Budapesti Közlöny, 1931. augusztus (65. évfolyam, 173-197. szám)

1931-08-01 / 173. szám

Budapest, 9331. 173. szám. Szombat, augusztus ?. BUDAPESTI KÖZLÖM HIVATALOS LAP. Előfizetési árak az Országos Törvénytár és Hivatalos Értesítő nélkül: Hatóságoknak havi.....................1 P 23 f. Magánosoknak „.....................3 „ 20 „ Hivatalos Értesítő havi .... 4 „ 80 „ Egyes szám ára 8 old. terjedelemig — 16 „ „ „ „ további 8 old.­kint — 16 „ A Htv. Értesítő ára számonkint — 20 „ Az előfizetési dij utólagos kiegészítésének fenntartásával: Negyedévre: Hatóságoknak.............................3 „ 84 f. Magánosoknak.............................9­­­60 „ Az ..Országos Törvénytár“-ra az előfizetés az egyes füzeteknek a magy. kir. belügy­minisztérium által megállapított ára alapján történik. — Az elszámolásra küldendő összeg egy évre 24 pengő. Szerkesztőség: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér X. sz.— Telefon: Aut. 604—53. Kiadóhivatal: Budapest, I. ker., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.— Telefon: Aut. 604—64. A m. kir. postatakarékpénztári számla száma: 64.305. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 28 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetéseknek egyszeri beiktatási díja 1 új hatodhasábos Wm sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes szövegű hirdetés után, hanem a főlapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. HIVATALOS RÉSZ1 A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetemen üre­sedésben levő belgyógyászati tanszékre dr. Rusznyák István budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudományegyetemi magán­tanárt és adjunktust ; az orthopédiai tanszék helyébe lépő belgyógyászati diagnostikai tan­székre pedig dr. Purjesz Béla szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetemi nyil­vános rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi magántanárt és adjunktust egyetemi nyilvános rendes tanárokká kinevezem és dr. Purjesz Béla tanári működési körének meg­­állapitását a nevezett miniszterre bízom. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a szegedi magyar királyi Ferenc József tudományegyetemen üre­sedésben levő gyermekgyógyászati tanszékre dr. Kramár Jenő pécsi magyar királyi Erzsé­bet tudományegyetemi magántanárt, egyetemi adjunktust egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a debreceni magyar királyi Tisza István tudományegyetemen a röntgenológiai tanszék helyébe rendszeresített fül-, orr- és gégegyógyászati tanszékre dr. Verzár Gyula egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel felruházott egyetemi magán­tanárt, a nevezett egyetem fü­l-, orr- és gége­gyógyászati osztályának vezetőjét egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Kovács Ferenc budapesti királyi magyar Pázmány Péter tudo­mányegyetemi magántanárt, egyetemi tanár­segédet a debreceni magyar királyi Tisza Ist­ván tudományegyetemen üresedésben levő szü­lészeti és nőgyógyászati tanszékre egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. vitéz Berde Károly szegedi magyar királyi Ferenc József tudo­mányegyetemi magántanárt és adjunktust a pécsi magyar királyi Erzsébet tudományegye­temen üresedésben levő bőrgyógyászati tan­székre egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kinevezem. Kelt Budapesten, 1931. évi julius h­ó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére a pécsi magyar királyi Erzsébet tudományegyetemen üresedésben levő gyermekgyógyászati tanszékre dr. vitéz Duzár Józsefet, a pécsi magyar királyi Erzsébet tudományegyetem magántanárát, a székesfő­városi Fehérkereszt Gyermekkórház főorvosát egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá kineve­zem. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 28. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedem, hogy Vásárhelyi József a kecskeméti Faragó Béla Országos Árvaháznál alkalmazott és igazgatói címmel felruházott árva-atyának saját kérésére történő nyugalomba vonulása alkalmából az oktatásügy és az árvanevelés terén négy évtize­det meghaladó időn át kifejtett érdemes mun­kásságáért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 29. napján. Horthy s. k. Gróf Klebelsberg Kuno s. k. A magyar királyi pénzügyminiszter előter­jesztésére megengedem, hogy Sinkó József számvevőségi II. osztályú főtanácsosnak, a kor­mányzói hivatalok mellett működő számvevő­ségi kirendeltség vezetőjének buzgó szolgála­táért elismerésem tud túl adassék. Kelt Budapesten, 1931. évi julius hó 39. napján. Horthy s. k. Dr. Wekerle Sándor s. k. A m­. kir. belügyminiszter a 192.197/1931. B. M. számú határozatával Mevorah Azrid­ Belgrad városban 1892. évben született, izr. vallásu, budapesti lakos, gyárigazgató kérel­mére saját, valamint Valéria nevű kiskorú gyermeke családi nevét „Morvai“ névre vál­toztatta át. .4 m. kir. belügyminiszter a 192.948/1931. B. M. számú határozatával Kuku Tamás Dobra községben 1883. évben született, görög­keleti vallásu, pesterzsébeti lakos, villamos kalauz kérelmére családi nevét „Kertész“ névre változtatta át. .4 m. kir. belügyminiszter a 194.693 1931. B. M. számú határozatával V­a­s­u t­i c­s Iza­bella Sátoraljaújhely városban 1912. évben született, görög kath. vallásu és Vasú­ti cs László Sátoraljaújhely városban 1914. évben született, görög kath. vallásu, mindkettő tanító­­intézeti növendék, sátoraljaújhelyi lakosok csa­ládi nevét törvényes képviselőjük kérelmére „Vasr” névre változtatta át. A m. kir. földmivelésiü­gyi miniszternek , 33.000/1931. számú remlelete a legeltetési társulatok kötelékébe vont közös legelőkön levő fák kihasználására vonatkozólag az osztatlan közös legelőkről szóló 1913: X. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában kiadott 7.000/1914. F. M. számú rendelet módosításáról és kiegészítéséről. Az 1913 : X. t.-c. 84. §-ában foglalt felhatal­mazás alapján az igazságügyi, belügyi és pénz­ügyminiszterekkel egyetértőleg a következőket rendelem : 1. A 7.000/1914. F. M. számú rendelet 181. §-ának második és harmadik bekezdésében a „m. kir. erdőfelügyelőség“ szavak helyébe a „m. kir. erdőigazgatóság“ szavak lépnek. 2. A 7.000/1914. F. M. számú rendelet 182 — 184. §-ainak hatályon kívül helyezésével az említett szakaszok helyébe a következő rendel­kezések lépnek : Ha a társulat a legelőn levő faállományt egyszerre vagy részletenként ugyan, de nem a 7.000/1914. F. M. számú rendelet 181. §-ában jelzett módon, vagy nem a legelőrendtartásban netán megállapított fahasználatnak megfelelően akarja kihasználni, ezt határozatképes társulati közgyűlésen kell elhatároznia. 3. A közgyűlési határozatban a fás legelő he­lyét telekkönyvszerűen és adókataszter szerint pontosan meg kell jelölni. Ugyancsak meg kell jelölni a kihasználás alá kerülő legelőrész nagyságát, továbbá a kihasználni tervezett fa­állomány minőségét (fanem, kor, sűrűség), a kihasználni kívánt fa mennyiségét (darabszám, árköbméter, köbméter), a fakihasználás mód­ját (tarvágás, ritkítás és irtás), a fakihasználás­nak évek szerint való beosztását, tárgyalni kell továbbá a közgyűlési határozatban az értékesí­­ ti lap mai számához az „Országos Törvénytár“ előfizetői részére az „Országos Törvénytár“-nak az 1931. évi XXIV. törvénycikket (az irodalmi és a művészeti művek védelméről szóló római nemzetközi egyezmény becikkelyezése) tartalmazó 14. száma csatolva van. Egyes.szám ára 10 fillér­.

Next