Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. július (65. évfolyam, 146-172. szám)

1931-07-01 / 146. szám értesítője

Budapest, 1931. 146. szám. Szerada, Julius I. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE B 5SB— A „BUDAPESTI KÖZLÖNY "-ben BSBB59HS5B————­— és melléklapjában a „HIVATALOS ÉRTESITŐ“-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér I. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű­sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. * * * A hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást nem adott. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak. Versenytárgyalási hirdetés.­­ 75682/1931. G. I. szám. A magyar királyi állam­vasutak igazgatósága 7000 kg dynamóolaj szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi julius hó 9-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 óráig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, vala­mint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űr­lapok a magyar királyi államvasutak anyag- és feltár­­beszerzési G. I. osztályánál (Budapest, VI., Andrássy­ ut 75. szám, III. emelet 378.) tekinthetők meg, illetőt vehetők át. Budapest, 1931. évi junius 116. 5958* Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) Árverés. Pk. VII. 356374/1928. szám. Dr. Barta Miksa ügyvéd által képviselt Kubitsek Andor javára 367 pengő követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság u. a. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi március hó 17. napján lefoglalt és 1400 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján az alább megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, V. kerület, Sziget­ utca 5. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 1. napjának délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígé­rőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Dr. Ib­stás Ödön ügyvéd által képviselt Politzer Zsigmond javára 16 pengő 20 fillér és járu­lékai. Budapest, 1931. évi május hó 23. napján. Gombos Ernő, kir. kir. végrehajtó. O­F 12887 Árverés. Pk. IX. 757420/1931. szám. Dr. Barra Károly ügyvéd által képviselt Stühmer Frigyes Bt. javára 2200 pengő és 1000 pengő. Pk. IX. 779186/1931. szám. Dr. Kiss László ügyvéd által képviselt dr. Fischer Gusztáv javára 33 pengő, Pk. IX. 668827/1930. szám. Dr. Palágyi Róbert ügyvéd javára 400 pengő, Pk. IX. 531152/1929 szám. Dr. Gombos Aladár ü­gyv. által képv. Streicherné javára 120 pengő, Pk. IX. 672208/1930. szám. és 690802/ 1930. szám. Dr. Gombos Aladár ügyvéd által képviselt Streicherné javára 120 P és 70 pengő, Pk. IX. 651514, 1930. szám. Dr. Csernyánszky Aladár ügyvéd által kép­viselt Magy. Mezőgazdák javára 177 pengő 45 fillér, Pk. IX. 506029/1929. szám. Dr. Borbás Gáspár ügyvéd által képviselt Magy. Köztisztviselők javára 406 pengő 72 f, Pk. IX. 528290/1929. szám. Dr. Erdős Ferenc ügyvéd által képviselt Havas Fülöp javára 100 pengő, a fenti tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti kir. törvényszék 16. P. 50251. és a budapesti központi kir. járásbíróság 320892/1930. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi február hó 7. napján lefoglalt és 3390 pengőre becsült és illetve 1930. évi augusztus hó 29. nap­ján lefoglalt és 1440 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzé­sével az árverés elrendeltetvén, annak az 1068. évi XLI­­.­c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, vég­rehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Damjanich­ utca 30. szám, II. emelet 1. ajtószám­ alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi julius hó 3. napjának délutáni 3 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorok, szőnyeg, festmény, pianínó és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alá is, el fogom adni, még ako­r is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi junius hó 9. napján. Szabó Gábor, kir. kir. végrehajtó. O­F 12837 Árverés. Pk. VII. 760738/1931. szám. Dr. Erdélyi Lajos ügyvéd által képv. Rozsnyai Károly javára 296 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a bu­dapesti központi kir. járásbíróság 1931. évi fenti számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi február hó 23. napján lefoglalt és 19.305 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezet­ s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VI. kerület, Teréz-körút 41. szám alatti mozgószínházban leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 3. napjának délutáni 3 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, harmonium, vetítőgépek és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi má­jus hó 26. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó O­F 12910 Árverés. Pk. X. 772629/1931. szám. Dr. Preisz Béla ügyvéd által képviselt özv. Schuller Józsefné javára 613 pengő és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számú végzésével elren­delt kielégitési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtöl 1931. évi április hó 21. napján lefoglalt és 1684 pengő becsértékű­ ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti számni végzésével az árverés elrendel­­tetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fent­­irt, valamint zálogjogot szerzett más foglaltatók javára is, a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapes­ten, VII. kerület, Ida­ utca 2. szám, II. emelet 1. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 2. napjának délelőtti 9 órája fűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöb­bet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi junius hó 10. napján. Biró János, kir. kir. végrehajtó. O­F 12909 Árverés. Pk. VII. 769628/1931. szám. Dr. Nemes Jó­zsef ügyvéd által képviselt Földes Bertalan javára 50­0 tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1931. évi fenti számú végzé­sével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehaj­tást szenvedőtől 1931. évi április hó 9. napján lefoglalt és 1750 pengőre becsült ingóságokra a budapesti köz­ponti kir. járásbiróság fenti számú végzésével az árve­rés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XII­­.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, az árverés meg­tartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Király­ utca 99. szám, földszint 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 6. napjának délutáni 4 órája, tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénz­fizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi junius hó 6. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12912 Árverés. Pk. VII. 753055/1931. szám. Dr. Gunda Vazul pesterzsébeti ügyvéd által képviselt vitéz Hantay Sán­dor javára 1887 pengő 41 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1930. évi 245049. számú végzésével elrendelt kielégí­tési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi január hó 15. napján lefoglalt és 2979 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járás­bíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltet­vén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. 8-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében Budapesten, VIII. kerület, Práter­ utca 9. szám alatt, Balajthy Gyula pincéjében leendő megtar­tására határidőül 1931. évi július hó 15. napjának dél­utáni 7 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bú­torokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg beosúron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi junius hó 22. napján. Dr. Schweitzer Brúnó. kir. kir. végrehajtó. O­F 12840 Árverés. Pk. IX. 765009/1931. szám. Dr. Hevesi Illés ügyvéd által képviselt Berlini Viktória Általános Bizto­sító Rt. javára 11.56 U. S. A. dollár és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiró­ság 1931. évi 204164. számú végzésével elrendelt kielé­gítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 16. napján lefoglalt és 1050­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverést elrendelte, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján fenti követelés és já­rulékai követelése erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő­nél Budapesten, VI. kerület, Nagymező­ utca 21. szám, IV. emelet 36. ajtószám alatt leendő megtartására határ­időül 1931. évi július hó 1. napjának délutáni fél 5 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt irodai bú­torok, pénzszekrény, írógép, fúrógép, fényképezőgép és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Buda­pest, 1931. évi május 30. napján. Szászy-Kovách Ernő, kir. kir. végrehajtó.______________________C­F 12884 Árverés. Pk. IX. 653681/1930. szám. Dr. Pető Béla ügyvéd által képviselt Vágó Rezső Rt. javára 612 pengő, Gróf Sándor javára 341 pengő, Grünwald és Wahl jav. 1438 pengő, Pátria Biztositó javára 500 pengő tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbiróság 1930. évi 322840. számú végzésével el­rendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szen­vedőtől 1930. évi julius hó 4. napján lefoglalt és 5284 pengőre becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbiróság fenti szám­i végzésével az árverés elrendel­tetvén, annak az 1908. évi LXI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem kinő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykere­set folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, VII. ker., Ilka­ utca 26. szám. III. emelet I. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 23. napjának délutáni 7 órája tűzetik ki, ami­kor a bíróilag lefoglalt bútorokat, az 1. és 3. tétel alatt felülfoglalt zongorát és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni, még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kíván­ságot írásban nem nyilvánít. Budapest, 1931. évi junius hó 23. napján. Poligrácz Olivér, kir. kir. végrehajtó. Ingó árverések. Árverés. Pk. áll. 678885/1930. szám. Dr. Löwengard Gyula ügyvéd által képviselt Dumánsky Ágoston javára 68 pengő 80 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi kir. járásbíróság fenti sz. végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1930. évi október 1­ó 3. napján lefoglalt és 3120 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi kir. járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az ár­verés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük ha­lászlé hatályú igénykereset folyamatban nincs, végre­hajtást szenvedő lakásán, üzletében, Budapesten, V. kerület, Pozsonyi­ u. 2/b. szám, V. emelet 18. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 1. napjának délutáni 5 órája tűzetik ki, amikor a birói­­lag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is, el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 21. napján. Terray Béla, kir. kir. végrehajtó. O­F 12885 Árverés. Pk. V. 763447/1931. szám. Dr. Spitz Károly ügyvéd úttal képviselt Wamoscher Gyula javára 3834 pengő követelés és­­járulékai erejéig a budapesti köz­ponti kir. járásbíróság fenti számni végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi március hó 24. napján lefoglalt és 5230 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járás­­bíróság fenti szánni végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatók javára is az árverés megtartását el­­rendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igény­­kereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő laká­sán, üzletében, Budapesten. VII. kerület, Dob­ utca 74. szám, II. emeleten leendő megtartására határidőül 1931. évi július hó 2. napjának délutáni egynegyed 4 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellené­ben, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi május hó 29. napján. Dr. Schweitzer Brúnó, kir. kir. végrehajtó. O­F 12883 Egyes szám ára 20 fillér. r M­ ­ : I­­­OF 12872

Next