kívül más illetékek értékalapjainak megállapításánál a külföldi pénznemek értékéül, ha azokat a budapesti vagy más belföldi tőzsdén jegyzik, az illeték­kötelezettség keletkezése napján jegyzett ár­folyamot kell venni. Ha ezen a napon tőzsdei jegyzés nem volt, az azt megelőző legközelebbi tőzsdei jegyzés az irányadó. Olyan külföldi pénznemek értékelésére nézve, amelyek belföldi tőzsdén nem jegyeztetnek, minden egyes esetben a pénzügyminisztérium döntését kell kérni. Budapest, 1931. évi junius hó 27-én. A miniszter helyett : Dr. Vargha Imre s. k. államtitkár. M. kir. kereskedelemügyi miniszter 1.176/1930. I. szám. Engedélyokirat. A Kenézlő Balsa között létesített u. n. balsai közúti és vasúti Tiszaládon a vámszedést az 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Amsterdam Kopenhága Oslo........... London ... Newyork .. Páris......... Zürich .... Prága .... Belgrád ... Brüssel ... Bukarest .. Sofia ......... Stockholm Wien .... Berlin .... Milano .... 230.—P 153.13ff 153.14ff 27.82ff 571.73ff 22.38ff 110.91ff 16.93ff 10.11ff 79.60ff 3.40ff 4.13ff 153.26•> f 80.35>> 135.73ff 29.90ff A lap mai számához az „Országos Törvénytára előfizetői részére az „Országos Törvénytárának az 1931. évi XIV. törvénycikket (az egyes kül­­államokkal való kereskedelmi és forgalmi viszonyaink rendezéséről szóló 1930. évi XLVI. t.-c. módosításáról és kiegészitéséről) tartalmazó 10. száma csatolva van. Egyes szám ára 10 fillér.

Next