Budapesti Közlöny Hivatalos Értesítője, 1931. augusztus (65. évfolyam, 173-197. szám)

1931-08-01 / 173. szám értesítője

Budapesti SSZI­­?3. szám. Szombat, augusztus 8. A BUDAPESTI KÖZLÖNY HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE A ,,BUDAPESTI KÖZLÖN­Y"-ben és melléklapjában .HIVATALOS ÉRTESÍTŐ'-ben közzéteendő hirdetéseket a hivatalos lap kiadóhivatala Budapest, L. Vár, Kapisztrán-tér 1. és ennek a m. kir. postatakarékpénztár épületében V. kerület, Hold­ utca 4. szám alatt levő kirendeltsége vesz fel a magyar királyi belügyminisztérium által megállapított díjak mellett. Hivatalos hirdetések díja, amely előre fizetendő, az első 10 szóért 20 fillér, minden további 10 vagy kevesebb szóért 19 fillér. Magánhirdetések egyszeri beiktatási díja 1 új hatod­hasábos m­ű sor (azaz annak térfogata) után 20 fillér. Ez a díj fizetendő nemcsak a Hivatalos Értesítőben megjelenő teljes ♦ ivegű hirdetés után, hanem a fő­lapban megjelenő kivonatért is. Ezenfelül fizetendő a megküldendő Hivatalos Értesítő ára, a bélyegilleték, forgalmi adó és az esetleges postaköltség. 11 hivatalos lap kiadóhivatala hirdetések felvételére sem magánegyénnek, sem hirdetővállalatnak megbízást n­em adott. Hivatalos hirdetmények. Magyar Királyi Államvasutak, 77076/1931. szánt. Versenytárgyalási hirdetés. A magyar királyi államvasutak igazgatósága gyenge áramú ólomkábelek szállítása iránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi augusztus hó 14-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz pedig az ajánlat benyújtásának határidejét megelőző nap déli 12 óráig teendő le. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek, vala­mint a szükséges mennyiséget feltüntető ajánlati űrla­pok a magyar királyi államvasutak anyag- és leltár­­beszerzési 6. 1 osztálynál ,­Budapest, VI., Andrássy­ ut 75. szám. III. emelet 378.) tekinthetők meg, illetve ve­hetők át. Budapest, 1931. évi julius hó. *6870 Az igazgatóság. (Utánnyomást nem díjazunk.) Ingó árverések. Árverés. Pk. I 56156., 56157., 56158., 56159., 52394. 193­. szám. Közhírré teszem, hogy a budapesti I.Izt. ker. kir. járásbíróság P. III. 26032/3., 26003/2., 26057. és 26963/1930. szám­i végzéseivel dr. Péner Tibor és dr. Vörösvári Miklós ügyvédek által képviselt Mössmer Jó­zsef, Derby cipőkeresk. Rt., Skriván Ferenc, Klolzer Simon és Szenes Márton végrehajtatok részére végrehaj­tást szenvedő ellen 6 -f 23 -f 13 + 108 + 300 pengő kö­vetelés és járulékai erejéig elrendelt kielégítési végrehaj­tás foganatosításakor végrehajtást szenvedőnél lefoglalt és 2309 pengőre becsült ingóságokra a fenti számú vég­zés folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult és a fent megnevezett, valamint a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok követelése ere­jéig a végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, I. ker., Horthy Miklós ut 34. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 7. nap­jának délelőtti 8 óráját tűzöm ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek, készpénzfizetés mellett, becsáron alul is eladom, még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban előzőleg nem nyilvánít. Felhívom mindazokat, kik a befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, amennyiben korábbi zálogjoguk a végrehaj­tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írásban vagy szóval jelentsék be. Budapest, 1931. évi június hó 12. napján, Singier Kál­mán, királyi bírósági végrehajtó. 0 F 15066 Árverés. Pk. VII. 784856/1931. szám. Dr. Jobbágy Sán­dor budapesti (VI., Anker-köz 1.) ügyvéd által képviselt dr. Bantha és Gönczi javára 307 pengő 30 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti királyi járásbíróság 1931. évi 432700. számú végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenve­dőtől 1931. évi junius 19. napján lefoglalt és 1400 P-re becsült ingóságokra a budapesti központi kir. járásbíró­ság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908 : XLI. t­c. 20. §-a alapján az alább meg­nevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Buda­pesten, X. kerület, Juranics­ utca 13. szám, K. ép. I. em. 75. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 26. napjának délutáni egynegyed 6 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt bútorok, rádiók és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Pk. 757461. sz. Dr. Pető Béla ügyvéd által képviselt Vágó Rezső Rt. javára 1400 pengő és járulékai. Buda­pest, 1931. évi julius hó 15. napján. D­r. Bárány Kálmán, királyi bírósági végrehajtó. O­F 15065 Árverés. 498/1931. vght. szám. Dr. Scheimann Emil ügyvéd által képviselt Fr. Wilhelm Mayweg javára 200 pengő tőke és járulékai erejéig elrendelt kielégítési vég­rehajtás folytán lefoglalt és 1300 pengő becsértékű in­gókra az árverést elrendelem, annak a korábbi vagy felülfoglaltató követelése erejéig, amennyiben azok tör­vényes zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán és üz­letében Sárváron (a még fennálló tartozás) behajtása végett leendő megtartására határidőül 1931. évi augusz­tus hó 8. napjának délelőtti 9 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt 6 új varrógép, 1 Adler autó szét­szedve ingók a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mel­lett, szükség esetén becsáron alul is eladóinak. Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő ingósá­gok vételárából a végrehajtató követelését megelőző ki­­elégíttetésh­ez jogot tartanak, hogy amennyiben részükre a foglalás korábban eszközöltetett volna és ez a végre­hajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelen­téseiket az árverés megkezdéséig alulirtnál jelentsék be. Sárvár, 1931. évi julius hó 5. napján. Cziffray Kálmán, királyi bírósági végrehajtó. O­F 15072 Árverés. 5307/1931. vh. szám. Közhírré teszem, hogy dr. Wolf Mór ügyvéd által képviselt Schell Kőolaj Rt. végrehajtató részére végrehajtást szenvedő ellen 249 , 30 fillér követelés és járulékai erejéig elrendelt kielégí­tési végrehajtás foganatosításakor végrehajtást szenve­dőnél lefoglalt és 6260 pengőre becsült ingóságokra a pécsi királyi járásbíróság Fk. 5307/1931. számú végzése folytán az árverést elrendelem, annak a kielégítésére jogosult alap és felülfoglaltatók követelése erejéig alpe­res lakásán Pécsett, Klimó­ utca 21. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 4. nap­jának délelőtti 11 óráját tűzöm ki„ amikor a biróilag le­foglalt bútorokat, lakásberendezést, üzleti berendezést, fűszeráruk és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, decsáron alul is eladom. Felhívom mindazokat, kik befolyandó vételárból a végrehajtató követelését megelőző kielégítéshez jogot tartanak, igényüket az árverés megkezdéséig nálam írás­ban vagy szóban jelentsék be. Pécs, 1931. évi julius hó 7. napján. Szalay János, királyi bírósági végrehajtó. O­F 15071 Árverés. Pk. VII. 781184/1931. szám. Dr. Takács Sán­dor budapesti ügyvéd által képviselt Külföldi Dohány­áru Rt. javára 483 pengő 90 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járás­bíróság 1930. évi 250207. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1931. évi június 1. napján lefoglalt és 1440­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbíróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglal­tatok javára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamat­ban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Budapesten, VII. kerület, Károly király-ut 9. szám, II. emelet 40. ajtószám és folytatólag Károly király­ ut 5. szám alatti pincehelyiségben leendő megtartására határ­időül 1931. évi augusztus hó 6. napjának délutáni fél 6 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfize­tés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 4. napján. Dr. Bárány Kálmán, kir. bír. végrehajtó. O­F 15073 Árverés. Pk. V. 531969/1929. szám. (1931. évi julius hó 7. napján kiadott árverési hirdetményt hatályon kí­vül helyezem.) Dr. Landauer Eduard budapesti ügyvéd által képviselt dr. Helvey Tivadar javára 247 pengő 90 fillér és több követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 271391. számú végzésével elrendelt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1929. évi december hó 11. napján lefoglalt és 2910 pengőre becsült ingóságokra a buda­pesti központi királyi járásbíróság fenti számit végzésé­vel az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján d­r. Bakos József ügyvéd által kép­viselt Földes Imre jvára 503 pengő 80 fillér követelése és járulékai erejéig és a foglalási jegyzőkönyvből ki nem tű­nő más foglaltatók javára is, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igényke­reset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedőnél Buda­pesten, VIII. kerület, Rökk Szilárd­ utca 17. szám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 7. napjának délutáni fél 2 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a leg­többet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becs­áron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 15. napján. Báthor József, királyi bírósági végre­hajtó . O­F 15095 Árverés. 5222/1931. vht. szám. Alulírott királyi bíró­sági végrehajtó közhírré teszi, hogy a budapesti köz­ponti királyi járásbíróságnak 1930. évi 216.722. számú végzése folytán Bienenstok József és Fia budapesti cég javára végrehajtást szenvedő ellen 1208 pengő és járu­lékai kielégítése erejéig bíróilag lefoglalt és felülfoglalt és 6950 pengő becsértékű ingóságokat, úgymint tűzoltó fecskendő teljes felszereléssel, futó kocsi, 2 Remington és 1 Újlaki Írógép, iratszekrény, páncél pénzszekrény, Wertheim szekrény, 538 pengő 28 fillér tőkekövetelés, ennek 1931. évi április hó 15. napjától járó 10 százalék kamatai, 10 pengő 10 fillér költségek erejéig Biharnagy­­bajom községben az 1931. évi augusztus hó 5. napján délelőtt fél 11 órakor nyilvános bírói árverésen eladat­­nak. Berettyóújfalu, 1931. évi július hó 3. napján. Jóny Lajos, királyi bírósági végrehajtó. O­F 15096 Árverés. Pk. VII. 484177/1929. szám. Dr. Landauer Eduárd ügyvéd által képviselt Mikuska András javára hátralékos 460 pengő 15 fillér követelés és járulékai erejéig a budapesti központi királyi járásbíróság 1929. évi 238932. számú végzésével elrendelt kielégítési végre­hajtás folytán végrehajtást szenvedőtől 1929. évi junius hó 11. napján lefoglalt és 1720­­-re becsült ingóságokra a budapesti központi királyi járásbiróság fenti számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett s a fog­lalási jegyzőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok ja­vára is az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha elle­nük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Budapesten, IV. kerület, Petőfi Sándor­ utca 9. szám, II. emelet 2. ajtószám alatt leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 7. napjának délutáni 2 órája tűzetik ki, amikor a birói­lag lefoglalt bútorokat és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés ellenében, esetleg becsáron alul is el fogom adni. Budapest, 1931. évi julius hó 9. nap­ján. Dr. Zongor Endre, királyi bírósági végrehajtó. O­F 15094 Árverés. 1022/1931. vb. Szám. Dr. Morvai Béla buda­­pesti (V., Kálmán-utca 22.) ügyvéd által képviselt Hof­­herr-Sch­rantz-Clayton-Shuttleworth javára 6712 , 50 fillér tőke és több követelés és járulékai erejéig a buda­pesti kir. törvényszék 1928 évi 16. P. 47863. számú vég­zésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán végre­hajtást szenvedőtől 1929. évi december hó 27. napján lefoglalt és 0840 pengőre becsült ingóságokra a putnoki kir. járásbiróság Pk. 14096/1929. számú végzésével az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c. 20. §-a alapján a fent megnevezett, továbbá a foglalási jegy­zőkönyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk 11ra is fennáll és ha ellenük halasztó hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Domaházán leendő meg­tartására határidőül 1931. évi augusztus hó 12. napjá­nak délutáni 1 órája tüzelik ki, amikor a bíróilag le­foglalt cséplőgarnitúra felszereléssel, szecskavágó, 2 linó, 2 üsző, 5 mázsa tengeri és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese­tén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a helyszínen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Putnok, 1931. évi július hó 6. napján. Steinsdorfer Viktor, kir. bír. végrehajtó. O­F 15053 Árverés. 876/1931. vh. szám. Dr. Csöngős Antal és dr. Fleiner Soma ügyvédek által képviselt Vacuum Oil Com­pany és Kárpáthia Olajkereskedelmi Rt. javára 101 , 19 fillér és 377 pengő 40 fillér tőke és járulékai erejéig a kiskőrösi kir. járásbiróság 1931. évi 501. stb. számú végzésével elrendelt kielégitési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől 1931. évi junius hó 3. napján le- és felülfoglalt és 63.536 pengőre becsült ingóságokra az árverés elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. t.-c 20. §-a alapján a következő megnevezett dr. Csöngőr Antal ügyvéd által képviselt Vacuum Oil Company ja­vára 101 pengő 19 fillér és járulékai, dr. Fleiner Soma ügyvéd által képviselt Kárpáthia Olajkeresk. javára 371 pengő 40 fillér és járulékai, továbbá a foglalási jegyző­könyvből ki nem tűnő más foglaltatok javára is, az árverés megtartását elrendelem, de csak arra az esetre, ha kielégítési joguk ma is fennáll és ha ellenük halászlé hatályú igénykereset folyamatban nincs, végrehajtást szenvedő lakásán Páhi Kaskantyán leendő megtartására határidőül 1931. évi augusztus hó 6. napjának délelőtti 10 órája tűzetik ki, amikor a bíróilag lefoglalt autók, traktorok, gazdasági eszközök, jószágok, bárányok, birkák és egyéb ingóságokat a legtöbbet ígérőnek kész­pénzfizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is el fogom adni még akkor is, ha a bejelentő fél a hely­színen nem jelenne meg, hacsak ellenkező kívánságot írásban nem nyilvánít. Kiskőrös, 1931. évi j­ulius hó 4. napján. Kőszegi Károly, kir. kir. végrehajtó. O­F 15062 Egyes szám ára 20 fillér­.

Next